ДСТУ 4556:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО СУХЕ ШВИДКОРОЗЧИННЕ Технічні умови

МОЛОКО СУХОЕ БЫСТРОРАСТВОРИМОЕ

Технические условия

MILK POWDER INSTANT

Specifications

Чинний від 2007-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на молоко сухе швидкорозчинне, що його отримують розпилювальним сушінням нормалізованого пастеризованого згущеного молока з наступними агломерацією часточок сухого продукту та досушуванням.
 2. Молоко сухе швидкорозчинне призначено для реалізації через торговельну мережу.
 3. Вимоги щодо безпечності сухого швидкорозчинного молока викладено у 5.2.3 — 5.2.5 та розділах 6 і 7.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Консерви молочні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ IDF 73А:2003 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення найімовірнішого числа за температури ЗО °С

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка зразків і розведень для мікробіологічних досліджень

ДСТУ IDF 138-2003 Сухе молоко. Визначення Staphylococcus aureus. Методика підрахунку колоній за температури 37 °С

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 11290-1-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення

ДСТУ ISO 11290-2-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування

Видання офіційне

1

ДСТУ 4556:2006

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно-сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих внб-росов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про-бирки. Общие технические условия. (Посуд мірний лабораторний скляний, Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия. (Вода дистильована. Технічні умови).

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови).

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукти. Методи микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полизтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про» мышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м'ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полизтилен високого давлення. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия (Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полизтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукти. Методи определения остаточних количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування та маркування)

ГОСТ 24104-88 Веси лабораторные общего назначения и образцовне. Общие технические условия. (Ваги лабораторні загального призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основнне положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакети тарно-штучннх грузов. Основнью параметри и размерн (Пакети тарно-поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

2

ДСТУ 4556:2006

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подго-товка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та підготування проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути. (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб, Минерализация для определения содержания токсичних злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия. (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептичес-ких показателей (Консерви молочні. Методи визначання фізичних і органолептичних показників)

ГОСТ 29246-91 Консерви молочные сухие. Методы определения влаги (Методи визначання вологи)

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира. (Консерви молочні. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичних злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметри-ческие методики выполнения измерений кислотности (Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Титриметричні методики виконання вимірювань кислотності)

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса ра-створимости (Продукти молочні сухі. Методика виконання вимірювань індексу розчинності)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методи определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені ДСТУ 2212 та ДСТУ 4324.

Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 Молоко сухе швидкорозчинне

Сухий молочний продукт, який одержують розпилювальним сушінням згущеного молока з наступною агломерацією часточок та досушуванням, що надає сухому продукту властивості швидко розчинятися у підготовленій воді, завдяки утворенню капілярно-пористої структури.

4КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Молоко сухе швидкорозчинне виробляють із незбираного молока з додаванням емульгаторів.
 2. Молоко сухе швидкорозчинне виробляють тільки на розпилювальних сушильних установках.
 3. Код продукту згідно з ДК 016 зазначено в додатку А.

5ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Молоко сухе швидкорозчинне повинно відповідати вимогами цього стандарту і його виробляють відповідно до технологічних інструкцій, затверджених у встановленому порядку з дотриманням державних санітарних правил для підприємств молочної промисловості ДСП 4.4.4.011 [1].

З

ДСТУ 4556:2006

5.2 Основні показники і характеристики

5.2.1 За органолептичними показниками молоко сухе швидкорозчинне повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники молока сухого швидкорозчинного

Назва показника

Характеристика

Смак та запах

Притаманні свіжому пастеризованому молоку, без сторонніх присмаків та запахів

Зовнішній вигляд

Сухий порошок, що складається із агломерованих часточок. Допустима наявність незначної кількості легкорозсипчастих грудочок

Колір

Однорідний, білий або з кремовим відтінком

5.2.2 За фізико-хімічними показниками молоко сухе швидкорозчинне повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники молока сухого швидкорозчинного

Назва показника

Норма для молока сухого швидкорозчинного

Метод контролювання

Масова частка вологи, %, не більше ніж

4

Згідно з ГОСТ 29246

Масова частка жиру, %, не менше ніж

25

Згідно з ГОСТ 29247

Індекс розчинності, см3 сирого осаду, не більше ніж

0,2

Згідно з ГОСТ 30305.4

Відносна швидкість розчинення, %, не менше ніж

60

Згідно з 11.6

Масова частка фосфоліпідів, %, не більше ніж

0,5

Згідно з 11.7

Титрована кислотність відновленого молока з вмістом сухих речовин 12 %, °Т, не більше ніж

19

Згідно з ГОСТ 30305.3

Чистота відновленого молока сухого швидкорозчинного, група, не нижче

II

Згідно з ГОСТ 29245

5.2.3 За мікробіологічними показниками молоко сухе швидкорозчинне повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3 — Мікробіологічні показники молока сухого швидкорозчинного

Назва показника

Норма для молока сухого швидкорозчинного

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г продукту, не більше ніж

5-Ю4

Згідно з ГОСТ 9225

Бактерії групи кишкової палички (коліформи), в 0,1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 9225 або ДСТУ IDF 73A

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Salmonella, в 25 т продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ IDF 93A

Staphylococcus aureus, в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ IDF 138 або ГОСТ 30347

[-.monocytogenes в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з

ДСТУ ISO 11290-1

або ДСТУ ISO 11290-2,

MB 559 [10]

ДСТУ 4556:2006

5.2.4 Вміст токсичних елементів у молоці сухому швидкорозчинному не повинен перевищувати гранично допустимі рівні, передбачені МБТ и СН № 5061 [2] і таблицею 4.

Таблиця 4 — Гранично допустимі рівні токсичних елементів

Назва

Допустимий рівень,

Метод

токсичного елемента

мг/кг не більше

контролювання

Свинець

0,1

Згідно з ГОСТ 26932

Миш'як

0,05

Згідно з ГОСТ 26930

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

5.2.5 Вміст мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів у молоці сухому швидкорозчинному не повинен перевищувати норми, передбачені МБТ и СН № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3] та ГН 6.6.1.1-130 [4].

5.3 Вимоги до сировини та матеріалів

5.3.1Для виробництва молока сухого швидкорозчинного використовують:

 • молоко коров'яче незбиране не нижче другого сорту, кислотністю не більше ніж 20 °Т згідно з ДСТУ 3662;
 • молоко знежирене, кислотністю не більше ніж 20 °Т, одержане з коров'ячого молока згідно з ДСТУ 3662;
 • вершки з вмістом жиру не більшим ніж 40 %, кислотністю плазми не більшою ніж 20 °Т, одержані з коров'ячого молока згідно з ДСТУ 3662 або згідно з чинними нормативними документами;
 • емульгатори: лецитин або фосфоліпіди натуральні згідно з чинними нормативними документами;
 • масло топлене згідно з ДСТУ 4399.

 1. Сировина за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів та радіонуклідів повинна відповідати вимогам, встановленим у МБТ и СН № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3] та ГН 6.6.1.1-130 [4].
 2. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам.
 3. Щоб визначити відповідність якості та безпеки сировини проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.