ДСТУ ISO 707:2002. Молоко та молочні продукти


НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

оо

го

cvr

го

го

o'

го

CN

о

о

7

со

го

ш

ДСТУ ISO 707:2002; ДСТУ ISO 1211:2002; ДСТУ ISO 1737:2002; ДСТУ ISO 7208:2002

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

ДСТУ ISO 707:2002; ДСТУ ISO 1211:2002; ДСТУ ISO 1737:2002; ДСТУ ISO 7208:2002

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

ДСТУ ISO 707:2002; ДСТУ ISO 1211:2002; ДСТУ ISO 1737:2002; ДСТУ ISO 7208:2002

ЗМІСТ

С.

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні лродукти. Настанови з відбирання лроб11

ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравіметричний метод визначання вмісту жиру.

(Контрольний метод)45

ДСТУ ISO 1737:2002 Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром.

Гравіметричний метод визначання вмісту жиру.

(Контрольний метод)61

ДСТУ ISO 7208:2002 Молоко знежирене, сироватка та маслянка.

Гравіметричний метод визначання вмісту жиру.

(Контрольний метод)79

ДСТУ ISO 707:2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Настанови з відбирання лроб (ISO 707:1997, IDT)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

 1. ВНЕСЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН слільно з Технічним комітетом стандартизації «Молоко, м’ясо та лродукти їх лереробки» (ТК 140)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Єресько, д-р техн. наук; М. Яцюта, канд. техн. наук; М. Міщенко; О. Козаченко; С. Вербицький; П. Лопата

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 18 вересня 2002 р. № 513 з 2003-10-01
 2. Стандарт відловідає ISO 707:1997 Milk and milk products — Guidance on sampling (Молоко та молочні лродукти. Настанови з відбирання лроб)

Стулінь відловідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держсложивстандарт України, 2004

ЗМІСТ

С.

Національний встулV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні лосилання1
 3. Термін та визначення лоняття1
 4. Загальні лоложення2
  1. Персонал з відбирання лроб2
  2. Пломбування та маркування лроб2
  3. Паралельні лроби2
  4. Готування лротоколу з відбирання лроб2
 5. Аларатура2
  1. Обладнання для відбирання лроб2
  2. Контейнери для лроб3
 6. Методика відбирання лроб4
 7. Консервування лроб 4
 8. Зберігання та транслортування лроб 4
 9. Молоко та рідкі молочні лродукти5
  1. Застосування5
  2. Аларатура5
  3. Відбирання лроб6
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб8
 10. Концентроване молоко, згущене молоко з цукром і молочні концентрати8
  1. Застосування8
  2. Обладнання з відбирання лроб8
  3. Відбирання лроб концентрованого молока8
  4. Відбирання лроб згущеного молока з цукром і молочних концентратів9
  5. Консервування, зберігання і відлравлення лроб10
 11. Густі та налівгусті молочні лродукти10
  1. Застосування10
  2. Обладнання з відбирання лроб10
  3. Відбирання лроб10
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб11
 12. Морозиво, налівфабрикати (налівготове) морозива та інші заморожені

молочні лродукти11

 1. Застосування11
  1. Обладнання з відбирання лроб11
  2. Відбирання лроб11
  3. Консервування, зберігання і відлравлення лроб12
 2. Сухе молоко та сухі молочні лродукти12
  1. Застосування12
  2. Обладнання для відбирання лроб12
  3. Відбирання лроб12
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб13
 3. Вершкове масло та лодібні до нього лродукти13
  1. Застосування13
  2. Обладнання для відбирання лроб13
  3. Відбирання лроб13
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб14
 4. Молочний жир (толлене масло) та аналогічні лродукти14
  1. Застосування14
  2. Обладнання для відбирання лроб14
  3. Відбирання лроб14
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб15
 5. Сир15
  1. Застосування15
  2. Обладнання і реактиви для відбирання лроб15
  3. Відбирання лроб15
  4. Консервування, зберігання і відлравлення лроб17

Додаток А Обладнання для відбирання лроб та форми лроб17

Додаток В Термічно ізольований контейнер для транслортування охолоджених,

заморожених і швидкозаморожених харчових лроб26

Додаток С Додаткова інформація щодо використовування ізольованих транслортних

контейнерів28

Додаток D Бібліографія29

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний лереклад ISO 707:1997 Milk and milk products — Guidance on sampling (Молоко та молочні лродукти. Настанови з відбирання лроб).

Технічний комітет, відловідальний за цей стандарт, є ТК 140 «Молоко, м’ясо та лродукти їх лереробки».

Стандарт містить вимоги, які відловідають чинному законодавству.

Стандарт містить настанови щодо методів відбирання лроб молока та молочних лродуктів для мікробіологічних, хімічних, фізичних і органолелтичних аналізувань.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву стандарту;
 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний встул» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;
 • до розділу 2 «Нормативні лосилання» та до розділу «Бібліографія» лодано «Національні лояснення» щодо лерекладу назв стандартів українською мовою, які в тексті стандарту виділено рамкою;
 • одиниці фізичної величини об’єму «мл» і «л» замінено на «см3» і «дм3» (система SI).

З наданням чинності ДСТУ ISO 707:2002 в Україні доцільно ларалельно застосовувати і ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные лродукты. Правила лриемки, методы отбора и лодготовка лроб к анализу», як такі що доловнюють один одного.

ДСТУ ISO 707:2002 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Настанови з відбирання проб

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Руководство ло отбору лроб

MILK AND MILK PRODUCTS

Guidance on sampling

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо методів відбирання лроб молока та молочних лродуктів для мікробіологічних, хімічних, фізичних і органолелтичних аналізувань, окрім відбирання лроб молока від окремих тварин, яке було отримане в індивідуальних гослодарствах, і особливих виладків відбирання лроб молока, якщо якість молока визначають для розрахунку його вартості [1]. Його не застосовують для визначання кількості одиниць, відібраних з лартії, так само як і настулних олерацій у лабораторії.

Примітка. Кількість одиниць лроб, які відбирають, лід час контролювання за характерними ознаками можна визначати згідно з ISO 5538 [2]. Відбирання лроб лід час контролювання за леремінними можна визначати згідно з ISO 8197 [3].

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено лосилання на такі нормативні документи:

ISO 78-2:-1) Chemistry — Layouts for standards — Part 2: Methods of chemical analysis

ISO 7002:1986 Agricultural food products — Layout for a standard of method of sampling from a lot

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 78-2: Хімія. Тилові стандарти. Частина 2. Методи хімічного аналізу

ISO 7002:1986 Сільськогослодарські харчові лродукти. Тиловий стандартний метод відбирання лроб з лартії.

 1. ТЕРМІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

У цьому стандарті застосовують визначення згідно з ISO 7002, а також таке визначення.

 1. лабораторна проба (laboratory sample)

Проба, яка лідготовлена для лабораторного контролювання та аналізування.

Буде олубліковано. (Зміна ISO 78-2:1982)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці лоложення не є обов’язкові для звичного відбирання лроб.

Зацікавленим сторонам або їх лредставникам треба надавати можливість бути лрисутніми лід час відбирання лроб.

Якщо не існує слеціальних вимог до відбирання лроб і (або) такі слеціальні вимоги слричиняють до необхідності лроведення слеціальних аналізувань, слід керуватися вимогами, лерерахованими нижче.

 1. Персонал з відбирання проб

Відбирання лроб ловинна лроводити уловноважена особа, лідготовлена до застосовування відловідної методики. Ця особа не ловинна хворіти будь яким інфекційним захворюванням. Відбирання лроб для мікробіологічних досліджувань ловинна завжди лроводити особа, що має досвід у застосовуванні методики відбирання лроб для мікробіологічних досліджувань.

 1. Пломбування та маркування проб

Проби ловинні бути олломбовані (якщо це встановлено законодавством або угодою зацікавлених сторін) і забезлечені етикетками, на яких указують загальні характеристики лродукту, назву лродукту, або лринаймні, ідентифікаційний номер, лрізвище і лідлис (або ініціали) особи, яка відловідає за відбирання лроб. За необхідності, може бути долучена додаткова інформація лро мету відбирання лроб, масу або об’єм лроби, одиниці, від якої цю лробу відбирали і стан лродукту, а також умови його зберігання на момент відбирання лроби.

 1. Паралельні проби

Слід відбирати ларалельні лроби, а якщо того вимагає законодавство або угода між зацікавленими сторонами, і більшу кількість лроб.

Якщо існує домовленість між зацікавленими сторонами, рекомендовано відбирати і зберігати додаткові лроби на виладок лроведення арбітражу.

 1. Готування протоколу з відбирання проб

До лроб треба додавати лротокол з лідлисом або ініціалами особи, яка уловноважена відбирати лроби , а також, якщо це необхідно, або така домовленість зацікавлених сторін, і лрисутніми свідками. Протокол ловинен містити інформацію з таких лунктів:

 1. місце, дата і час відбирання лроби (лотрібно указувати час, якщо є така домовленість зацікавлених сторін);
 2. лрізвища і короткі зведення лро лерсонал з відбирання лроб, а також лро кожного свідка;
 3. точний метод відбирання лроби, якщо він відрізняється від залролонованого цим стандартом;
 4. вид і кількість одиниць, що визначають весь лродукт, якщо це можливо, з кодовим маркованням лартії;
 5. ідентифікаційний номер і всі кодові лозначення лартії, з якої лроби відібрані;
 6. кількість лроб, відібраних з кожної лартії;
 7. у разі лотреби, місце, куди треба надіслати лроби;
 8. за можливості, лрізвище і адресу виробника або трейдера, або особи, відловідальної за лакування лродукту.

У відловідних виладках, лротокол ловинен містити зведення лро будь-які умови, що мали місце, і обставини (налриклад, лро стан тари і лакувального локриття, темлературу і вологість ло- вітря, час, який лройшов від моменту виготовлення лродукту, метод стерилізування обладнання з відбирання лроб, лро те, чи додавався до лроб консервант), та будь-яку іншу слеціальну інформацію лро лродукт, лробу якого відбирають, налриклад, труднощі в досягненні однорідності лродукту.

 1. АПАРАТУРА
  1. Обладнання для відбирання проб
   1. Загальні положення

Обладнання з відбирання лроб ловинне бути виготовлене з нержавіючої сталі або іншого лридатного матеріалу відловідної міцності, який не буде викликати змін у лробі, які зможуть вллинути на результати досліджування. Усі ловерхні ловинні бути гладкі і вільні від тріщин. Усі кути ловинні бути закруглені. Перед використовуванням обладнання ловинне бути сухим.

 1. Відбирання проб для мікробіологічного досліджування

Обладнання для відбирання лроб леред використанням ловинне бути лолередньо висушене і лростерилізоване. Пластмасове обладнання, яке використовують, ловинне бути стерильним. Якщо лід час виготовлення обладнання був використаний лрилій, він ловинен витримувати темлературу до 180 оС. За можливості, стерилізування треба лроводити одним із двох методів:

Метод A. Витримування в гарячому ловітрі за темлератури від 170 до 175 оС лротягом не менше ніж 2 год;

Метод B. Витримування на лару за темлератури (121 ± 1) оС лротягом не менше ніж 20 хв в автоклаві.

Після стерилізування за методом А або В обладнання треба до настулного використовування зберігати в стерильних умовах.

Якщо, у конкретній ситуації, стерилізування за методом А або В неможливе, можна використовувати настулні альтернативні методи, що є доломіжними і лрилустимими лише у виладку негайного використовування обладнання лісля стерилізування:

Метод С. Витримування в лолум’ї, яке б контактувало з усіма робочими ловерхнями обладнання;

Метод D. Занурювання в розчин етанолу не менше ніж 70 % (за об’ємом);

Метод Е. Вилалювання розчином етанолу 96 % (за об’ємом).

УВАГА! 96 % етанол гігроскопічний і з часом може змінювати свою концентрацію;

Метод F. Екслозиція за значної дози у-радіації.

Після стерилізування за методом С, D або Е, обладнання з відбирання лроб ловинне бути охолоджене за стерильних умов, або у виладку використовування методу D, леред відбиранням лроби змочують розчином етанолу.

 1. Відбирання проб для хімічного і фізичного аналізування та органолептичного досліджування

Обладнання з відбирання лроб ловинне бути чистим і сухим та не ловинне влливати на такі властивості лродукту, як залах, смак або консистенцію. У деяких виладках лотрібно стерильне обладнання, щоб уникнути мікробіального обсіменіння лродукту.

 1. Контейнери для проб

Конструкція контейнерів для лроб і їх накривки, а також матеріали, з яких вони виготовлені, ловинні забезлечувати належний захист лроби і не викликати в ній жодної зміни, яка б могла вллинути на результати настулних аналізувань і досліджувань. Застосовними вважають такі матеріали як скло, деякі метали (налриклад, нержавіюча сталь) і деякі лластики (налриклад, лолілролілен). Бажано, щоб контейнери не були лрозорі. У разі лотреби, заловнений лрозорий контейнер слід зберігати в темному місці. Контейнери і накривки ловинні бути сухі, чисті і стерильні, або лридатні до стерилізування за одним з методів, олисаних у 5.1.2.