In this example no system thermal losses for cooling are recoverable.

As the building generation devices are located outside the heated space no system thermal losses are recoverable from the building generation devices for heating.

The recoverable system thermal losses of the technical building systems without building generation devices are:

Таблиця G.4 - Розрахунок оцінок (наприклад, оцінка первинної енергії)

Table G.4 - Calculation of ratings (example Primary energy rating)

Рядок

Row


C1

C2

C3

C4

Доставлена енергія

(Delivered energy)


Газ

Gas

Електроенергія

Electricity

Централізоване теплопостачання

District heating

Загалом

Total

L1

Доставлена енергія (не зважена)

Energy delivered (un-weighted)

17631

225

996


L2

Зважувальний коефіцієнт чи фактор

Weighting factor or coefficient

1,6

3

0,5


L3

Зважені доставлена енергія чи CO2

Weighted delivered energy or CO2

26746

675

498

27919Експортована енергія

(Exported energy)
Теплова

Thermal

Електрична

ElectricalL4

Експортована енергія (не зважена)

Energy exported (un-weighted)

-

3539L5

Зважувальний фактор

Weighting factor

-

3L6

Зважена експортована енергія чи CO2

Weighted exported energy or CO2

-

10617


10617

L7

Оцінка

Rating
17302


G.2.6 Звітність

 • посилання на цей стандарт (EN 15603:2008);

 • мета енергетичного оцінювання;

 • опис будівлі та її розташування, її діяльність, обладнання та зайнятість;

 • тип оцінки.

Для будівель з активними системами поновлюваної енергії рекомендується звітувати про оцінку як про додаткове значення для випадку без поновлюваних системи енергії.


G.2.6 Reporting

 • reference to this standard (EN 15603:2008);

 • purpose of the energy rating;

 • description of the building and its location, its activities, equipment and occupancy;

 • type of rating.

For buildings with active renewable energy systems, it is recommended to report as a supplementary value the rating if the renewable energy systems were not present.

G.2.7 Розрахунок специфікації

 • Надходження та втрати, включені в потреби будівлі (сонячні надходження, втрати з вентиляцією та освітленням)

 • Доставлена енергія (поновлювана енергія, вироблена на території будівлі, не є частиною доставленої енергії)

 • Зважувальний фактор (фактор частки первинної не поновлюваної енергії)

 • Розрахунок утилізованих надходжень та втрат (спрощений підхід)

G.2.7 Calculation specification

 • Gains and losses included in the building needs (solar gains, ventilation and lighting losses)


 • Delivered energy (renewable energy produced on site is not part of the delivered energy)


 • Weighting factor (primary non renewable fraction factor)


 • Calculation of the recovered gains and losses (simplified approach)


Таблиця G.5 - Розрахункова оцінка - звітність про загальне використання енергії та оцінку первинної енергії

Table G.5 - Calculated rating - reporting of the overall energy use and the primary energy rating

Кінець таблиці G.5

Теплові потреби будівлі (без інженерних систем будівлі)

Bulding thermal needs (without techn. build. systems)

Ефективність інженерної системи будівлі (теплові втрати системи - утилізовані втрати)

Technical building system performance (thermalsystem losses-recovered losses)

Доставлена енергія (вміст енергоносіїв)

Energy delivered (content of energy carriers)

Енергетична оцінка (зважені енергоносії)

Energy rating (Weighted Energy carriers)Поновлювана енергія, вироблена на території

Renewable energy produced on site
Еel, gen, out = 482±0


a Включає електроенергію для вентиляції, освітлення і додаткову енергію для теплових інженерних систем; не включає електроенергію для опалення, охолодження, ГВП, зволоження та осушення.

а Includes electricity for ventilation, lighting and the auxiliary energy for the thermal technical system; it does not include electricity for heating, cooling, DHW, humidification and dehumidification.


Таблиця G.6 - Виміряна енергетична оцінка - звітність про загальне використання енергії та оцінку первинної енергії

Table G.6 - Measured rating - reporting of the overall energy use and the primary energy rating

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] EN 410, Скло в будівництві - Визначення світлової та сонячної характеристик скління

[2] EN 673, Скло в будівництві - Визначення теплопередачі (U-value) - Метод розрахунку

[3] EN 12412-2, Теплова ефективність вікон, дверей і ставень - визначення коефіцієнта теплопередачі за методом гарячого боксу - Частина 2: Обмеження

[4] EN 13187, Теплова ефективність будівель -Якісні виявлення теплових неоднорідностей в огороджувальній конструкції будівлі - Інфрачервоний метод (ISO 6781:1983 змінений)

[5] EN 15242, Вентиляція для будівель - Розрахункові методи для визначення витрат повітря в будівлях, у тому числі з інфільтрацією

[6] EN ISO 6946, Будівельні компоненти і елементи будівлі - Термічний опір і теплопередача - Метод розрахунку (ISO 6946:1996)

[7] ISO 9869, Теплова ізоляція - Будівельні елементи - In-situ вимірювання термічного опору і коефіцієнта теплопередачі

[8] EN ISO 10077-1, Теплова ефективність вікон, дверей і ставень - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі - Частина 1: Загальні положення (ISO 10077-1:2006)

[9] EN ISO 10077-2, Теплова ефективність вікон, дверей і ставень - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі - Частина 2: Чисельний метод для рам (ISO 10077-2:2003)

[10] EN ISO 12567 (всі частини). Теплова ефективність вікон і дверей - Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячого боксу

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 410, Glass in building-Determination of luminous and solar characteristics of glazing

[2] EN 673, Glass in building-Determination of thermal transmittance (U - value) - Calculation method

[3] EN 12412-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames


[4] EN 13187, Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified)

[5] EN 15242, Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration

[6] EN ISO 6946, Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:1996)

[7] ISO 9869, Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance

[8] EN ISO 10077-1, Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO10077-1:2006)


[9] EN ISO 10077-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003)

[10] EN ISO 12567 (all parts). Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method

[11] EN ISO 10211:2007. Містки холоду у будівельній конструкції - Теплові потоки і температури поверхні - Деталізовані розрахунки (ISO 10211:2007)

[12] ISO 13600, Інженерні енергетичні системи - Основні поняття

[13] Даффі та Бекманн, Сонячна енергія, тепловий процес, Джон Вілей та сини, 1974

[14] Життєвий цикл енергетичних систем - ЕТН Цюрих, 1996

[11] EN ISO 10211:2007. Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007)


[12] ISO 13600, Technical energy systems - Basic concepts

[13] Duffie and Beckmann, Solar energy thermal processes, John Wiley & sons, 1974

[14] Okoinventare fur Energiesysteme - ETH Zurich, 1996

ДОДАТОК НА

(довідковий)

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним або регіональним стандартам, посилання на які є в EN 15603:2008

Познака та назва міжнародного або регіонального стандарту

Познака та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному або регіональ ному стандарту

EN 673 Glass in building - Determination of therma transmittance (U-value) - Calculation method

ДСТУ EN 673:2009 Скло будівельне. Методика визначення коефіцієнта теплопередавання багатошарових конструкцій (EN 673:1997, IDT)

ISO 6976 Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу (ISO 6976: 1995/Соr.2: 1997, Cor.3:1999, IDT)

ISO 7345:1995 Thermal insulation - Physical quantities and definitions

ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять (ІSO 7345:1987, IDT)

ISO 9488:2010 Solarenergy. Vocabulary

ДСТУ ISO 9488:2010 Енергія сонячна. Словник термінів (ISO 9488:2010, IDT)

ISO 9869 Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance

ДСТУ ISO 9869:2007 Теплоізоляція. Будівельні елементи. Натурні вимірювання теплового опору та коефіцієнта теплопередавання (ISO 9488:2007, IDT)

ISO 10211-1:1995 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Part 1: General calculation methods

ДСТУ ISO 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи (ISO 10211-1:1995, IDT)

EN ISO 10211-2:2001 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations

ДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення (EN SO 10211-2:2001, IDT)

ISO 13600:1997 Technical energy systems - Вasic concepts

ДСТУ ISO 13600:2001 Системи енергетичні технічні. Основні положення (ISO 13600:1997, IDT)


ISO 13602-2 Technical energy systems -Methods for analysis - Part 2: Weighting and aggregation of energywares

ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об'єднання та визначення вагомості (ISO 13602-2:2006, IDT)

EN ISO 13790, Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating (EN ISO 13790:2008)

ДСТУ Б EN 13790, Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні (ЕNISО 13790:2008, IDT)

EN 15217:2007 Energy performance of buil-lings - Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings

ДСТУ Б EN 15217, Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)

EN 15241, Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings

ДСТУ Б EN 15241 , Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення енерговтрат від вентиляції та інфільтрації громадських будівель (EN 15241:2007, IDТ)

EN 15242, Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration

ДСТУ Б EN 152421, Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення норм витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації (EN 15242:2007, IDТ)

EN 15243, Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems

ДСТУ Б EN 152431, Вентиляція будівель. Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантаження й енергії для будівель з системами кондиціонування приміщень (EN 15243:2007, IDТ)

Код УКНД 91.140.99; 91.120.01


Ключові слова: енергетична ефективність будівель, енергоспоживання, енергопотреба, теп-лонадходження, енергетична оцінка, поставлена енергія, експортована енергія, додаткова енергія, інженерні системи будівлі, викиди двоокису вуглецю.

1 Також називають "робоча оцінка"

1 Also called "operational rating"

2 Наприклад, в Duffie and Beckmann, Solar energy thermal processes. John Wiley&sons. 1974.

2 For example, in Duffie and Beckmann, Solar energy thermal processes. John Wiley&sons. 1974.

3