• у конторських, адміністративних і офісних приміщеннях 5,65;
 • у конструкторських бюро 7,65.

7.3.5Відстань до туалетів, приміщень для куріння, приміщень для обігріву або охолодження,напівдушів і пристроїв питного водопостачання від робочих місць, призначених для інвалідів зураженням опорно-рухового апарату і дефектами зору, повинна бути не більше, м:

 • у межах будинків50;
 • у межах території закладу, установи, підприємства100.

 1. Санітарно-побутове обслуговування працюючих інвалідів повинно забезпечуватися від-повідно до вимог СНиП 2.09.04 і даного документа.
 2. При утрудненні доступу інвалідів на кріслах-колясках до місць громадського харчуванняна підприємствах і в закладах слід додатково передбачати кімнату приймання їжі площею із роз-рахунку 1,65 м2 на кожного інваліда, але не меншу 12 м2.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЛІФТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ІНВАЛІДІВ ІЗ ЗОН БЕЗПЕКИ

Б.1. Необхідна кількість ліфтів п, які доступні для інвалідів і використовуються для їхнього порятунку у випадку пожежі в будинку, визначається за формулою

п = ТрІТпор,(Б.1)

де Τ - розрахунковий час порятунку одним ліфтом, с;

Тпор - допустимий час порятунку, що дорівнює 10 хв.

Ліфт для транспортування пожежних підрозділів може бути використаний для порятунку інвалідів під час пожежі.

Б.2. Розрахунковий час порятунку Тр визначається за формулою

Тр = ТК,(Б.2)

де Τ -час кругового рейса ліфта при порятунку інвалідів, с, що визначається за формулою (Б.З); К — розрахункова кількість рейсів, необхідна для порятунку інвалідів, що визначається за формулою (Б.4).

Г=2]ГЯг. /mV+93,(Б.З)

де ^УНι — сума позначок рівнів поверхів, з яких буде проводитися порятунок інвалідів, відносно

рівня першого поверху, м;

пг - кількість поверхів, з яких буде проводитися порятунок інвалідів; V - номінальна швидкість ліфта, м/с;

κ=ια?Σμ/ε>(Б·4)

де Ум - сумарна кількість інвалідів і людей, які їх супроводять наведена у завданні на проектування; Ε - номінальна місткість ліфта, люд.

C.20 ДБНВ.2.2-17:2006

ДОДАТОК В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Житловий кодекс України (проект) 2004
 2. Програма забезпечення безперешкодного доступу інвалідів з обмеженими фізичними можли-востями до об'єктів житлового та громадського призначення. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 4 червня 2003 p., № 653
 3. Нормали архитектурно-планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетомиспользования их инвалидами. Пособие по проектированию / Под ред. В.В.Куцевича. - К.:КиевЗНИИЭП, 1999 (Нормалі архітектурно-планувальних елементів житлових та громадських будин-ків з розрахунку їхнього використання інвалідами. Посібник з проектування/За ред. Куцевича В.В.)
 4. НАПБ 0.5.012-91 Технологічна інструкція "Порядок улаштування, монтаж засобів системиоповіщення про пожежу" (И 220-08-91)
 5. НАПБ А.0.1.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

 1. НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортуванняпожежних підрозділів у будинках та спорудах
 2. НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений по взрывопожарной ипожарной безопасности (Визначення категорій приміщень за вибухопожежною та пожежною без-пекою)
 3. Единые санитарные нормы и правила предприятий (производственных объединений), цехови участков, которые предназначены для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости(Єдині санітарні норми та правила підприємств (виробничих об'єднань) цехів та ділянок, які при-значені для використання праці інвалідів і пенсіонерів за старістю

ДБН В.2.2-17:2006 С.21 ЗМІСТ

с.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ1
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬЗ
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4
 5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК4
 6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ТА СПОРУД6

 1. Входи та шляхи руху до будинків6
 2. Сходи і пандуси7
 3. Ліфти і підйомники8
 4. Шляхи евакуації9
 5. Внутрішнє обладнання 10
 6. Санітарно-гігієнічні приміщення 11

7ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДШЛЬНОСТІ МАЛОМОБІЛЬНИХ

ГРУП НАСЕЛЕННЯ13

 1. Житлові будинки і приміщення13
 2. Зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках14
 3. Робочі місця15

Додаток А.

Матеріали до розрахунку рівня пожежної безпеки маломобільних груп населення 17

Додаток Б.

Розрахунок кількості ліфтів, необхідних для порятунку інвалідів із зон безпеки 19

Додаток В.

Бібліографія 20

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Здания и сооружения

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ДБНВ.2.2-17:2006

Киев

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины

2007

РАЗРАБОТАНО: РАЗРАБОТЧИКИ:

НА ЗАМЕНУ:

ВНЕСЕНО

И ПОДГОТОВЛЕНО

К УТВЕРЖДЕНИЮ:

ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

ОАО "КиевЗНИИЭП"

Б.Н. Губов, В.В. Куцевич, д-р архит. (руководитель),

И.И. Чернядьева; при участии В.Ф. Гершковича, канд. техн.

наук, И.М. Кропивина, Б.Г. Польчук.)

С участием:

Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзе-ева АМН Украины (В.Я. Акименко, д-р мед. наук; Н.М. Янко, канд.мед.наук);

УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины (А.А.Сизиков, канд.техн.наук; В.Г.Сокол; И.А.Харченко, канд.техн.наук);

Государственный департамент пожарной безопасности МЧС Украины (А.А. Евсеенко; И.А. Криса; А.П. Мартынов; СВ. Мусийчук);

Национальной Ассамблеи инвалидов Украины (В.М. Сушкевич., Я.В. Грибальский)

ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Управлением архитектурно-конструктивных и инженерных систем зданий и сооружений Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Приказом Минстроя от 02.11.2006 г. № 362 и введены в действие с 1 мая 2007 г.

Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воссоздавать, тиражировать и распространять этот документ полностью или частично на любых носителях информации без официального разрешения Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства запрещено. Относительно урегулирования прав собственности необходимо обращаться в Минстрой Украины

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

Минстрой Украины, 2007

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Здания и сооруженияДБН В.2.2-17:2006

Доступность зданий и сооруженийНа замену ВСН 62-91

для маломобильных групп населения

Введены в действие 2007-05-01

1СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Требования этого документа распространяются на проектирование и реконструкцию гражданских (жилых и общественных) зданий и сооружений с учетом возможностей людей, которые относятся к маломобильным группам населения (далее - МГН), функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их земельные участки, а также на входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также их информационное и инженерное оснащение.

Требования этих Норм не распространяются на здания специализированных учреждений для постоянного и временного проживания инвалидов и людей старшей возрастной группы на условиях опеки, стационары лечебных учреждений и аналогичные учреждения, предназначенные для обслуживания и постоянного пребывания данных категорий населения, а также на жилые дома для одной семьи.

2НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В этих Нормах есть ссылки на такие нормативные документы:

ДБН 360-92**Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений

ДБН 363-92 Жилые дома для престарелых жителей сельской местности Украины

ДБН Б.2.4-1-94 Планировка и застройка сельских поселений

ДБН В. 1.1 -7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства

ДБН В.2.2-3-97 Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных заведений

ДБН В.2.2-4-97Здания и сооружения. Здания и сооружения детских дошкольных

учреждений

ДБН В.2.2-9-99Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные

положения

ДБН В.2.2-10-2001Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения

ДБН В.2.2-11-2002Здания и сооружения. Предприятия бытового обслуживания. Основные

положения

ДБН В.2.2-13-2003Здания и сооружения. Спортивные и физкультурно-оздоровительные

сооружения

ДБН В.2.2-15-2005 Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения

ДБН В.2.2-16-2005 Здания и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые учреждения

ДБН В.2.3-4-2004 Сооружения транспорта. Автомобильные дороги

ДБН В.2.3-5-2001 Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей

ДБН В.2.5-13-98 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика

зданий и сооружений

ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Газоснабжение

C.2 ДБН В.2.2-17:2006

ДБН В.2.5-23-2003

ДБН В.2.5-24-2003 ДБН В.2.5-28:2006 ДБН В.2.6-31:2006 ДСТУ Б В.1.1-4-98

ДСТУ ISO 4190-6-2001

ДСТУ ISO 9386-1:2005

ДСТУ ISO 9386-2:2005

ДСТУ pr EN 81-70:2003

ДСТУ рr EN 81-71:2004

ДСТУ pr EN 81-72:2002 ДСТУ pr EN 81-73:2004

ДНАОП 0.00-1.02-99

ГОСТ 7396.1-89 (МЕК 83-75)

СНиП 2.04.05-91 СНиП 2.09.04-87

ВБН В.2.2-ЦЗН-2004/ Минтруда и социальной политики Украины

Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения

Электрическая кабельная система отопления

Естественное и искусственное освещение

Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция здания

Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. ТК 104 "Ліфти" (Установка лифтовая (элеваторная. Часть 6. Лифты пассажирские для установки в жилых зданиях. Планировка и выбор. ТК-104 "Лифты")

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

(Приводные подъемные платформы для людей с ограниченными физическими возможностями. Правила безопасности. Размеры и функционирование. Часть 1. Вертикальные подъемные платформы)

Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та на інвалідних колясках (Приводные подъемные платформы для людей с ограниченными физическими возможностями. Правила безопасности. Размеры и функционирование. Часть 2. Приводные лестничные подъемники для перемещения по наклонной плоскости для пользователей, которые сидят, стоят и на инвалидных колясках)

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функцій-ними порушеннями. (Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 70. Удобство доступа к лифтам для пассажиров, в частности, пассажиров с функциональными нарушениями)

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 71. Специфіка використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Ліфти, стійкі до вандалізму (Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 71. Специфика использования пассажирских и грузопассажирских лифтов. Лифты, стойкие к вандализму)

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби (Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 72. Лифты для пожарной службы)

Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 73. Режим работы лифтов в случае пожара)

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. ТК 104 "Лифты"

Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры

Отопление, вентиляция и кондиционирование Административные и бытовые здания

Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня. (Здания и сооружения. Центры занятости населения базового уровня)

ДБН В.2.2-17:2006 С.З

ВСН 01-89/ Росавтотранс

ВСН 54-87/ Госгражданстрой

ВСН 60-89/ Госкомархитектуры

ВСН61-89(р)/ Госкомархитектуры

СН 4948-89

СанПиН 42-12 l-4719-88

СанПиН 42-123-5777-91

СанПиН 1304-75 СанПиН 2152-80

СанПиН 2605-82 СанПиН 3077-84 СанПиН 5781-91

Предприятия по обслуживанию автомобилей Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования

Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений

Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки