НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання

МОТОРОВІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
З ШОЛОМОМ АБО КАПЮШОНОМ

В

БЗ № 11-2004/491

имоги, випробовування, маркування
(EN 12941:1998, IDT)

ДСТУ EN 12941:2004

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн, наук; І. Видолоб; В. Захаров;

Л. Кучерук; М. Лисюк, канд. техн, наук; В. Миколенко; В. Руринкевич (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2004 р. № 219 з 2006-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 12941:1998 Respiratory protective devices — Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, випробовування, маркування) зі зміною EN 12941:1998/А1:2003. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — Ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати І розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

Національний вступ V

Вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

З Визначення, опис і класифікація З

 1. Визначення З

 2. Опис З

 1. Позначання З

 2. Класифікація З

 3. Вимоги З

  1. Матеріали З

  2. Стійкість до температурного впливання 4

  3. Шоломи і капюшони 4

  4. Коефіцієнт підсмоктування 5

  5. Опір диханню 5

  6. Подавання повітря 5

  7. Попереджувальні і контрольні засоби 6

  8. Пилоємність 6

  9. Електричні компоненти 6

  10. Дихальний шланг 6

  11. Фільтри 7

  12. Рівень шуму 10

  13. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 10

  14. Опір займанню 10

  15. Видихувальні засоби 10

  16. Маса 11

  17. Експлуатаційні випробовування 11

 4. Випробовування 11

  1. Підготування 12

  2. Візуальне оглядання 12

  3. Коефіцієнт підсмоктування 12

  4. Площа поля зору 17

  5. Механічна міцність оглядового скла 17

  6. Опір диханню 17

  7. Швидкість потоку подавання повітря 18

  8. Пилоємність 19

  9. Опір сплющуванню дихального шланга 19

  10. Міцність шланга з муфтами і з’єднання між капюшоном і дихальним шлангом 19

  11. Механічна міцність фільтрів 20

  12. Фільтри 20

  13. Рівень шуму 22

  14. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 22

  15. Стійкість до займання 23

  16. Експлуатаційні властивості 24

  17. Пористість матеріалу 25

 5. Маркування 35

  1. Загальні положення 35

  2. Капюшон або шолом 35

  3. Нагнітальний пристрій і корпус елемента живлення (якщо корпус відокремлений від нагнітального пристрою) 35

  4. Фільтри 36

  5. Фільтр або паковання фільтра 37

  6. Паковання 37

 6. Інформація, яку надає виробник 37

  1. Укомплектований пристрій 37

  2. Фільтри 38

Додаток А Процедура розміщення капюшонів, які ущільнюються навколо шиї, з наявним або відсутнім наголовним гарнітуром 39

Додаток В Маркування складових частин 42

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що містять посилання на загальні вимоги чи інші положення Директив ЄС 43

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12941:1998 Respiratory protective devices — Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, випробовування, маркування) зі зміною EN 12941:1998/А1:2003.

Зміну EN 12941:1998/А1:2003 долучено до тексту стандарту. Змінений текст виділено подвійною рискою ліворуч проти відповідного тексту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт EN 12941:1998 видано CEN на заміну EN 146:1991.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • під час перекладу вилучено оригінальний текст «Foreword» («Передмову») як не стосовний змісту цього стандарту;

 • назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

 • змінено нумерацію сторінок;

 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познака у EN 12941:1998

S

min

N

9

ml

mm/c

mm

bar

mbar

cycles/min

l/stroke

ng/m3

mg/m3

h

Познака в цьому стандарті

с

хв

Н

г

мл

мм/с

мм

бар

мбар

циклів/хв

л/хід

нг/м3

мг/м3

год

Копії документів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є змістом цілого стандарту або його частини, а також вимоги експлуатаційних випробовувань укомплектова­ного ЗІЗОД, які визначено у відповідному стандарті. Якщо з будь-яких причин неможливе проведен­ня випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД із подібними дихальними характеристиками та розподілом маси

.ДСТУ EN 12941:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

МОТОРОВІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
З ШОЛОМОМ АБО КАПЮШОНОМ

Вимоги, випробовування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

МОТОРНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
С ШЛЕМОМ ИЛИ КАПЮШОНОМ
Требования, испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

POWERED FILTERING DEVICES
INCORPORATING A HELMET OR A HOOD

Requirements, testing, marking

Чинний від 2006-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до моторових фільтрувальних пристроїв, які містять шолом або капюшон із протигазовим(и), протиаерозольним(и) або скомбінованим(и) фільтром(-ами) для захисту органів дихання. Стандарт не поширюється на пристрої, призначені для використову­вання в обставинах з наявною або можливою нестачею кисню (об’ємна частка кисню менше ніж 17 %). Також стандарт не поширюється на засоби індивідуального захисту органів дихання для рятування.

До стандарту долучено лабораторні та експлуатаційні випробовування для оцінювання відпо­відності ЗІЗОД вимогам.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з Інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

prEN 132:1996 Respiratory protective devices — Definitions

EN 134:1998 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 136:1998 Respiratory protective devices — Full face masks — Requirements, testing, marking

EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking

prEN 143:1997 Respiratory protective devices — Particle filters — Requirements, testing, marking

EN 148-1:1987 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Standard thread connection

EN 166:1995 Personal eye protection — Specifications

EN 169:1992 Personal eye protection — Filters for welding and related techniques — Transmittance requirements and recommended use

EN 170:1992 Personal eye protection — Ultraviolet filters — Transmittance requirements and recommended use

EN 171:1992 Personal eye protection — Infrared filters — Transmittance requirements and recommended use

EN 379:1994 Specification for welding filters with switchable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance

EN 397:1995 Industrial safety helmets

EN ISO 6941:1995 Textile fabrics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens

EN 50014:1992 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — General requirements

EN 50020:1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsic safety «і» IEC 651:1979 Sound level meters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 132:19961J Засоби індивідуального захисту органів дихання. Визначення (стандарт впро­ваджують як національний)

EN 134:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (стандарт впроваджують як національний)

EN 136:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, маркування (стандарт прийнято як ДСТУ EN 136:2003 (EN 136:1998, IDT))

EN 140:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування (стандарт впроваджують як національний)

prEN 143:199712 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробовування, маркування (стандарт прийнято як ДСТУ EN 143:2002 (EN 143-2000, IDT))

EN 148-1:19873 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лице­вих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання (стандарт впроваджують як національний)

EN 166:19954 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (стандарт прийнято як ДСТУ EN 166-2001 (EN 166:1996, IDT))

EN 169:1992 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використовування (стандарт прийнято як ДСТУ EN 169-2001 (EN 169:1992, IDT))

EN 170:1992 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використовування (стандарт прий­нято як ДСТУ EN 170-2001 (EN 170:1992, IDT))

EN 171:19925> Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використовування (стандарт прий­нято як ДСТУ EN 1701-2001 (EN 171:1992, IDT))

EN 379:1994 Специфікація фільтрів для зварювальних робіт зі змінним світлопередаванням та фільтрів для зварювальних робіт із подвійним світлопередаванням

EN 397:1995 Каски захисні промислові (стандарт прийнято як ДСТУ EN 397-2001 (EN 171:1995, IDT))

EN ISO 6941:1995 Текстильні вироби. Характеристика горіння. Вимірювання властивостей розповсюдження полум’я по вертикально орієнтованому зразку

EN 50014:1992 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Загальні вимоги (стандарт прийнято як ДСТУ EN 50014-2001 (EN 50014:1992, IDT))

EN 50020:1994 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Іскробез- печне виконання класу «і»

ІЕС 651:1979 Вимірювачі рівня шуму (шумоміри).З ВИЗНАЧЕННЯ, ОПИС І КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Визначення

У цьому стандарті застосовують визначення згідно з prEN 132 та перелік складових частин згідно з EN 134 разом із такими.

 1. Моторовий фільтрувальний пристрій, який містить шолом або капюшон, — це пристрій, який залежить від навколишнього повітря і містить:

 • один або кілька протиаерозольних фільтрів, які забезпечують захист від твердих або рідких аерозолів із незначною здатністю до розкладання і леткістю, або комбінацію таких аерозолів;

 • один або кілька протигазових фільтрів, які забезпечують захист від визначених газів і парів;

 • один або кілька скомбінованих фільтрів, які забезпечують захист від дисперсних твердих і (або) рідких часток, як це визначено вище, і визначених газів і парів;

 • і нагнітальний пристрій, який постачає відфільтроване повітря до лицевої частини, якою може бути капюшон або шолом.

 1. Опис

Пристрій зазвичай складається з:

 1. лицевої частини, якою може бути капюшон, який визначено в prEN 132, або пристрій, який забезпечує ізоляцію обличчя, за винятком лицевих частин, визначених в EN 136 і EN 140. Лицева частина може містити, наприклад, шолом для захисту голови від механічних ударів і (або) оглядо­ве скло для захисту очей і обличчя від визначених ризиків, можливо, скомбінованих;

 2. нагнітальний пристрій, розроблений для перенесення (ношення) користувачем і який поста­чає відфільтроване навколишнє повітря до лицевої частини. Джерело енергії нагнітального пристрою може переносити або не переносити особа;

 3. фільтр або фільтри, через які проходить навколишнє повітря;

 4. видихальні клапани або інші вихідні отвори залежно від конструкції, через які скидається видихуване повітря і повітря, яке складає надлишок потреби.

 1. ПОЗНАЧАННЯ