ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний інститут металів

РОЗРОБНИКИ: Д. Нестеров, д-р техн. наук; Μ. Левченко, канд. техн. наук (керівник розробки); Я. Пихтін; Ю. Кулак, канд. техн. наук; В. Левченко, канд. техн. наук; О, Кацалапенко, канд. техн. наук; Л. Іванисенко; Μ. Хиленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 вересня 2004 р. за № 203

У цьому стандарті зреалізовано норми законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку»

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7174-75; ГОСТ 8161-75; ГОСТ 16210-77 і ГОСТ 24182-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Маркування

5.3 Пакування

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Правила транспортування та зберігання

11 Правила експлуатування

12 Гарантії виробника

Додаток А Розрахункові характеристики конструкції рейок.

Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4344:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Рейки звичайні для залізниць широкої колії.

Загальні технічні умови

РЕЛЬСЫ ОБЫЧНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

Общие технические условия

NORMAL RAILS FOR FULL-GAUGE RAILWAY

General specifications

Чинний від 2005-10-01

Попр (8-2005 с.71) Попр до попр (10-2005 с. 45)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізничні рейки типів Р50, Р65 і Р75 нетермозміцнені і поверхнево-загартовані за всією довжиною, призначені для укладання на залізницях широкої колії і виготовляння стрілкової продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2658-94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення дефектів поверхні

ДСТУ 4179:2003 (ГОСТ 7502-98, MOD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 3123-95 Рейки залізничні. Метод оцінки макроструктури

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

(ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

(ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролювання)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

(ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролювання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

(ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

(ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.094-83 ССБТ. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности

(ССБП. Обладнання прокатне. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

(Система стандартів у сфері охорони природи і поліпшення використовування природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

(Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

(Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение

(Метали. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

(Сталь. Методи визначання глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений

(Сталь. Металографічні методи визначання неметалевих вкраплень)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

(Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры

(Сталь. Еталони мікроструктури)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

(Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

(Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

(Метали. Метод випробовування на ударний згин у разі знижених, кімнатної і підвищених температурах)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры

(Сталь. Методи випробовування і оцінювання макроструктури)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

(Марковання вантажів)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

(Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування)

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

(Вагони вантажні магістральних залізниць з колією 1520 мм. Загальні вимоги до забезпечення зберігання під час виконання вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт)

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

(Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

(Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання загального вуглецю і графіту)

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання сірки)

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання фосфору) ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

(Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання марганцю) ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання хрому)

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання міді)

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия

(Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання алюмінію) ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання титану)

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання ванадію)

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

(Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених понять:

3.1 плавка

Маса сталі, яку виплавляють в сталеплавильному агрегаті (мартенівській печі, кисневому конвертері, електропечі) за один технологічний цикл.

У разі випускання сталі, яку виплавляють в агрегатах великої місткості, в два або більше ковшів, кожен ківш вважають самостійною плавкою. Окремі ковші однієї плавки називають суміжними плавками

3.1.1 серія

Ряд плавок сталі однієї марки, що її розливають підряд на машинах безперервного лиття (МБЛЗ)

3.1.2 партія

Рейки однієї плавки, одного типу і однієї категорії. Партії рейок з суміжних плавок називають суміжними партіями

3.2 головна рейка

Рейка довжиною 12,5 м або головна половина 25-метрової рейки, прокатаної з головної (піду-садкової) частини зливка або з першої за ходом розливання безперервнолитої заготовки. Головну рейку позначають індексом «1» (див. також ДСТУ 2644)

3.3 донна рейка

Рейка довжиною 12,5 м або донна половина 25-метрової рейки, прокатаної з донної частини зливка або останньої за ходом розливання безперервнолитої заготовки, відповідної кінцю розливання плавки. Донну рейку позначають індексом «X» (див. також ДСТУ 2644)

3.4 пробна рейка

Рейка, від якої відбирають проби для проведення випробовувань

3.5 Інші терміни і відповідні їм визначення понять стосовно рейок повинні відповідати ДСТУ 2644, ДСТУ 2658.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

4.1 Рейки виготовляють типів Р50, Р65 і Р75 таких виконань: з болтовими отворами на обох кінцях, на одному кінці, без болтових отворів.

Цифри в познаці типу рейки означають приблизне значення маси одного метра довжини рейки в кілограмах.

4.2 Рейки виготовляють з вуглецевої і вуглецевої мікролегованої сталі.

4.3 Рейкову сталь виплавляють у мартенівській печі, кисневому конвертері або електропечі. Розливають сталь у зливки або безперервнолиті заготовки.

4.4 За рівнем технічних вимог рейки поділяють на вищу (В), І, II і III категорії.

Залежно від довжини рядків неметалевих включень рейки III категорії поділяють на першу та другу групи.

4.5 Форма і розміри поперечного перерізу рейок повинні відповідати рисункам 1, 2 і 3. Граничні відхили основних геометричних розмірів рейок наведено в таблиці 1. Розміри, для яких граничні відхили не вказано, забезпечують технологічним інструментом і на готовому прокаті не контролюють. Розрахункові характеристики конструкцій рейок наведено в додатку А.

4.6 Розташування, число і діаметр болтових отворів у шийці на кінцях рейок повинні відповідати рисунку 4 і таблиці 2. Граничні відхили розмірів d, t, b, f і /, вказаних в таблиці 2, не повинні перевищувати ±0,8 мм для рейок вищої категорії і ±1,0 мм для рейок І, II і III категорій. На замовлення споживача рейки можна виготовляти з іншим розташуванням, кількістю і діаметром болтових отворів на кінцях.

Таблиця 1

Рисунок 1 — Поперечний переріз рейки типу Р50

Рисунок 2 — Поперечний переріз рейки типу Р65

Рисунок 3 — Поперечний переріз рейки типу Р75

4.7 Осі болтових отворів на кінцях рейок повинні бути перпендикулярні до вертикальної подовжньої площини рейки. Поверхня болтових отворів повинна бути без розривів, задирок, ґвин-тових слідів від просвердлення і слідів усадки у вигляді розшарування і тріщин. Задирки і напливи металу у болтових отворів потрібно видалити.

Шорсткість поверхні болтових отворів не повинна перевищувати RzQO. Цю вимогу забезпечують інструментом і на готових рейках не контролюють.

Крайки болтових отворів у шийці рейок повинні мати фаски розміром від 1,5 мм до 3,0 мм під кутом близько 45°.

Таблиця 2

У міліметрах

Тип рейки

Діаметр отвору,

d

Розміри

t

b

f

l

Р50

34,0

68,5

66,0

216,0

356,0

Р65

36,0

78,5

96,0

316,0

446,0

Р75

36,0

80,4

96,0

316,0

446,0

4.8 Рейки виготовляють довжиною відповідно до таблиці 3, за узгодженням зі споживачем виготовляють рейки іншої довжини, але не менше ніж 6,0 м (з кратністю 0,1 м).

Граничні відхили довжини рейок повинні відповідати таблиці 3 за температури рейки, рівної температурі довкілля.

Рисунок 4 — Розташування болтових отворів на кінцях рейок

Таблиця 3

Довжина рейки, м

Граничні відхили для рейок категорій, мм

Наявність отворів у шийці на кінцях рейок

Вищої

І

II

III

25,00

+ 10

-20

+ 10

-20

±20

±20

Без отворів

25,00

±4

±6

±15

±6

Отвори

на обох

кінцях

24,92

±4

±6

±15

±6

24,84

±4

±6

±15

±6

12,52

±4

±7

±7

±6

Отвори на одному кінці

12,50

±4

±7

±10

±6

Отвори

на обох

кінцях

12,46

±4

±7

±10

±6

12,42

±4

±7

±10

±6

12,38

±4

±7

±10

±6