НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТ СОЄВИЙ ХАРЧОВИЙ

ф

(S

о

о

сч

со

m

Технічні умови ДСТУ 4597:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; О. Мазаєва; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Рубіна; З. Чайка

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. № 162, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 105 від 18 травня 2007 р.
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Познаки та скорочення3
 5. Загальні технічні вимоги4
 6. Вимоги щодо безпеки5
 7. Вимоги щодо охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування7
 10. Правила транспортування та зберігання7
 11. Методи контролювання8
 12. Правила приймання8
 13. Гарантії виробника 9

Додаток А Визначання масової частки протеїну, розчинного у воді9

Додаток Б Визначання pH 10 % водної суспензії концентрату соєвого харчового11

Додаток В Функціональні властивостіконцентрату соєвогохарчового12

Додаток Г Визначання водоутримувальної здатності концентрату соєвого харчового12

Додаток Д Визначання жироутримувальної здатності концентрату соєвого харчового 13

Додаток Е Визначання жироемульгувальної здатності концентрату соєвого харчового 14

Додаток Ж Визначання розчинностіконцентрату соєвогохарчового15

Додаток К Код ДКПП16

Додаток Л Бібліографія16

ДСТУ 4597:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЦЕНТРАТ СОЄВИЙ ХАРЧОВИЙ

Технічні умови

КОНЦЕНТРАТ СОЕВЫЙ ПИЩЕВОЙ

Технические условия

CONCENTRATED SOYA FOOD

Technical specifications

Чинний від 2008-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на соєвий харчовий концентрат, який являє собою сухий порошкоподібний продукт, одержаний із знежиреного шроту видаленням небілкових компонентів.

Соєвий харчовий концентрат призначений для використання як добавка у кондитерській, олійно-жировій, м’ясопереробній та інших галузях харчової промисловості, ресторанному господарстві та як сировину для виробництва білкових текстуратів.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єкта ідентифікації. Штрихові позначки ЕАN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод визначання Salmonella

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкірою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования (ССБП Пожежовибухобезпека горючого пилу. Загальні вимоги)

Видання офіційне

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная: цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний: циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови) ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови) ГОСТ 4165-78 Медь (ІІ) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (ІІ) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки для шиття бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір для етикеток. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір для обгортання. Технічні умови) ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторне фарфорове. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Методи визначання вологи та летких речовин)

ГОСТ 13979.2-94 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения массовой доли жира и экстрактивных веществ (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання масової частки жиру та екстрактивних речовин)

ГОСТ 13979.4-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання кольору, запаху, кількості темних включень та дрібних часток)

ГОСТ 13979.6-69 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання золи)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні та лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Метод отбора проб для микробиологического анализа (Продукти харчові та смакові. Метод відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие техничекие требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29228-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни та визначення понять, які вжито в цьому стандарті:

 1. концентрат соєвий харчовий

Сухий порошкоподібний білковий продукт із вмістом протеїну не менше ніж 65 %, одержаний із знежиреного харчового шроту, який використовують у виробництві харчових продуктів

 1. партія

Будь-яка кількість cоєвого харчового концентрату, виготовлена на одному підприємстві, протягом однієї зміни та оформлена одним документом, що підтверджує якість і безпечність продукції.

 1. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

КУО — колонієутворювальні одиниці;

НМ — мішки непросочені з усіма шарами із непросочуваного паперу для мішків;

ПМ — мішки ламіновані з одним або двома шарами із ламінованого поліетиленом паперу для мішків і решта шарів із непросочуваного паперу для мішків.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Соєвий харчовий концентрат виробляють відповідно до вимог цього стандарту,

згідно з технологічною інструкцією з додержанням санітарних правил, затверджених у встановленому порядку.

Код продукції ДКПП згідно з ДК 016 наведено у додатку К.

 1. Характеристика
 2. За органолептичними показниками соєвий харчовий концентрат має відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники соєвого харчового концентрату

Назва

показника

Значення

Методи

випробовування

Зовнішній вигляд Смак та запах

Колір

Однорідний порошок

Чистий знеособлений без сторонніх присмаків і запахів

Від білого до світло-сірого

Відповідно до 11.2

Відповідно до 11.4, ГОСТ 13979.4

Згідно з ГОСТ 13979.4

 1. За фізико-хімічними показниками соєвий харчовий концентрат має відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники соєвого харчового концентрату

Назва

показника

Значення

Методи

випробовування

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

8,0

Згідно з ГОСТ 13979.1

Масова частка жиру у перерахунку на абсолютно суху речовину %, не більше ніж

1,0

Згідно з ГОСТ 13979.2

Масова частка протеїну у перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не менше ніж

65

Згідно з ГОСТ 13496.4

Масова частка протеїну розчинного у воді, %, до загального протеїну, %, не менше ніж

80

Згідно з додатком А

Масова частка загальної золи у перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше ніж

3,5 6,5

Згідно з ГОСТ 13979.6

Масова частка клітковини у перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше ніж

4,5

Згідно з ГОСТ 13496.2

рН 10 % водної суспензії

6,5—7,0

Згідно з додатком Б

Сторонні домішки

Не допускають

Відповідно до 11.12

 1. Вміст токсичних елементів і мікотоксинів у соєвому харчовому концентраті регламентується згідно з МБВ і СН № 5061 [1] і повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.