Державні будівельні норми України

„АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ.

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА"

ДБН В....

(Друга редакція - остаточна) у робочому стані

Зміни до ІІ редакції: А) Виключено з ІІ редакції Б) Включено або заміна до ІІ редакції

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009

ПЕРЕДМОВА

Розроблено:

Розробники:

Виконавці:

Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України „УкрНДІінжпроект”

Керівник розробки - П.Ю. Зембицький

Інженери - Ю.Г. Янко, Г.А. Станкевич, Т.Г. Малиш,

Т.О. Тихонова

Внесено: Підготовлено до затвердження:

Затверджено:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від№

Право власності на цей документ належить -

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автозаправні станції.

ДБН В.

Основи проектування та будівництва

Вводяться вперше

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Ці Норми встановлюють вимоги на проектування та будівництво автозаправних станцій (далі АЗС) на три основних види палива: рідке моторне нафтового походження, скраплені вуглеводневі гази (пропан-бутан) та компримова- ний природний газ - метан і поширюються на будівництво нових і реконструкцію існуючих АЗС.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні заходи засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, пожежної безпеки, ДО з охорони навколишнього природного середовища, що чинні на території України і мати висновок санітарно- епідеміологічної експертизи.

При розробці проектів АЗС слід також керуватись чинними нормативними документами щодо проектування промислових об’єктів, державними формами нормами і правилами санітарного законодавства України, „Правилами пожежної безпеки України”, ДБН „Містобудування, планування та забудова міських та сільських поселень”, ДБН „Автомобільні дороги” та іншими.

В проектах АЗС слід передбачати технологічне обладнання заводського виготовлення, яке сертифіковане в Україні.

Технологічне обладнання, що передбачається проектною документацією, повинно мати технічні характеристики, які узгоджені органами державного пожежного нагляду, Держгірпромнагляду та іншими державними органами.

Технологічне обладнання придбане за кордоном, може бути прийнятим до монтажу за умови відповідності вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки України і яке погоджене іншими державними органами, у тому числі і ДО з охорони навколишнього природного середовища та мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Приміщення та споруди АЗС по вибухопожежній небезпеці повинні відповідати вимогам згідно НАПБ Б:07.005, ДБН В.1.1-7.

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Нижче наведені терміни, що вживаються у такому значені:

 1. ЗВГ

Зріджені вуглеводневі гази - пропан-бутан.

 1. КПГ

Стиснений компримований природний газ.

 1. М

Моторне рідке паливо нафтового походження.

 1. ПРК - Паливо-роздавальна колонка.
 2. Заправний острівець

Технологічний майданчик, на якому розташовані ПРК.

 1. АЗС-М

Автозаправна станція рідкого моторного палива нафтового походження.

 1. АЗС-ПМ

Пересувна мобільна АЗС рідкого моторного палива нафтового походження.

 1. АЗС-ПЗП

Паливно-заправний пункт рідкого моторного палива, розміщений на території автопідприємств, гаражів різного призначення.

 1. АГЗС

Автозаправна станція зріджених вуглеводневих газів пропан-бутан.

 1. АГЗП

Автогазозаправний пункт зріджених газів.

 1. АГНКС

Автогазонаповнювальна станція компримованого природного газу.

 1. АЗС-К

Комплексна АЗС моторних палив з сервісом.

 1. АГНКС- К

Автогазонаповнювальна станція компримованого природного газу з сервісом.

 1. АГЗС-К

Автомобільна станція зріджених вуглеводневих газів з сервісом.

 1. АГНКП

Автогазонаповнювальний пункт компримованого природного газу від пересувного газозаправника ПАГЗ.

 1. АЗС-М-Б-К

АЗС блочна, контейнерна.

 1. АГНКП-Г

Гаражний автогазонаповнювальний пункт компримованого природного

газу

 1. АЗС-БП

АЗС багатопаливна: на два-три види палива.

 1. Операторська

Приміщення в окремому будинку, або в будинку сервісного обслуговування, в якому розміщені: робоче місце оператора, електрощитові та щит КВП, побутовий блок.

 1. Автономна установка пожежегасіння

Виконує функції виявлення ознак горіння (в операторській, приміщеннях та на території АЗС), оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини незалежно від зовнішніх сигналів керування.

 1. НКМЗ

Нижня концентрація межі займистості.

 1. Сельбищна територія населеного пункту

Ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у тому числі навчальних, проектних, науково-дослідних інститутів без дослідних виробництв, внутрішньо сельбищна вулично-дорожня і транспортна мережа, а також площі, парки, сквери, бульвари й місця загального будівництва.

 1. КВП

Контрольно-вимірювальні прилади .

 1. АЦ

Автоцистерна для транспортування рідкого палива

 1. ТУ

Технічні умови

 1. АСУ ТП

Автоматична система управління технологічними проектами процесами.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.2004 за № 126, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.11.04 за №1410/10009

НАПБ Б.07.005.86 (ОНТП 24-86)

„Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” узгоджено наказом Держбуду СРСР від 20.12.85 за № 6141-1 і затверджено МВС СРСР від 27.02.86 за наказом №1770

НАПБ Б.05.019-2005

Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затверджено наказом МНС України від 06.12.05 за № 376, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.06 за №291/12165

НАПБ Б.03.002-2007

„Норми визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою”

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 за №104

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.05 за № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.02.05 за №231/10511

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.98 за № 254

НПАОП 0.00.1.29-97

Правила захисту від статичної електрики, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 за № 103

ДНАОП 0.005-3.24-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу і спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості. Затверджено постановою Держкомпраці СРСР від 18.07.80 за № 241/П-9

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Затверджено наказом Мінпраці України від 21.06.01 за № 272

НПАОП 63.2.1-06-02

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Затверджено наказом Мінпраці України від 29.07.02 за № 369

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 29.10.96 за № 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08.11.96 за № 667/1692

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2.1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

ДБН А.3.1-3-94

Постанова Кабінету міністрів від 22 вересня 2004 р. № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”

ДБН А.3.1-5-96

Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002

Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99

Г ромадські будинки та споруди

ДБН В.2.3-4:2007

Автомобільні дороги

ДБН В.2.5-13-98*

Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-20-2001

Г азопостачання

ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-28-2006

Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будинків і споруд

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки руху

ДСТУ 3587-97

Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди

ДСТУ ISO 6309-2007

Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.07-86

Тепловые сети

СНиП 2.04.12-86

Расчет на прочность стальных трубопроводов

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания

СНиП 2.09-03-85

Сооружения промышленных предприятий

СНиП 2.09.04-87

Административные бытовые здания

СНиП 2.11.01-85*

Складские здания

СНиП 2.11.03-93

Склады нефти и нефтепродуктов

СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85

Система автоматизации

СНиП II-12-77

Защита от шума

СНиП II-23-81*

Стальные конструкции

СНиП II-35-76

Котельные установки

СНиП ІІ -89-80

Г енеральные планы промышленных предприятий

СНиП III-4-80*

Техника безопасности в строительстве

ГОСТ 12.1.003

Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90

Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.016-79

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76

Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 617-90

Трубы медные. Технические условия

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая, гигиенические требования и контроль за качеством

ОНД-86

Общественный нормативный документ. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

ГОСТ 5542-87

Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 8731-87

Трубы стальные бесшовные горячедеформирован- ные. Технические условия

ГОСТ 8732-78

Трубы стальные бесшовные горячедеформиро- ванные. Сортамент

ГОСТ 8733-87

Трубы стальные бесшовные холоднодеформи- рованные и теплодеформированные. Технические условия

ГОСТ 8734-75

Трубы стальные бесшовные холоднодеформиро- ванные. Сортамент

ГОСТ 9544-93

Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ 21130-75

Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ТУ 14-3-460-75

Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов

ГОСТ 27578-87

Сжиженные углеводородные газы для автомобильного транспорта

ГОСТ 20448

Газы углеводородные сжиженные для коммунальнобытового потребления. Технические условия

ДСТУ 4047-2001

Бутан технічний (БТ), пропан технічний (ПТ), суміш пропану й бутану технічних (СПБТ)