Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України


Державний нормативний акт
про охорону праці


ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском


(зі змінами та доповненнями)


Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

18.10.94 № 104


ДНАОП 0.00-1.07–94


ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском


(зі змінами та доповненнями)


Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форми

власності), юридичних і фізичних осіб


Київ 1998


Розроблено: Комітетом по нагляду з охорони праці України


Внесено: Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та об’єктів котлонагляду


Введено:

Із вступом у дію цих Правил втрачають чинність на території України “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27 листопада 1987 р.

Відповідно до рішення наради від 28.11.91 представників технічних наглядів держав СНД та угоди від 19.05.92 про співробітництво і взаємодію між органами державного нагляду держав СНД про необхідність збереження єдиних вимог до будови і виготовлення посудин, що працюють під тиском, розділи 1–5 цих Правил є аналогічними таким самим розділам “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджених постановою Держгіртехнагляду Росії від 27.09.96 № 37.


Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов – голова, О.Д. Ковальчук – заст. голови, Г.І. Гасянець, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, В.П. Жарко, В.О. Зельський, В. Д. Лапандін, В. В. Проголаєв, М.О. Нетребський, С.С. Ройтенберг , В. С. Букін


Відповідальні виконавці:

Г. О. Мокроусов, О. Д. Ковальчук, Г. І. Гасянець, В. Д. Ла­пандін, В. О. Зельський


Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

України, 1998,

із змінами та доповненнями


ЗМІСТ:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування та призначення Правил

1.2. Нормативні посилання

1.3. Терміни і визначення

1.4. Проектування

1.5. Відповідальність за порушення Правил

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

2. КОНСТРУКЦІЯ ПОСУДИН

2.1. Загальні вимоги

2.2. Люки, лючки, кришки

2.3. Днища посудин

2.4. Зварні шви та їх розташування

2.5. Розміщення отворів у стінках посудин

3. МАТЕРІАЛИ

4. ВИГОТОВЛЕННЯ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Допуски

4.3. Зварювання

Загальні вимоги

Зварювальні матеріали

Підготовка і збирання деталей під зварювання

Атестація технології зварювання

4.4. Термічна обробка

4.5. Контроль зварних з’єднань

Візуальний і вимірювальний контроль

Радіографічний та ультразвуковий контроль зварних з’єднань

Капілярний і магнітопорошковий контроль

Контроль стилоскопіюванням

Вимірювання твердості

Контрольні зварні з’єднання

Механічні випробування

Металографічні дослідження

Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

4.6. Гідравлічне випробування

4.7. Оцінка якості зварних з’єднань

4.8. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях

4.9. Документація і маркірування

5. АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ І ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ

5.1. Загальні вимоги

5.2. Запірна або запірно-регулювальна арматура

5.3. Манометри

5.4. Прилади для вимірювання температури

5.5. Запобіжні пристрої від підвищення тиску

5.6. Покажчики рівня рідини

6. ВСТАНОВЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ПОСУДИН, ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

6.1. Встановлення посудин

6.2. Реєстрація посудин

6.3. Технічне опосвідчення

6.4. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію

7. НАГЛЯД, УТРИМАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

7.1. Організація нагляду

7.2. Утримання та обслуговування посудин

7.3. Аварійна зупинка посудин

7.4. Ремонт посудин

8. ПОСУДИНИ І НАПІВФАБРИКАТИ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

9. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЦИСТЕРН І БОЧОК ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ

9.1. Загальні вимоги

10. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БАЛОНІВ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Опосвідчення балонів

10.3. Експлуатація балонів

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Додаток 1 "Головні організації"


Додаток 2 "Поділ сталей на типи, класи"


Додаток 3 "Типовий паспорт посудини, яка працює під тиском

Додаток 4 "Перелік матеріалів, що використовуються для виготовлення посудин,

що працюють під тиском


Правила будови та безпечної експлуатації

посудин, що працюють під тиском


ДНАОП 0.00-1.07–94


Дата набуття чинності 01.03.95


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Галузь застосування та призначення Правил


1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатації посудин, цистерн, бочок, балонів, працюючих під тиском (надлишковий).

Далі за текстом замість «посудини, цистерни, бочки, балони» прийнято «посудини».

Вимоги до монтажу та ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

1) посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115 °С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску;

2) посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

3) балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

4) цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

5) цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення;

6) барокамери.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

1) посудини, що виготовляються відповідно до Правил будови та безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних енергетичних устаткувань, а також посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;

2) посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; при визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, зайнятий футерівкою, трубами та іншими внутрішніми пристроями. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внут­рішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;

3) посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200);

4) посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в середині їх відповідно до технологічного процесу;

5) посудини, що працюють під вакуумом;

6) посудини, які встановлені на морських, річних суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки;

7) посудини, які встановлені на літаках та інших літаючих апаратах;

8) повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;

9) посудини спеціального призначення військового відомства;

10) прилади парового і водяного опалення;

11) трубчаті печі;

12) частини машин, які не становлять собою самостійних посудин (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), невідключувані конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;

13) посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм.

____________________________

* Із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 11.07.97 № 183.


1.2. Нормативні посилання


У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з посудинобудування і безпеки праці при експлуатації посудин:


1.2.1. ГОСТ 22727

Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю.

1.2.2. ГОСТ 9466

Електроди покриті, металеві, для ручного дугового зварювання сталей і наплавлювання. Класифікація і загальні технічні умови.

1.2.3. ГОСТ 26271

Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих і легованих сталей. Загальні технічні умови.

1.2.4. ГОСТ 2246

Дріт стальний зварювальний. Технічні вимоги.

1.2.5. ГОСТ 211.05

Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод.

1.2.6. ГОСТ 18442

Контроль неруйнівний. Капілярний метод. Загальні вимоги.

1.2.7. ГОСТ 12971

Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри.

1.2.8. ГОСТ 12.1.007

Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

1.2.9. ГОСТ 15.001

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення.

1.2.10. ГОСТ 15.005

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Створення виробів одиничного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації.

1.2.11. ГОСТ 4666

Арматура трубопровідна. Маркірування і розпізнавальне пофарбування.

1.2.12. ГОСТ 12.2.085

Посудини, які працюють під тиском, клапани запобіжні. Вимоги безпеки.

1.2.13.

Загальні Правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.88 р.

1.2.14.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

1.2.15*. ДНАОП 0.00-1.16–96

Правила атестації зварників. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 р. № 61, зареєстровані у Мін’юсті України 31.05.96 р. за № 262/1287.

1.2.16.

Правила безпеки в газовому господарстві. Затверджені наказом Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.90 № 3.

1.2.17*. ДНАОП 0.00-5.08–96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 р. № 40, зареєстрована у Мін’юсті України 20.03.96 р. за № 128/1153.

1.2.18.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. За­тверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 р. № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 № 95/304.

1.2.19.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623.

1.2.20*.

ДНАОП 0.00-1.27–97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97 р. № 118, зареєстровані у Мін’юсті України 02.09.97 р. за № 374/2178.


1.3. Терміни і визначення


1.3.1. Посудина

– герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Границею посудини є вхідні та вихідні штуцери.

1.3.2. Посудина метало-пластикова

– багатошарова посудина, в якій внутрішній шар (оболонка) виконаний із металу, всі інші шари виконані з армованих пластмас. Внутрішній шар несе частину навантаження.

1.3.3. Посудина неметалева

– посудина, виконана з однорідних або композиційних неметалевих матеріалів.

1.3.4. Посудина пересувна

– посудина, призначена для тимчасового використання в різних місцях або під час її переміщення.

1.3.5. Посудина стаціонарна

– постійно встановлена посудина, призначена для експлуатації в одному обумовленому місці.

1.3.6. Посудина багатокамерна (комбінована)

– посудина, яка має дві або більше робочі порожнини, що використовуються за різних або однакових умов (тиск, температура, середовище).

1.3.7. Балон

– посудина, яка має одну або дві горловини для установки вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів.

1.3.8. Бочка

– посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочувати з одного місця на інше і ставити на торці без додаткових опор, призначена для перевезення, зберігання рідких та інших речовин.

1.3.9. Барокамера

– посудина, яка працює під тиском, обладнана спеціальними приладами та устаткуванням, призначена для розміщення в ній людей.

1.3.10. Цистерна

– пересувна посудина, постійно встановлена на рамі залізничного вагону, на шасі автомобіля (причепа) або на інших засобах пересування, призначена для перевезення і зберігання газоподібних, рідких та інших речовин.

1.3.11. Резервуар

– стаціонарна посудина, призначена для зберігання газоподібних, рідких та інших речовин.

1.3.12. Оболонка посудини

– теплообмінний пристрій, який складається з оболонки, що охоплює корпус посудини або його частину, та створює разом із стінкою корпусу посудини порожнину, заповнену теплоносієм.

1.3.13. Місткість

– об’єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнях номінальними розмірами.

1.3.14. Тиск внутрішній

(зовнішній)

– надлишковий тиск, який діє на внутрішню (зовнішню) поверхню стінки посудини.

1.3.15. Тиск пробний

– надлишковий тиск, при якому повинно проводитись гідравлічне випробування посудини або її елементів на міцність (щільність).

1.3.16. Тиск робочий

– максимальний надлишковий тиск за нормальних умов експлуатації.

1.3.17. Тиск розрахунковий

– максимальний надлишковий тиск, на який здійснюється розрахунок посудини на міцність.

1.3.18. Тиск умовний

– розрахунковий тиск при температурі 20 °С, який використовується при розрахунку на міцність стандартних посудин (вузлів, деталей, арматури).

1.3.19. Тиск надлишковий

– різниця абсолютного тиску і тиску навколишнього середовища, показаного барометром.

1.3.20. Тиск дозволений

– максимально допустимий тиск посудини, встановлений за результатами розрахунку на міцність і технічного огляду або діагностування.


1.3.21. Допустима температура стінки максимальна

(мінімальна)

– максимальна (мінімальна) температура стінки, за якої допускається експлуатація посудини.


1.3.22. Температура робочого середовища (mіn, max)

– мінімальна (максимальна) температура середовища в посудині при нормальному протканні технологічного процесу.


1.3.23. Температура стінки, розрахункова

– температура, за якої визначаються фізико-механічні характеристики, допустиме напруження матеріалів і проводиться розрахунок на міцність елементів посудини.


1.3.24. Технічне діагностування

– визначення технічного стану об’єкта. Завдання технічного діагностування – контроль технічного стану, пошук місця і визначення причин відмови (несправності), прогнозування технічного стану.


1.3.25. Технічна діагностика

– теорія, методи і засоби визначення технічного стану об’єкта.


1.3.26. Експертне технічне діагностування

– технічне діагностування посудини, яке виконується по закінченні розрахункового строку служби посудини або після роз­рахункового ресурсу безпечної роботи, а також після аварії або виявлених пошкоджень елементів, які працюють під тиском, з метою визначення можливих параметрів та умов подальшої експлуатації.


1.3.27. Днище

– невід’ємна частина корпусу по­судини, яка обмежує внутрішню порожнину з торця.


1.3.28. Заглушка

– від’ємна деталь, яка дозволяє герметично закривати отвори штуцера або бобишки.


1.3.29. Змійовик

– теплообмінний пристрій, виконаний у вигляді зігнутої труби.


1.3.30. Корпус

– основна складальна одиниця, яка складається із обичайки і днища.


1.3.31. Кришка

– від’ємна частина посудини, яка закриває внутрішню порожнину.


1.3.32. Кришка люка

– від’ємна частина, яка закриває отвір люка.


1.3.33. Люк

– пристрій, який забезпечує доступ у внутрішню порожнину посудини.


1.3.34. Обичайка

– циліндрична оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців.


1.3.35. Вікно оглядове

– пристрій, який дозволяє вести спостереження за робочим середовищем.


1.3.36. Опора

– пристрій для встановлення посудини в робочому положенні і передавання навантажень від посудини на фундамент або несучу конструкцію.


1.3.37. Опора сідлова

– опора горизонтальної посудини, яка охоплює нижню частину кіль­цевого перерізу обичайки.


1.3.38. Штуцер

– елемент, призначений для приєднання до посудини трубопроводів, трубопровідної арматури, контрольно-вимірювальних приладів та ін.


1.3.39. Складальна одиниця

– виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою зварюванням, скручуванням, розвальцюванням та іншими складальними операціями.


1.3.40. З’єднання фланцеве

– нерухоме рознімне з’єднання оболонок, герметичність якого забезпечується шляхом стискання ущільнювальних поверхонь безпосередньо одна з одною або за допомогою розміщених між ними прокладок із більш м’якого матеріалу, стиснених деталями кріплення.


1.3.41. Стикові зварні з’єднання

– з’єднання, в яких зварювані елементи прилягають один до одного торцевими поверхнями й включають у себе шов і зону термічного впливу.


1.3.42. Елемент посудини

– складальна одиниця посудини, призначена для виконання однієї з основних функцій посудини.


1.3.43. Мембранний запобіжний пристрій (МЗП)

– пристрій, який складається із мембрани запобіжної (однієї або декількох) у складі із затискуючими пристроями та іншими елементами.


1.3.44. Мембрана запобіжна (МЗ)

– основний елемент МЗП, який спрацьовує (руйнується) при заданому тискові і звільняє при цьому необхідний прохідний переріз для сполучення захищаючої посудини із системою скиду.


1.3.45. Мембрана розривна (МР)

– куполоподібна МЗ, яка працює на розрив під тиском, що діє на угнуту поверхню.


1.3.46. Мембрана хлопаюча (MX)

– куполоподібна МЗ, яка працює на втрату стійкості (удар) під тиском, що діє на опуклу поверхню; втрачаючи стійкість, мембрана розрізується або розкривається по попередньо ослабленому перерізу.


1.3.47. Партія мембран

– мембрани одного типу і розміру, виготовлені з одного рулону (листа) матеріалу на заданий тиск спрацювання при однаковій температурі по одному технічному завданню (замовленню), які мають спільний паспорт і постачаються одному замовникові.


1.3.48. Розрахунковий строк служби посудини

– строк служби в календарних роках, по закінченні якого треба провести експертне обстеження технічного стану основних деталей посудин, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації посудини або необхідності її демонтажу; строк служби повинен обчислюватися від дня введення посудини в експлуатацію.


1.3.49. Розрахунковий ресурс посудини (елемента)

– тривалість експлуатації посудини (елемента), протягом якої виготовлювач гарантує надійність її роботи за умови дотримання режиму експлуатації, вказаного в інструкції підприємства-виготовлювача, і розрахункової кількості пусків із холодного або гарячого стану.


1.3.50. Ремонт

– відновлення пошкоджених, зношених елементів посудини, які прийшли в непридатність з будь-якої причини, з доведенням їх до робочого стану.


1.3.51. Реконструкція

– зміна конструкції посудини, що викликає необхідність коригування паспорта посудини. Наприклад, установлення додаткових елементів, які ведуть до зміни параметрів роботи посудини.


1.3.52. Відпрацювання

– тривалість роботи посудини, вимірювана в годинах.


1.3.53. Нормальні умови експлуатації

– група експлуатаційних режимів, передбачена плановим регламентом роботи: стаціонарний режим, пуск, зміна продуктивності, зупинення, гарячий резерв.


1.3.54. Залишковий ресурс

– сумарне напрацювання об’єкта з моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.


1.3.55. Нормативна документація (НД)

– правила, галузеві і державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження, технічне діагностування, опосвідчення та експлуатацію.


1.3.56. Строк служби посудин

– тривалість експлуатації посудини в календарних роках до переходу в граничний стан.


1.3.57. Зразок-свідок

– зразок, виготовлений за тією самою технологією, що і посудина, придатний для визначення фізико-механічних характеристик матеріалу.


1.3.58. Власник посудини

– підприємство, організація, громадянин, у власності якого знаходиться посудина і який несе відповідальність за безпечну її експлуатацію у відповідності з діючим законодавством.


1.3.59. Головна організація по посудинах

– організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці проводити науково-дослідні роботи по удосконаленню посудин та їх безпечній експлуатації.


1.3.60. Спеціалізована організація по посудинах

– організація, яка має дозвіл Держнаглядохоронпраці на прове­дення в повному обсязі або частково: проектно-конструкторських робіт по створенню, реконструкції і ремонту посудин; виготовлення, реконструкцію, монтаж, ремонт посудин та їх налагодження, діагностику.


1.3.61*. Орган з сертифікації

– спеціалізована організація, що акредитована Держстандартом України за поданням Держнаглядохоронпраці України на виконання робіт з сертифікації продукції (у цих Правилах – посудин, що працюють під тиском, та їх елементів).


1.3.62. Експертно-технічний центр (далі – ЕТЦ)

– організація, яка має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці (або входить в його систему) на право виконання робіт по оцінці технічного стану посудини (діагностика, технічне опосвідчення, випробування і т. д.).


1.3.63*. Експерт ЕТЦ

– фахівець ЕТЦ, навчений і атестований у встановленому Держнаглядохоронпраці України порядку.


1.3.64. Держнаглядохоронпраці України

– центральний орган по нагляду за охороною праці (Комітет).


1.3.65. Орган Держна­глядохоронпраці

– територіальне управління Держнаглядохоронпраці в областях і Республіці Крим