Зміна № З ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"

Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 23.05.2000 р. № 108.

Дата введення в дію 2000-06-01

Текст зміни

1. Пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"При введенні в експлуатацію закінчених будівництвом автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування, автостоянок, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, до складу державної технічної комісії включаються представники Державної автомобільної інспекції".

2. Додаток 4 викласти у новій редакції.

Додаток 4

(рекомендований)

Форма

АКТ

ДЕРЖАВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

"___"_________200__p. ________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Державна технічна комісія, призначена ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначає державну технічну комісію)

рішенням від “____” __________________ 200__ p. № ____

на підставі п. 3.1 ДБН А.3.1-3-94

у складі:

Голови - ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії - представників:

забудовника (замовника) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

проектувальника (автора проекту) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю_____________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду _____________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного пожежного нагляду ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Держаної автомобільної інспекції __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Держнаглядохоронпраці ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної інспекції з енергозбереження ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом ____________________________

______________________________________________________________________________________

(назва та належність об'єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим ________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назва інспекції Держархбудконтролю)

від "__"_________ 200__ p. № ___

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами на проектування.

3. Об'єкт має такі показники: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.ін.)

Рішення державної технічної комісії

1._____________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

прийняти в експлуатацію.

2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на збудований об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.

Голова державної технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени державної технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)

____________ (прізвище, ініціали)

(підписи)

Изменение № З ДБН А.3.1-3-94 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 23.05.2000 № 108.

Дата введения 2000.06.01

Текст изменений

1. Пункт 3.3 дополнить абзацем такого содержания:

"При вводе в эксплуатацию законченных строительством автозаправочных станций, станций технического обслуживания, автостоянок, комплексов объектов дорожного сервиса в границах отвода автомобильных дорог или красных линий городских улиц и дорог, в состав государственной технической комиссии включаются представители Государственной автомобильной инспекции"

  1. Приложение 4 изложить в новой редакции.

Приложение 4

(рекомендуемое)

Форма

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"__"____________ 200__ р. ___________________________________

(местонахождение объекта)

Государственная техническая комиссия, назначенная _____________________________________

______________________________________________________________________________________

(название органа, который назначает государственную техническую комиссию)

решением от "__"___________200__ р. № ___

на основании п. 3.1 ДБН А.3.1 -3-94

в составе:

Председателя - ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

членов комиссии – представителей:

застройщика (заказчика) _________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

проектировщика (автора проекта) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

организации, которая выполняла строительство (подрядчика) __________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля ____________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора ____________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

органов Государственного пожарного надзора ______________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

Государственной экологической инспекции _________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

Государственной автомобильной инспекции ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

органов Госнадзорохрантруда ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

Государственной инспекции по энергозбережению __________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия имя и отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Государственной технической комиссии предъявлен законченный строительством ______________

______________________________________________________________________________________

(название и принадлежность объекта)

построенный согласно разрешению на производство строительно-монтажных работ, выданного ____

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(название инспекции Госархстройконтроля)

от "___" ___________ 200__ р. № ___

2. При осмотре объекта установлено, что строительно-монтажные работы выполнены согласно проекту и выданным техническим условиям.

3. Объект имеет следующие показатели: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(мощность, продуктивность, площадь и т.д.)

Решение государственной технической комиссии

1._____________________________________________________________________________________

(название объекта)

принять в эксплуатацию.

2. Этот акт является основанием для оформления права собственности на построенный объект и включения его государственную статистическую отчетность.

Председатель государственной _______________ (фамилия, инициалы)

технической комиссии (подпись)

Члены государственной _______________ (фамилия, инициалы)

технической комиссии _______________ (фамилия, инициалы)

(подписи)