ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ДБН В.2.5-67:2013

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2013

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ДБН В.2.5-67:2013

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ: За участю:

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут спеціальних будівельних робіт" (ДП "УкрНДІспецбуд");

О. Стрельчук, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Сізов, канд.техн. наук

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (Г. Фаренюк, д-р техн. наук);

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марззєєва АМН України" (В. Акіменко, д-р мед. наук;

С.Протас; Н. Стеблій; А. Яригін, канд. біол. наук); Держтехногенбезпеки України (О. Гладишко; О. Євсеєнко;

С.Мусійчук; В. Сокол);

Державний науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України (В. Ніжник, канд. техн. наук; С. Огурцов, канд. техн. наук; Р. Уханський);

"Данфосс ТОВ" (В. Пирков, канд. техн. наук)

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ПОГОДЖЕНО:

Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (лист від 22.12.2011 р. № 1586-01/13/3-11);

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 23.01.2012 р. № 05.01-11-16/3742;

Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 06.02.2012 р. № 2407/17/10-12);

Державна інспекція техногенної безпеки України (лист від 05.12.2012 р. № 36/2/9304);

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 11.12.2012 р. № 11148/0/4.2-13/6/12)

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО:накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.01.2013 р. № 24 та від 28.08.2013 р. №410

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: від 01.01.2014

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ(втрачає чинність на території України СНиП 2.04.05-91 "Отопление,

вентиляция и кондиционирование", крім розділу 5 та додатка 22)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2013

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С.

ВступV

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Загальні вимоги 10
 5. Параметри внутнішнього та зовнішнього повітря 12
 6. Опалення та внутрішнє теплопостачання 16
  1. Приєднання до джерел теплопостачання16
  2. Облік споживання енергії19
  3. Системи опалення 20
  4. Тепловий та гідравлічний режими22
  5. Теплоносій 25
  6. Трубопроводи26
  7. Опалювальні прилади та арматура28
  8. Пічне опалення34
 7. Вентиляція, повітряне опалення, кондиціонування та охолодження повітря37
  1. Загальні положення37
  2. Системи39
  3. Забирання зовнішнього та викид витяжного повітря43
  4. Витрата припливного повітря 45
  5. Організація повітрообміну46
  6. Аварійна вентиляція 48
  7. Повітряні завіси48
  8. Обладнання49
  9. Розміщення обладнання51
  10. Приміщення для обладнання 53
  11. Повітроводи54
  12. Системи охолодження59
 8. Холодопостачання65
 9. Очищення та розсіювання шкідливих речовин викидногоповітря 67
 10. Енергоефективність та енергозбереження68
 11. Електропостачання та автоматизація74
 12. Вимоги до об’ємно-планувальних та конструктивних рішень78
 13. Водопостачання та каналізація систем опалення, внутрішнього теплопостачання,

вентиляції, кондиціонування й охолодження79

Додаток А

Системи опалення (внутрішнього теплопостачання) 81

Додаток Б

Товщина шару теплоізоляції трубопроводу 86

Додаток В

Засоби безпеки у системах водяного опалення та внутрішнього теплопостачання .... 93 Додаток Г

Випробування під тиском трубопровідних систем97

Додаток Д

Параметри мікроклімату в зоні обслуговування та робочій зоні приміщень житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель100

Додаток Е

Норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень108

Додаток Ж

Коефіцієнт Кп переходу від нормованої швидкості руху повітря в приміщеннях до максимальної швидкості у струмені припливного повітря110

Додаток И

Допустиме відхилення температури повітря у струмені припливного повітря від нормованої температури повітря в зоні обслуговування або в робочій зоні111

Додаток К

Температура та швидкість руху повітря при повітряному душуванні 112

Додаток Л

Настанова з розрахунку мембранних розширювальних баків (закриті системи)113

Додаток М

Вимоги до індивідуального теплового пункту при його розташуванні під житловими приміщеннями (кімнатами)117

Додаток Н

Запас потужності системи опалення при змінному тепловому режимі 119

Додаток П

Середній строк служби та експлуатаційні витрати121

Додаток Р

Допустима швидкість руху води у трубопроводах 124

Додаток С

Розрахункова температура нагрівальної поверхні будівельних конструкцій з убудованими нагрівальними елементами125

Додаток Т

Застосування пічного опалення126

Додаток У

Розміри переділок та відступок у печей і димових каналів127

Додаток Ф

Розрахунок витрати та температури припливного повітря128

Додаток Х

Мінімальна витрата зовнішнього повітря131

Додаток Ц

Металеві повітропроводи та вимоги до товщини металу135

Додаток Ш

Клас вогнестійкості транзитних повітроводів та колекторів 136

Додаток Ю

Визначення концентрації шкідливих речовин у атмосфері від вентиляційних

джерел малої потужності137

Додаток Я

Класифікація теплоутилізаторів138

ВСТУП

При розробленні цих Норм враховано положення Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

При розробленні додатків до цих Норм опрацьовано європейські стандарти та Постанови з економії енергії.

Зокрема, при розробленні додатка Б використано Energy Saving Ordinance EnEV 2009 (Постанова з економії енергії EnEV 2009) [6] та EN ISO 12241:2008 Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (Теплоізоляція устаткування будівель та технічних систем. Правила розрахунку) [7];

додатка Г та додатка Л - EN 12828:2012, Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems (Системи опалення будівель. Проектування систем водяного опалення) [8];

додатка Б - EN 14336:2004, Heating systems in buildings - Installation and commissioning of water-based heating systems (Системи опалення будівель. Монтаж та налагодження систем водяного опалення) [11];

додатка Н - DIN EN 12831 Bbl 1:2008 Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load - National Annex NA (Системи опалення будівель. Метод розрахунку теплового навантаження. Національний додаток NA) [14];

додатка П - EN 15459:2007, Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings (Енергоефективність будівель. Оцінювання економічних показників систем енергоспоживання будівель) [12];

додатка Я - EN 13053:2006, Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections (Вентиляція будівель. Блоки обробки повітря. Номінальні та робочі характеристики складових частин і секцій) [10].

Для визначення обов’язковості виконання вимог цих Норм використані слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов’язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ HEATING, VENTILATION AND CONDITIONING

Чинні від 2014-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ці Норми встановлюють вимоги проектування до систем опалення і внутрішнього теплопостачання, загальнообмінної та аварійної вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування й охолодження повітря будівель і споруд з метою забезпечення нормованих санітарно-епідеміологічних параметрів мікроклімату приміщень, виконання вимог безпеки та охорони навколишнього середовища, раціонального використання енергетичних ресурсів під час експлуатації.
  2. Ці Норми застосовують при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капн тальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих систем опалення та внутрішнього теплопостачання, вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування та охолодження повітря у приміщеннях будівель і споруд різного призначення. Разом з цими Нормами слід також керуватися положеннями відповідних будівельних норм за типами будівель і споруд, якщо вони доповнюють або уточнюють та не погіршують вимоги цих будівельних норм.
  3. Положення цих Норм не поширюються на системи:
 • протидимного захисту при пожежі, вимоги до яких надано у ДБН В.2.5-56;
 • опалення і внутрішнього теплопостачання, вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування та охолодження повітря захисних споруд цивільної оборони; споруд, призначених для робіт з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючих випромінювань; об’єктів підземних гірничих робіт та приміщень, у яких виробляють, зберігають або застосовують вибухові речовини;
 • спеціальних теплообмінних і пилоочисних установок та пристроїв для технологічного і електротехнічного обладнання; аспірації, пневмотранспорту та пилогазовидалення від технологічного обладнання і пилососних установок;
 • пічного опалення на газоподібному або рідкому паливі.
 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В.1.2-8:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-10:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН В.1.2-11:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

Видання офіційне

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних навчальних закладів

ДБН В.2.2-9:2009 Громадські будинки та споруди

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-ХХ:201Х Котельні

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.3.2-2:2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі із закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димоходними системами

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012 Настанова з проектування та монтажу систем опалення із застосуванням сталевих панельних радіаторів

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість ДСТУ Б EN 2151) Терморегулятори опалювальних приладів. Вимоги та методи тестування (EN 215:2001+А1:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 128311) Системи опалення будівель. Метод визначення проектного теплового навантаження (DIN EN 12831 Bb 1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 13384-1:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного й аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплового генератора (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 13384-2:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного й аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+А1:2009, IDT) ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)