НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ДИМОХОДИ
МЕТОДИ ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО
ТА АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКІВ

Частина 1. Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 13384-1:2010

Київ
Мінрегіонбуд України
2011ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Міжнародна громадська організація "Міжнародний консультативний форум" - О. Потапенко (науковий керівник)

ЗА УЧАСТІ: ВАТ "УкрНДІІнжпроект" - П. Зембицький

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ - Н. Кульбіда

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 23.12.2010 № 541, чинний з 01.08.2011 р.

Національний стандарт відповідає EN 13384-1:2002+А2:2008, Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance (Димоходи - Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків - Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу г

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ

"ЗМІСТ CONTENTS


С.


Рад


Національний вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення 2

 4. Символи, терміни та одиниці виміру ... 8

 5. Метод розрахунку незбалансованих димоходів 12

  1. Загальні принципи 12

  2. Вимоги тиску 13

  3. Температурні вимоги 14

  4. Методика розрахунку 15

  5. Параметри димових газів, що характеризують теплогенератор .... 16

 1. Основні дані для розрахунку .... 20

 2. Основні значення для розрахунку . 21

 3. Визначення температур 25

 4. Визначення густини і швидкості димових газів 29

 5. Визначення тисків ЗО

 6. Мінімальна тяга, що необхідна в точці входу димових газів у димохід і максимально допустима тяга (Pze та Pzemax) та максимальний і мінімальний перепади тиску в точці входу димових газів у димохід (Pzoe та Pzoemin) .... 34 5.12 Розрахунок температури внутрішньої стінки на виході димоходу юЬ) .... 38

 1. Вторинне повітря для димоходів із розрідженням 40

  1. Загальні положення 40

  2. Метод розрахунку 40

  3. Основні значення для розрахунку вторинного повітря 41

  4. Тиски 42

  5. Температурні вимоги при використанні вторинного повітря .... 46

 2. Метод розрахунку для збалансованих димоходів 46

 1. Scope 1

 2. Normative references 1

 3. Terms and definitions 2

 4. Symbols, terminology and units .... 8

 5. Calculation method for non-balanced

flue chimneys 12

 1. General principles 12

 2. Pressure requirements 13

 3. Temperature requirement 14

 4. Calculation procedure 15

 5. Flue gas data characterising the heating appliance 16

 6. Characteristic data for the calculation 20

 7. Basic values for the calculation . . 21 5.8 Determination of the

temperatures 25

 1. Determination of the density of the flue gas and the velocity of the flue gas 29

 2. Determination of the pressures . 30 5.11 Minimum draught required at the flue gas inlet into the chimney and maximum allowed draught (PZe and ^zemax) and maximum and minimum differential pressure at the flue gas inlet into the chimney (PZoe and Pzoemin) 34

  1. Calculation of the inner wall temperature at the chimney outlet (Tjob) 38

 1. Secondary air for negative pressure chimneys 40

 1. General 40

 2. Calculation method 40

 3. Basic values for the calculation of secondary air 41

 4. Pressures 42

 5. Temperature requirement with secondary air 46

 6. Calculation method for balanced flue chimneys 46Загальні положення 46

 7. Вимоги тиску 48

 8. Температурні вимоги 48

 9. Методика розрахунку 48

 10. Параметри димових газів, що характеризують теплогенератор .... 49

 1. Основні дані для розрахунку .... 49

 2. Основні значення для розрахунку . 50

 1. Визначення температур 51

 2. Визначення густини та швидкості 75

 3. Визначення тисків 76

 4. Мінімальна тяга, необхідна в точці входу димових газів у димохід і макси­мально допустима тяга (PZe та Pzemax) та максимальний І мінімальний перепади тиску в точці входу димових газів у димохід (PZOe та Pzoemin) 76

 1. Розрахунок температури внутрішньої стінки димоходу на виході (TjOb) .... 81

 1. Теплота конденсації водяної пари димових газів 81

  1. Загальні положення 81

  2. Початок конденсації 82

  3. Розрахунок температури димових газів на виході ділянки димоходу з конденсацією (j > NsegK) 85

Додаток А

Розрахунок термічного опору 92

Додаток В

Таблиці 93

Додаток С ,

Вихід димоходу й прилеглої будівлі . . 107

Додаток D

Класифікатор граничних кривих для регулятора тяги 108

Додаток Е

Визначення газової сталої R

з урахуванням конденсації 109

Бібліографія 111

 1. General principles 46

 2. Pressure requirements 48

 3. Temperature requirements .... 48

 4. Calculation procedure 48

 5. Flue gas data characterising the heating appliance 49

 6. Characteristic data for the calculation 49

 7. Basic values for the calculation . . 50

 8. Determination of the temperatures 51

 9. Determination of densities and velocities 75

 10. Determination of pressures ... 76

 1. Minimum draught required at the flue gas inlet into the chimney and maxi­mum allowed draught (PZe and Pzemax) andmaximum and minimum differential pressure at the flue gas inlet into the chimney (PZOe and Pzoemin) 76

 2. Calculation of the inner wall tem­perature at the chimney outlet (Тіоь) • ■ 81

8 Consideration of the condensation heat of the flue gas water vapour ... 81

 1. General 81

 2. Onset of condensation 82

 3. Calculation of the flue gas tempe­rature at the outlet of a chimney segment with condensation (j > NsegK) 85

Annex A (informative)

Calculation of thermal resistance ... 92

Annex В (informative) Tables 93

Annex C (informative) ,

Chimney outlet with regard to adjacent buildings 107

 1. (informative)

Limit curves of the classification for

the draught regulator . 108

 1. (informative)

Determination of the gas constant R considering the condensation .... 109

Bibliography 111НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13384-1:2002+А2:2008, Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance (Димоходи - Методи тепло­технічного та аеродинамічного розрахунку - Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплоге­нератора).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

 • структурні елементи стандарту: "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Визна­чення понять", "Бібліографічні дані" оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

 • у розділі "Нормативні посилання" наведено "Національне пояснення", виділене в тексті рам­кою;

 • "Передмову" ("Foreword") із тексту цього стандарту вилучено. З "Передмови" EN 13384-1 у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту:

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

 • познаки одиниць виміру відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті стандарту, не прийняті в Україні як національні стандарти, і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Метод розрахунку, викладений у цьому стандарті, є комплексним, тому використовувати його доцільніше за допомогою комп'ютерної програми.

Цей стандарт розповсюджується на виконання умов технологічних норм виготовлення димо­ходів із підключенням одного теплогенератора.

Відповідна технологічна норма визначає межі та вимоги техніки безпеки у зв'язку з плануван­ням, будівництвом, введенням в експлуатацію та технічним наглядом димоходів із підключенням одного теплогенератора (в цьому стандарті ця норма не регламентується).НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ДИМОХОДИ

МЕТОДИ ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ТА АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКІВ

Частина 1. Димоходи з підключенням одного теплогенератора

Инженерное оборудование зданий и сооружений

ДЫМОХОДЫ

МЕТОДЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО И АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Часть 1. Дымоходы с подключением одного теплогенератора

Engineering equipment of buildings and constructions

CHIMNEYS

THERMAL AND FLUID DYNAMIC CALCULATION METHODS

 1. Part 1. Chimneys serving one applianceСФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи розрахунку термодинамічних і аеродинамічних характе­ристик димоходів для одного теплогенерато­ра.

Методи, описані в даній частині Європейсько­го стандарту, розповсюджуються на димохо­ди, які працюють як в режимі розрідження, так і в режимі з надлишковим тиском у присутності вологи і в сухих робочих умовах. Вони дійсні для димоходів із теплогенераторами на різних видах палива. При виконанні розрахунків не­обхідно враховувати відмінності характерис­тик димових газів при використанні різних видів палива.

Методи, описані в даній частині Європейсько­го стандарту, стосуються димоходів із підклю­ченням одного теплогенератора.

Методи, описані в частині 2 Європейського стандарту, стосуються димоходів із підключен­ням декількох теплогенераторів.

У частині 3 описані методи розроблення діаг­рам та таблиць для димоходів з одним тепло­генератором.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить у собі датовані й не дато­вані посилання й положення інших видань.

Нормативні посилання надаються в певних роз­ділах у тексті та в зазначених нижче виданнях.

Чинний від 2011-08-01

1 SCOPE

This European Standard specifies methods for the calculation of the thermal and fluid dynamic characteristics of chimneys serving one appliance.

The methods in this Part of this European Standard are applicable to negative or positive pressure chimneys with wet or dry operating conditions. It is valid for chimneys with heating appliances for fuels subject to the knowledge of the flue gas characteristics which are needed for the calculation.

The methods in this Part of this European Standard are applicable to chimneys with one inlet connected with one appliance.

The methods in Part 2 of this European Standard are applicable to chimneys with multiple inlets and one inlet with multiple appliances.

Part 3 describes methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance.

2 NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or un­dated reference, provisions from other publications.

These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publication

s

Датовані посилання стосовно додатків або змін у деяких із цих видань стосуються Євро­пейського стандарту лише в тому разі, коли вони внесені в нього або надаються в допов­неннях і змінах. Для недатованих посилань чинним є останнє видання (включаючи допов­нення).

EN 1443:2003 Chimneys - General requirements EN 1856-1:2009 Chimneys - Requirements forme­tai chimneys - Part 1: System chimney products EN 1859:2009 Chimneys - Metal chimneys - Test Methods

EN 13502:2002 Chimneys - Clay/Ceramic Flue Terminals - Requirements and test methods CEN/TR 1749:2005 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the products of combu­stion (Types)

are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to this Standard only when incorporated amendment or revision. For undated the latest edition of the publication applies (including amendments).

E

European in it by references referred to

N 1443:2003 Chimneys-General requirements

EN 1856-1:2009 Chimneys - Requirements for me­tal chimneys - Part 1: System chimney products

EN 1859:2009 Chimneys - Metai chimneys - Test Methods

EN 13502:2002 Chimneys - Clay/Ceramic Flue Terminals - Requirements and test methods

CEN/TR 1749:2005 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the products of combustion (Types)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1443:2003 Димоходи - загальні вимоги

EN 1856-1:2009 Димоходи - вимоги до металевих димоходів - Частина 1: Деталі димохідної системи EN 1859:2009 Димоходи - Металеві димоходи - Методи випробувань

EN 13502:2002 Димоходи - Глиняні/керамічні кінце­ві ділянки димоходу - Вимоги й методи випробувань. CEN/TR 1749:2005 Європейська шкала кваліфікації газових пристроїв відповідно до методу видалення продуктів горіння (Типи)

.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Нижче подано терміни та визначення понять, вжиті у стандарті EN 1443.

 1. теплопродуктивність (Q) (heat output) Кількість тепла, виробленого теплогенерато­ром за одиницю часу

  1. умовна теплопродуктивність (Qn)

(nominal heat output)

Тривала теплопродуктивність, зазначена вироб­ником теплогенератора для окремих видів палива

 1. обсяг теплопродуктивності (heat output range)

Обсяг теплопродуктивності, що не перевищує умовної теплопродуктивності, зазначеної ви­робником, яку може використовувати теплоге­нератор

З TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this European Standard, the terms and definitions given in EN 1443 and the following apply.

 1. heat output (Q)

amount of heat produced by a heating appliance per unit of time

 1. nominal heat output (Qn) I

continuous heat output specified by the manufacturer of the heating appliance related to specified fuels

 1. heat output range

range of output below the nominal heat output specified by the manufacturer over which the appliance can be use

 1. dтеплова потужність (QF) (heat input)

Кількість тепла, що утворюється в теплогенера­тор! за рахунок палива, з урахуванням його най­меншої теплоти горіння за одиницю часу, Ни

 1. коефіцієнт корисної дії теплогенерато­ра Olw) (efficiency of the heating appliance) Відношення теплопродуктивності теплогене­ратора (Q) до теплової потужності (Qf).

 2. масова витрата димових газів (m) (flue gas mass flow)

Маса димових газів, що відводиться теплоге­нератором у з'єднувальний димохід за одини­цю часу