ДСТУ Б А.2.4-43:2009. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD)

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського) РОЗРОБНИКИ: І. Волков; В. Гордєєв, д-ртехн. наук; А. Гром, канд. техн. наук (науковий керівник): А. Собко; О. Шимановський, д-р техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від від 08.10.2009 р. № 424

 1. Національний стандарт відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" (Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій), крім розділу 2. Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з російської (RU)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 6
 2. Нормативні посилання 6
 3. Загальні положення 9
 4. Склад проектної і робочої документації 9
 5. Правила оформлення робочих креслень КМ11

Додаток А

Приклад оформлення аркуша навантажень на фундаменти20

Додаток Б

Приклади виконання креслень загального виду21

Додаток В

Форма 1 - Відомість елементів26

Додаток Г

Приклади виконання схем і маркування елементів металевих конструкцій.. 28 Додаток Д

Приклад виконання схеми елемента металевої конструкції30

Додаток Е

Приклад виконання креслення вузла31

Додаток Ж

Форма 2 - Специфікація металопрокату32

Додаток И

Приклад виконання специфікації металопрокату34

Бібліографія 36

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є перекладом міждержавного стандарту ГОСТ 21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" (Правила виконання проектної і робочої документації металевих конструкцій) з деякими технічними відхилами.

Стандарт встановлює правила виконання проектної і робочої документації металевих будівельних конструкцій марки КМ, яка є основною базою для розроблення робочих деталізованих креслень марки КМД, проекту виконання робіт (ПВР) і для замовлення металу.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено окремі редакційні зміни:

 • долучений структурний елемент - "Національний вступ";
 • у структурному елементі "Зміст" вилучено статус додатків;
 • вилучено розділ "Вступ";
 • структурні елементи "Титульний аркуш","Передмова","Зміст",

"Національний вступ" оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у розділі "Нормативні посилання" наведено "Національне пояснення", виділено в тексті рамкою.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України:

 • замінено не чинні в Україні нормативні документи на відповідні національні. Перелік зазначених стандартів наведено у таблиці 1;
 • у довідкових додатках із прикладами виконання креслень дещо змінено розташування зображень, а основні (додаткові) написи наведено (як форми) в загальному вигляді.

Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і позначено рамкою і заголовком "Національний відхил".

Позначення і назва не чинних в Україні нормативних документів

Позначення і назва національного нормативного документа

1

2

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної і робочої документації

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій обладнання, виробів та матеріалів

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурностроительных рабочих чертежей

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції сталеві будівельні. Загальні технічні умови

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи

Нормативні документи ГОСТ 8240-97; ГОСТ 8509-93; ISO 9001-2000 впроваджені в Україні як національні відповідно до ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97); ДСТУ 2551-93 (ГОСТ 8509-93); ДСТУ ISO 9001-2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Система проектной документации для строительства ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

System of project documents for building EXECUTION RULES OF DESIGN AND WORKING DOCUMENTS FOR

METAL STRUCTURES

Чинний від 2010-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт установлює склад і правила виконання на паперових або електронних носіях проектної і робочої документації будівельних металевих конструкцій, яка розробляється на стадіях "проект" і "робоча документація", або "робочий проект".
  2. Вимоги цього стандарту не поширюються на виконання робочих деталізованих креслень металевих конструкцій марки КМД.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ2.312-72Единаясистемаконструкторскойдокументации.

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ2.315-68Единаясистемаконструкторскойдокументации.

Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ2.321-84Единаясистемаконструкторскойдокументации.

ГОСТ 2.410-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий та материалов

ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие

технические условия

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными

гранями полок. Сортамент

ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные

обозначения (марки)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие

технические условия

Примітка. При користуванні цим стандартом доцільно на території держави за відповідним показником стандартів (і класифікаторів) станом на 1 січня поточного року або інформаційним показником, що публікується в поточному році, перевіряти чинність нормативних документів (НД), на які є посилання в стандарті.

У разі зміни (заміни) НД при користуванні стандартом необхідно керуватись зміненим (заміненим) НД, а при відміні НД без заміни положення стандарту застосовується в частині, що не торкається посилання на відмінений НД.

Національне пояснення

ГОСТ2.312-72Єдинасистемаконструкторськоїдокументації.

Умовні зображення та позначення швів зварних з'єднань *)

ГОСТ2.315-68Єдинасистемаконструкторськоїдокументації.

Зображення спрощені та умовні кріпильних деталей *)

ГОСТ2.321-84Єдинасистемаконструкторськоїдокументації.

Позначення літерні *)

ГОСТ2.410-68Єдинасистемаконструкторськоїдокументації.

Правила виконання креслень металевих конструкцій *)

ГОСТ 21.101-97 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної і робочої документації **)

ГОСТ 21.110-95 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів **)

ГОСТ 21.501-93 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень **)

ГОСТ 7798-70 Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція та розміри *)

ГОСТ 8240-97 Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент ***)

ГОСТ 8509-93 Кутники сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент ***)

ГОСТ 19903-74 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент *)

ГОСТ 23118-99 Конструкції сталеві будівельні. Загальні технічні умови **)

ГОСТ 26020-83 Двотаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями поличок. Сортамент *)

ГОСТ 26047-83 Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки) *)

ГОСТ 27772-88 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови *)

*) Нормативні документи, що діють в Україні без заміни.

**) Нормативні документи, не чинні в Україні.

***) Нормативні документи впроваджені в Україні як міждержавні стандарти.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Управління процесом проектування повинно бути основною складовою політики в системі менеджменту якості у відповідності з [1]
  2. При проектуванні об'єктів, підконтрольних державним органам з нагляду за екологічною, технологічною та атомною безпекою, необхідно враховувати вимоги, що відображають специфіку та вид будівництва таких об'єктів.
  3. При проектуванні особливо небезпечних, технічно складних та унікальних об'єктів замовник разом із генпроектувальником із залученням науково-дослідних та спеціалізованих проектних організацій повинен розробляти технічні умови, які відображатимуть специфіку проектування, будівництва та експлуатації таких об'єктів.
 2. СКЛАД ПРОЕКТНОЇ І РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
  1. Проектну та робочу документацію металевих конструкцій розробляють:
 • в одну стадію - "робочий проект" (з частиною, що затверджується) і "робоча документація";
 • у дві стадії - "проект" (частина, що затверджується) і "робоча документація".
  1. Стадійність проектування залежить від категорії і складності об'єкта і встановлюється договором підряду і завданням на проектування

У змісті розділів документації повинні бути відображені характерні та обґрунтовані принципові рішення на підставі варіантних напрацювань.

 1. До складу проектної документації, що розробляється на стадіях "проект" і "робочий проект" (в частині, що затверджується), включають:
 • пояснювальну записку, в якій наводяться:

вихідні проектні дані, основні техніко-економічні показники, а також характеристики, які є критичними щодо безпечної і належної експлуатації; навантаження і впливи на металеві конструкції; інші

необхідні дані;

 • креслення загального виду металевих конструкцій будівлі або споруди;
 • креслення вузлів металевих конструкцій;
 • технічні умови (за необхідності) відповідно до ГОСТ 23118;
 • розрахунки.
  1. Робоча документація складається з основного комплекту робочих креслень металевих конструкцій марки КМ (далі - робочі креслення КМ).

Національне пояснення

п. 4.3 замінити позначення ГОСТ 23118 на ДСТУ Б В.2.6-75

 1. До складу основного комплекту робочих креслень КМ включають: - загальні дані;
 • навантаження і впливи на металеві конструкції;
 • навантаження на фундаменти;
 • креслення загального виду металевих конструкцій будівлі або споруди (плани, перерізи, види, фрагменти);
 • схеми розташування елементів металевих конструкцій;
 • креслення елементів металевих конструкцій;
 • креслення вузлів металевих конструкцій;
 • специфікацію металопрокату і виробів;
 • розрахунки.
  1. Робочі креслення КМ повинні містити в достатньому обсязі дані, необхідні для розроблення деталізованих креслень металевих конструкцій марки КМД, проекту виконання робіт (ПВР) і для замовлення металопрокату та виробів з металу.

При розробленні креслень марки КМД відступи від робочих креслень КМ не допускаються. У разі необхідності будь-які відступи повинні узгоджуватись з розробником робочих креслень КМ.

 1. Розрахунки металевих конструкцій, що виконуються на всіх стадіях

проектування, замовнику не передаються (якщо інше не передбачається договором).

Розрахунки оформлюються як текстові матеріали і передаються на зберігання в архів організації розробника.

 1. Робочі креслення КМ оформлюють відповідно до ГОСТ 21.101 (за винятком розділу 6) і цього стандарту.

Національне пояснення

п. 4.6 замінити позначення ГОСТ 21.101 на ДСТУ Б А.2.4-4 (за винятком розділу 8)

 1. При виконанні проектної та робочої документації умовні літерні познаки основних конструкцій та виробів приймають у відповідності з ГОСТ 26047 та ГОСТ 2.321.

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ КМ

 1. Загальні дані
 2. Перший аркуш робочих креслень КМ "Загальні дані" оформлюють відповідно до вимог ГОСТ 21.101.
 3. В аркуші "Загальні дані" в загальних вказівках додатково до відомостей, які передбачені ГОСТ 21.101 та ГОСТ 21.501, наводять:
 • відомості про навантаження і впливи для розрахунків конструкцій будівлі або споруди;
 • відомості щодо конструктивних особливостей будівлі або споруди;
 • розрахункову схему і відомості з уточнюючими поясненнями про навантаження і впливи (за необхідності);
 • посилання на технічне завдання, норми проектування, стандарти на металопрокат, на зварні з'єднання, кріпильні вироби;
 • вимоги щодо заводських та монтажних з'єднань;
 • умови щодо антикорозійного захисту будівельних металоконструкцій