НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖУ
СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ
СТАЛЕВИХ ПАНЕЛЬНИХ РАДІАТОРІВ

ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
20ХХПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Міжнародний Консультативний Форум

РОЗРОБНИКИ: О. Потапенко (науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: ВАТ «УкрНДІінжпроект» П. Зембицький;

Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзєєва НАМН України

Н. Стеблій

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України

від №

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 «Інженерне обладнання будинків і споруд»

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю
чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності
треба звертатися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 3

 4. Загальні положення 4

 5. Вимоги до проектування 7

 6. Вимоги до монтажу та випробування 9

 7. Вимоги до експлуатації 11

 8. Вимоги безпеки та охорони довкілля 13

Додаток А Приклад маркування радіаторів .. 14

Додаток Б Гідравлічний розрахунок 15

Додаток В Тепловий розрахунок 17

Бібліографія 23НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖУ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАЛЕВИХ ПАНЕЛЬНИХ РАДІАТОРІВ

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

POINTING ON PLANNING AND EDITING OF HEATING SYSTEMS WITH USE
OF STEEL WALL RADIATORS

Чинний від

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги з проектування, монтажу та експлуатації сталевих панельних радіаторів у системах опалення під час будівництва та реконструкції житлових будинків, громадських будівель та споруд а також інших будівель згідно з ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-15, прДБН В.2.5-ХХ.

Разом з цим стандартом слід також керуватись положеннями відповідних будівельних норм за видами будівель, посилання на які є у цьому стандарті.

Вимоги, що забезпечують безпечність монтажу, випробувань та експлуатації систем опалення для життя, здоров’я, майна населення та охорони навколишнього середовища, викладено в розділах 6 - 8 цього стандарту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди

ДБН В.2.2-10-2001 Будівлі і споруди. Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

прДБН В.2.5-ХХ-20ХХ1 Інженерне обладнання будинків і споруд.

Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)

СНиП 3.05.01-852 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні системи)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316-2-1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення у системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой настройки

СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. номінальний тепловий потік, кВт

Тепловий потік, визначуваний за нормованих умов: температура теплоносія 70 °С, витрата теплоносія 0,1 кг/с при його русі в радіаторі за схемою «зверху- вниз», атмосферний тиск 1013,3 ГПа

 1. сталевий панельний радіатор

Радіатор являє собою прямокутну панель, що складається з двох зварених разом сталевих листів, виготовлених з холоднокатаної сталі з відштампованими поглибленнями, які при зварюванні утворюють канали для циркуляції теплоносія. Для збільшення тепловіддачі до тильної сторони панелей приварюються П-подібні сталеві оребрення. Кілька таких панелей можуть бути об’єднаними в пакет і закритими зверху й з боків декоративними планками

 1. температурний напір

Різниця між середньою температурою води і розрахунковою температурою повітря в приміщенні

 1. витрата теплоносія

Кількість води, що протікає за одиницю часу через опалювальний прилад

 1. автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні

Пристрій, призначений для автоматичного підтримання заданої споживачем або оператором температури повітря у приміщенні шляхом регулювання витрати теплоносія в сталевому панельному радіаторі.

Примітка. Приклади автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні: автоматичний радіаторний терморегулятор, що складається з клапана терморегулятора та привода прямої дії (термостатичного елемента); електронний регулятор витрати теплоносія, що складається з клапана та привода непрямої дії, яким управляє термостат або автоматизована система управління.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сталеві панельні радіатори (далі - радіатори) призначені для облаштування в однотрубних і двотрубних системах опалення житлових будинків, адміністративних, громадських і промислових будівель, приєднуваних до системи теплопостачання за незалежною схемою, а також в децентралізованих системах опалення.

  2. Радіатори повинні швидко реагувати на зміни параметрів регулюючої арматури, мати невеликий час нагріву, максимальну інтенсивність випромінювання, високу енергетичну ефективність.

  3. Радіатори повинні мати дозвільні документи на застосування згідно чинного законодавства.

  4. Схема організованого послідовно потоку теплоносія в панелях радіатора: передня панель послідовно сполучена з панелями, розташованими за нею (рисунок 1).

  5. Радіатори слід обирати з робочим тиском, більшим за гідростатичний тиск системи опалення на п’ять метрів.

  6. Максимальна температура теплоносія - 110 °С.

  7. Габаритні розміри радіаторів:

 • висота 300, 400, 500, 600 і 900 мм;

 • довжина від 400 до 1000 мм з кроком 100 мм; від 1000 мм до 2000 мм з кроком 200 мм,а також 2300, 2600 і 3000 мм.


 1. - вхідний патрубок;

 2. - вихідний патрубок;

 3. - передня панель;

 4. - задня панель;

 5. - термостатичний регулятор;

 6. - автоматичний повітростравлювач;


гарячий теплоносій

напрямки потоку теплоносія

холодний теплоносій

Рисунок 1 - Схема руху теплоносія в радіаторі

 1. За типом підключення радіатори поділяють на:

 • радіатори з нижнім підключенням;

 • радіатори з боковим підключенням.

 1. За глибиною і виконанням радіатори позначають наступним чином:

 • тип 10- однорядний за глибиною, без оребрення і бічних стінок (1 - одна панель, 0 - відсутність оребрення);

 • тип 11 - однорядний за глибиною з одним рядом оребрення (1 - одна панель, 1 - один ряд оребрення);

 • тип 12 - дворядний за глибиною з одним рядом оребрення (1- один ряд обребрення, 2 - дві панелі);

 • тип 21 - дворядний за глибиною з одним рядом оребрення між панелями (2 - дві панелі, 1 - один ряд оребрення);

 • тип 22 - дворядний за глибиною з двома рядами оребрення між панелями (2 - дві панелі, 2 - два ряди оребрення між панелями);

 • тип 33 - трирядний за глибиною з трьома рядами оребрення між панелями (3 - три панелі, 3 - три ряди оребрення).

Приклад маркування радіаторів наведений у додатку А.

 1. Радіатори всіх типорозмірів слід встановлювати лише в один ряд по висоті і глибині. Радіатори слід встановлювати під вікном за допомогою кронштейнів на стіні, або на стійках біля стіни (вікна).

 2. Регулювання теплового потоку радіаторів в системах опалення слід здійснювати за допомогою автоматичної регулювальної арматури (ручної або автоматичної дії), що встановлюється на підведеннях до приладів відповідно до прДБН В.2.5-ХХ, ДСТУ Б EN 15232 та інших нормативних документів.

 3. Радіатори повинні мати катафорезне покриття (методом КТЛ) з термообробкою. Фарбоване покриття радіаторів повинне забезпечувати антикорозійну, механічну стійкість та гігієнічну безпеку.

 4. Для облаштування систем опалення в закладах охорони здоров'я слід застосовувати радіатори згідно з ДБН В.2.2-10. Покриття гігієнічних радіаторів повинне надійно протистояти дезінфікуючим засобам.

 5. За глибиною і виконанням радіатори для застосування в закладах охорони здоров’я позначають наступним чином:

 • тип 10 - однорядний за глибиною, без оребрення і бічних стінок (1 - одна панель, 0 - відсутність оребрення);

 • тип 20 - дворядний за глибиною, без оребрення і бічних стінок (2 - дві панелі, 0 - відсутність оребрення);

 • тип 30- трирядний за глибиною, без оребрення і бічних стінок (3 - три панелі, 0 - відсутність оребрення).

 1. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ

  1. При проектуванні систем опалення із застосуванням радіаторів слід дотримуватись вимог ДБН В.1.2-11, ДБН А.2.2-3, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-15, ДБН В.3.2-2, прДБН В.2.5-ХХ, СНиП 2.04.14, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, СН 3077, СанПиН 1304, інструкцій підприємств-виробників, якщо вони не суперечать вимогам цих норм, а також вимог цього стандарту.

  2. Клас енергоефективності системи опалення будівлі встановлюється замовником згідно вимог ДСТУ Б EN 15232. Енергоефективність системи опалення визначають згідно положень ДСТУ Б EN 15316-1, ДСТУ Б EN 15316-2­1, ДСТУ Б EN 15316-2-3 та [1].

  3. На радіаторах рекомендується застосовувати автоматичні терморегулятори, що відповідають вимогам [2].

  4. Радіатори допускається застосовувати в системах з трубопроводами з таких матеріалів, які мають кисневу дифузію не більше ніж 0,1 г/(м3цоба) за температури води 40 °С.

   1. У разі використання трубопроводів з полімерних матеріалів, слід застосовувати труби з антидифузійним прошарком. Полімерні труби повинні мати антидифузійний прошарок, що забезпечує киснепроникність не більше 0,1 г/(м3^доба) при температурі води 40 °С.

   2. У разі використання трубопроводів з мідних безшовних круглих труб, слід дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-45.

  5. Вміст розчиненого кисню у воді не повинен перевищувати 20 мкг/дм3. Значення рН повинно бути в межах 8 - 9,5 (оптимально 8,3 - 9). Вміст заліза у воді (до 0,5 мг/дм3), загальна жорсткість - до 7 мг-екв/дм3. Кількість зважених речовин у воді не повинна перевищувати 7 мг/л.

  6. Застосування у системі опалення як теплоносія гліколевих сумішей тощо, повинно відповідати рекомендаціям виробників усіх складових системи.

  7. При застосуванні гліколевих сумішей тощо слід встановлювати зворотний клапан на підживлювальній лінії, що не допускає потрапляння цих сумішей у систему водопостачання.

  8. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною небезпекою слід передбачати у системах опалення радіатори з гладкою поверхнею, яка допускає легке очищення.

  9. Радіатори у приміщеннях категорій А, Б, В необхідно розташовувати на відстані (у світлі) не менше ніж 100 мм від поверхні стін. Не допускається розташовувати радіатори в нішах.

  10. Довжину радіатора слід визначати розрахунком та приймати не менше 75 % довжини світлового прорізу (вікна) у лікарнях, дитячих дошкільних

закладах, школах, будинках для людей похилого віку та інвалідів.

  1. Радіатори слід застосовувати в системах опалення з незалежною схемою під'єднання до системи централізованого теплопостачання, або у системах опалення з індивідуальними джерелами теплозабезпечення із закритими розширювальними баками, циркуляційними насосами, а також з пристроями для підживлення деаерованою водою. Приклад гідравлічного розрахунку радіаторів наведений у додатку Б, приклад теплового розрахунку радіаторів наведений у додатку В.

   1. Слід застосовувати мембранні розширювальні баки, заправлені інертними газами.

   2. Забороняється застосовувати відкриті розширювальні баки.

  2. З метою забезпечення надійної експлуатації обладнання системи опалення слід встановлювати фільтри для доочистки теплоносія від завислих частин при заповненні (підживленні) та експлуатації системи.

  3. У системах, що приєднуються до централізованого теплопостачання, слід застосовувати грязьовики згідно з ДБН В.2.5-39.

  4. Швидкість руху теплоносія у трубопроводах слід приймати у відповідності зі прДБН В.2.5-ХХ, а у системах опалення з мідними трубопроводами згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-45.

  5. Радіатори слід експлуатувати у вентильованих приміщеннях (за рахунок механічної або природної вентиляції) згідно з прДБН В.2.5-ХХ.

   1. Для вологих приміщень та приміщень, у яких на радіатор в процесі експлуатації можуть потрапляти краплі води, слід застосовувати радіатори, призначені для експлуатації в таких умовах.

 1. ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ

  1. При проведенні робіт з монтажу систем опалення із застосуванням сталевих панельних радіаторів слід дотримуватись вимог СНиП 3.05.01, прДБН В.2.5-ХХ, а також вимог цього стандарту.

  2. Монтаж радіаторів слід проводити після підготовки поверхонь стін.

  3. Монтаж радіаторів необхідно вести в наступному порядку: