НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

З

БЗ № 2-2013/146

АСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОННІ
Загальні технічні вимоги
(OIML D 11:2004, IDT)

ДСТУ OIMLD 11:2012

Видання офіційнеКиїв
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Гаврилюк; О. Малецька, канд. техн, наук; Б. Марков, канд. техн, наук (науковий керівник); М. Москаленко; А. Ніколенко; Г. Примакова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 грудня 2012 р. № 1476 з 2013-07-01

З Національний стандарт відповідає OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring instruments (Загальні вимоги до електронних засобів вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2013

ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

 1. Вступ 1

 2. Сфера застосування 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Настанова щодо використання цього стандарту в рекомендаціях OIML 5

 5. Вимоги до засобів вимірювання (ЗВ), у яких застосовують електроніку 5

  1. Загальні вимоги 5

  2. Застосування 6

  3. Електронні ЗВ, обладнані засобами перевіряння 6

  4. Електронні ЗВ, обладнані засобами захисту від нестабільності 6

  5. Вимоги до ЗВ, з живленням від батарей 6

 6. Затвердження типу 7

  1. Документація 7

  2. Загальні вимоги 7

  3. Випробування роботоспроможності 7

  4. Випробування на нестабільність 8

  5. Програма випробування 8

  6. Процедури випробування 8

  7. Кількість одиниць, наданих на випробування 8

  8. Випробне обладнання 8

 7. Первинна повірка 8

 8. Визначення рівнів жорсткості випробування 8

  1. Вступ 8

  2. Рівні жорсткості для кліматичних випробувань 9

  3. Рівні жорсткості для механічних випробувань 10

  4. Рівні жорсткості для електричних випробувань 11

  5. ЗВ, які живляться від батарей 13

 9. Випробування роботоспроможності (загальні вимоги) 14

  1. Попередні зауваження 14

  2. Розгляд випробувань 14

 10. Випробування роботоспроможності (кліматичні) 16

  1. Статична температура 16

  2. Вологе тепло 17

  3. Вода 19

  4. Атмосферний тиск 19

  5. Пісок і пил ...20

  6. Сольовий туман 21

 11. Випробування роботоспроможності (механічні) 21

  1. Вібрація 21

  2. Механічний удар 23

 12. Випробування роботоспроможності (електричні, загальні) 23

  1. Несприйнятливість радіочастоти 23

  2. Електростатичний розряд 25

  3. Магнітне поле промислової частоти 26

  4. Пакети імпульсів (перехідні процеси) на сигнальних, контрольних лініях та лініях передавання даних 26

  5. Сплески на сигнальних, контрольних лініях і лініях передавання даних 27

 13. Випробування роботоспроможності (електричні, мережа живлення) 28

  1. Змінення напруги мережі постійного струму 28

  2. Змінення напруги мережі змінного струму 28

  3. Змінення частоти мережі змінного струму 29

  4. Провали напруги мережі змінного струму, короткочасні переривання та змінення напруги 29

  5. Пакети імпульсів (перехідні процеси) в мережах змінного та постійного струму ЗО

  6. Провали напруги, короткочасні переривання та змінення напруги мереж постійного струму ЗО

  7. Пульсації в мережі постійного струму 31

  8. Сплески в лініях мереж живлення змінного та постійного струму 32

 14. Випробування роботоспроможності (електричні, живлення від батарей) 33

  1. Низька напруга внутрішньої батареї (не з’єднана з мережею живлення) 33

  2. Живлення від зовнішніх 12 В та 24 В батарей дорожнього транспортного засобу 34

Додаток А Оцінювання нестабільності 36

А.1 Вступ 36

А.2 Характеристики захисту від нестабільності 36

Додаток В Засіб для випробування на атмосферний тиск 37

 1. Вступ 37

 2. Засіб для випробування на атмосферний тиск 37

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті 39

Бібліографія 40

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring instruments (Загальні вимоги до електронних засобів вимірювання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила дер­жавної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • словосполуку «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • числові значення фізичних величин, таблиці та рисунки викладено згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003;

 • долучено національний додаток НА, де наведено перелік національних стандартів, згар- монізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60654-2, IEC/TR 61000-2-1, ІЕС 61000-2-2, IEC/TS 61000-2-5, ІЕС 61000-4-1, ІЕС 61000-4-2, ІЕС 61000-4-3, ІЕС 61000-4-4, ІЕС 61000-4-5, ІЕС 61000-4-6, ІЕС 61000-4-11, ІЕС 61000-4-17, ІЕС 61000-6-1 та ІЕС 61000-6-2, які прийнято в Україні як національні стандарти, їх перелік наведено в додатку НА1.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів

.ДСТУ OIMLD 11:2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННІ

Загальні технічні вимоги

МЕТРОЛОГИЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Общие технические требования

METROLOGY

ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS

General technical requirements

Чинний від 2013-07-01

 1. ВСТУП

  1. Основною метою цього стандарту є надання технічним комітетам і підкомітетам OIML настанов щодо оцінювання відповідних метрологічних вимог під час випробовування робото- спроможності щодо дії впливних величин на засоби вимірювання (далі — ЗВ), на які поширюється цей стандарт.

Крім того, цей стандарт надає інформацію державам-членам OIML (Міжнародна організація законодавчої метрології) щодо виконання Рекомендацій OIML у їхньому законодавчому полі, особливо під час вибирання рівнів жорсткості, які не прописано в цьому стандарті, а залишено на розгляд у національних документах.

 1. У цьому стандарті, заснованому на інформації, отриманій зі стандартів ІЕС та ISO, та до­свіді експертів, які брали участь у його розробленні, надано рекомендації технічним комітетам і підкомітетам щодо вибирання відповідних випробувань для ЗВ з урахуванням експлуатаційних і впливних чинників навколишнього середовища.

 2. Діапазони випробувань на вплив величин і рівень жорсткості мають всюди, де це можливо, бути вибраними з наведених у цьому стандарті, враховуючи умови експлуатування ЗВ, яких це стосується, та останні стандарти ІЕС та ISO в цій галузі.

 3. Технічні комітети та підкомітети OIML, які відповідають за деякі міжнародні Рекомендації, можуть:

 • встановити в Рекомендаціях процедури випробування та конкретні рівні жорсткості (вище чи нижче), які відрізняються від установлених у цьому стандарті та прийнятніші для конкретних ЗВ або навколишнього середовища;

 • використовувати експертизу та досвід технічних комітетів і підкомітетів OIML або інших організацій для розвитку спеціальних процедур або умов, не відображених у цьому стандарті.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. У цьому стандарті визначено загальні метрологічні вимоги до ЗВ й описано випробування для перевіряння відповідності ЗВ цим вимогам.

  2. Цей стандарт призначено для застосовування технічними комітетами та підкомітетами OIML як основного під час оцінювання вимог до дії впливних величин і випробувань, які має бути вказано в міжнародних Рекомендаціях з урахуванням певних категорій ЗВ (нижче наведено: відпо­відна Рекомендація).

  3. Відповідні Рекомендації можуть визначати, що вимоги, наведені в цьому стандарті, мож­ливо використовувати або тільки до електронних пристроїв, або також до пристроїв, які не є лише електронними.

Примітка 1. Цей стандарт не встановлює технічні вимоги до ЗВ; ці вимоги має бути наведено у відповідних рекомендаціях. Наприклад вимоги до нуль-індикаторів, підсумовувальних обчислювальних пристроїв не наведено в цьому стандарті.

Примітка 2. Цей стандарт не стосується таких аспектів, як електрична безпека та електромагнітне випромінення від ЗВ. Настанови для цих аспектів потрібно виконувати з урахуванням міжнародних, регіональних і національних документів, які за­стосовують і часто докладно описують у стандартах.

Примітка 3. Цей стандарт не стосується аспектів, пов’язаних із програмним забезпеченням. Під час розроблення цього стандарту підкомітет OIML ТС 5/ OIML SC 2 готував окремий документ щодо цього питання.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Деякі терміни та визначення, що застосовують у цьому стандарті, відповідають International vocabulary of basic and general ternis in metrology (Міжнародному словнику основних та загальних термінів з метрології) (VIM) [1].

Визначення та скорочення, застосовані в цьому стандарті, наведено нижче:

 1. електронний засіб вимірювання (electronic measuring instrument)

 1. призначений для вимірювання електричних або неелектричних величин, застосовуючи електронні засоби та/чи вбудовані електронні пристрої.

Примітка. У цьому стандарті допоміжне обладнання, враховуючи, що це суб'єкт метрологічного контролю, є частиною ЗВ

 1. електронний пристрій (electronic device)

Пристрій, який містить електронні компоненти та виконує конкретну функцію.

Електронні пристрої зазвичай виробляють як окремі вироби та може бути перевірено окремо.

Примітки 1. Електронний пристрій може бути ЗВ (наприклад масштабний перетворювач, електричний вимірювач) або частиною ЗВ (наприклад принтер, індикатор).

Примітка 2. Електронний пристрій може бути модулем у значенні, у якому цей термін використовують в OIML ВЗ «OIML. Cer­tificate System for Measuring Instruments (formerly OIML P1)» [2]

 1. електронний блок (electronic sub-assembly)

Частина електронного пристрою, який містить електронні компоненти та має функцію розпіз­навання себе самого. Наприклад підсилювачі, компаратори, перетворювачі потужності.

Примітка. OIML В 3 [2] містить таке визначення «модуля»:

Ідентифікована частина ЗВ чи сукупності ЗВ, яка виконує конкретну функцію або функції, та може бути окремо оціненою відповідно до метрологічних і технічних вимог, наведених у цьому стандарті

 1. електронний компонент (electronic component)

Найменша фізична одиниця, яка використовує електронну чи діркову провідність у напів­провідниках, газах або у вакуумі. Наприклад електронні труби, транзистори, інтегральні схеми

 1. похибка (показів) (error (of indication))

Різниця між показом ЗВ та істинним значенням відповідно до вхідної величини [VIM 5.20]

 1. границя допустимої похибки (ЗВ) (maximum permissible error (of a measuring instrument)) Максимальне значення похибки, дозволене документацією, інструкціями тощо, для конкрет­ного ЗВ [VIM 5.21]

 2. основна похибка (intrinsic error)

Похибка ЗВ, визначена за нормальних умов [VIM 5.24]

 1. первинна основна похибка (initial intrinsic error)

 2. Основна похибка, визначена до випробування роботоспроможності та оцінювання неста­більностіпомилка (fault)

Різниця між похибкою показів та основною похибкою ЗВ.

Примітка 1. Помилка переважно є результатом небажаного змінення даних, що містяться в або йдуть через електронні ЗВ.

Примітка 2. Відповідно до визначення, наведенного в цьому стандарті, помилка є цифровим значенням, яке виражається або в одиницях вимірювання, або як відносне значення, наприклад як відсоток

 1. суттєва помилка (significant fault)

Помилка, більша ніж значення, наведене у відповідній Рекомендації (див. 2.2).

Примітка. Відповідна Рекомендація може визначити, що наведені нижче помилки не є суттєвими, навіть якщо вони пере­вищують значення, визначене у 3.10:

 1. помилки, які є наслідком одночасних і незалежних причин (наприклад електромагнітні поля та розвантаження), що мають місце у ЗВ або під час проведення перевірки;

 2. помилки, які унеможливлюють виконання будь-якого вимірювання;

 3. помилки, які раптово виникають та відзначаються миттєвими змінами у показах і які не може бути розпізнано, запам’я- товано та перетворено як результат вимірювання;

 4. помилки, які змінюють результат вимірювання достатньо суттєво, що помічають усі зацікавлені в результатах вимірювання; відповідна Рекомендація може визначити причину цих змін