НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 2
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1-2. Загальні положення.
Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
(EN 1992-1-2:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012

Видання офіційне

Мінрегіон України

Київ 2013ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (П. Бакін; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн, наук; В. Поклонський, канд. техн, наук (науковий керівник); Р. Расюк; В. Тарасюк, канд. техн, наук; О. Фесенко)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України (В. Ковалишин, канд. техн, наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн, наук)

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України (П. Круковський, д-р техн, наук)

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України (С. Поздєєв, канд. техн, наук)

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури (С. Фомін, д-р техн, наук)

Державний департамент пожежної безпеки при Державній інспекції техногенної безпеки МНС України (О. Гладишко; О. Євсеєнко; С. Мусійчук; В. Сокол)

Національний університет "Львівська політехніка" (Б. Демчина, д-р техн, наук; Т. Шналь, канд.техн, наук)

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (В. Корсун, д-р техн, наук) Одеський національний морський університет (С. Клованіч, д-р техн, наук) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Б. Дохняк, канд. техн, наук)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 21.12.2012 р. № 652, чинний з 2013-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete struc­tures - Part 1-2: General rules - Structural fire design (Єврокод 2. Проектування залізобетон­них конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість) з технічною поправкою EN 1992-1-2:2004/АС:2008

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШ

ЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete struc­tures - Part 1-2: General rules - Structural fire design (Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість) з техніч­ною поправкою EN 1992-1-2:2004/АС:2008.

EN 1992-1-2:2004 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 250, секретаріатом якого керує BSL

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Роз­рахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDT), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 304 "Захист будівель та споруд". Науково-технічна організація, яка відповідальна за цей стандарт, - ДП НДІБК.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Націо­нальний вступ" та "Зміст" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDT), разом з технічною поправкою, наведено в додатку НА.

Копії європейських стандартів, не прийнятих як національні стандарти, на які є посилання в EN 1992-1-2:2004, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ"

Технічна поправка EN 1992-1-2:2004/АС:2008 до EN 1992-1-2:2004 наведена в кінці ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 після додатка НА.ЗМІСТ

с.

Вступ VI

Основи програми Єврокодів 1

Статус та сфера застосування Єврокодів 2

Національні стандарти, що впроваджують

Єврокоди 4

Зв’язок між Єврокодами і гармонізованими технічними умовами (ENs та ETAs) для виробів 4

Додаткова інформація, що є спеціальною для EN 1992-1-2 5

Національний додаток до EN 1992-1-2 ... 9

 1. Загальні положення 10

  1. Сфера застосування 10

  2. Нормативні посилання 12

  3. Припущення 12

  4. Розбіжності між принципами та правилами застосування 12

  5. Терміни та визначення понять . . 12

  6. Познаки 13

 2. Основи проектування 15

  1. Вимоги 15

  2. Впливи 18

  3. Розрахункові значення властивостей матеріалів 18

  4. Методи перевірки 19

 3. Властивості матеріалів 22

  1. Загальні положення 22

  2. Міцнісні та деформаційні власти­вості матеріалів за підвищених темпе­ратур 22

  3. Теплофізичні та термомеханічні властивості бетону на силікатному та карбонатному заповнювачах ... ЗО

  4. Температурне видовження ненапруженої та попередньо напруженої арматури 34

 4. Методика розрахунку 35

  1. Загальні положення 35

  2. Спрощений метод розрахунку . . 36

 1. Уточнені методи розрахунку ... 41

 2. Зріз, кручення та анкерування . . 44

CONTENTS

page

Foreword VI

Background of the Eurocode programme . . 1 Status and field of application of Eurocodes 2

National Standards implementing Eurocodes 4

Links between Eurocodes and products harmonised technical specifications (ENs and ETAs) 4

Additional information specific to EN 1992-1-2 5

National Annex for EN 1992-1-2 9

 1. General 10

  1. Scope 10

  2. Normative references 12

  3. Assumptions 12

  4. Distinction between principles and application rules 12

  5. Definitions 12

  6. Symbols 13

 2. Basis of design 15

  1. Requirements 15

  2. Actions 18

  3. Design values of material properties 18

  4. Verification methods 19

 3. Material properties 22

  1. General 22

  2. Strength and deformation properties at elevated temperatures 22

  3. Thermal and physical properties of concrete with siliceous and calcareous aggregates 30

  4. Thermal elongation of reinforcing and prestressing steel 34

 4. Design procedures 35

  1. General 35

  2. Simplified calculation method ... 36

  3. Advanced calculation methods . . 41

  4. Shear, torsion and anchorage . . 44

  5. Крихке руйнування 44

  6. З'єднання 45

  7. Вогнезахисні покриття 46

 5. Табличні дані 47

  1. Сфера застосування 47

  2. Загальні правила розрахунку ... 47

  3. Колони 52

  4. Стіни 57

  5. Розтягнуті елементи 59

  6. Балки 59

  7. Плити 66

 6. Високоміцний бетон (ВМБ) 73

  1. Загальні положення 73

  2. Крихке руйнування 74

  3. Теплофізичні властивості 75

  4. Розрахунок конструкцій 75

Додаток А Температурні криві 78

Додаток В Спрощені методи розрахунку 89

Додаток С

Поздовжній згин колон під час пожежі 102

Додаток D

Методи розрахунку зрізу, кручення та анкерування 115

Додаток Е

Спрощений метод розрахунку для балок та плит 119

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 123

Технічна поправка EN 1992-1 -2:2004/АС:2008 124

 1. Spalling 44

 2. Joints 45

 3. Protective layers 46

 1. Tabulated data 47

  1. Scope 47

  2. General design rules 47

  3. Columns 52

  4. Walls 57

  5. Tensile members 59

  6. Beams 59

  7. Slabs 66

 2. High strength concrete 73

  1. General 73

  2. Spalling 74

  3. Thermal properties 75

  4. Structural design 75

Annex A Temperature profiles 78

Annex В Simplified calculation methods 89

Annex C

Buckling of columns under fire conditions 102

Annex D

Calculation methods for shear, torsion and anchorage 115

Annex E Simplified calculation method for beams and slabs 119ВСТУП

Цей європейський стандарт EN 1992-1-2:2004 "Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість" підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого утримується BSI. CEN/TC250 відповідальний за всі Будівельні Єврокоди.

Цьому європейському стандарту буде надано національний статус опублікуванням ідентич­ного тексту або ухваленням не пізніше червня 2005 р., а національні стандарти, що мають з ним розбіжності, будуть вилучені не пізніше березня 2010 р.

Цей європейський стандарт замінює ENV 1992-1-2:1995.

Згідно з внутрішніми постановами CEN-CENE- LEC цей стандарт зобов'язані впровадити національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Республіки Чехія, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Лат­вії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Об’єд­наного Королівства.

Foreword

This European Standard EN 1992-1-2:2004, "De­sign of concrete structures - Part 1-2 General rules - Structural fire design", has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 "Structural Eurocodes", the Secretariat of which is held by BSI. CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.

This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2005, and conflicting National Standards shall be withdrawn at latest by March 2010.

This European Standard supersedes ENV 1992-1-2:1995.

According to the CEN-CENELEC Internal Regu­lations, the National Standard Organizations of the following countries are bound to implement these European Standard: Austria, Belgium, Cy­rus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ire­land, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 2
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

Еврокод 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-2. Общие положения. Расчет конструкций на огнестойкость

Eurocode 2
DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES
Part 1-2. General rules. Structural fire design

Чинний від 2014-07-01

ОСНОВИ ПРОГРАМИ ЄВРОКОДІВ

В 1975 році комісія Європейської спільноти прийняла рішення щодо плану дій у сфері бу­дівництва на підставі статті 95 Угоди. Метою плану дій було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

В межах цього плану дій Комісія почала впро­ваджувати систему узгоджених технічних пра­вил для проектування будівель та споруд, що на першому етапі мали стати альтернативою чинним державним нормам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Протягом п’ятнадцяти років Комісія за допо­могою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, розроб­ляла програму Єврокодів, результатом чого стала публікація першого покоління Європей­ських норм у 80-х роках.

В 1989 році Комісія та держави-члени EU (Європейської спільноти) і EFTA (Європейсь­кої асоціації вільної торгівлі) на підставі угоди1 між Комісією та CEN (Європейським комітетом зі стандартизації) вирішили передати підго­товку та публікацію Єврокодів до CEN за допомогою серії мандатів, щоб у майбутньому

Background to the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Com­munity decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonization of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonized technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an al­ternative to the national rules in force in the Mem­ber States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreementl between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Man­dates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de fact

o

Видання офіційне1 Угода між Комісією Європейської спільноти і Євро­пейським комітетом стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель та споруд (BC/CEN/03/89).

надати Єврокодам статус Європейського стан­дарту (EN). Це фактично пов’язує Єврокоди з положеннями директив Ради та/або рішень Комісії стосовно Європейських стандартів (на­приклад, Директива Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів - CPD - та Директиви Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС і 89/440/ЕЕС щодо громадських проектів та комунальних послуг і рівноцінних директив EFTA, що започатковані з метою становлення внутрішнього ринку).

Програма будівельних Єврокодів включає такі стандарти, що в основному складаються з де­кількох частин:

EN 1990 Єврокод. Основи проектування конст­рукцій

EN 1991 Єврокод 1. Дії на конструкції

EN 1992 Єврокод 2. Проектування залізобе­тонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій

EN 1994 Єврокод 4. Проектування сталезалі- зобетонних конструкцій

EN 1995 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій

EN 1997 Єврокод 7. Геотехнічне проектування EN 1998 Єврокод 8. Проектування сейсмостій­ких конструкцій

EN 1999 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій

Єврокоди визначають відповідальність розпо­рядчих органів держав-членів та захищають їх право визначати величини, що стосуються питань регулювання безпеки на національно­му рівні, якщо ці величини відрізняються для всіх держав-членів.

СТАТУС ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ЄВРОКОДІВ

Держави-члени EU та EFTA визнають, що Єврокоди служать основоположними доку­ментами для таких цілей:

 • як засоби забезпечення відповідності буді­вель та споруд основним вимогам дирек­тиви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема основній вимозі № 1 "Механічний опір та стійкість" та основній вимозі № 2 "Пожежна безпека";

the Eurocodes with the provisions of all the Coun­cil’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Coun­cil Directive 89/106/EEC on construction pro­ducts - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).