НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА

Загальні технічні умови

Д

БЗ № 11-2006/711

СТУ 4806:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

200

8ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно- конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; Н. Кравченко; І. Кречетов, канд. техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; Ю. Ольховий; О. Палєха, канд. с-г. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 144

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 7208-84)

Право власності на цей докум ент належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформ ації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2008

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 3

 4. Класифікація 3

 5. Загальні технічні вимоги 4

  1. Основні показники і характеристики 4

  2. Вимоги до сировини і матеріалів 10

 6. Вимоги щодо безпеки 10

 7. Вимоги щодо охорони довкілля 11

 8. Маркування 11

 9. Пакуван ня 12

 10. Правила транспортування та зберігання 13

 11. Методи контролювання 13

 12. Правила приймання 13

 13. Гарантії виробника 14

Додаток А Коди згідно з державним класифікатором продукції і послуг 14

Додаток Б Бібліографія 14ДСТУ 4806:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА

Загальні технічні умови

ВИНА

Общие технические условия

WINES

General specifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вина, що не містять діоксид вуглецю, які виробляють з вино­градних оброблених виноматеріалів, розлиті у спожиткову тару і призначені для реалізації у сфері торгівлі та громадського харчування.

Реалізацію вин (крім столових молодих) здійснюють не раніше 1 січня наступного за урожаєм року. Вина столові молоді виробляють і реалізують за спеціальними технічними умовами.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують її нешкідливість і безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладені у 5.1.6, 5.1.9, 5.1.10, розділах 6, 7, 11.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення

ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основоположення

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за темпе­ратури 20 оС. Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4396:2005 Виноматеріали для закладки на витримку. Загальні технічні умови

ДСТУ 4805:2007 Виноматеріали оброблені. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

Видання офіці йне

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимі­рювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Марки­ровка (ССБП. Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорю­вальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання цукрів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки, коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жид­костей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. М етод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и ме­тоды отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод опреде­ления приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы опре­деления титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визна­чання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. М етод определения свободной и общей сернистой кисл оты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліе­тиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, що поставляють для експорту. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина й коньяки. Методи визначання повноти наливу у пляшки)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліе­тиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Підготовка проб. Мінера­лізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й про­дукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й пр одукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й про­дукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й про­дукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164, Законом України [1], а також:

 1. купажовані вина

Вина, виготовлені шляхом змішування різних виноматеріалів (за сортом винограду, районом вирощування, року урожаю, типом, я кі стю) або з компонентами, встановлених технологічними інструкціями для надання вину типовості, забезпечення покращання його органолептичних влас­тивостей, забезпечення випуску однорідних за своїми органолептичними та фізико-хімічними по­казниками вин

 1. прототип

Традиційний тип вина, що історично виник у результаті географічних особливостей місцевості, сорту винограду, технології його переробки й специфічних прийомів обробки винограду, м’язги або виноматеріалу та послужив прообразом (зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій або іншій зоні вирощування винограду

 1. ординарні витримані вина

Ординарні вина поліпшеної якості, які виготовлені за загальноприйнятою чи спеціальною технологією із виноматеріалів певних сортів винограду або їх суміші, з обов’язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше 6 міс.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

  1. Вина поділяють на столові (сухі, напівсухі, напівсолодкі) і кріплені (міцні і десертні — со­лодкі, лікерні).

  2. Вина столові сухі є завжди натуральними. Вина столові напівсухі і напівсолодкі можуть бути натуральними або купажованими з концентратами виноградного соку чи з консервованим суслом.

  3. Вина поділяють на сортові і купажовані. Вина, виготовлені з винограду одного сорту (не менше ніж 85 %), є сортовими. Вина, в яких ч астка добавленого (до основного) сорту скл ад ає більше ніж 15 відсотків, відносяться до купажованих.

  4. Вина за кольором поділяють на білі, рожеві і червоні.

  5. Вина за якістю та строком витримки поділяють на молоді (лише столові), ординарні, ма­рочні і колекційні.

 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Основні показники і характеристики

   1. Вина повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологіч­ними інструкціями, які затверджені у встановленому порядку.

   2. Вина для експорту виробляють за чинними нормативними документами країни-імпортера.

   3. Вина за групами та типами залежно від технології виробництва поділяють згідно з таб­лицею 1.

Таблиця 1 — Характеристика вин відповідно до груп та типів

Група і тип вина

Характеристика

Столові сухі

Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом повного збродження цукрів вино­градного сусла або м’язги.

напівсухі

і напівсолодкі

Виготовляють із виноматеріалів, вироблених частковим збродженням цукрів сусла або м’язги із зупинкою бродіння.

Вина можуть бути виготовлені методом купажування сухих виноматеріалів з концентра­том виноградного соку, або консервованим суслом.

Столові спеціального типу

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені із використанням спеціальних технологіч них прийомів, що надають вину характерні органолептичні властивості (бродіння на м’яззі із гребенями, використання винограду із підвищеною цукристістю (220—250) г/дм3, теп­лова обробка виноматеріалів, застосування спеціальних рас дріжджів).

Кріплені міцні і десертні (крім кріплених спеціального типу)

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені методом повного або неповного збродження цукрів виноградного сусла або м’язги методом припинення бродіння через додавання ети­лового спирту ректифікованого, виготовленого із крохмалецукровмісної сировини і про­дуктів переробки винограду.

Кріплені

спеціального типу (найменування прототипу)

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені із певних сортів винограду методом повного чи неповного збродження цукрів виноградного сусла або м’язги та припиненням бродіння додаванням етилового спирту і передбачають використання спеціальних технологічних прийомів (теплової обробки м’язги, виноматеріалів, концентрату виноградного соку, ви­тримки виноматеріалів під плівкою спеціальних рас дріжджів тощо), які надають вину ха­рактерні органолептичні властивості.

Міцні

херес

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені повним збродженням виноградного сусла, спиртуванням і витримкою виноматеріалів у контакті зі спеціальними расами винних дріжджів із наступним коригуванням складу, витримкою й обробкою.

мадера

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені повним чи неповним збродженням виноград­ного сусла або м’язги з зупинкою бродіння методом додавання етилового спирту.

У процесі виробництва допускається використання в купажах сухих мадеризованих вино­матеріалів.

Відповідність прототипові досягається методом обробки теплом (мадеризації), яка здій­снюється витримкою виноматеріалів у дубових бочках на сонячних площадках чи у соля­ріях (для марочних мадер) або нагріванням виноматеріалів у стаціонарних резервуарах у визначеному кисневому режимі.