ДСТУ Б В.2.7-80-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СИЛІКАТНІ

Технічні умови

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 1999

ДСТУ Б В.2.7-80-98

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 03.12.98 № 279

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняє дію

ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

Цей стандарт в частині обов'язкових вимог гармонізований з міждержавним стандартом ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"


Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

ДСТУ Б В.2.7-80-98

ЗмістС.


1 Галузь використання ..................................................................................1

2 Нормативні посилання ...............................................................................2

3 Основні параметри та розміри ...................................................................4

4 Технічні вимоги .......................................................................................... 5

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ....................... 8

6 Правила приймання ................................................................................... 9

7 Методи контролю ..................................................................................... 11

8 Транспортування та зберігання ............................................................... 13

9 Гарантії виготовлювача ........................................................................... 13

Додаток А

Форми, розміри та розташування отворів у виробах ........................... 14

ДСТУ Б В.2.7-80-98 с.1


Д ЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Цегла та камені силікатні

Технічні умови


Строительные материалы

Кирпич и камни силикатные

Технические условия


Building materials

Silicate brick and stones

Specifications

Ч инний від 1999-03-01

1 Галузь використання

Даний стандарт поширюється на силікатні цеглу та камені (далі - вироби), які виготовляються способом пресування зволоженої суміші з кремнеземистих матеріалів та вапна або інших вапноуміщуючих в'яжучих із застосуванням добавок або без них з подальшим твердінням під дією пари в автоклаві.

Силікатні вироби слід застосовувати в кам'яних і армокам'яних конст­рукціях будинків і споруд цивільного, промислового та сільськогосподар­ського призначення.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкід­ливість або безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, розділах 4-8. Інші вимоги стан­дарту - рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

В идання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-80-98 с.2

2 Нормативні посиланняУ цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-17-95

Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-27-95

Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-42-97


Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів

ДСТУ Б В.2.7-46-96


Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93)

Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76


ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-79


ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91


ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75


ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76


ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89


ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75


ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования


ГОСТ 12.4.026-76


ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности


ГОСТ 12.4.028-76


ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия


ГОСТ 17.2.1.01-76


Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу


ГОСТ 17.2.3.02-78


Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 162-90

Штангенглубиномеры. Технические условия


ДСТУ Б В.2.7-80-98 с.3

ГОСТ 166-89


Штангенциркули. Технические условия


ГОСТ 427-75


Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2228-81

Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 2912-79

Хрома окись техническая. Технические условия

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 8135-74

Сурик железный. Технические условия

ГОСТ 8273-75

Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8462-85

Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе

ГОСТ 8728-88


Пластификаторы. Технические условия

ГОСТ 9179-77


Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 10832-91


Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12172-74


Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия

ГОСТ 14192-77


Маркировка грузов


ГОСТ 22263-76


Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия


ГОСТ 24332-88


Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии


ДБН В. 1.4-1.01-97


Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівниц­тві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні


ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівниц­тві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва


ДБН Г. 1-4-95

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві


СНіП ІІ-12-77

Защита от шума


СНіП 2.04-05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СанПіН 4630-88


Санитарные правила и нормы охраны поверхности от загрязнения


СанПіН 4946-89


Санитарные правила и нормы по охране атмосфер­ного воздуха населенных мест от загрязнения


ПУЕ-85


Правила устройства электроустановок
Правила эксплуатации электроустановок потребителяДСТУ Б В.2.7-80-98 с.4

3 Основні параметри та розміри3.1 Види, розміри виробів повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.

Таблиця1 У міліметрах

Вид виробу


Довжина


Ширина


Товщина


Цегла одинарна


250


120


65


Цегла потовщена


250


120


88

———————————


Камінь


250


120


138


Примітка. За погодженням із споживачем допускається випускати вироби з іншими розмірами за умови дотримання обов’язкових вимог цього стандарту.


3.2 Цегла може виготовлятися повнотілою або порожнистою, камені - тільки порожнистими.

3.3 За призначенням вироби поділяють на види:

- рядові (Р), які слід використовувати для кладки зовнішніх і внут­рішніх стін будинків і споруд;

- лицьові (Л), які слід використовувати для кладки і одночасного облицювання зовнішніх і внутрішніх стін будинків і споруд.

3.4 Лицьові вироби можуть виготовлятися кольоровими: пофарбованими в масі або з поверхневим оздобленням лицьових граней.

3.5 За середньою густиною вироби у висушеному до постійної маси стані поділяють на:

- легкі з середньою густиною до 1450 кг/м3;

- полегшені з середньою густиною від 1451 до 1650 кг/м3;

- важкі з середньою густиною понад 1650 кг/м3.

3.6 За ефективною сумарною питомою активністю природних радіо­нуклідів вироби поділяють на класи застосування згідно з ДБН В. 1.4-1.01:

- 1-й клас (Аеф  370 Бк  кг-1 );

- 2-й клас (Аеф  740 Бк  кг-1).

3.7 За міцністю вироби поділяють на марки 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.

Лицьові вироби повинні мати марки за міцністю: цегла - не менше 125, камені - не менше 100.

3.8 За морозостійкістю цеглу і камені поділяють на марки F15, F25, F35, F50.

Лицьові вироби повинні мати марку за морозостійкістю не менше F25.

3.9 Умовне позначення силікатних виробів при замовленні або в технічній документації повинне складатися з:

- назви виробу (цегла або камінь);

- літерного позначення, де С означає матеріал, на основі якого виго­товлені вироби (силікатні); О або П характеризують цеглу за розмірами (О -одинарна, П - потовщена); Р або Л - вид виробів (Р - рядовий, Л - лицьовий); К указує, що виріб кольоровий;

ДСТУ Б В.2.7-80-98 с.5

- цифрових груп, що відокремлені вертикальними рисками і означають марку за міцністю, середню густину, марку за морозостійкістю;

- позначення цього стандарту.

Приклади умовних позначень виробів

Цегла силікатна одинарна рядова марки за міцністю 100, середньою густиною 1800 кг/м3, марки за морозостійкістю F15:

Цегла СОР- 100/1800/15 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Цегла силікатна потовщена лицьова, міцністю 150, середньою густиною 1620 кг/м3, марки за морозостійкістю F25:

Цегла СПЛ - 150/1620/25 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Цегла силікатна потовщена лицьова кольорова марки за міцністю 200, середньою густиною 1850 кг/м3 , марки за морозостійкістю F35:

Цегла СПЛК - 200/1850/35 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Камінь силікатний рядовий марки за міцністю 100, середньою густиною 1450 кг/м3, марки за морозостійкістю F15:

Камінь СР- 100/1450/15 ДСТУ Б В.2.7-80-98.


4 Технічні вимоги

4.1 Вироби повинні відповідати обов'язковим вимогам цього стандарту та виготовлятись за технологічною документацією, яка затверджена у вста­новленому порядку.

4.2 Характеристики виробів

4.2.1 Граничні відхилення від номінальних розмірів виробу не повинні перевищувати за довжиною, шириною та товщиною ±2 мм.

4.2.2 Вироби повинні мати форму прямокутного паралелепіпеда. Допускається виготовлення лицьових виробів з закругленими верти­кальними ребрами радіусом не більше 6 мм.

4.2.3 Непаралельність граней виробів не повинна перевищувати 1 мм.

4.2.4 Поверхня граней виробів повинна бути плоскою, ребра - прямо­лінійними.

Лицьові поверхні лицьових виробів можуть бути з декоративним по­криттям.

4.2.5 Міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів повинна бути не менше 0,6 МПа (6 кгс/см2).

4.2.6 Лицьові вироби повинні мати дві лицьові поверхні: поперечикову та ложкову.

За погодженням зі споживачем допускається виготовляти лицьові вироби з однією лицьовою поверхнею.

4.2.7 Колір (відтінок кольору) лицьових виробів повинен відповідати затвердженому у встановленому порядку кольору зразка-еталона. Плями на лицьовій поверхні виробів не допускаються.

4.2.8 Отвори у виробах повинні бути нескрізними і розміщуватись пер­пендикулярно постелі.

4.2.9 Рекомендовані форми, розміри і розташування отворів у виробах, а також порожнистість виробів наведені у додатку А.

Вироби можуть виготовлятися іншої порожнистості, з отворами іншої форми та їх розташуванням за умови відповідності виробів вимогам цього стандарту за іншими показниками.