ГОСТ 24045-94. ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Продовження таблиці

8

Продолжение таблицы

Довідкові величини на 1 м ширини

Справочные величины на 1 м ширины

Маса

1 м2, кг

Масса 1м2, кг

Ширина

заготовки,

мм

Ширина

заготовки,

мм

при стиснутих вузьких полицях

при сжатых узких полках

при стиснутих широких полицях

при сжатых широких полках

момент інерції,

Ix, см4

момент инерции, Ix, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

момент інерції,

Ix, см4

момент инерции, Ix, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

Wx1

Wx2

Wx1

Wx2

5,49

4,83

4,96

5,46

5,24

4,51

6,4

1250

6,32

6,07

5,81

6,28

6,14

5,66

7,4

25,4

9,3

15,2

20,7

8,3

8,5

7,4

Таблиця

9

Таблица

Найменування матеріалу вихідної заготовки для профілювання

Наименование материала исходной заготовки для профилирования

Характеристика покриття та умовні позначення матеріалу

Характеристика покрытия и условные обозначения материала

Марка сталі, вимоги до сортаменту

Марка сталей, требования к сортаменту

1. Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній за ГОСТ 14918

1 клас товщини цинкового покриття, нормальної різнотовщинності НР, груп ХП та ПК, нормальної точності прокатки по товщині БТ та ширині БН, нормальної площинності ПН з обрізною кромкою О:

08пс за ГОСТ 9045, 08, 08пс за ГОСТ 1050, БСт1, БСт2, БСт3 всіх способів розкислення за ГОСТ 380; сортамент за ГОСТ 19904

1. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918

1 класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О:

08пс по ГОСТ 9045, 08, 08пс по ГОСТ 1050, БСт1, БСт2, БСт3 всех способов раскисления по ГОСТ 380; сортамент по ГОСТ 19904

2. Прокат тонколистовий холоднокатаний з алюмоцинковим покриттям за ТУ 14-11-247-88

Покриття АЦ, по масі – класу 170, по виду – з звичайною кристалізацією Кр чи дресироване Др, за призначенням – груп 230, 260 АЦ 170-Кр-230 ТУ 14-11-247-88

Те ж саме

2. Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88

Покрытие АЦ, по массе - класса 170, по виду - с обычной кристаллизацией Кр или дрессированное Др, по назначению - групп 230, 260

АЦ 170-Кр-230 ТУ 14-11-247-88

То же

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Продовження таблиці

9

Продолжение таблицы

Найменування матеріалу вихідної заготовки для профілювання

Наименование материала исходной заготовки для профилирования

Характеристика покриття та умовні позначення матеріалу

Характеристика покрытия и условные обозначения материала

Марка сталі, вимоги до сортаменту

Марка сталей, требования к сортаменту

3. Прокат тонколистовий холоднокатаний алюмінований за ТУ 14-11-236-88

Покриття алюмінієве А чи алюмокремнієве АК, по масі, клас 150, за призначенням – групи 230 А(АК) 150-230 ТУ 14-11-236-88

Те ж саме

3. Прокат тонколистовой холоднокатаный алюминированный по ТУ 14-11-236-88

Покрытие алюминиевое А или алюмокремниевое АК, по массе, класс 150, по назначению - группы 230 А (АК) 150-230 ТУ 14-11-236-88

То же

4. Прокат тонколистовий холоднокатаний електролітично оцинкований за ТУ 14-1-4695-89

Марки ЭОЦ, 1 клас покриття, нормальної точності прокатки по товщині БТ та ширині БН, нормальної площинності ПН ЭОЦП-1-БТ-БН-ПН ТУ 14-1-4695-89

08кп ГОСТ 16523,

08кп, 08пс, 10кп за

ГОСТ 1050; 08кп,

08пс за ГОСТ 9045;

сортамент за

ГОСТ 19904

4. Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный по ТУ 14-1-4695-89

Марка ЭОЦ, 1 класс покрытия, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН

08кп ГОСТ 16523,

08кп, 08пс, 10кп по

ГОСТ 1050; 08кп,

08пс по ГОСТ 9045;

сортамент по

ГОСТ 19904

Примітка. Застосування матеріалів вихідної заготовки 1-4, а також з іншими покриттями вибирає споживач у залежності від умов експлуатації конструкції.

Примечание. Применение материалов исходной заготовки 1-4, а также с другими покрытиями выбирается потребителем в зависимости от условий эксплуатации конструкций.

 1. Вимоги до захисних покриттів

4.2.1 Якість покриття (цинокового, алюмоцинкового, алюмокремнієвого, алюмінієвого) профільованих листів повинна задовольняти вимогам нормативних документів на матеріал вихідної заготовки для профілювання.

 1. Требования к защитным покрытиям

4.2.1 Качество покрытия (цинкового, алюмоцинкового, алюмокремниевого, алюминиевого), профилированных листов должно удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной заготовки для профилирования.

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

4.2.2Якість лакофарбового покриття профільованих листів повинна задовольняти вимогам ГОСТ 30246.

4.2.3На поверхні цинкового, лакофарбового покриттів допускаються потертості, риски, сліди формоутворювальних валків, що не порушують суцільність покриття.

4.3 Вимоги до геометричної точності

4.3.1 Граничні відхилення розмірів всіх типів профілів не повинні перевищувати вказаних у таблиці 10.

4.2.2 Качество лакокрасочного покрытия профилированных листов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30246.

4.2.3 На поверхности цинкового, лакокрасочного покрытий допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошность покрытия.

4.3 Требования к геометрической точности

4.3.1 Предельные отклонения размеров всех типов профилей не должны превышать указанных в таблице 10.

Таблиця

10

Таблица

У міліметрах

В миллиметрах

Висота профілю

Высота профиля

Граничне відхилення

Предельное отклонение

по высоті

по высоте

по ширині

по ширине

по довжині

по длине

Від 10 до 20 включно

От 10 до 20 включительно

±1,0

±8

+ 10

Понад 20 до 60 включно

Св. 20 до 60 включительно

±1,5

Понад 60 до 75 включно

Св. 60 до 75 включительно

±2,0

Понад 75 до 114 включно

Св. 75 до 114 включительно

±2,5

+ 15 

– 8

Примітки

1 За погодженням виготовлювача зі споживачем відхилення по довжині вищевказаної границі не є бракувальною ознакою.

2 Розміри кроку, ширини, радіусів кривини та глибини гофрів, висоти сходинок на готових профілях не контролюють.

Примечания

1 По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине вышеуказанного предела браковочным признаком не является.

2 Размеры шага, ширины, радиусов кривизны и глубины гофров, высоты ступенек на готовых профилях не контролируются.

4.3.2 Граничні відхилення по товщині профільованих листів повинні відповідати граничним відхиленням по товщині заготовки нормальної точності прокатки за ГОСТ 19904 без урахування товщини покриття. Граничні відхилення не розповсюджуються на відхилення по товщині у місцях вигину.

4.3.2 Предельные отклонения по толщине профилированных листов должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки по ГОСТ 19904 без учета толщины покрытия. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба.

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

4.3.3Різниця ширини крайніх вузьких полиць гофрів профільованих листів повинна бути не менше 2 мм.

На пласкій частині більш вузьких полиць рекомендується виконувати маркування у вигляді поздовжнього зигу, фарбування чи іншими способами.

4.3.4Серповидність профільованих листів не повинна перевищувати 1 мм на 1 м довжини при довжині профілів до 6 м та 1,5 мм на 1 м довжини по товщині профілів більше 6 м. Загальна серповидність не повинна перевищувати добутку допустимої серповидності на 1 м на довжину листа у метрах.

 1. Хвилястість на пласких ділянках профільованих листів не повинна перевищувати 1,5 мм, а по відгинах крайніх полиць – 3 мм.
 2. Косина різів профільованих листів не повинна виводити довжину листів за номінальний розмір та граничне відхилення по довжині.

4.4Комплектність

4.4.1 У комплект поставки повинні входити:

—профільовані листи одного типороз- міру, матеріалу вихідної заготовки,

виду лакофарбового покриття;

—кріпильні вироби (за погодженням споживача з виготовлювачем);

—документ на продукцію, що відвантажується.

4.5Маркування

4.5.1Маркування профільованих листів – за ГОСТ 7566.

4.5.2Маркування наносять на ярлик, який кріплять до пакету.

Маркування повинно містити:

 • найменування чи товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • умовне позначення профільованого листа;
 • довжину та кількість профільованих листів у пакеті;
 • теоретичну масу пакету;
 • номер пакету та партії;
 • клеймо технічного контролю підприємства – виготовлювача.

4.3.3Разность ширины крайних узких полок гофров профилированных листов должна быть не менее 2 мм.

На плоской части более узких полок рекомендуется производить маркировку в виде продольного зига, окраски или другими способами.

 1. Серповидность профилированных листов не должна превышать 1 мм на 1 м длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах.
 2. Волнистость на плоских участках профилированных листов не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок – 3 мм.
 3. Косина резов профилированных листов не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине.

4.4Комплектность

4.4.1 В комплект поставки должны входить.

 • профилированные листы одного типоразмера, материала исходной заготовки, вида лакокрасочного покрытия;
 • крепежные изделия (по согласованию потребителя с изготовителем);
 • документ на отгружаемую продукцию.

4.5Маркировка

 1. Маркировка профилированных листов – по ГОСТ 7566.
 2. Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету.

Маркировка должна содержать:

 • наименование или товарный знак предприятия-изготовителя:
 • условное обозначение профилированного листа;
 • длину и количество профилированных листов в пакете;
 • теоретическую массу пакета;
 • номер пакета и партии;
 • клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

4.6 Пакування

 1. Пакування виконують за кресленнями підприємства-виготовлювача, затвердженими в установленому порядку. Пакування повинно забезпечити збереження профільованих листів та захисного покриття від механічних пошкоджень, а також від зміщення листів у пакеті відносно один одного.

 1. Пакування профільованих листів, що призначені для експорту, повинно відповідати нормативній документації, затвердженій в установленому порядку, та контракту.

При відвантаженні профілів у райони Крайньої Півночі та важкодоступні райони упакування повинно виконуватися відповідно до ГОСТ 15846.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ

5.1Прийняття профільованих листів виконують партіями.

Партією вважають листи одного типорозміру, що виготовлені із заготовок однієї партії. Допускається формування партій з листів, що виготовлені із заготовок різних партій підприємства-виготовлювача.

Маса партії не повинна перевищувати75 т. Партія повинна складатися з пакетів. Маса пакету не повинна перевищувати 10 т.

5.2Для контролю показників якості на відповідність вимогам 4.2.3 та 4.3 відбирають по одному верхньому листу з кожного пакету однієї партії профільованих листів.