ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ СТАЛЬНІ

ЛИСТОВІ ГНУТІ З ТРАПЕЦІЄВИДНИМИ

ГОФРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ

ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ

С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ

ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технічні умови

Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

ГОСТ 24045-94

Видання офіційне

Издание официальное

Державний комітет України

у справах містобудування

і архітектури

Київ 1997

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Передмова

1РОЗРОБЛЕНИЙ

Центральним науково-дослідним та проектним інститутом будівельних металоконструкцій ім. Н.П.Мельникова (ЦНИИПСК) Російської Федерації.

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії

 1. ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково- технічною комісією з стандартизації та технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 17 листопада 1994 р.

За прийняття проголосували:

Предисловие

1РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им. Н.П.Мельникова (ЦНИИПСК) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2ПРИНЯТ Межгосударственной научно- технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября 1994 г.

За принятие проголосовали:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммістобудування

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградостроительства

3 ВВЕДЕНИЙ на заміну ГОСТ 24045-86

наказом Держкоммістобудування України

№ 224 від 16.11.95р.

3 ВЗАМЕН ГОСТ 24045-86

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Зміст

Содержание

 1. Галузь використання4
 2. Нормативні посилання4
 3. Сортамент6
 4. Технічні вимоги 7
 5. Вимоги до вихідних матеріалів ........... 7
 6. Вимоги до захисних покриттів ........... 25
 7. Вимоги до геометричної точності ...... 26

 1. Комплектність27
 2. Маркування27
 3. Пакування28
 4. Правила прийняття28
 5. Методи контролю29
 6. Транспортування та зберігання ........... 30

Додаток А

Схема та приклади умовних позначень профільованого листа........ 31

Додаток Б

Основні лакофарбові матеріали для покриття профільованих листів та умови їх застосування32

 1. Область применения4
 2. Нормативные ссылки4
 3. Сортамент6
 4. Технические требования7
 5. Требования к исходным материалам .... 7
 6. Требования к защитным покрытиям .....25
 7. Требования к геометрической точности 25
 8. Комплектность27
 9. Маркировка27
 10. Упаковка28
 11. Правила приемки28
 12. Методы контроля29
 13. Транспортирование и хранение .....….. 30

Приложение А

Схема и примеры условных обозначений профилированного листа .................… 31

Приложение Б

Основные лакокрасочные материалы для покрытия профилированных листов и условия их применения ............................ 32

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ СТАЛЬНІ ЛИСТОВІ ГНУТІ З ТРАПЕЦІЄВИДНИМИ ГОФРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Технічні умови

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

STEEL SHEET COLD-FORMED

SECTIONS WITH TRAPEZOIDAL

Specifications

ДСТУ Б В.2.6-9-95

(ГОСТ 24045-94)

Чинний від 1996-04-01

Дата введения 1995-09-01

1ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на стальні холодногнуті листові профілі з тра-пецієвидною формою гофра (далі профільовані листи), що виготовляють на станах для гнуття профілів, та призначені для застосування у будівництві та інших галузях промисловості.

Обов'язкові вимоги до якості профільованих листів викладені у пунктах 3.3, 3.4, 4.3.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

1ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (далее – профилированные листы), изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности.

Обязательные требования к качеству профилированных листов изложены в пунктах 3.3, 3.4, 4.3.

2НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 164-90

Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 380-88

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 7502-89

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7566-81

Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

ГОСТ 9045-80 (СТ СЭВ 2213-80)

Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 14918-80

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77,

СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78,

СТ СЭВ 6136-87)

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846-79

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16523-89

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 19904-90 (СТ СЭВ 1968-79)

Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 30246-94

Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия

СНиП 2.03.11-85

Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии

ТУ 2.034-225-87

Щупы. Технические условия

ТУ 14-1-4695-89

Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитический оцинкованный с полимерными покрытиями. Технические условия

ТУ 14-11-236-88

Прокат тонколистовой холоднокатаный алюминированный. Технические условия

ТУ 14-11-247-88

Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым покрытием. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

3 СОРТАМЕНТ

3.1Профільовані листи класифікують за:

 • призначенням;
 • матеріалом вихідної заготовки;
 • наявністю захисно-декоративного лакофарбового покриття.

3.1.1За призначенням профільовані листи поділяють на типи:

Н – для настилу покриттів;

НС – для настилу та стінових огорож;

С – для стінових огорож.

3.1.2За матеріалом вихідної заготовки профільовані листи поділяють:

 • на листи з тонколистового оцинкованого прокату, за ГОСТ 14918 (без позначення);
 • на листи з тонколистового прокату з алюмоцинковим покриттям за ТУ 14-11-247-88 (позначення АЦ);
 • на листи з тонколистового алюмінованого прокату та прокату з алюмокремнієвим покриттям за ТУ 14-11-236-88 (позначення А та АК);
 • на листи з тонколистового прокату з електролітичним цинковим покриттям за ТУ 14-1-4695-89 (позначення ЭОЦП).

3.1.3 За наявністю захисно-декоративного лакофарбового покриття профільовані листи поділяють:

 • на листи без лакофарбового покриття (без позначення);
 • на листи з лакофарбовим покриттям за ГОСТ 30246 (вказується позначення лакофарбових матеріалів).

3.2Схеми та приклади умовних позначень профільованого листа наведені у додатку А.

3.3 Форма, розміри, площа перерізу, маса 1 м довжини, довідкові величини на 1 м ширини профільованих листів та маса 1 м повинні відповідати вказаним на рисунках 1-9, у таблицях 1-8.

3.4Профільовані листи по довжині повинні виготовлятися:

 • кратної (250 мм) мірної довжини від 3 до 12 м – для настилу (типів Н та НС);

3 СОРТАМЕНТ

3.1Профилированные листы классифицируют по:

 • назначению;
 • материалу исходной заготовки;
 • наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия.

3.1.1По назначению профилированные листы подразделяют на типы:

Н – для настила покрытий;

НС – для настила и стеновых ограждений;

С – для стеновых ограждений.

3.1.2По материалу исходной заготовки профилированные листы подразделяют:

 • на листы из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918 (без обозначения);
 • на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ);
 • на листы из тонколистового алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК);
 • на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1-4695-89 (обозначение – ЭОЦП).

3.1.3По наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия профилированные листы подразделяют:

 • на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения);
 • на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 (указывается обозначение лакокрасочных материалов).
 1. Схемы и примеры условных обозначений профилированного листа приведены в приложении А.
 2. Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины профилированных листов и масса 1 м должны соответствовать указанным на рисунках 1-9, в таблицах 1-8,
 3. Профилированные листы по длине должны изготовляться:
 • кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м – для настила (типов Н и НС);

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

 • кратної (300 мм) мірної довжини від 2,4 до 12 м – для стінових огорож (типів НС та С).

За погодженням виготовлювача та споживача допускається виготовляти профільовані листи будь-якої мірної довжини, а також довжиною менше 3 та більше 12 м для настилу.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вимоги до вихідних матеріалів

4.1.1 Профільовані листи без лакофарбових покриттів всіх типів повинні виготовлятися з тонколистового холоднокатаного прокату, наведеного у таблиці 9.

Допускається застосовувати прокат, одержаний по імпорту, показники, якості якого відповідають вимогам відповідних нормативних документів.

4.1.2 Профільовані листи з лакофарбовим покриттям повинні виготовлятися з прокату із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій за ГОСТ 30246.