ДСТУ Б В.2.8-23:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструментМОЛОТКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

Технічні умови


ДСТУ Б В.2.8-23:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.11.2009 р. № 509


3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11042-90)

ЗМІСТ

с.

ВСТУП IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Основні параметри 7

4 Технічні вимоги 8

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля 11

6 Маркування та пакування 13

7 Транспортування та зберігання 14

8 Методи контролювання 14

9 Правила приймання 15

10 Гарантії виробника 17

Додаток А

Основні розміри молотків 18

Додаток Б

Клини для будівельних молотків 31

Додаток В

Всадження будівельних молотків 33

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 11042-90.

Стандарт доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та " Вимоги безпеки та охорони довкілля".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

МОЛОТКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

Технічні умови

Строительная техника, оснастка, инвентарь й инструмент

МОЛОТКИ СТАЛЬНЬІЕ СТРОИТЕЛЬНЬІЕ

Технические условия

Building technics, equipment, inventory and instruments

CONSTRUCTION STEEL HAMMERS

Specifications

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт поширюється на сталеві будівельні молотки (далі - молотки), які застосовуються при виконанні столярних, теслярських, кам'яних, штукатурних, паркетних, покрівельних, шиферних, плиткових, арматурних, монтажних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН 6.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3812-98 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDТ) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 (ГОСТ 12.2.061-81, IDТ) ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий зксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.302-79 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Позначення)

ГОСТ12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического злектричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитньїе (ССБП. Обладнання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-91 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 190-85 Оліфа оксоль. Технические условия (Оліфа оксоль. Технічні умови)

ГОСТ 977-75 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 7505-74 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски і ковальські напуски)

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (Поковки з конструкційної вуглецевої та легованої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия (Оліфа натуральна. Технічні умови)

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Брюнеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Брюнеллем)

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 13837-79 Динамометри общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16588-79 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности (Пило-продукція та дерев'яні деталі. Методи визначення вологості)

ГОСТ 18088-83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажньій и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Інструмент металоріжучий, алмазний, дереворіжучий, слюсарно-монтажний і допоміжний. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 19248-73 (ИСО 3677-76) Припои. Классификация и обозначения (Припої. Класифікація та позначення)

ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилрграфы-профилометры контактные. Типы и основные параметры (Засоби вимірювання шорсткості поверхні профільним методом. Профілографи-профілометри контактні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки (Основні норми взаємозамінності. ЄСДП. Поля допусків та рекомендовані посадки)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Відливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на механічну обробку)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Промислові будівлі)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

СанПиН 4630-88 Правила охраны поверхностных вод от загрязнений (Правила охорони поверхневих вод від забруднень)

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

3.1 Молотки повинні виготовлятись відповідно до вимог даного стандарту за робочими кресленнями та зразками-еталонами, які затверджені у встановленому порядку.

3.2 Молотки в залежності від призначення виробляють наступних типів, указаних у таблиці 1.

Таблиця 1

Тип

Найменування молотка

Призначення

МСТ

Столярний

Для забивання цвяхів та інших операцій при виконанні столярних робіт

МТЕ

Теслярський

Для забивання та витягування цвяхів при виконанні теслярських робіт

МКИ

Кирочка

Для сколювання та зтесування цегли і керамічних стінових каменів при виконанні кам'яних та інших робіт

мшт

Штукатурний

Для допоміжних операцій при виконанні штукатурних робіт

МПА

Паркетний

Для споювання паркетних дощок, набірного, штучного паркету при виконанні паркетних робіт

МКР

Покрівельний

Для загину, ущільнювання та вирівнювання фальців при виконанні покрівельних робіт

МШИ

Шиферний

Для пробивання отворів у шифері та забивання шиферних цвяхів при влаштуванні азбестоцементних покрівель

мпл

Плитковий

Для сколювання та підтесування кромок керамічних плиток, а також для пробивання отворів

МША

Шанцевий

Для виконання ударних операцій при монтажних та арматурних роботах

МКУ

Кулачок

Для сколювання, осаджування і розщебенювання бутового, булижного каміння та брущатки при виконанні кам'яних, дорожніх та інших робіт


3.3 Основні розміри і маса молотків наведені у додатку А. За узгодженням із споживачем допускається виготовлення молотків типорозмірів МТЕ-4 і МШТ-3 габаритним розміром (300 ± 5) мм.

Граничні відхили розмірів корпусів молотків, отриманні методом механічної обробки, повинні бути не нижчі 16-го квалітету згідно з ГОСТ 25347. Допуски на вільні розміри поковки приймають за II класом ГОСТ 7505. Допуски розмірів і маси відливок повинні відповідати II класу точності, а допуски на механічну обробку - 2-му ряду згідно з ГОСТ 26645.