НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦУКОР ВАНІЛЬНИЙ

о>

сч

со

ю

о

 1. сч

І

ю

01

Z

со

ш

Технічні умови ДСТУ 1009:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2006-07-01
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 1009-92

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Технічні вимоги3
 4. Вимоги безпеки5
 5. Вимоги охорони довкілля5
 6. Маркування 5
 7. Пакування6
 8. Правила транспортування та зберігання7
 9. Методи контролювання7
 10. Правила приймання9
 11. Гарантії виробника10

Додаток А Код ДКПП 10

Додаток Б Бібліографія10

ДСТУ 1009:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЦУКОР ВАНІЛЬНИЙ

Технічні умови

САХАР ВАНИЛЬНЫЙ Технические условия

VANILLIN SUGAR

Specifications

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на цукор ванільний, який являє собою суміш рафінадної пудри або цукру-піску з кристалічним ваніліном, арованілоном або ванільним ароматизатором і призначений для ароматизації борошняних і кулінарних виробів в харчовій промисловості та для реалізації в торговельній мережі.
  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 3.1.5, 3.1.6, розділах 4, 5.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови ДСТУ 2316-93 (гост 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3659-97 (ГОСТ 12570-98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих речовин

ДСТУ 3661-97 (ГОСТ 12571-98) Цукор. Метод визначення сахарози

ДСТУ 3824-98 (ГОСТ 12569-99) Цукор. Правила приймання і методи відбирання проб

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4243:2003 Цукор. Методи визначання маси нетто

ДСТУ 4244:2003 Цукор. Методи визначання феродомішок

ГОСТ 12.1.004-91 ССБП. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБП. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСт 12.2.003-91 ССБП. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпечності)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБП. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Утатковання продовольче. Загальні вимоги безпечності)

ГОСТ12.3.002-75 ССБП. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпечності)

Видання офіційне

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови) ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови) ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 9095-89 Бумага для печати типографская. Технические условия (Папір для друку типограф- ський. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10459-87 Бумага — основа для клеевой ленты. Технические условия (Папір — основа для клейової стрічки. Технічні умови)

ГОСТ 12576-89 Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора (Цукор. Методи визначання зовнішнього вигляду, запаху, смаку і чистоти розчину)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, табаку і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склееного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плаского склеєного картону для вершкового масла і маргарину.Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови) ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устаткування лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбору проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа (Цукор. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілена. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання)

ГОСТ 29169-91(ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29184-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій родини Enterobacteriaceae)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Характеристики
 2. Ванільний цукор за якістю повинен відповідати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологічною інструкцією і рецептурами, з додержанням вимог санітарних норм і правил, затверджених в установленому порядку.
 3. Код ДКПП згідно з ДК 016 [1] зазначено в додатку А.
 4. За органолептичними показниками цукор ванільний повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники

Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Колір

Смак

Запах

Дрібнокристалічний порошок, без грудочок і сторонніх включень Білий або зі злегка жовтуватим відтінком Солодкий, із гіркуватим присмаком, властивий ваніліну Явно виражений запах ваніліну, без стороннього запаху

Згідно з ГОСТ 12576 Згідно з ГОСТ 12576 Згідно з ГОСТ 12576 Згідно з ГОСТ 12576

 1. За фізико-хімічними показниками ванільний цукор повинен відповідати нормам, наведеним у таблиці 2.
 2. Вміст токсичних елементів у ванільному цукрі не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені у МБВ № 5061 [2] наведених у таблиці 3.
 3. За мікробіологічними показниками ванільний цукор повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 4.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка сахарози (в перерахуванні на суху речовину),%, не менше

96,5

Згідно з ДСТУ 3661

Масова частка, %, не менше:

— ваніліну

2,5

Відповідно до 9.3

— арованілону 4-х супер

0,625

Відповідно до 9.4

Масова частка вологи, %, не більше

0,2

Згідно з ДСТУ 3659

Розчинність у воді за температури 80 °С

Повна. Розчин прозорий або має слабку опалесценцію, без осаду

Відповідно до 9.5

Масова частка металевих домішок (розмір окремих частинок не повинен перевищувати 0,3 мм в найбільшому лінійному вимірі), %, не більше

3-10'4

Згідно з ДСТУ 4244

Примітка 1. Масова частка ванільного ароматизатора повинна відповідати нормі, що установлена в рецептурі.

Таблиця 3 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів

Назва токсичного елемента

Допустимий рівень вмісту, мг/кг, не більше

Метод контролювання

Свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 30178

Кадмій

0,05

Згідно з ГОСТ 30178

Миш'як

0,5

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,01

Згідно з ГОСТ 26927

Таблиця 4 — Мікробіологічні показники

Назва показника

Значення

Метод

контролювання

Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ), КУО в 1 г, не більше

1,0 ■ 103

Згідно з ГОСТ 26968

Бактерії групи кишкових паличок БГКП (коліформи) в 1 г

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 29184, ГОСТ 30518

Плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше

1,0 ■ 10

Згідно з ГОСТ 26968, ГОСТ 10444.12

Дріжджі, КУО в 1 г, не більше

1,0 ■ 10

Згідно з ГОСТ 26968

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 25 г

Не дозволено

Відповідно до 9.7.1

 1. Вимоги до сировини
 2. Для виготовляння цукру ванільного використовують таку сировину:
 • пудру рафінадну згідно з ДСТУ 2213;
 • цукор-пісок дрібний з розміром кристалів від 0,2 мм до 0,8 мм згідно з ДСТУ 2316;
 • ванілін згідно з ГОСТ 16599;
 • арованілон 4-х супер згідно з чинними нормативними документами;
 • ароматизатор ванільний вітчизняного або імпортного виробництва згідно з чинними нормативними документами чи дозволу Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використання на даному виробництві.
 1. Не дозволено переробляти сировину, яка не відповідає вимогам чинних нормативних документів.
 2. Вміст пестицидів та радіонуклідів контролюють в сировині.
 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
  1. Вимоги щодо безпеки під час виробництва ванільного цукру повинні відповідати вимогам, що викладені в ДНАОП 1.8.10-1.24 [3] та ГОСТ 12.2.124.
  2. Загальні вимоги до технологічного процесу повинні відповідати ГОСТ 12.3.002, технологічне устаткування — ГОСТ 12.2.003.
  3. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [4].
  4. Приміщення треба обладнувати вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [5].
  5. Еквівалентний рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати 80 дБ і повинен визначатися згідно з ГОСТ 12.1.050 і ДСН 3.3.6.037 [6] один раз на рік.
  6. Освітлення приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 11-4 [7].
  7. Пожежна безпека повинна відповідати ГОСТ 12.1.004.
 4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Охорона атмосферного повітря населених місць контролюється згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП-201[8].
  2. Стічні води, що утворюються під час виробництва ванільного цукру, треба очищати і вони повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [9].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [10].
 5. МАРКУВАННЯ
  1. Кожну одиницю спожиткової тари маркують наклеюванням етикетки, друкарським чи іншим способом безпосередньо на пакованні. Марковання назви продукту за розміром літер повинно відрізнятись від інших даних.