ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування

ПОЛІГОНИ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ Основні положення проектування

ДБН В.2.4-4:2010

Видання офіційне

http://dbn.at.ua/

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ЗА УЧАСТЮ:

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький ПромбудНДІпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"

Ю. Чернишев, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Фролова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Н. Хрипун, канд. техн. наук;

Т. Меньшикова;0. Саніна

Український науково-технічний центр "Енергосталь" (А. Дунаев;

А. Рижавський, канд. техн. наук; А. Касимов, канд. техн. наук)

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМНУ"

(В. Станкевич, д-р. мед. наук; І. Какура, канд. біолог. наук; А. Костенко, канд. мед. наук)

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (І. Крайнов, д-р техн. наук)

2 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (лист №5423/09/10-10 від 23.03.2010 р.)

Міністерство охорони здоров'я України (лист № 05.01-11-16/1686 від

 1. р.)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист № 04-794/37 від

 1. р.)

Міністерство промислової політики України (лист № 12/5-4-299 від

 1. р.)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від

 1. р. № 294 зі скасуванням в Україні СНиП 2.01.28-85

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування

ДБН В.2.4-4:2010

ПОЛІГОНИ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА

На заміну

ЗАХОРОНЕНИЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ

СНиП 2.01.28-85

Основні положення проектування

Чинні від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей документ встановлює норми проектування нового будівництва, реконструкції й рекультивації полігонів зі знешкодження, довгострокового зберігання або захоронения токсичних відходів (далі - ТВ) незалежно від місця їх утворення.
 2. Норми не поширюються на проектування полігонів захоронения радіоактивних відходів, полігонів твердих побутових відходів та накопичувачів нетоксичних промислових відходів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи.

Закон України від 26.06.1991р. № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України від 16.11.1992р. № 2780-XII Про основи містобудування

Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров'я

Закон України від 03.02.1993р. № 2974 Про цивільну оборону України

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-12 Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

Закон України від 14.10.1994р. № 208/94-ВР Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР Про екологічну експертизу

Закон України від 05.04.1998р. №187/98-ВР Про відходи

Закон України від 05.04.1998р. № 1393-XIV Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Закон України від 19.03.1999р. № 534-XIV Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Закон України від 20.04.2000р. № 1699-ІІІ Про планування і забудову територій

Закон України від 08.06.2000р. № 1809 Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Закон України від 18.01.2001р. № 2245-ІІІ Про об'єкти підвищеної небезпеки

Закон України від 24.06.2004р. № 1859 Про правові засади цивільного захисту

Постанова КМУ від 30.03.1998 р. № 391 Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

Постанова КМУ від 13.07.2000 р. № 1120 Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів

Постанова КМУ від 20.05.2009 р. № 489 Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування

Наказ Мінекобезпеки України від 14.01.1999 р. № 12 Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів

Наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. №28 Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Наказ МНС України від 15.05.2006 р. № 288 Про правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Наказ Мінекобезпеки України від 28.06.2006 р. № 309 Нормативи гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

ДСП 201-97 Державні санітарні норми з охорони атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях)

ДБН В 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В 2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво

ДБН В 2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін

ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДК 005-96 Державний класифікатор України. Класифікатор відходів

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию (Полігони зі знешкодження та захоронения токсичних промислових відходів. Основні положення проектування)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи і фундаменти)

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов труда. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів праці. Загальні санітарно-технічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов (Інструкція з проектування і будівництва протифільтраційних пристроїв з поліетиленової плівки для штучних водоймищ)

СанПиН 4630-88 Санитарные нормы и правила по охране поверхностных вод от загрязнений (Санітарні норми і правила з охорони поверхневих вод від забруднення)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 3.1 відходи

Будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

 1. небезпечні відходи

Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші властивості, які створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

 1. токсичні відходи (ТВ)

Це різновид небезпечних відходів, які характеризуються вмістом речовин із такими властивостями, що можуть створити небезпеку для живих організмів як безпосередньо під час контакту з ними, так і в майбутньому (згідно з ДСТУ 4462.0.01)

 1. поводження з відходами

Дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізування, видалення, знешкодження і захоронения, зокрема контролювання за цими операціями та наглядання за місцями видалення

 1. знешкодження відходів

Зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного чи фізико-хімічного оброблення, чи біологічного оброблення або захоронения

 1. термічне знешкодження токсичних відходів

Процес температурного розпаду або окиснення токсичних компонентів відходів з утворенням нетоксичних або малотоксичних продуктів у вигляді твердих компонентів, газів, золи і залежно від вигляду і складу відходів здійснюється методами рідкофазного окиснення, гетерогенного каталізу, піролізу тощо [1, 2]

 1. утилізація відходів

Використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів

 1. видалення відходів

Здійснення операцій із відходами, що не призводять до їх утилізації

 1. захоронения відходів

Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах так, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів (згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99).

 1. об'єкти поводження з відходами

Місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронения відходів

 1. спеціально відведені місця чи об'єкти

Місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами

 1. розміщення відходів

Зберігання та захоронения відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах

 1. полігони токсичних відходів (ПТВ)

Спеціальні інженерно-технологічні споруди, призначені для приймання і централізованого поводження з ТВ, утвореними в різних галузях господарської діяльності

 1. оброблення (перероблення) відходів

Здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення

 1. рекультивація

Роботи, спрямовані на довготривалу консервацію або повну ліквідацію об'єкту і наслідків його діяльності з приведенням територій до природного стану. Здійснюються у декілька етапів, одним із яких є відновлення порушених ґрунтових покривів та організація зелених насаджень

 1. карта

Частина території ПТВ, призначена для захоронения токсичних відходів визначеного класу небезпеки на період часу не більше ніж два роки.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ПТВ призначені для мінімізації негативного впливу на довкілля токсичних відходів, що утворюються в сфері виробництва та споживання, шляхом їх знешкодження, довготривалого зберігання або захоронения відповідно до Закону України № 187/98-ВР від 05.04.1998.

Захоронения високотоксичних компонентів (речовин) здійснюють у сертифікованій і дозволеній тарі для довгострокового зберігання даного виду або групи речовин у сховищах підвищеної міцності з застосуванням спеціальних заходів за окремими проектами з урахуванням специфіки території (сейсмічності, наявності підроблюваних територій тощо.)