НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

ІЗ ТЕРМОМІСТКАМИ

ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

Київ

МІНБУДУКРАЇНИ 2006

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ:

О. Ващук; Л. Зайончковська; О. Московських; Н. Новицька;

Г. Поляков, канд.техн. наук (керівник розробки); Е. Чичваріна

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від З0 серпня 2006 р. № 291

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.6-30:2006 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосуванн1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Класифікація5
 5. Технічні вимоги6

 1. Загальні положення6
 2. Форма і розміри профілів комбінованих6
 3. Вимоги до конструкції профілів комбінованих7
 4. Вимоги до захисно-декоративного покриття7
 5. Вимоги до матеріалів і комплектуючих профілів комбінованих8
 6. Комплектність8
 7. Маркування 8
 8. Пакування 9

 1. Вимоги безпеки та охорони довкілля9
 2. Правила приймання 11
 3. Методи контролювання 12
 4. Правила транспортування та зберігання 12

10 Гарантії виробника 12

Додаток А

Товщина захисно-декоративного покриття 13

Додаток Б

Метод визначення межі міцності профілів

комбінованих на поперечний розтяг . 14

Додаток В

Метод визначення стійкості профілів комбінованих до зсуву

При короткочасному навантаженні 15

III

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ТЕРМОМІСТКАМИ

ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ТЕРМОМОСТИКАМИ

ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие технические условия

Construction of building's and structures

SATION FROM ALUMINIUM ALLOYS FOR ENCLOSURE FILOING STRUCTURES

General specifications

Чинний вія 2007-02-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на профілі з алюмінієвих сплавів АД31 постійного перерізу, з'єднані термомістками (далі - профілі комбіновані).

Профілі комбіновані виготовляються з профілів алюмінієвих, виготовлених методом гарячого екструзійного пресування підвищеної та особливої точності геометричних розмірів (прецизійні) за

ДСТУ Б В.2.6-3, з'єднаних між собою термомістками.

Профілі комбіновані призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій житлових, громадських, виробничих, допоміжних будинків і споруд, а також можуть застосовуватися в інших галузях промисловості.

Вимоги щодо безпеки виготовлення профілів комбінованих викладені у розділі 6.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак зідповідності

Формa, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ -4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-3-35 Конструкції будинків ι споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів

(ГОСТ 22233-93)для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні -технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні(ГОСТ 26602.1-99)Методи визначення опору теплопередачі

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28:2006 Природне ι штурне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами

та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених

пунктів від забруднення хімічними і біологічними речовинами

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

ДНАОП 0.00-1.32-01

НАПБ А.01.001-2004 НАПБ Б.03.001-2004

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП-24-86)

ГОСТ 9.031-74

ГОСТ 9.032-74

ГОСТ 9.301-86

ГОСТ 9.302-88

ГОСТ 9.410-88

ГОСТ 9.510-93

ГОСТ 12.1.004-91

ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 12.1.014-84

ГОСТ 12.1.018-93

ГОСТ 12.1.019-79

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.3.009-76

Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных

установок

(Правила влаштування електроустановок. Електроустаткування спеціальних

установок)

Правила пожежної безпеки в Україні Норми належності вогнегасників

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будинків за вибухопожежною небезпекою)

ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия

и его сплавов. Общие требования и методы контроля;

(ЄСЗКС. Покриття анодно-окисні напівфабрикатів з алюмінію

і його сплавів. Загальні вимоги і методи контролю)

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

(ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования.

(ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Методы контроля

(ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві, неорганічні. Методи контролю)

ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

(ЄСЗКС. Покриття порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)

ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению

(ЄСЗКС. Напівфабрикати з алюмінію і алюмінієвих сплавів Загальні вимоги до тимчасового протикорозійного захисту, упакування, транспортування і зберігання)

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

(ССБТ. Шкідливі речовини . Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (CCБT. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ССБТ. Воздух робочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

(ССБТ. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.

Общие требования

(ССБТ. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

(ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

(ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

(ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.4.013-85 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.028-76 ГОСТ 12.4.034-85

ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 17.2.3.02-78

ГОСТ 166-89

ГОСТ 515-77

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)

ГОСТ 2228-81Ε

ГОСТ 2874-82

ГОСТ 3560-73

ГОСТ 3749-77

ГОСТ 6507-90

ГОСТ 7376-89

ГОСТ 8828-89

ГОСТ 9347-74

ГОСТ 9569-79

ГОСТ 9980.3-86 Ε ГОСТ 9980.5-86 Ε

ГОСТ 10354-82

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБТ. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ССБТ. Очки защитные. Общие технические требования (ССБТ. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

(ССБТ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты

ног и рук. Классификация

(ССБТ. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук.

Класифікація)

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір пакувальний бітумований і дьогтьовий. Технічні умови)

Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтяг)

Бумага мешочная. Технические условия (Папір для мішків. Технічні умови)

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості).

Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці повірочні 90°. Технічні умови)

Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умовні

Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

(Папір основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови)

Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него.

Технические условия

(Картон прокладочний і ущільнювальні прокладки з нього. Технічні умови)

Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінованій. Технічні умови)

Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)

Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

ГОСТ 12082-82

ГОСТ 14192-96 ГОСТ 16295-93 ГОСТ 16711-84 Ε ГОСТ 17648-83 ГОСТ 18477-79 ГОСТ 19300-86

ГОСТ 21650-76

ГОСТ 22225-76

ГОСТ 24297-87 ГОСТ 26254-84

ГОСТ 26877-91 ГОСТ 28702-90

ГОСТ 28840-90

СНиП 2.04.01-85 СНиП 2.04.05-91 СНиП 2.09.02-85 СНиП 2.09.04-87 СанПиН 4630-88 СанПиН 42-128-4690-88

Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг.

Общие технические условия

(Лати дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

Маркировка грузов (Маркування вантажів)

Бумага противокоррозионная. Технические условия (Папір протикорозійний. Технічні умови)

Основа парафинированной бумаги. Технические условия (Основа парафінованого паперу. Технічні умови)

Полиамиды стеклонаполненные. Технические решения (Поліаміди склонаповнені. Технічні рішення)

Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)

Средства измерения шероховатости поверхностным профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры (Засоби вимірювання шорсткості поверхневим профільним методом. Профілографи-профілометри контактні. Типи і основні параметри)

Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

(Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т.

Технические условия

(Контейнери універсальні масою брутто 0.625 і 1,25 т. Технічні умови)

Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

(Будинки і споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)

Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы (Металопродукція. Методи вимірювання відхилень форми)

Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.

Общие технические требования

(Контроль неруйнівний. Товщиноміри ультразвукові. Загальні технічні вимоги)

Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования

(Машини для випробувань матеріалів на розтяг, стиск і вигин. Загальні технічні вимоги)

Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація)

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

Производственные здания (Виробничі будинки)

Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

Охрана поверхностных вод от загрязнения (Охорона поверхневих вод від забруднення)

Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона грунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.