НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ДОБАВКИ АКТИВНІ МІНЕРАЛЬНІ

ТА ДОБАВКИ-НАВПОВНЮВАЧІ ДО ЦЕМЕНТУ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ 2006

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут "Укрдіцемент"

РОЗРОБНИКИ:

М. Бабіч; А. Здоров, канд. техн. наук (керівник розробки); Е. Кіряєва, канд. техн. наук; Л. Полонська

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 03.07.2006 р. № 218

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

(зі скасуванням в Україні ТУ 21-26-11-90, ТУ 21-13-6-89)

ДСТУ Б В.2.7-128:2006 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять 2
 4. Класифікація2
 5. Технічні вимогиЗ
 6. Вимоги безпеки і охорони довкілля5
 7. Транспортування і зберігання5
 8. Відбір проб5
 9. Методи контролювання6
 10. Правила приймання7
 11. Гарантії постачальника8

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу

Технічні умови

Строительные материалы

Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу

Технические условия

Building materials

Active mineral additions and additions-fillers for cement

Specification

Чинний від 2007-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на активні мінеральні добавки і добавки-наповнювачі, які застосовуються при виробництві цементу як основні або додаткові компоненти його речовинного складу, і установлює технічні вимоги до них.

Стандарт не поширюється на добавки, які відповідно до ГОСТ 24640 регулюють основні властивості цементу, і технологічні добавки, які полегшують помел цементу, не впливаючи суттєво на його властивості.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 6.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДБН В. 1.4-1.01-97

ДБН В. 1.4-2.01-97

ДСТУ Б А. 1.1-44-94

ДСТУ Б А.1.1-50-94

ДСТУ Б В.2.7-44-96

ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94)

ДСТУ Б В.2.7-112-2002

ДСТУ 2925-94

ДСТУ 3021-95

ДСТУ 3273-95

ДСТУ ISO 9000-2001

ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.3.009-76

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення

Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення

Цементи. Відбір і підготовка проб

Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань

Цементи. Загальні технічні умови

Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

Випробування і контроль якості. Терміни та визначення

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

Системи управління якістю. Основні положення та словник

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

(ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

(ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

ГОСТ 12.4.010-75

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные.

Технические условия

(ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні.

Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

(ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

(ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 3476-74

Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные

для производства цементов

(Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані

для виробництва цементів)

ГОСТ 5382-91

Цементы и материалы цементного производства.

Методы химического анализа

(Цементи і матеріали цементного виробництва.

Методи хімічного аналізу)

ГОСТ 6139-91

ГОСТ 8735-88

(СТ СЭВ 5446-85)

ГОСТ 24640-91

(СТ СЭВ 6824-91)

СНиП ІІІ-4-80

ДСП 201-97

СанПиН 4630-88

СанПиН 4690-88

Песок стандартный для испытания цементов. Технические условия

(Пісок стандартний для випробування цементів. Технічні умови)

Песок для строительных работ. Методы испытаний

(Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

Добавки для цементов. Классификация

(Добавки для цементів. Класифікація)

Техника безопасности в строительстве

(Техніка безпеки в будівництві)

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць

(від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

(Санітарні норми і правила охорони поверхневих вод від забруднення)

Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и

промышленными отходами

(Санітарні правила і норми охорони грунту від забруднення побутовими і

промисловими відходами)

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. Активна мінеральна добавка до цементу; добавка-наповнювач до цементу; гідравлічні влас-тивості; пуцоланічні властивості - ДСТУ Б В.2.7-112.
 2. Активна мінеральна добавка осадового походження; активна мінеральна добавка вулка-нічного походження - ДСТУ Б А.1.1-50.
 3. Гірська порода - ДСТУ Б А.1.1-44.
 4. Якість продукції - ДСТУ 2925.
 5. Відповідність; невідповідність - ДСТУ ISO 9000.
 6. Точкова проба; об'єднана проба - ДСТУ Б В.2.7-44.
 7. Приймальний контроль; приймально-здавальні випробування - ДСТУ 3021.

4КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Мінеральні добавки до цементу, які входять до його речовинного складу як основні абододаткові компоненти (виключаючи гіпс і його похідні), поділяють на активні мінеральні добавки ідобавки-наповнювачі.
 2. Активні мінеральні добавки до цементу - це такі, які в тонкоподрібненому вигляді маютьгідравлічні або пуцоланічні властивості (ДСТУ Б В.2.7-112).

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

Активні мінеральні добавки поділяють на дві основні групи:

 • природні (осадового або вулканічного походження);
 • техногенні (відходи та побічні продукти промислових виробництв).

 1. Природні активні мінеральні добавки-пуцолани осадового походження: діатоміт, трепел,опока - гірські породи, що складаються головним чином з аморфного кремнезему. До цієї ж групивідносять природний матеріал глієж - випалену глинисту породу, що утворилась в результаті під-земних пожеж у вугільних пластах.
 2. Природні активні мінеральні добавки-пуцолани вулканічного походження: вулканічні породирізного складу, різної структури і густини - вулканічний попіл, туф, цеоліт, трас, пемза, базальт,вулканічний шлак і їх різновиди.
 3. Техногенні активні мінеральні добавки:

 • золи-виносу - побічний продукт, який одержують при спалюванні пиловидного вугілля;
 • золошлакові відходи теплоелектростанцій;
 • золошлакові суміші - полідисперсні маси з відвалів теплоелектростанцій;
 • паливний шлак;
 • мікрокремнезем - побічний продукт при виробництві кремнію і феросиліцію;
 • випалена глина;
 • випалений сланець;
 • відпрацьовані формувальні маси.

Примітка. Показники шлаків доменних гранульованих як гідравлічної активної мінеральної добавки і компоненту цементу регламентуються ГОСТ 3476.

4.3 Добавки-наповнювачі

 1. Добавки-наповнювачі до цементу - це мінеральні добавки, які не впливають суттєво напроцеси гідратації цементу, однак поліпшують його гранулометричний склад та/або структуру це-ментного каменю (ДСТУ Б В.2.7-112). Вони можуть бути інертними або мати слабкі гідравлічні чипуцоланічні властивості.
 2. Добавки-наповнювачі залежно від їх хімічного складу поділяють на кремнеземні, карбонатніта інші, що не відносяться до кремнеземних або карбонатних добавок-наповнювачів, а також ті, що зафізико-механічними характеристиками та хімічним складом не відповідають окремим вимогам доактивних мінеральних добавок.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Активні мінеральні добавки

5.1.1 Активні мінеральні добавки за своїми фізико-механічними характеристиками повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника

Норма

1 Значення критерію Стьюдента (t - критерію) при випробуванні на стиск у віці однієї доби зразків-балочок з добавкою і з піском, не менше

2,07

2 Кінець тужавлення тіста від початку замішування, діб, не більше

7

3 Водостійкість виготовленого зразка при витримуванні у воді впродовж не менше 3 діб

Не виявлено розмивання зразка і зберігається чіткість його країв

4 Розширення зразків-циліндрів* через 15 діб, мм, не більше

15

* Для добавок, які застосовують при виробництві сульфатостійких цементів

5.1.2 За хімічним складом активні мінеральні добавки повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

ДСТУ Б В.2.7-128-.2006

Таблиця 2

Найменування показника

Норма для добавок

природна пуцолана

техногенна пуцолана

гідравлічна добавка*

1 Масова частка реакційноздатного силіцій діоксиду (SіО2), %, не менше

25,0

25,0

Не нормується

2 Відношення суми кальцій оксиду і магній оксиду до силіцій діоксиду (CaO+MgO), не менше SiO2

Не нормується

Не нормується

1,00

3 Масова частка кальцій оксиду вільного (СаОв), %, не більше

Те саме

2,5

Не нормується

4 Втрати при прожарюванні, %, не більше

к

5,0

Те саме

5 Сума лужних оксидів (R2О) в перерахунку на Na2O, %, не більше

к

3,0

3,0

6 Вміст хлориду (Сl-), %, не більше

0,05

* Гідравлічна активна мінеральна добавка - шлаки доменні гранульовані - за окремим нормативним документом ГОСТ 3476.

5.2 Добавки-наповнювачі

5.2.1 Добавки-наповнювачі за хімічним складом і вмістом глинистих та мулистих домішок повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця З

У відсотках за масою

Найменування показника

Норма для добавок

кремнеземних

карбонатних

інших

1 Втрати при прожарюванні, не більше

3,0

Не нормується

3,0

2 Сума лужних оксидів (R2O) в перерахунку на Na2O, не більше

2,0

1,0

2,0

3 Сульфуртриоксид (SO3), не більше

3,0

3,0

3,0

4 Силіцій діоксид (SiO2), не менше

70,0

Не нормується

Не нормується

5 Кальцій карбонат (СаСО3), не менше

Не нормується

75

те саме

6 Мулисті і глинисті частки розміром менше , не більше

3,0

1,2

3,0

7 Вміст хлориду (Сl-), не більше

0,05

5.2.2 Вміст органічних домішок у добавках-наповнювачах допускається в такій кількості, за якої добавка при обробці її розчином NaOH (колориметричний метод визначення органічних домішок згідно з ГОСТ 8735) не надає розчину забарвлення, темнішого ніж колір еталона.

 1. Якщо проведеними дослідженнями установлена ефективність використання в якості добавкидо цементу інших мінеральних матеріалів, дозвіл на їх застосування надає асоціація "Укрцемент" напідставі позитивного висновку базової організації з науково-технічної діяльності у сфері виробництвацементу.
 2. Вологість добавок установлюють за домовленістю між постачальником і споживачем, але невище ніж 15%.