НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ Загальні технічні умови ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

2006

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Технічний комітет стандартизації (ТКС) "Будівельні матеріали";

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінбуду України (НДІБК)

за участю Асоціації виробників сухих будівельних сумішей (АВСБС).

РОЗРОБНИКИ:

Від ТКС "Будівельні матеріали": Желудков Г.В.; Карапузов Є.К., канд. техн. наук; Рунова Р.Ф., д-р. техн. наук, проф. (керівник розробки).

Від НДІБК - Гірштель Г.Б., канд. техн. наук; Глазкова СВ., канд. техн. наук; Глазкова СВ. Немчинов Ю.І. д-р. техн. наук; Мірошник Т.П.; Мудрик М.І.; Таран В.В.; Тарасюк В.Г.; Шейніч Л.О. д-р. техн. наук, проф.

Від АВСБС: Айзман П.Б., канд. техн. наук; Беспалов А.І., канд. техн. наук; Білик П.І.; Гончаренко С.Г.; Долгий Е.М.; Носовський Ю.Л., канд. техн. наук; Піпа В.В.; Хіта C.I.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінбуду України від 27 квітня 2006 № 149

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Класифікація та позначення5
 5. Загальні технічні вимоги7
 6. Вимоги безпеки12
 7. Вимоги охорони довкілля13
 8. Маркування14
 9. Пакування14

 1. Правила транспортування та зберігання14
 2. Методи контролювання15
 3. Правила приймання26
 4. Вказівки щодо застосуванняЗО
 5. Гарантії виробникаЗО

Додаток А

Класифікація сумішей будівельних сухих модифікованих.31

Додаток Б

Рекомендовані умови застосування сумішей будівельних сухих модифікованих.32

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ВСТУП

Цей стандарт передбачає упорядкування вимог до властивостей сумішей будівельних сухих модифікованих (СБСМ) в залежності від їх призначення, до правил приймання та методів контролю показників якості.

До цього часу СБСМ в Україні випускались згідно технічних умов, які кожен виробник розробляв і затверджував самостійно, виходячи із наявності технологічного та випробувального обладнання, якості сировинних матеріалів. Тому отримані продукти навіть однієї групи призначення мали суттєві розбіжності за показниками робочих та експлуатаційних властивостей, що не завжди гарантувало надійність і довговічність конструктивних рішень, які базувались на використанні СБСМ.

Введення в дію даного стандарту дозволить установити мінімально достатні показники, які повинні забезпечити ефективне використання СБСМ. Ці показники в значній мірі гармонізовані з вимогами європейських стандартів на подібні продукти.

Стандарт на СБСМ розроблено в Україні вперше, тому йому надано статус пробного (П) протягом трьох років. За цей час можуть бути уточнені властивості сумішей, правила їх приймання та методи контролю. Через три роки стандарт буде переглянуто, будуть внесені необхідні корективи з урахуванням отриманних нових даних та наявних на той час можливостей як виробників, так і споживачів, а промисловість України буде працювати за стандартом на СБСМ європейського рівня.

Розробники стандарту будуть вдячні користувачам цього документа за будь-які зауваження і побажання, слушні з яких обов'язково будуть враховані під час його перегляду.

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

Строительные материалы

Смеси строительные сухие модифицированные. Общие технические условия

Building materials

Modified dry building mixtures. General specifications

Чинний від 2006.10.01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на суміші будівельні сухі модифіковані (далі - суміші), які вироб-ляються на основі в'яжучих, модифікуючих добавок, заповнювачів (наповнювачів) крупністю до 5 ммта, за потреби, барвників (пігментів), що застосовуються під час будівництва, ремонту конструкційбудинків і споруд промислового та цивільного призначення згідно з ДБН В.2.6-22.
 2. Стандарт установлює класифікацію та загальні технічні вимоги до сумішей, розчиновихсумішей та розчинів на їх основі, правила приймання та контролю показників якості, транспортуваннята зберігання сумішей.
 3. Стандарт не поширюється на суміші, з яких отримують розчини зі спеціальними власти-востями (хімічно стійкі, жаростійкі, напружуючі, радіаційно-захисні).
 4. Вимоги щодо безпечності продукції для здоров'я, життя і майна населення та охоронидовкілля викладені в розділах 6 та 7.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93

Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри,

технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2867-94

Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3962-2000

(ГОСТ 12.4.137-2001)

Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопро-дуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічніумови

ДСТУ ГОСТ 7328:2003

Гирі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-44-96

Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)

Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96

(ГОСТ 10060.2-95)

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості прибагаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93)

Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-82-99

В'яжучі гіпсові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Цементи. Загальні технічні умови

1

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ДБНВ.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

ДБН Г. 1-4-95

Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НАПБА.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою)

ГОСТ 8.579-2002

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте (Вимоги до кількості фасованих товарів в пакованнях будь-якого виду при їх виробництві, розфасуванні, продажу та імпорті)

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря виробничної зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

2

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76

Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86

Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 310.3-76

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (Цементи. Методи визначення нормальної густини, терміну тужавлення і рівномірності зміни об'єму)

ГОСТ 310.4-81

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Цементи. Методи визначення границі міцності при згині та стиску)

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83)

Мешки бумажные. Технические условия. (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 5044-79

Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия (Барабани сталеві тонкостінні для хімічних продуктів. Технічні вимоги)

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытания (Розчини будівельні. Методи випробування)

ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 9078-84

Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10778-83

Шпатели. Технические условия (Шпателі. Технічні умови)

ГОСТ 12302-83

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети із полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12730.4-78

Бетоны. Методы определения показателей пористости (Бетони. Методи визначення показників пористості)

ГОСТ 12730.5-84

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Бетони. Методи визначення водонепроникності)

ГОСТ 13087-81

Бетоны. Методы определения истираемости (Бетони. Методи визначення стираності)