ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД

УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ДБН В.2.6-22-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Інститутом ресурсе- та енергозберігаючих технологій у будівництві Академії будівництва України (канд. техн. наук Є. К. Карапузов, Ю. П. Спектор, канд. техн. наук В. М. Чернишов, Т. П. Гутниченко, П. Б. Айзман) за участю:

Науково-технічного центру Академії будівництва України (д-р техн. наук О. М. Лівинський, д-р техн. наук В. І. Савенко, канд. техн. наук М. Ч. Яцкевич, О. В. Стоян, Ю. М. Стріленко, О. В. Грабейчук);

Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Держбуду України (канд. техн. наук П. І. Кривошеєв, канд. техн. наук Г. Б. Гірштель, С. В. Глазкова, М. С. Мудрик, д-р техн. наук Л. О. Шейніч);

Української державної корпорації "Укрбудматеріали" (А. В. Безух, канд. техн. наук В. Г. Сальник);

Асоціації виробників сухих будівельних сумішей України (В. Г. Соха, М. Г. Толмачов, С. А. Єршов, Ю. О. Галаган, М. О. Потій, В. В. Симонов, Е. М. Долгий, канд. техн. наук В. О. Деркач, П. І. Білик).

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України (канд. архітектури Л. X. Муляр, О. П. Авдієнко, Г. І. Левченко);

Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду України (Л. О. Кравченко, В. Є. Шаповалов).

Наказом Держбуду України від 14 вересня 2001 р. №184 і введені в дію з 1 січня 2002 р.

ДБН В. 2.6-22-2001 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням Вводяться вперше

сухих будівельних сумішей

Дані Норми поширюються на виконання і приймання робіт з улаштування покриттів будівельних конструкцій розчинами і фарбами на основі сухих будівельних сумішей при будівництві та реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення.

Норми регламентують: технологічні процеси опорядження та утеплення фасадів; облицювальні, штукатурні, фарбувальні та гідроізоляційні роботи; улаштування підлог.

Наведено вимоги до підготовки поверхонь конструкцій, дотримання яких забезпечує експлуатаційну надійність готових покриттів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведено в додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вибираючи конструктивно-технологічне рішення щодо нанесення на поверхні будівельних конструкцій будинків і споруд робочих сумішей розчинів і фарб, виготовлених із сухих полімер-мінеральних сумішей, треба враховувати такі фактори:

- досягнення високого архітектурно-естетичного вигляду фасадів будинків та споруд;

- досягнення високої якості й довговічності покриттів;

- матеріал конструкції, тип і призначення поверхні, на яку наноситься покриття;

- призначення будинку та експлуатаційні характеристики приміщень;

- розташування поверхні (зовнішня чи внутрішня);

- наявність і можливість придбання потрібних матеріалів і виробів;

- найбільш повне та ефективне використання фізико-механічних характеристик матеріалів, що застосовуються;

- відсутність шкідливих для здоров'я людини й навколишнього середовища викидів під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- створення оптимальних гігієнічних умов перебування у приміщенні людей;

- забезпечення пожежо- і вибухобезпечних умов під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- техніко-економічна та екологічна доцільність прийнятого рішення.

1.2 У складі сухих сумішей для покриття поверхонь будинків і споруд не повинно бути матеріалів, на використання яких немає дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

1.3 Застосовуючи для влаштування покриттів сухі полімермінеральні суміші закордонного виробництва, потрібно провести дослідження на токсичність і одержати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України, а також дотримуватись вимог нормативних актів з пожежної безпеки.

1.4 Сухі полімермінеральні суміші вітчизняного виробництва повинні бути виготовлені за нормативною документацією (ДСТУ, ТУУ), узгодженою у встановленому порядку.

1.5 Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих сумішей на основі гіпсу і вапна - лише в сухих приміщеннях.

С.2 ДБН В. 2.6-22-2001

Використання в будівництві сухих сумішей обумовлене їх хімічним і геолого-мінералогічну ладом, технологією приготування і застосування, кінцевими фізико-механічними та експлуата-їними характеристиками розчинів на їхній основі.

1.6 Кожен елемент покриття слід влаштовувати після контролю правильності виконання відвідного нижчерозташованого елемента зі складанням акта огляду прихованих робіт.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ СУХИХ

2.1 Класифікацію будівельних сумішей сухих наведена в ДСТУ–П Б В.2..7- 126:2006.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ СУХИХ

3.1 Технічні вимоги до будівельних сумішей сухих наведена в ДСТУ–П Б В.2..7- 126:2006.

4 ПРОВАДЖЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Роботи з застосуванням сухих будівельних сумішей слід виконувати при температурі навколишнього середовища від 5 до 30 °С і відносній вологості не менше 50 %. Температура поверхні основи має перебувати в таких само межах.

4.2 Покриття на основі сухих будівельних сумішей потрібно влаштовувати згідно з робочим кресленням проекту, проектом виконання робіт і вимогами даних Норм.

4.3 Основа під покриття має бути міцною (не нижче міцності покриття) і сухою (вологість - не більш як 4 %). Основи під покриття і готовність об'єкта до провадження робіт з використанням сухих будівельних сумішей приймає комісія у складі представників генерального підрядника, замовника, підрядної та спеціалізованої організацій.

4.4 Заміна матеріалів, передбачених проектом виконання робіт, допускається лише за узгодженням з проектною організацією і замовником. Властивості матеріалів, що допускаються до заміни, мають бути не нижчими за вимоги, викладені у розділі 3 даних Норм.

4.5 Розчинові суміші з сухих сумішей потрібно приготовляти згідно з інструкцією, що додається до цих матеріалів. Марки та витрата сухих будівельних сумішей наведені в додатку В.

4.6 Рухливість розчинових сумішей, які починають тужавіти, допускається підвищувати додатковим перемішуванням. Забороняється для цього додатково вводити в розчинові суміші воду.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ПІД ПОКРИТТЯ

4.7 Спосіб підготовки основи вибирають залежно від її стану згідно з табл. 10. Таблиця 10- Способи підготовки основи

Вид підготовки

Спосіб підготовки та використовувані матеріали

1

2

1. Очищення від пухких продуктів корозії

Обробка поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом

2. Знежирення

а) Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (ПАР). Як солі варто використовувати карбонат натрію Na2Co3, тринатрійфосфат Na3PО4, пірофосфат натрію Na4P2О7, триполіфосфат натрію Na3PО4-2NaPО3. Як ПАР рекомендується використовувати неіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою продукти оксіетилювання моно- і діалкілфенолів. Розчини солей мають бути 4-5-відсоткової концентрації. При приготуванні рекомендується додавати до них не більш як 1 % ПАР.

б) Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомендується застосовувати такі розчинники, як трихлоретилен СНС1=ССl2, перхлоретилен ССl2=ССl2, уайт-спірит. У разі обробки мокрих і вологих поверхонь до хлорованих вуглеводнів рекомендується додавати аміак, триетаноламін або уротропін.

в) Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять органічні розчинники, вода і ПАР.

г) Очищення від плям мастил, які не висихають. Обмазування плям жирною глиною

С. 12 ДБН В. 2.6-22-2001

Закінчення табл. 10

1

2

3. Очищення від висолів

Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6 % з наступною обробкою 4-відсотко-вим розчином гідрооксиду натрію NaOH

4. Очищення від плям бітуму

а) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

б) Промивання розчинником (уайт-спіритом, нефрасами)

5. Очищення від кіптяви

Промивання 3-відсотковим розчином соляної кислоти з наступним промиванням 4-від-сотковим розчином гідрооксиду натрію NaOH

6. Очищення від плям водних і неводних фарб

а) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

б) Обробка піскоструминним апаратом (при великих обсягах робіт).

в) Обробка органічними й неорганічними рідинами для змивання з наступним очищенням механічним способом. 3 лужних сумішей рекомендується використовувати розчинені у воді гідрооксиди лужних металів, до яких додають прискорювач. Як прискорювач рекомендується використовувати трипропіленгліколь або його суміш із монофеніловим ефіром етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші - від 1 до 10 % (за масою).

Для видалення епоксидних і поліуретанових покриттів рекомендується використовувати суміші на основі неорганічних кислот з наступним промиванням 4-відсотковим розчином гідрооксиду натрію NaOH. Для виведення олійних фарб рекомендується використовувати суміші на основі органічних розчинників

7. Очищення від бруду та пилу

а) Обдування стисненим повітрям.

б) Піскоструминна обробка.

в) Промивання розчином карбонату натрію Na2CO3.

г) Промивання водою з додаванням ПАР

8. Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей

а) Механічне очищення (виведення з поверхні слідів глини).

б) Промивання водою.

в) Обдування стисненим повітрям

9. Сушіння поверхні (операція виконується в разі потреби - при значному зволоженні, а також після очищення з наступним промиванням великим об'ємом води)

а) Природне сушіння при температурі 20±5 °С.

б) Обдування теплим повітрям з калориферів

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ

4.8 Вимоги та рекомендації цього розділу поширюються на облицювальні роботи, що виконуються на будівельних об'єктах із застосуванням сухих сумішей. Їх потрібно дотримуватися при облицюванні зовнішніх і внутрішніх поверхонь будинків та споруд.

4.9 Конструктивні рішення облицювання, застосовувані основні й допоміжні матеріали, а також номенклатура, розміри та колір облицювальних матеріалів встановлюються проектом на кожен конкретний об'єкт з урахуванням вимог даних Норм.

4.10 До початку облицювальних робіт мають бути закінчені всі роботи, виконання яких може призвести до пошкодження облицьованих поверхонь.

4.11 Поверхні, що підлягають облицюванню, не повинні мати відхилень від вертикалі й горизонталі, що перевищують такі допуски:

- для стін на довжині 2м - менше 3 мм; у всьому приміщенні по вертикалі - менше 4 мм, по горизонталі - менше 6 мм;

- для підлог на довжині 2м - менше 4 мм; у всьому приміщенні - менше 5 мм.

4.12 Для облицювання конструкцій із застосуванням плиток, водопоглинання яких становить понад 3 %, потрібно використовувати розчинові суміші групи К1, а для затирання швів між ними -розчинові суміші групи 31. Для облицювання конструкцій із застосуванням плиток, водопоглинання яких менше 3 %, треба використовувати клейові суміші груп К2 і К3, а для затирання швів між ними-суміші груп 32 та 33. Облицювання стінових конструкцій плитами з природного

ДБН В. 2.6-22-2001 С. 13

каменю та бетону, які мають товщину понад 10 мм та розміри понад 400х400 мм, слід виконувати, застосовуючи клейові суміші груп К2 і К3 з додатковим механічним прикріпленням до конструкцій.

Для встановлення металевих кріпильних елементів (шпильок, скоб, гаків, анкерів, петель) у конструкціях будинків та в облицювальних плитах із природного каменю й бетону потрібно використовувати сухі суміші груп З4 і З5.

Отвори під кріпильні вироби треба висвердлювати глибиною не менш як 100 мм відповідно до попередньої розмітки. У разі використання сухих сумішей групи 34 діаметр просвердлених отворів не повинен перевищувати діаметр кріпильного елемента більш як на 40 мм. Якщо діаметр отвору перевищує діаметр кріпильного елемента більш як на 40 мм, слід застосовувати сухі суміші групи З5.

Розчинові суміші групи З4 потрібно готувати в об'ємах, які дають змогу використовувати їх протягом часу, зазначеного в табл. 4.

Для приготування розчинових сумішей групи З4, призначених для заповнення отворів під кріпильні вироби, співвідношення сухої суміші і води слід приймати 2:1 (за об'ємом). Тужавлення розчинових сумішей групи З4 починається через 4 хв після замішування. Отвір для кріпильного елемента потрібно заповнювати розчиновою сумішшю групи З4 не пізніше, ніж через 3 хв з моменту її приготування. В отвір потрібно відразу вставити кріпильний елемент, а надлишок розчинової суміші, що утворився після встановлення кріпильного елемента, видалити.