НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ Б А.2.4-35:2008

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.002-81)

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ4

4 ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ НОРМОКОНТРОЛЮ5

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ5

6 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА НОРМОКОНТРОЛЕРА7

ДОДАТОК А Перелік зауважень і пропозицій нормоконтролера 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

Нормоконтроль проектної документації

Система проектной документации для строительства

Нормоконтроль проектной документации

System of project documents for building

Normative control of project documentation

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які розробляють проектну документацію на будівництво об'єктів (далі – організації), а також обов'язки та права фахівця, що здійснює Нормоконтроль (далі – нормоконтролер).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Терміни та визначення, які наведені у ДБН А.2.2-3:

3.1 проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2 проектні роботи

Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва

4 ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ НОРМОКОНТРОЛЮ

4.1 Проведення нормоконтролю спрямоване на:

а) забезпечення застосування при розробленні проектної документації чинних державних і галузевих стандартів, будівельних норм і правил та інших нормативних документів із проектування та будівництва (далі – нормативні документи);

б) забезпечення комплектності та ідентифікації! проектної документації, яка передається замовнику, в обсязі, встановленому відповідними договорами, державними будівельними нормами і стандартами, а також високої якості оформлення проектної документації.

4.2 Нормоконтролю підлягає проектна документація на всіх стадіях проектування, яка підлягає передачі замовнику, а також зміни, внесені в раніше розроблену і видану замовнику проектну документацію.

4.3 Зміст нормоконтролю залежно від виду проектної документації наведено в таблиці 1.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ

5.1 Нормоконтроль є завершальним етапом розроблення проектної документації.

5.2 Проектна документація надається нормоконтролю в оригіналах (або в копіях з оригіналів) комплектно (наприклад, розділ проекту "Основні рішення за технологією виробництва", основний комплект робочих креслень, документація на складальну одиницю) за наявності в них установлених підписів, крім підписів керівництва організації*, що розробила проектну документацію.

Таблиця 1

Види документів

Перевіряється

1 Проектна документація всіх видів

а) відповідність позначень, присвоєних проектним документам, установленій системі позначень проектної документації;

б) комплектність і склад проектної документації згідно з ДБН А.2.2-3;

в) наявність і правильність посилань на нормативні документи;

г) правильність виконання і оформлення проектної документації у відповідності зі стандартами системи проектної документації для будівництва;

д) можливість скорочення обсягу проектної документації;

е) наявність обов'язкових підписів;

ж) правильність внесення змін у проектну документацію.

2 Робоча документація

а) дані, зазначені в п. 1;

б) відповідність передбаченого в проектній документації обладнання зазначенному в діючих каталогах;

в) правильність найменувань і позначень виробів і матеріалів;

г) правильність нанесення номерів позицій на складальних кресленнях, марок обладнання та елементів конструкцій – на схемах їх розташування.

3 Відомості, специфікації та інші таблиці

а) дані, зазначені в п. 1 (крім п. 16, 1 д);

б) дотримання правил заповнення форм відомостей, специфікацій та інших таблиць;

в) правильність найменувань і позначень виробів, матеріалів і документів, наведених у відомостях, специфікаціях та інших таблицях.

5.3 Нормоконтролер під час перевірки документації у місцях, де необхідно внести виправлення, робить відповідні позначки або на окремому аркуші складає перелік зауважень і пропозицій, в якому стисло і чітко викладає їх зміст із посиланням на нормативні документи.

5.4 Зразок переліку зауважень і пропозицій нормоконтролера та приклад його заповнення наведено в додатку А.

*Керівника (директора, голови правління), гол. інженера (архітектора) та його заступників.

5.5 Нормоконтролер підписує виправлену за його зауваженнями проектну документацію перед передачею її на підпис керівництву організації. Внесення змін в оригінали проектної документації, підписані нормоконтролером, без його відома не допускається.

5.6 Зауваження і пропозиції нормоконтролера до проектної документації враховуються при оцінці якості виконання цієї документації.

6 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА НОРМОКОНТРОЛЕРА

6.1 Нормоконтролер проектної документації призначається наказом по організації.

6.2 При проведенні нормоконтролю проектної документації нормоконтролер зобов'язаний керуватися тільки діючими в момент проведення нормоконтролю нормативними документами.

Питання про дотримання вимог нормативних документів, строк введення в дію яких до моменту проведення нормоконтролю ще не настав, у кожному окремому випадку вирішується керівництвом організації залежно від установлених строків розроблення проектної документації, здійснення будівництва об'єкта і освоєння виробництвом виробів, що проектуються.

6.3 Нормоконтролер має право:

а) повертати проектну документацію виконавцеві без розгляду у випадках:

- порушення встановленої комплектності;

- відсутності обов'язкових підписів;

- нечіткого виконання текстового і графічного матеріалу;

б) вимагати від виконавця проектної документації роз'яснення та необхідні матеріали із питань, що виникають при проведенні нормоконтролю згідно з вимогами розділу 4.

6.4 Випадки повернення проектної документації виконавцеві на доробку підлягають обліку й аналізу з метою запобігання їх повторному виникненню.

6.5 Виправлення в проектній документації помилок, викликаних порушенням вимог нормативних документів і зазначених нормоконтролером, є обов'язковим.

6.6 Розбіжності між нормоконтролером і розробником проектної документації вирішуються представником керівництва організації, що випускає цю документацію.

6.7 Нормоконтролер відповідає за дотримання в проектній документації вимог нормативних документів, зазначених у розділі 4.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК

зауважень і пропозицій нормоконтролера

____________________________________________________________________

(найменування об'єкта, стадія)

Позначення документації

Умовне позначення зауважень

Зміст зауважень і пропозицій із посиланням на нормативний документ, стандарт або типову документацію

ВК-3

1

Відсутнє посилання на нормативний документ.

ОВ-6

2

Прийняте в проекті обладнання не відповідає діючому каталогу.

АБ-1

3

Підписи в штампах не відповідають вимогам 2.16.3 ДБН А.2.2-3-2004.

Примітка 1. Перелік зауважень виконується на кожний комплект робочих креслень окремо, тобто на ВК, 0В, АБ тощо.

Примітка 2. Позначення документації здійснюється згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

___________________________

(Дата передачі розробнику)

________________________________

(Прізвище й підпис нормоконтролера)

Код УКНД 01.100.30, 91.010.10

Ключові слова: проектна документація, нормоконтроль, нормоконтролер, нормативний документ, стандарт.