НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ПАРФУМЕРНІ РІДИННІ

ю

І

(S

о

о

сч

со

m

Загальні технічні умови ДСТУ 4710:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Українська добровільна асоціація «Укрефірпарфюмерпром»

РОЗРОБНИКИ: І.Голубчикова;О. Гудзь;В.Кондратенко;В.Палюх;О.Роїк;В. Сікалов;

Н.Шашло

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 372 з 2007-10-01, згідно з наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297 чинність встановлена з 2008-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 17237-93)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2008

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Класифікація3
 5. Загальні технічні вимоги3
 6. Вимоги щодо безпеки4
 7. Вимоги щодо охорони навколишньогосередовища5
 8. Маркування5
 9. Пакування6
 10. Правила транспортування та зберігання6
 11. Методи контролювання6
 12. Правила приймання11
 13. Гарантії виробника 12

Додаток А Перелік речовин, наявність яких має бути зазначена у списку інгредієнтів,

якщо їх концентрація перевищує 0,001 %12

Додаток Б Бібліографія13

ДСТУ 4710:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИРОБИ ПАРФУМЕРНІ РІДИННІ

Загальні технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНЫЕ ЖИДКИЕ

Общие технические условия

LIQUID PERFUMES

Specification

Чинний від 2008-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на спиртовмісні парфумерні рідинні вироби (далі за текстом — парфумерні вироби), які використовують як ароматизувальні, гігієнічні та освіжувальні засоби.
  2. Вимоги щодо безпеки парфумерних виробів викладено в розділах 5, 6 і 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять1)

ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans

ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

ДСТУ 3583-97 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 7328-2003 Гирі загальні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

1> На розгляді.

Видання офіційне

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток»)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тяго- напоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, натискоміри, тягоміри і тя- гонатискоміри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови) ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995-77 Метанол-яд. Технические условия (Метанол - отрута. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия (Марля медична. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9880-76 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия (Толуол кам’яновугільний і сланцевий. Технічні умови)

ГОСТ 9949-76 Ксилол каменноугольный. Технические условия (Ксилол кам’яновугільний. Технічні умови)

ГОСТ 14198-78 Циклогексан технический. Технические условия (Циклогексан технічний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарочні электрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри) ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби парфумерно-косметичні рідинні. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний (Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробовувань)

ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта (Вироби парфюмерно-косметичні. Газохроматографічний метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 2472.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від значення суми масової частки запашних речовин та стійкості запаху парфумерних рідинних виробів виробляють: концентровані духи, духи, парфуми-еспрі, парфумерну воду, туалетну воду, одеколон і запашну воду.
 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Парфумерні вироби — спиртові, спиртоводні чи водноспиртові розчини багатокомпонентних сумішей запашних речовин. Парфумерні вироби можуть містити барвники, антиоксиданти, ефірні олії та інші корисні добавки.
  2. Парфумерні вироби треба виготовляти згідно з вимогами цього стандарту за рецептурами і технічними вимогами на конкретні назви виробів, що погоджені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, та технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку.
  3. Парфумерні вироби за органолептичними та фізико-хімічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Конкретні значення фізико-хімічних показників треба наводити у технічних вимогах на парфумерний виріб певної назви.

Таблиця 1 — Органолептичні та фізико-хімічні показники парфумерних виробів

Назва

показника

Характеристика і норма

Метод

випробування

Концентровані духи

Духи

Парфуми-

еспрі

Парфумерна вода

Туалетна

вода

Одеколон

Запашна

вода

Зовнішній вигляд

Прозора рідина. Допустима наявність поодиноких волокон

ГОСТ 29188.0

Колір

Властивий кольору, встановленому у технічних вимогах на парфумерний виріб певної назви

ГОСТ 29188.0

Запах

Властивий запаху, встановленому у технічних вимогах на парфумерний виріб певної назви

ГОСТ 29188.0

Стійкість запаху, год, не менше ніж

60

60

50

50

40

24

Не нормується

11.6

Прозорість

+3

Відсуі

+3

гність пом; +3

утніння за +3

температу

+3

ри, 0С +5

+5

11.7

Об’ємна частка етилового спирту за температури 20 0С, % об, не менше ніж

55,0

70,0

75,0

75,0

75,0

60,0

20,0

ГОСТ 29188.6

Кінець таблиці 1

Назва

показника

Характеристика і

норма

Концентровані духи

Духи

Парфуми-

еспрі

Парфумерна вода

Туалетна

вода

Одеколон

Запашна

вода

Метод

випробування

Сума масових часток запашних речовин, %, не менше ніж

30,0

15,0

10,0

8,0

4,0

1,5

1,0

11.8

Примітка. Стійкість запаху парфумерних виробів залежить не тільки від суми масових часток запашних речовин у рецептурі, але й від їхнього складу.

 1. Парфумерні вироби за мікробіологічними показниками мають відповідати показникам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники парфумерних виробів

Назва

показника

Метод

випробування

Норма

1000

11.9

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не більше ніж

100

11.9

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не більше ніж

Примітка 1. Визначають у парфумерних виробах з об’ємною часткою етилового спирту до 40 %.

Примітка 2. Мікробіологічні показники парфумерних виробів дитячого асортименту встановлюють під час санітарно- епідеміологічної експертизи виробів певної назви.

 1. Вимоги до сировини та матеріалів

Для виробляння парфумерних виробів використовують таку сировину:

 • спирт етиловий ректифікований згідно з ДСТУ 4221, денатурований добавками, дозволеними чинним законодавством України;
 • спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції згідно з чинним нормативним документом [1];
 • воду питну згідно з ГОСТ 2874;
 • композиції парфумерні згідно з чинною нормативною документацією або закордонного виробництва;
 • композиції-бази для парфумерно-косметичних виробів згідно з чинною нормативною документацією або закордонного виробництва;
 • розчини та настої згідно з чинною нормативною документацією або розчини і настої закордонного виробництва;
 • барвники згідно з чинною нормативною документацією або закордонного виробництва.
 1. Можна використовувати іншу сировину вітчизняного або закордонного виробництва.
 2. Сировина за показниками якості та безпеки повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів та бути дозволена центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для виробництва парфумерної продукції.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 1. Парфумерні вироби за показниками безпечності мають відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.9.027 [2].
 2. Перелік речовин, які не повинні входити до складу рецептур парфумерних виробів, — згідно з ДСанПіН 2.2.9.027 [2], додаток 3.

Перелік речовин, наявність яких має бути зазначена у списку інгредієнтів, якщо їх концентрація перевищує 0,001 %, — згідно з додатком А.