СУБПРОДУКТИ КРОЛІВ

Технічні умови ДСТУ 4444:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук, Національна асоціація виробників м'яса та м'ясопродуктів України «Укрм’ясо»

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Усатенко, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Лисенко; С. Соколова, В. Попов, Г. Окольнича

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 серпня 2005 р. № 201
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понятьЗ
 4. КласифікаціяЗ
 5. Технічні вимоги З
  1. Основні показники і характеристикиЗ
  2. Вимоги до сировини5
 6. Вимоги щодо безпеки5
 7. Вимоги щодо охорони довкілля5
 8. Маркування5
 9. Пакування6
 10. Правила транспортування тазберігання8
  1. Правила транспортування8
  2. Правила зберігання8
 11. Методи контролювання8
 12. Правила приймання9
 13. Гарантії виробника9

Додаток А Коди продукції10

Додаток Б Харчова та енергетичнацінність (калорійність) субпродуктів кролів (100 г) 10

Додаток В Бібліографія10

ДСТУ 4444:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУБПРОДУКТИ КРОЛІВ Технічні умови

СУБПРОДУКТЫ КРОЛИКОВ Технические условия

FANCY-MEATS DERIVED OF RABBITS

Specifications

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯЛим7^
  1. Цей стандарт поширюється на субпродукти кролів (далі за текстом — субпродукти), що призначені для реалізування та промислового переробляння на харчові потреби,
  2. Вимоги щодо якості та безпечності субпродуктів кролів викладено у 5.1.5 — 5.1.8 та в розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4293:2004 Кролі дпя забою. Технічні умови

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus aureus та інших видів). Час-тина 1. Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ISO 6888-2:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод з використовуванням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ, Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки) ■

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12,1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

Видання офіційне

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць) ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент, Технические условия. (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Общие технические условия (Мішки паперові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности, Технические условия (Ящики із гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 20235.0-74 Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения свежести (М'ясо кролів. Методи відбирання зразків. Органолептичні методи визначання свіжості)

ГОСТ 20235.1-74 Мясо кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса (М’ясо кролів. Методи хімічного та мікроскопічного аналізування свіжості м'яса)

ГОСТ 20235.2-74 Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа (М'ясо кролів. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье И продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано та подано нижче терміни та визначення позначених ними понять:

 1. субпродукти кролів

Внутрішні органи (печінка, серце, нирки, легені), отримані під час переробляння кролів.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Субпродукти, залежно від анатомічного походження, випускають з такими назвами: печінка, серце, легені, нирки.
   1. Залежно від термічного стану субпродукти випускають:
 • охолоджені — за температури в товщі тканини від О °С до 4 °С;
 • заморожені у вигляді блоків — за температури в товщі блока не вищої мінус 8 °С.
  1. Коди продукції, згідно з ДК 016, наведено у додатку А.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Субпродукти повинні відповідати вимогам цього стандарту та бути оброблені за технологічною інструкцією з дотримуванням СП № 3238 [1], інструкції за №123-5/990-11 [2], правил за №28 [3], затверджених у встановленому порядку.
   2. Субпродукти повинні бути доброякісні (без запаху зіпсованості), дозволені до використання державною службою ветеринарної медицини.
   3. За якістю обробляння, органолептичними показниками субпродукти повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники субпродуктів

Назва

показника

Характеристика субпродукту

Методи контролювання — згідно 3

печінка і

серце '

нирки

легені

Зовнішній

вигляд

Без жовчного міхура 3 протоками та лімфатичних вузлів. Очищена від згустків крові

Без зовнішніх кровоносних ' судин, промите від згустків крові

Цілі, без сечоводів, зачищені від синяків та лімфовузлів, промиті

Без прирізів трахеї, промиті від крові

гост 20235.0

Колір та запах

Від світло-коричневого до темно-коричневого

Від світло- рожевого до темно-рожевого 3 сірим відтінком

Характерний свіжим субпродуктам, без стороннього запаху

 1. Не дозволено до реалізації субпродукти, які змінили колір (потемнілі), розморожені та заморожені вдруге.

З

 1. За мікробіологічними показниками субпродукти повинні відповідати вимогам, передбаченим МБТ и СН № 5061 [4], № 549/9148 [5], наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники субпродуктів

Назва показника

Норма

Методи контролювання —- згідно з

Патогенні мікроорганізми,

Не дозволено

ГОСТ 20235,1

зокрема бактерії роду Salmonella

ГОСТ 20235.2

в 25 г продукту

L. Monocytogenes

Не дозволено

ГОСТ 20235.2

у 25 г продукту

MB [17], МР [18]

 1. Вміст токсичних елементів у субпродуктах не повинен перевищувати допустимих рівнів, передбачених МБТ и СН № 5061 [4], № 549/9148 [5], наведених у таблиці 3.

Таблиця З — Гранично'допустимі рівні вмісту токсичних елементів у субпродуктах

Мазаа токсичного елемента

Допустимі рівні, мг/кг. не більше ніж

Методи контролювання — згідно з

Свинець

0,60 (1,00)

ГОСТ 26932

Кадмій

0,30 (1,00)

ГОСТ 26933

Миш’як

1,00

ГОСТ 26930

Ртуть

0,10(0,20)

ГОСТ 26927

Мідь

20,00

ГОСТ 26931

Цинк

100,00

ГОСТ 26934

Примітка. В дужках наведено граничнодопустимі рівні для нирок,

 1. Вміст афлатоксину В, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів у субпродуктах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ и СН № 5061 [4] та ДСанПІН 8.8.1.2,3.4-000 [6].
  1. Вміст радіонуклідів у субпродуктах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлені ДР [7]: ’37Cs — 160,0 Бк/кг; 99Sr — 50,0 Бк/кг.
   1. Форма та розміри субпродуктів, заморожених у вигляді блоків, повинні відповідати ви могам, наведеним у таблиці 4.

Таблиця 4 — Форма та розміри блоків із субпродуктів заморожених

Назва показника

Форма та розмір блоків

 1. тип
 • довжина, мм
 • ширина, мм
 • висота, мм

для типів II, III, IV

 1. тип
 • довжина, мм
 • ширина, мм
 • висота, мм

Характеристика та норми

Зрізана чотиригранна піраміда 370 370 150

Прямокутний паралелепіпед

370 370 95 (76)

370 180 95 (75)

 • довжина, мм
 • ширина, мм
 • висота, мм

Назва показника

Характеристика та норми

І/тип

— довжина, мм

550

— ширина, мм

230

— висота, мм

75

Примітка 1, Дозволено випускати блоки іншої форми та розмірів залежно від типу устатковання на підприємствах та вимог замовника.

5.1.10 В кожному блоці субпродукти повинні бути однієї назви.

 1. Вимоги до сировини
  1. Сировиною для отримування субпродуктів є кропі для забою (під час переробляння) — згідно з ДСТУ 4293.
 2. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документами, що підтверджуть відповідність її нормативним документам.
 3. Щоб визначити відповідність якості сировини та матеріалів, проводять вхідне контролювання у порядку, встановленому підприємством-виробником.
 4. вимоги ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробництва субпродуктів слід керуватися вимогами щодо безпеки, які встановлені ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [2], інструкцією № 123-5/990-11 [2].
  2. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12,2.003, ГОСТ 12.2,061.
  3. Адміністративні та побутові приміщення — згідно з СНиП 2.09.04 [8].
  4. Рівень шуму на робочому місці під час роботи устатковання не повинен перевищувати рівнів, встановленних ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [9].
  5. Показники вібраційної навантаги на працівників у межах робочого місця не повинні перевищувати санітарних норм, зазначених у ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039 [10]
  6. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [11].