НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 4165:2003

ОРІЛКИ І ГОРІЛКИ ОСОБЛИВ

Правила приймання і методи випробовування

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

t

t г

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО. Український наухоао-доотідний інспіг/т слиргу і бютехнолопї і

РОЗРОоНИКИ: С. Олійиічун, Д-р іехн. ядук; 8. Ковальчук, каво, гехн наук- З''іоду,,,,

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НДйнМОЧИННОСинакааДер,-ксло.-««данд50іуУ„к^

* у 7 країни ащ 7

 1. У8£ДЕНО ВПЕРШЕ (.зі схасувамням в Україні чинності ГОСТ S363-93)*' S5

ДСТУ 4165:2003

ЗМІСТ

с.

 1. Сігера застосу&зннй —
 2. Нормативні посилання -
 3. Терміни та аизнЗ'-енгіЯ понять 2
 4. Поазила приймання
 5. Методи аипробовування З
  1. Зизначамнй позноги палкеу З

5 2 Визначання органолепти-іних показників :З

5 З Зїоначання міцносп горілок ареометром 4

5 4 Визначання лужності б

5 5 Зюмачамкя масової концентрації альдегідів^

5 6 Визначання масової концентрашсивушногомасла ^

5 7 Визначання масової концентраціїестерів

 1. З Визначання об смної частки метилового слиргу

6 Конгсопь результатів вимірювань під час виконання аналізів горілок і горілок особливих

*•*і5

о 1 Опеоатіівмийі комтрог-ь збікнссті ^

 1. 2 Контроль аідтворності

5 З Контроль міри ПРОЕИЛЬНОСГІ

Додаток А Біблюфвфія

явласностінацай документ належить державі*

оати. тиражувати І розповсюджувати його ловиістиз чи чісткоио

Гтл^-ла Л Лбезофіційногодозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власмогті-гласУі^паїии

«сності треба авертатися до Держспоживстаидарту України

ДержсложивстандаргУкрз'"*'- -

ДСТУ 4165:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГОРІЛКИ І ГОРІЛКИ ОСОБЛИВІ

*

Правила приймання і методи випробовування

ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ

Правила приемки и методы испытаний VODKAS AND SPECIAL VODKAS Acceptance rules and test methods

Чинний від 200І-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стаидарт поширюється на горілки і горілки особливі (далі по тексту горілки) і встановлює правила приймання і методи випробовування

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посипання на такі стандарти:

ДСТУ 3297-95 Лікеро-горілчана промисловість. Терміни та визначення понять ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная паборзторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 311&-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4147-74 Железа (III) хлорид б-водный. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы, Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5456—79 Гидроксипамина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 6552^0 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиплированмая. Технические условия

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

^2738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия гост 18481-81 Ареометры и цилиндры сте>шянные. Общие технические условия ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия

25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры

м размеры

ГОСТ 28496-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОГТ 9059^0^ (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой Ur....29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные,

^асть 1. Общие требования....

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие тре- оования

®1*Дання офіційне

I

ДСТУ 4І6І 2003

з ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

V сіансзрв «і'"'""'Я'^ТУ 3297 іа уточ«в„о іер.„„„

ТГнеаш щр«“.падуешлоеогоcnapty._р~"»«

..„рокоалоне р„іифіково,,ий. горшки іа горшки осоопиаі МІСТЯТЬ такі компоненти (у каа„

каведеко ресстраі,ч-.ні номери CAS. у круглих дужках - назви хімічних сполук згщно ратних ДУ^І^п оцто. .<*1 альдегід — (етанапь) (75-07-0). оцтовоетилрвий естео — и-

Іутанолу-1) (123-51-3). оцтова кислота — (метанкарбонова кислота) [64-19-7), фурфурол — (фурфу. раль) (98-01-1)

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

4 1 Горшки І горілки особливі приймають партіями

Партією зважають кількість іорілки з однією мазаою, однієї дати розливу, оформлену однлм

документом про ЯКІСТЬ

У супрозод;кузальних докумс ітах вказують, що партія горілки відповідає вимогам чинних нормативних документів

 1. Для перезіоки відпоаіднос.і паковання і марковання вимогам нормативних документів відси- раюгь пзк'/зальн» одиниці поодукщі хіетодом випадкового відбирання згідно з таблицею 1.

Таблиця 1 — З^біЗ ла«узал»пих . дпкиць продухиіГ і критерії оцінки якості іа зоінішиім виглядом

Вія

12

ІО

500

вкЛ

12

1

м

SOI

в

1 200

»

20

2

1 201

т

10 ООО

*

32

3

:оооі

в

35 ООО

в

50

5

35 001

в

500 ООО

»

80

7

500 СОЇ

1 більше

125

10

І

І Кількість лляцюк з го^ілакою у ajstii U.T

Прмйивльмв нисло

Сбсяг імбірси лляшси

Примігк.» Продужцію в а*ій меише і2 ллашок. не вважають лартісю

 1. Паотїю горшки приймають, якщо кількість пляшок з горілкою, що мають деформацію, poj ризи, перекоси етикеток, сторони» &ШЮЧЄННЯ. осад, у avioipui менше або рівне приймальному нис яу, і бракують, якщо КІЛЬКІСТЬ таких іляшок з горілкою у вибірці більше приймального числа.
 2. Дляоі:и-с-<імw,,x і зргенопептнч.ілх лСлЄЗникіз .'орілли з вибірки аідбирзюгіі

^,*.._,і ІЛП —

зразкії загальним об ємом не менше» ж 2 дм^ тобто в разі розфасування в пляшки місткістю: 100 см'*

20 одиниць продукції; 250 см^ — 8 .пиниць, 500 см

І більше — 2 ОДИНИЦІ

— 4 одиниці; 750 см^ — 4 одиниці; 1000 см

^■5 Для проведення

дуед зS2ї"в*ід"та:поіТ"‘розливупляшкиі

™^і Hen.;:'"?'’'"’'”''” 'А Фчико г^чиано,z":'

оформленої готової лро- ^'Ц^СТІ(ооганп^ ^^®Р®Д*^ьоі проби) горілки витрача-

оагорй Піпп°"“Р'У і пу*но7,■'“"чентрзцй"Опкичник показників, визначення поз-'

“А" П'АПрисмсгва „е меншеpZZToThZ”“f""‘«А""'»' АА7АРІА. Ов'^-ЯО.

^ ‘•'б Для пооведення лп^*^^^Ропьнийпп^зберігають8заводськійлабо-

®*лоираюгь зразки горшки в®лабовипадокнезгодивоцінціякості.

^^''вльнид, 06‘смом^езапежнуекспертизу,

^ І разом з актом відбирання проб пе-

редають у дослідну лабораторію. Зразки горілок для предстаапення у дослідні лабораторії повинні бути опломбовані печаткою зааоду-виробника (або замовника пооведення аналізу). В акті відбирання

проб вказують;

назву організації, в систему якої входить підприсмство-виробник;

назву підприємства-виробника і його місцезнаходження;

 • назву горілки;
 • дату розливання:
 • кількість горілки в партії, від якої відібрана проба;
 • номер документа про якість партії горілки;
 • дату відбирання проби;
 • посади, прізвища та підписи осіб, що відібрали пробу.

У дослідній лабораторії 1 дм3 відібраної проби горілки (сеоедня проба) витрачається на органолептичні та фізико-хімічні дослідження, решту проби з пляшках збеоігають до повного вирішення конфліктної ситуації, як контрольний зразок.

5 МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ

 1. Визначання повноти наливу

Метод ґрунтується на визначанні об'єму горілки з пляшці з застосуванням мірного лабораторного посуду

 1. Засоби вимірювальної техніки і допоміжні пристрої

Секундомір ЗГІДНО з чинними нормативними документами

Термометр рідинний скляний діапазоном аимірювання від О '®С до 50 з ціною поділки 0,5—

ЗГІДНО з ГОСТ 28498

Лійка В-56-80 ХС — згідно з ГОСТ 25336

Колби мірні 1-50 ХСЗ; 2-1-100 ХСЗ; 4-1-250 ХСЗ; 6-500 ХСЗ; 12-1000 ХСЗ — згідно з ГОСТ 12738

Колби 2-50-2: 2-100-2; 2-250-2; 2-500-2; 2-1000-2 — згідно з ГОСТ 1770

Піпетка 1-2-2-5 — згідно з ГОСТ 29227

Циліндои мірні 1-250; 1-500; 1-1000; 1-2000 — згідно з ГОСТ 1770.

 1. Проведення визначання

Під час визначання повноти наливу горілок, нзлигих у пляшки місткістю, що відповідає місткості мірних колб (50; 100; 200, 250; 500; 1000, 2000 см3), горілку з пляшки обережно переливають по стінці у чисту, попередньо ополіснуту досліджуваною горілкою мірну колбу відповідної місткості. Після зливання і витримування пляшки над лійкою .мірної колби протягом ЗО с перевіряють об'єм злитої горілки з врахуванням коефіцієнта поправки на темпеоагуру (21.

Недолив кількісно визначають внесенням додаткового об’єму горілки в мірну колбу до позначки піпеткою з ціною поділки 0,05 см3.

Перелив кількісно визначають за допомогою видалення надлишкового об’єму горілки з мірної колби до позначки піпеткою з ціною поділки 0,05 см3.

Під час перезіояння повноти наливу нижній рівень .меніску горілки повинен співпадати з позна’-*-

у разі визначання повноти наливу горілок, розфасованих з пляшки місткістю, що не зідпозі- дає номінальній місткості колб, використовують мірні циліндри місткістю близькою до об’єму налитої у п.пяшки горілки (випита з пляшки а цилічдр гооілка псвинна повністю зміститися з межі позначок циліндра).

Горілку з пляшки обережно переливають по стінці у чистий, попередньо сполоснутий досліджуваною горілкою мірний циліндр. Після зливання і витримування пляшки над циліндром протягом ЗО с перезіряють об єм злитої горілки із врахуванням коефіціскта поправки на температуру (2].

Під час перевіряння повноти напиву нижній рівень меніску горілки повинен співпадати з позначкою на циліндрі. 5.2 Визначання органолептичних показників

Метод полягає в оцінюванні кольору, прозорості, запаху і смаку, що Тх визначають органолептично

СрІ'аНОЛеПТИЧне Ои*^^»<ЗвЗііНЯ ПрОбОЦЯТЬ й СЗіТПОл^у ДООрб ПрОбіТр^мОМу Прі1МІЩЄНМ1 без СТОрОННіХ запахіз

5 2.1 Бизна^анн)9 *(Ольору $ прозорості 5 2 1 1 Візуальний л^етод

Мегод фунтусться на зізуальному порівнянні 8 ПрОХіДНОму СзьПІ доспіджуваної горілки ДПС, тильованої води

5 2.1.1.1 Засоби вимірювальної техніки і допоміжні пристрої Пробірки ТИПІВ Л 1 або П 2 — згідно з ГОСТ 25336 Піпетка 1-2-2-10 — згідно з ГОСТ 29227

Штатив для пробірок зпдно з нинними нормативними документами Вода Дистильована — зпдно з ГОСТ 6709 5 2 11 2 Визна'^ання

У дзі однакові за висотою і діаметром пробірки наливають по 10 см^*

5 одну — досліджувану горілк-у. в іншу — Дистильовану воду

Порівнюють вМіСТ пробірок а прохідному розсіяному СВІТЛІ та встановлюють ВІДХИЛИ кольору І прозорості а ДОСЛІДНІЙ горілці

5 2-12 ^ОіТУоколоримівтри'чний магпой

Метод грунг^сгі^ па порівнюванні олтимноГ густини досліджуваної горілки і дистильованої води Jd ДОПОМОГОЮ фстоелелтооколориметра

5.2 1 2.1 Засоби вимірювальної техніки і допоміжні пристрої Согсег.е.чтоскслсоииетр — ЗГІДНО З нинними нормативними документами Зода ді'СТлПьованз — сгідно з ГОСТ 6709,

5 2-1 2-2 ЗизнэнЗнпЯ

В кіозегу 50 мм шаливають горшку, з кювету порівняння — дистильовану аоду За довжини саіглоасі хвилі -СОО нм зизнанають оптичну гусгину горшки а поршиянні з дистильованою водою Оптичма густипа досліджуваної горілки не повинна бути більшою 0,005

5 2.2 Визначання смаку ; залаху

Метод попягас з оогамолептичному оцінюванні смаку і запаху дослід;куваної горілки 5-2.2.1 Лопзлііжні пристрої Бокали дегустаційні

 1. Визначання

Дослідж-уааку горілку наливають на 1/3 об ему дегустаційного бокалу і відразу після попереднього перемішування обертовими рухами і7 досліджують на запах та смак.

Одночасно можна дегустувати не більше п'яти зразків горілки, причому дотримуватись такої юслідовмостц за якої зразки кращої якості і вищої міцності аналізують на початку

S 3 Визначання міцності горілок ареометром

Метод Грунтується на вимірюванні ареометром для спирту об'ємної частки етилового спирту у ЗОДнО-СПиОТОЗОму розчині. Отриманому ПІСЛЯ попередньої перегонки іорілки.

Нижня границя визначання міцності (LOD) — 0.5 %.

Методика аикомання аналізу забезпечує виконання вимірювань j ибсолютною похибкою t 0,2 % довірчої ймовірності Р = 0.95 5-3-2 Засоби виьиріоеальноїтехніки, допомшні пристрої Ареометри СКЛЯНІ для спирту типу АСЛ-2 або АСП-1 — згідно з ( ОСТ 18481 Тер‘зомвтри ршинні СКЛЯНІ з діпазоном вимірювання від О ®С до 55 з ціною поділки 0,1 ®С — згідчо з ГОСТ 28^98

Краплевлоалювач КО-14/23-60 ХС або КО-бО ХС — згідно з ГОСТ 25336 Колби 2-250-2; 2-500-2 — згідно з ГОСТ 1770

Колби К-1-500-29/32 ТХС; К-1-1000-29/32 ТХС або П-1-500-29/32 ТС; П-МООО-29/32 ТС — згідно з ГОСТ 25336

Холодильник скляний лэбораторний ХШ-1-400-29/32 ХС або ХЛТ-3-400 — згідно з ГОСТ 25336 Циліндри — 150/335 — ЗГІДНО з ГОСТ 13481 або 1-250; 1-500 — згідно з ГОСТ 1770 Вода дистильована — зпдно з ГОСТ 5709

Колбомагрівач (електроплитка) - згідно з чинними нормативними докуметами.

Установка для відгонки спирту (відповідно до рисунку 1) складається з колбонагрівана 5. пере- гонної плоскодонної або кругподонної колби 1, сполученої через краплевповлювач 2 з холодильником З Можна використовувати колбу, яка закривається гумовим корком з отвором, у який вмонтовано краплевповлювач із оплавленим кінцем

Холодильник сполучений із приймальною колбою 4 скляною трубкою б з відтягнутим кінцем, який опускають у приймальну колбу майже до дна