Додаток А(обов'язковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних нормах

ДБН А.2.2-1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-6-2002

Споруди транспорту. Мости і труби. Обстеження і випробування.

ДБН В.2.3-7-2003

Споруди транспорту. Метрополітени.

ДБН 360-92*

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

ДБН 362-92

Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються.

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика. (Будівельна кліматологія і геофізика)

СНиП 2.01.14-83

Определение расчетных гидрологических характеристик. (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик)

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений. (Основи будівель та споруд)

СНиП 2.02.03-85

Свайные фундаменты (Палеві фундаменти)

СНиП 2.05.03-84*

Мосты и трубы (Мости та труби)

СНиП 2.05.06-85

Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.06.04-82*

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. (Волновые, ледовые и от судов) (Навантаження та впливи на гідротехнічні споруди. (Хвильові, льодові та від судин))

СНиП 2.03.01-84*

Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції)

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции (Несні та огороджуючі конструкції)

СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы (Мости та труби)

СНиП ІІ-3-79**

Строительная теплотехника (Будівельна теплотехніка)

СНиП ІІ-12-77

Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-23-81*

Стальные конструкции (Стальні конструкції)

СНиП ІІ-39-76

Железные дороги колеи . (Залізні дороги колії )

СНиП ІІІ- 39-76

Трамвайные пути (Трамвайні шляхи)

СНиП ІІІ-41-76

Контактные сети электрифицированного транспорта (Контактні мережі електрифікованого транспорту)

ДСТУ 2587-94

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування.

ДСТУ 4100-2002

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила користування.

ДСТУ Б.В.2.3-1-95

Споруди транспорту. Габарити підмостові судоходних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні умови.

ДСТУ Б.В.2.7-101-2000(ГОСТ 30547-97)

Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови.

ГОСТ 535-88

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Прокат сортовий та фасонний з вуглецевої сталі звичайної якості. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2601-84*

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 5264-80*

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручна дугова зварка. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри

ГОСТ 6665-91

Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. (Каміння бетонне та залізобетонне бортове. Технічні умови)

ГОСТ 6713-91

Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия (Прокат низколегований конструкційний для мостобудівництва. Технічні умови)

ГОСТ 8713-79*

Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварка під флюсом. З'єднання зварні. Основні типи. Конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520(1524) мм (Габарити наближення будівель та рухомого складу залізних шляхів колії 1520 (1524) мм)

ГОСТ 9720-76

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи (Габарити наближення будівель та рухомого складу залізних шляхів колії )

ГОСТ 10922-90

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия (Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11533-75*

Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Автоматична та напівавтоматична дугова зварка під флюсом. З'єднання зварні під гострими та тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 14098-91

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкций, размеры (З'єднання зварні арматури і закладних деталей виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція і розміри)

ГОСТ 14637-89(ИСО 4995-78)

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглицевої сталі звичайної якості. Технічні умови)

ГОСТ 19281-89(ИСО 4950-2-81)(ИСО 4950-3-81)(ИСО 4951:1979)(ИСО 4995-78)(ИСО 4996:1978)(ИСО 5952-83)

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат з сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19804-91

Сваи железобетонные. Технические условия (Палі задізобетонні. Технічні умови)

ГОСТ 20054-82

Трубы бетонные и железобетонные. Технические условия (Труби бетонні безнапірні. Технічні умови)

ГОСТ 22000-86

Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры. (Туби бетонні та залізобетонні. Типи та основні розміри)

ГОСТ 23903-79*

Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения (Шляхи водні внутрішні та їх навігаційне обладнання. Терміни та визначення)

ГОСТ 24451-80

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та обладнання)

ГОСТ 24547-81

Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия (Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних та залізних доріг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25945-98

Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний (Матеріали та вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердіючі. Методи випробувань)

ГОСТ 26047-83

Конструкции строительные стальне. Условные обозначения (марки) (Конструкції будівельні стальні. Умовні позначення (марки))

ГОСТ 26433.2-94

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений (Система забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві. Правила виконання вимірів параметрів будівель та споруд)

ГОСТ 26600-98

Знаки навигационные. Внутренних судоходных путей. Общие технические условия (Знаки навігаційні внутрішніх судохідних шляхів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26815-86

Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия (Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови)

ГОСТ 27751-88

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку))

ГОСТ 27772-88

Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних стальних конструкцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28100-89

Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик (Захист від шуму в будівництві. Глушники шуму. методи визначення акустичних характеристик)

ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80)

Свариваемость. Определение (Заврювання. Визначення)

Додаток Б(обов’язковий)

Терміни та визначення

Агресивне середовище

Середовище, під впливом якого змінюються властивості та структура матеріалів, що призводить до постійного зниження міцності та руйнування конструкції. Агресивність середовища оцінюється наявністю вуглекислого газу, сульфатів та рівнем рН

Біоперехід

Спеціальна транспортна споруда у вигляді моста або труби, що призначена для проходу диких або домашніх тварин

Витривалість

Спроможність конструкції або її елемента витримувати циклічні навантаження без втрати несучої здатності

Віадук

Транспортна споруда, що перетинає ущелину або іншу природну западину

Втомленість

Зниження фізико-механічних властивостей матеріалу конструкції внаслідок дії циклічних навантажень

Габарит наближення конструкції

Контур, всередині якого не можуть бути розміщені елементи споруди або її пристрої

Габарит проїзду

Ширина мостового полотна, призначена для розміщення на ній проїзної частини та смуг безпеки

Габарит транспорту

Контур, за межі якого не може виступати жоден елемент транспортного засобу

Граничні стани

Стани, за межами яких споруда або її елемент не задовольняє вимоги експлуатації

Граничні стани І групи

Стани, що призводять до повної непридатності до експлуатації конструкцій, основ або втрати несучої спроможності споруди в цілому

Граничні стани ІІ групи

Стани, що заважають нормальній експлуатації споруди або зменшують її довговічність порівняно з проектним терміном служби

Довговічність

Здатність елементу або споруди в цілому зберігати протягом певного часу роботоспроможний стан при встановленій системі технічного обслуговування. Довговічність визначається в роках

Естакада

Багатопрольотна споруда, що зводиться замість насипу або для використання підестакодного простору для різних цілей

Коефіцієнт динамічний

Безвимірний коефіцієнт, який враховує динамічний ефект впливу тимчасових рухомих навантажень. Вводиться до нормативних зусиль з метою отримання розрахункових

Коефіцієнт надійності за відповідальністю

Безвимірний коефіцієнт, більший або менший одиниці, залежно від відповідальності споруди. Вводиться до нормативних зусиль з метою отримання розрахункових зусиль

Коефіцієнт надійності за матеріалом

Безвимірний коефіцієнт, який вводиться до нормативних властивостей матеріалу, щоб мати низькі, із заданою ймовірністю розрахункові значення

Коефіцієнт надійності за навантаженням

Безрозмірний коефіцієнт, який вводиться до нормативних навантажень, щоб розрахункові значення викликали несприятливий ефект із заданою ймовірністю

Корозієстійкість

Здатність матеріалу опиратися корозійному впливу агресивного середовища

Міст

Транспортна споруда, призначена для пропуску через перешкоди потоків залізничного, автомобільного транспорту, пішоходів, потягів, метрополітену та комунікацій різного призначення

Морозостійкість

Здатність зберігати фізико-механічні властивості матеріалу при багаторазовому заморожуванні та розморожуванні. Характеризується маркою за морозостійкістю – кількістю циклів заморожування-розморожування без зниження міцності більше, ніж на 15%

Мостовий перехід

Назва комплексу споруд, що складається з моста, підходів до нього та регуляційних споруд

Довговічність моста

Здатність моста зберігати роботоспроможність в дискретних станах 1, 2, 3 та 4 при встановленій системі технічного обслуговування (визначається в роках)

Надійність

Здатність моста виконувати задані функції в певних умовах експлуатації, зберігаючи протягом встановленого часу нормативні експлуатаційні показники. Надійність визначається ймовірністю того, що не буде досягнуто жодного з розрахункових граничних станів.

Несуча здатність перерізу

Здатність перерізу елемента (конструкції) сприймати граничне зусилля

Реконструкція

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення і перебудову моста з наданням йому потрібних експлуатаційних характеристик. Роботи виконуються за відповідними проектами силами спеціалізованих будівельних організацій

Ремонт

Комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення проектних параметрів моста

Характеристика безпеки

Параметр, більший від одиниці, математично зв’язаний із надійністю. Так надійності Р = 0,9998 відповідає характеристика безпеки ?? = 3,8