_____________________________

Примітка. Допускається не заповнювати для труб зовнішнім діаметром менше 36 мм, які не огріваються.


Продовження дод. 2

с. 10

10. Дані про штуцери, кришки, плоскі днища, переходи,

фланці з деталями кріплення (болти, шпильки, гайки)


Назва

Кількість

Розміри, мм, або номер специфікації

Матеріал

марка сталі

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

____________________________

Примітка. Штуцери вказуються при внутрішньому діаметрі 36 мм і більше.


с. 11

11. Результати вимірювань корпусів котлів, барабанів,

колекторів, виготовлених із листової сталі або поковок


Назва елемента котла

Номер формуляра

Номер перерізу (через 1 м

довжини)

Зовнішній (внутрішній) діаметр

горизонтальний, мм

вертикальний (під кутом 90°), мм

овальність, %

1

2

3

4

5

6

_____________________

Примітка. Для барабанів з внутрішнім діаметром менше 1500 мм і робочим тиском менше 6 МПа (60 кгс/см2) заповнення даної таблиці не вимагається.

Продовження дод. 2

с. 12

12. Висновки виготовлювача


На підставі проведених перевірок і випробувань засвід­чується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел (слова «або зібраний котел» у пп. 1, 2, 3, 5 слід закреслити при поставці котла окремими елементами) виготовлені згідно з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» і НД на виготовлення_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вищевказаним Правилам і НД на виготовлення.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском______ МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми і на про­хідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

___________________________________________________________________________


Головний інженер Начальник відділу

підприємства-виготовлювача технічного контролю якості

_____________________________ ___________________________

(прізвище, підпис, печатка) (прізвище, підпис)


«______» _____________________р.


До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізів та план котла, на яких вказані основні розміри і розрахунок на міцність елементів котла, які працюють під тиском: барабанів, колекторів, труб поверхонь нагріву і трубопроводів в межах котла, вбудованих сепараторів, прямоточних котлів, виносних циклонів, пароохолоджувачів та ін.


с. 13

13. Відомості про місцезнаходження котла


Назва

підприємства

Місце знаходження котла

(адреса власника)

Дата
встановлення


с. 14

14. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла


Номер і дата

наказу про призначення

Посада, прізвище, ім’я,

по батькові

Дата перевірки знань цих Правил

Підпис


с. 15

15. Відомості про встановлену арматуру (при ремонті або реконструкції)


Назва

Дата встановлення

Кіль-кість

Умовний прохід, мм, тип, марка

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

марка

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Продовження дод. 2

с. 16

16. Відомості про заміну і ремонт елементів котла, які працюють під тиском


Дата і номер документа

Відомості про заміну

і ремонт

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

1

2

3


______________________________

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених (замість зношених) елементів котла, використаних при ремонті мате­ріалів, електродів, а також зварювання, повинні зберігатись нарівні з паспортом.


с. 17–20

17. Креслення приміщення котельні (план і поперечний переріз,

а при необхідності і поздовжній переріз) і посвідчення про якість
монтажу прикладаються до даного паспорта


с. 21–60

18. Результати опосвідчення


Дата

опосвідчення

Результати опосвідчення
і підпис особи, яка
проводила опосвідчення

Дозволений тиск,

МПа (кгс/см2)

Термін наступного опосвідчення


с. 61

19. Реєстрація


Котел (автономний пароперегрівач, економайзер) зареєстрований за №______в__________________________________________________________________

(реєструючий орган)


В паспорті прошнуровано всього аркушів_______________, в тому числі креслень на_________________________ аркушах і окремих документів__________________________аркушів згідно з описом, що додається.


________________________________________ __________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові (підпис)

особи, яка зареєструвала об’єкт)


М.П.


Додаток 3

с. 1

Дозвіл на виготовлення

№______від_________________199__р.

Виданий__________________________

теруправлінням Держнаглядохоронпраці України


Паспорт котла1

(ВОТ)

Реєстраційний №_______2

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.


1. Загальні дані

Назва і адреса споживача


Назва і адреса підприємства-виготовлювача


Порядковий номер котла за системою нумерації підприємства-виготовлювача________________________________________________

Рік виготовлення_______р.

Тип і система


Назва теплоносія


Форма і конструктивні розміри згідно з кресленням


___________________________

1 Обсяг паспорта допускається скорочувати за рахунок вилучення даних, що не відносяться до даного котла; формат паспорта – 210%297 (218%290) мм.

2 Заповнюється власником після його реєстрації.

с. 2

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахунковий вид палива і його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)


Тип топки. Теплове навантаження топочного об’єму, МДж/кг (м3/год)


Витрати палива, м3/год (т/год)


Тип і характеристика топкової установки (пальників)


Поверхня нагріву, м2


Об’єм, м3


Дані про положення нижнього рівня рідини

Згідно з кресленням №___


Паровий

котел

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)


Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)


Пробний тиск, МПа (кгс/см2)


Номінальна температура пари на виході із котла, °С


Номінальна температура рідини на вході в котел, °С


Номінальна паропродуктивність, т/год


Мінімально допустима паропродуктивність, т/год


Максимально допустима паропродуктивність, т/годРідинний

котел

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)


Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)


Пробний тиск, МПа (кгс/см2)


Номінальна температура рідини на вході в котел, °С


Номінальна температура рідини на виході із котла, °С


Номінальна теплопродуктивність, кВт


Мінімальна теплопродуктивність, кВт


Максимальна теплопродуктивність, кВт


Мінімально допустима витрата рідини, м3/год


Максимально допустима витрата рідини, м3/год


Максимально допустимий гідравлічний опір котла при номінальній продуктивності, МПа (кгс/см2)


Мінімально допустимий тиск при номінальній температурі, МПа (кгс/см2)


Максимально допустима температура рідини на виході із котла, °С