Зміна № 1


ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони",

затверджена наказом Мінбуду України

від 24 березня 2006 p. № 85.

Вводиться в дію з 1 жовтня 2006 p.


ТЕКСТ ЗМІНИ

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Пункт 2.14. В другому абзаці:

- слово "спалимих" замінити на "горючих";

- слова "негорючими огороджувальними конструкціями з" вилучити.


Пункти 8.1, 8.21. Після слова "ПУЕ" додати "та ДНАОП 0.00-1.32-01".


Пункти 8.7, 8.13. Замінити посилання: "ПУЕ" на "ДНАОП 0.00-1.32-01".


Пункт 10.2 викласти в новій редакції:


"Захисні споруди слід розміщувати у підвальних поверхах будинків категорій за пожежною небезпекою Г та Д. Допускається розташовувати захисні споруди у підвальних поверхах будинків категорій А, Б, В за таких умов: повна ізоляція підземних поверхів від надземної частини будинків суцільним протипожежним перекриттям з мінімальною межею вогнестійкості, яка дорівнює межі вогнестійкості, наведеній в таблиці 4 ДБН В.1.1-7-2002 для несучих стін; необхідний захист входів (виходів); зниження навантаження від можливого вибуху в будинку до 80 % у порівнянні з еквівалентним розрахунковим навантаженням".


Пункт 10.3. викласти в новій редакції:


"Будинки і споруди, в які передбачається вбудовувати сховища або ПРУ і які розташовані у зоні впливу вибухової хвилі, повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості. Мінімальну межу вогнестійкості основних будівельних конструкцій слід приймати для:

- сховищ - за таблицею 39 та відповідно до протипожежних норм проектування будинків та споруд;

- протирадіаційних сховищ у зоні впливу вибухової хвилі - за протипожежними нормами проектування будинків та споруд для будинків II ступеня вогнестійкості;

- протирадіаційних сховищ поза зоною впливу вибухової хвилі - за протипожежними нормами проектування будинків та споруд, в які вони вбудовані".


Таблицю 39 викласти в новій редакції:


Конструкції


Мінімальна межа вогне-стійкості, хв.

Стіни несучі та сходових кліток, колони та перекриття основних приміщень та входів

REI 120


Внутрішні перегородки


EI 60

Стіни, що відокремлюють дизельну від приміщень, в яких переховуються люди

REI 120


Вхідні двері у ДЕС (внутрішні)

EI 60

Стіни і перекриття павільйонів над входами

REI 30

Примітка. Зазначені у таблиці конструкції повинні бути групи МО за межею поширення вогню.


Пункт 10.4. Перший абзац викласти в новій редакції:


"Для внутрішнього оздоблення приміщень захисних споруд повинні застосовуватись негорючі матеріали або матеріали з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, Д2, Т2. Забороняється застосовувати синтетичні матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж ГЗ, ДЗ (з коефіцієнтом димоутворення більше 750 м3/кг), ТЗ для виготовлення нар та іншого обладнання".

Пункт 10.6. Перший абзац викласти в новій редакції:


"При використанні під сховища приміщень, які у мирний час належать до категорії В, або є стоянками легкових автомобілів, складами горючих та негорючих матеріалів у горючій тарі, слід передбачати можливість видалення диму при пожежі за допомогою витяжної системи вентиляції".

Пункт 10.8 викласти в новій редакції:


"Вихід (вхід) зі сховища, що мае ДЕС, допускається передбачати через загальні сходові клітки багатоповерхового будинку (з умовною висотою до 26,5 м включно) з окремим виходом назовні, який відокремлюється від іншої частини сходової клітки суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху".

Примітка. Термін умовної висоти будинку наведено в п. 2.18 ДБН В.1.1-7-2002.

Пункт 10.12 викласти в новій редакції:

"Захисні споруди відповідно до їх використання у мирний час повинні мати первинні засоби пожежогасіння (пінні вогнегасники, пісок тощо) у кількості, яка передбачена НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.03.001-2004 та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки".

Пункт 10.14. Після слова "автоматичної" додати слово "пожежної".


***ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 2.14. Во втором абзаце:

- слово "сгораемых" заменить на "горючих";

- слова "несгораемыми ограждающими конструкциями с" исключить.

Пункты 8.1, 8.21. После слова "ПУЭ" добавить "и ДНАОП 0.00-1.32-01".

Пункты 8.7, 8.13. Заменить ссылку: "ПУЭ" на "ДНАОП 0.00-1.32-01".

Пункт 10.2 изложить в новой редакции:

"Защитные сооружения следует размещать в подвальных этажах зданий категорий по пожарной опасности Г и Д. Допускается размещать защитные сооружения в подвальных этажах зданий категорий А, Б, В при таких условиях: полная изоляция подземных этажей от надземной части зданий сплошным противопожарным перекрытием с минимальным пределом огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости, приведенному в таблице 4 ДБН В.1.1-7-2002 для несущих стен; необходима защита входов (выходов); снижение нагрузки от возможного взрыва в здании до 80% по сравнению с эквивалентной расчетной нагрузкой".

Пункт 10.3 изложить в новой редакции:

"Здания и сооружения, в которые предусматривается встраивать убежища или ПРУ и которые расположены в зоне воздействия ударной волны, должны быть не ниже II степени огнестойкости.

Минимальный предел огнестойкости основных строительных конструкций следует принимать для:

- убежищ - по таблице 39 и в соответствии с противопожарными нормами проектирования зданий и сооружений;

- противорадиационных укрытий в зоне воздействия ударной волны - по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений для зданий II степени огнестойкости;

- противорадиационных укрытий вне зоны воздействия ударной волны - по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, в которые они встроены".


Таблицу 39 изложить в новой редакции:

Конструкции

Минимальный предел огнестойкости, мин

Стены несущие и лестничных клеток, колоны и перекрытия основных помещений и входов

REI 120


Внутренние перегородки

EI 60

Стены, которые отделяют дизельную от помещений, в которых укрываются люди

REI 120


Входные двери в ДЭС (внутренние)

EI 60

Стены и перекрытия павильонов над входами

REI 30

Примечание. Указанные в таблице конструкции должны быть группы МО по пределу рас-

пространения огня.


Пункт 10.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Для внутренней отделки помещений защитных сооружений должны применяться негорючие материалы или материалы с показателями пожарной опасности не выше чем Г2, Д2, Т2. Запрещается применять синтетические материалы с показателями пожарной опасности выше, чем ГЗ, ДЗ (с коэффициентом дымообразования более 750 м3/кг), ТЗ для изготовления нар и другого оборудования".


Пункт 10.6. Первый абзац изложить в новой редакции:

"При использовании под убежища помещений, которые в мирное время принадлежат к категории В, или являются стоянками легковых автомобилей, складами горючих и негорючих материалов в горючей таре, следует предусматривать возможность удаления дыма при пожаре с помощью вытяжной системы вентиляции".


Пункт 10.8 изложить в новой редакции:

"Выход (вход) из убежища, имеющего ДЭС, допускается предусматривать через общие лестничные клетки многоэтажного здания (с условной высотой до 26,5 м включительно) с отдельным выходом наружу, который отделяется от другой части лестничной клетки сплошной противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного этажа".

Примечание. Термин условной высоты здания изложен в п. 2.18 ДБН В.1.1-7-2002.


Пункт 10.12 изложить в новой редакции:

"Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны иметь первичные средства пожаротушения (пенные огнетушители, песок и др.) в количестве, предусмотренном НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.03.001-2004 и другими нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной безопасности".


Пункт 10.14. После слова "автоматической" дополнить слово "пожарной".