КОНТРОЛЬНИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

І

ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВІ

Технічні умови

ю

сч

с5

о

о

сч

І!

о

Ш

ДСТУ 5028:2008

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

Голознии фОЩЇ, І нормативних j докумергі-fi

Фонд нд

! ДГІ «Рівнестандартметрологія»

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: В. Бреславець, д-р с.-г. наук; Д. Гриценко (науковий керівник): Г. Єрмішко;

І.Івко, д-р с.-г. наук; В. Ковач; І. Хлюпка

 1. ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 червня 2008 р. № 192 з 2010-01-431'' ' ’

І

* j

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27583-88)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно Ерегул.юзання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

І

Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. КласифікаціяЗ
 4. Технічні вимоги З
 5. &ЙМОГИ щодо7
 6. Вимоги щодо охорони довкілля7
 7. Маркування7
 8. Пакування10
 9. Правила транспортуванняі зберігання Ю
 10. Методи контролювання11
 11. Правила приймання12
 12. Гарантії виробника 13

Додаток А Код продукції14

Додаток Б Інформаційні дані про калорійність та поживну цінність курячих харчових яєць 14

Додаток В Паспорт якості 15

Додаток Г Бібліографія 16

ДСТУ 5028:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВ!

Технічкі умави

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ Технические условия HEN’S EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION Specifications

Чинний від

zo-(o -06-oi

Иаках ШZOoa ' 12-ZS

^O-Zoio

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі — яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт.
 2. Цей стандарт установлює вимоги идодо якості курячих харчових яєць.
 3. Вимоги щодо безпечності яєць викладено у 4.17—4.18, вимоги щодо безпечності виробництва продукції та охорони довкілля викладено у розділах 5, 6.^

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3700-98 Обв’язки із пакувальних стрічок. Загальні технічні умови ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазо-позитивних стафілококів ^Staphylococcus aureUs та інших видів) Частина 1. Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-1:1999, ЮТ) ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищення

ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначення та підтверджувальні випробування

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

Видання офіційне

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

- - ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики 3 деревини та деревних матеріалів для продукції харчової промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Метод визначання мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки 3 картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови) ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности (Ящики 3 гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості) ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пцщевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

. ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia (Продукти харчові. Метод виявлення бактерій видів Proteus, Morganella, Provldencia) ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30364.0-97 Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа (Продукти яєчні. Методи відбирання проб та органолептичного аналізування)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок).

ДСТУ 5028:2008 ♦ >

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача) яйця поділяють на такі класи:
 • харчові дієтичні;•
 • яйця класу «extra»;
 • харчові класу А;
 • харчові столові;

— харчові класу В; '‘'^ ---

 • харчові охолоджені;
 • для промислового переробляння — переробні.
  1. Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії;
 • відбірні;
 • вищої категорії;
 • першої категорії;
 • другої категорії;
 • дрібні.
  1. Код ДКПП згідно з ДК 016 для харчових дієтичних курячих яєць і класу «extra» та для інших харчових яєць наведено в додатку А.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Курячі харчові яйця повинні відповідати вимогам цього стандарту, ветеринарного законодавства та санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам [1], (2], [3].
  2. Яйця повинні бути доброякісними, розсортованими за класами та категорія,ми і виробленими під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом.
  3. До дієтичних належать свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури не нижче ніж О °С і не вище ніж 20 °С.
   1. Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, належать до столових.
  4. До класу «extra» належать свіжі яйця, призначені для експорту, термін зберігання яких за температури не нижче ніж 5 °С і не вище ніж 15 °С не перевищує 9 діб від дня знесення.
  5. До класу А належать харчові яйця, призначені для експорту, термін зберігання яких не перевищує 28 діб за температури не нижче ніж 5 °С і не вище ніж 15 °С від дня знесення.
  6. До столових належать яйця, які зберігали за температури від О °С до 20 °С не більше ніж 25 діб, не враховуючи дня знесення.
  7. До класу В належать харчові яйця, які призначені для експорту і відповідають вимогам щодо столових яєць.
  8. До охолоджених належать яйця, які зберігали у холодильниках за температури від мінус 2 °С до О °С не більше ніж 90 діб.
  9. Яйця промислового виробництва сортують не пізніше ніж через одну добу після знесення.
  10. Яйця, які заготовляють суб'єкти господарювання, доставляють до пункту сортування протягом однієї доби від дня знесення і сортують не пізніше ніж через дві доби як столові.
  11. Характеристики категорій харчових яєць за масою наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 —Характеристики яєць

Категорія

Маса одного яйця, г

Маса 10 яєць, г, не менше

Маса 360 яєць, кг, не менше

Відбірні, або XL

73 і більше

735

26,5

Вища, або L

Від 63 до 72,9

640

23,0

Перша, або М

» 53 » 62,9

540

19,4

Друга, або S

»■ 45 » 52,9"

■460

■ 16,6 ■

Дрібні

» 35 » 44,9

360

13,0

Примітка. Категорія «дрібні яйця» стосується лише столових та охолоджених.

 1. Яйця, які мають масу меншу ніж 35 г, у торговельну мережу не постачають.
  1. Дозволено наявність у партії столових яєць та яєць класу А до 5 % яєць, що мають масу нижчої категорії. Якщо партія налічує менше ніж 180 яєць, то цей відсоток подвоюється.
  2. За показниками якості дієтичні, столові та охолоджені харчові яйця повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Вимоги до показників якості яєць

Показники

Групи яєць

Метод

дієтичні

столові

охолоджені

контролювання

Шкаралупа

Чиста, непошкоджена, без видимих змін структури, без слідів крові чи посліду. Дозволено поодинокі цятки або смуги від транспортерної стрічки площею не більше ніж 1/32 поверхні

Чиста, непошкоджена, без видимих змін структури, без слідів крові чи посліду. Дозволено поодинокі цятки, плями або смуги від транспортерної стрічки площею не більше ніж 1/8 поверхні

Білок

Чистий, щільний, світлий, прозорий, без будь-яких сторонніх домішок

Чистий, щільний, світлий, прозорий, без сторонніх домішок

Дозволено зниження густини

Згідно 3 10.3

Жовток

Ледь видимий під час овоскопу- вання, контури не чітко окреслені, займає центральне положення, малорухливий під час обертання яйця, без кров'яних плям або смужок

Ледь видимий під час овоскопування, контури не окреслені, займає центральне або злегка зміщене положення, може злегка рухатися під час обертання яйця, без кров'яних плям або смужок

Можлива рухливість жовтка

Повітряна камера

Нерухома, висота не більше ніж 4 мм

Може бути деяка рухливість

Висота не більше ніж 6 мм

Висота не більше ніж 9 мм

Запах вмісту яйця

Природний, без стороннього затхлого чи гнилісного запаху

Згідно

3 ГОСТ 30364.0

 1. Вимоги ДО ЯЄЦЬ, призначених для експорту
  1. Яйця «extra» та класу А повинні мати такі якісні характеристики;
 • шкаралупа — чиста, непошкоджена, без видимих змін структури, без слідів крові чи посліду;
 • білок — чистий, щільний, світлий, прозорий, без будь-яких сторонніх домішок;
 • жовток — у разі овоскопування видно як тінь, без чітко помітного контуру, без помітних зрушень від центру яйця під час обертання, вільний від домішок будь-якого виду;
 • ембріон — у зародковому стані, розвиток непомітний;

■— повітряна камера — нерухбмф висота’не більше ніж 4 мм для яєць «extra» та не більше