НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ'ЄКТІВ

БУДІВНИЦТВА

ДCTУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х

(перша редакція)

Київ

Мінрегіон України

201Х

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Товариство з обмеженою відповідальністю Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського)

РОЗРОБНИКИ:

В.М.Гордеєв, д.т.н., А.В.Перельмутер, д.т.н. (керівник розробки), О.М.Микитаренко, к.т.н.

За участю:

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП «НДІБК») (Ю.І.Немчинов, д.т.н., В.Г.Тарасюк, к.т.н., О.К.Хавкін, к.т.н., М.Г.Марєнков, к.т.н., Я.Й.Червинський, к.т.н., В.Д.Шумінський, к.т.н.)

Національний транспортний університет (А.І.Лантух-Лященко, д.т.н)

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (С.Ф.Пічугін, д.т.н., А.В.Семко, д.т.н., А.В.Махінько, к.т.н., Е.П.Воскобойник, к.т.н.)

Державне підприємство «Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут «КримНДІпроект» (В.С.Кукунаєв, д.т.н.)

2 Прийнято та надано чинності:

Наказ Мінрегіону України від ___________№ ___________

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Мінрегіону України

ЗМІСТ

1 Сфера застосування…………………………………………………………..

2 Нормативні посилання……………………………………………………

3 Терміни та визначення понять………………………………………………….

4 Загальні положення визначення класу наслідків (відповідальності) будівель та споруд ………………………………………………………………………………

5 Особливості визначення характеристик класу наслідків (відповідальності) щодо об’єктів житлово-громадського призначення……………………..…….

6 Особливості використання класу наслідків (відповідальності) при проектуванні об’єктів, що розташовані у сейсмічних районах………………….

Додаток А. Визначення категорії складності будинків, будівель і споруд з урахуванням класу наслідків (відповідальності)…………………………………

Додаток Б. Приклади розрахунків класу наслідків (відповідальності) та категорії складності …………………………………………………………………

Додаток В. Орієнтовний перелік споруд інженерної та транспортної інфраструктури, які можуть бути віднесені до загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня (перше наближення)……………………….

Додаток Г. Визначення класу наслідків (відповідальності) опор зв’язку (перше наближення) ………………………………………………………………..

Додаток Д. Бібліографія…………………………………………………….

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССА ПОСЛЕДСТВИЙ (ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

MANUAL GUIDE

THE SYSTEM OF RELIABILITY AND SAFETY ASSURANCE IN BUILDING PROJECTS

DEFINITION AND USE CLASS OF CONSEQUENCES (OF RESPONSIBILITY) OF OBJECTS OF BUILDING

Чинний від______________

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт – настанова розроблено для допомоги замовникам, проектувальникам та іншим суб'єктам будівництва і містить рекомендації для визначення класів наслідків (відповідальності) будинків, будівель, споруд , а також їх використання для визначення категорій складності об’єктів будівництва (згідно з Додатком А).

Клас наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва визначаються на початковій стадії проектування (у першому наближенні) і можуть уточнюватись на завершальної стадії проектування.

1.2 Цей стандарт також призначено для застосування розробниками відповідних будівельних норм та стандартів, для використання експертами при проведенні експертизи проектів будівництва і підрозділами Держархбудінспекції, зокрема під час проведення державного архітектурно-будівельного контролю на об'єктах самочинного будівництва (у разі відсутності проектної документації) та при прийманні завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію.

1.3 Характеристики (критерії) можливих наслідків є обов’язковою основою для класифікації будинків, будівель, споруд по трьом класам наслідків (відповідальності) і п'яти категоріям складності .

Характеристики є загальними для об’єктів будівництва і не залежать від їх функціонального призначення.

Ці характеристики є обов'язковими для вказаних класифікацій, але не обов'язково достатніми. Особливості визначення класу наслідків (відповідальності) і категорії складності будинків, будівель та споруд за функціональнім призначенням можуть бути враховано (уточнено) відповідними будівельними нормами або стандартами.

1.4 Настанова містить рекомендації щодо методики визначення класу наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва та встановлення категорій відповідальності їх окремих конструктивних елементів відповідно до ДБН В.1.2-14.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні і правові документи:

Закон України від 19.06.1992 №2482-XII

Про приватизацію державного житлового фонду

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI

Про регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 08.06.2000 №1805-III

Про охорону культурної спадщини

Закон України від 20.04.2000 №1699

Про планування і забудову територій (втратив чинність)

Постанова Кабінету Міністрів України 15.02.2002 № 175

Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 219

Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів

ДБН А.2.2-3-2012

Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів

ДБН Б.2.2-2-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

ДБН В.1.1-5-2000

Частина І. Будинки і споруди на підроблювних територіях

Частина ІІ. Будинки і споруди на просадкових ґрунтах

ДБН В.1.1-12-2006

Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009

Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.2-2:2006

Навантаження і впливи

ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-13-2003

Будівлі і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005

Житлові будинки

ДБН В.2.3-4:2007

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-22:2009

Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.4-3:2010

Гідротехнічні споруди. Основні положення

Розділ 2 ПУЕ:2006

Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій настанові використано терміни, установлені в ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.1-10, ДБН В.1.1-24.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ класу наслідків (відповідальності) будівель та споруд

4.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються рівнем можливих матеріальних збитків i (або) соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта згідно з ДБН В.1.2-14.

Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається за шістьма ознаками (характеристиками) :

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті;

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті;

- можлива небезпека для життєдіяльності людей , які перебувають поза об’єктом;

- обсяг можливого економічного збитку;

- можливість втрати об’єктів культурної спадщини;

- можливість припинення функціонування об’єктів комунікацій транспорту, зв’язку, енергетики, інших інженерних мереж.

4.2 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються відповідно до таблиці 1 з урахуванням вказівок до неї.

Таблиця 1

Клас наслідків (відпові-дальності)

будівлі або споруди

Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди

Можлива небезпека, кількість осіб

Обсяг можливого

економіч-ного збитку, м.р.з.п.

Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів

Припинення функціону-вання об’єктів комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж,

рівень

Для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті

Для здоров'я і життя

людей, які періодично перебувають на об'єкті

Для життєдіяль-ності людей, які знаходяться зовні об'єкта

1

2

3

4

5

6

СС3

значні наслідки

Понад

400

Понад

1000

Понад

50000

Понад

150000

Національ-ного значення

Загально-державний

СС2

середні наслідки

від 50

до 400

від 100

до 1000

від 100

до 50000

від 2000

до 150000

Місцевого значення

Регіональний, місцевий

СС1 незначні наслідки

до 50

до 50

до 100

до 2000

-

-

4.3 Під відмовою розуміється будь-який стан споруди (аж до стану повного руйнування) від будь-якої вірогідної причини, при якому неможливо використовувати споруду по функціональному призначенню.

4.4 При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для життя чи здоров’я, вважається, що на об’єкті постійно перебувають люди, якщо вони знаходяться там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік (загалом не менше ніж 1200 годин за рік).

Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебувають там не більше трьох годин на добу на протязі не менше ніж 150 днів на рік. (загалом від 450 до 1200 годин за рік).

Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби відповідно до [постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368]. 

4.5 Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається незалежно за кожною з наведених у колонках таблиці характеристикою можливих наслідків від відмови. Будинку або споруді присвоюють найвищий з одержаних клас наслідків (відповідальності).

4.6 При визначенні характеристик можливих наслідків від відмови будівлі або споруди враховуються можливі наслідки, яки можуть бути заподіяні сусіднім об'єктам, що знаходяться в зоні їх впливу.

4.7 Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 слід встановлювати клас наслідків (відповідальності) не меншим ніж:

- СС3 - для об’єктів (будівель та споруд) підвищеної небезпеки, визначених згідно з законодавством [Закон України від 18.01.2001 № 2245-III «Про об'єкти підвищеної небезпеки»];

- СС2 - для висотних житлових і громадських будинків висотою від 73,5 м до 100 м;

- СС3 – для висотних житлових і громадських будинків висотою понад 100 м.

4.8 До затвердження проектної документації розрахований клас наслідків (відповідальності) будинків, будівель та споруд може бути уточнено або підвищено для забезпечення підвищених вимог їх безпеки та надійності.