НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРАФІНИ НАФТОВІ ТВЕРДІ

Технічні умови

Д

БЗ № 1-2003/9

СТУ 4153-2003

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промис­ловості «Масма» (УкрНДІНП «Масма»), Технічним комітетом «Стандартизація продуктів нафтопе­реробки та нафтохімії» (ТК 38)

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ Державним комітетом України з питань технічного регулю­вання та споживчої політики від 24 лютого 2003 р. № 32

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23683-89)

 1. РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк; Ю. Іщук; О. Винницький; Г. Кубрак; О. Лукічев; Л. Костюк;

В. Голощапова

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держспоживстандарту України заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

3ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Класифікація , 2

 4. Технічні вимоги З

 5. Вимоги безпеки 6

 6. Вимоги охорони довкілля 7

 7. Правила приймання 7

 8. Методи контролювання 7

 9. Транспортування і зберігання 11

 10. Гарантії виробника 11

Додаток А Коди ДКПП та відповідні їм ОКП 12

Додаток Б Бібліографія 1375.140

ДСТУ 4153-2003


Парафіни нафтові тверді. Технічні умови


Місце поправки

Надруковано

С.9, 8.3.3.

vmi/n2-100

Лі 1

Л?4 • (/Di — fT?4 J

Повинно бути

х п?! ■ тг ■ 100


1

(ІПС № 3-2004)
ДСТУ 4153-2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРАФІНИ НАФТОВІ ТВЕРДІ

Технічні умови

ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ

Технические условия

PARAFFINS PETROLEUM FIRM

Technical requirements йМ&ЙА' (З-^-ООЧр Чинний від2004-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на нафтові тверді парафіни (далі — парафіни) кристалічної будови, різного ступеня очищеності, що їх отримано із дистилятної сировини та які призначено для викорис­товування в різних сферах промисловості.

Обов’язкові вимоги до якості парафінів, що забезпечують їх безпечність для життя і майна на­селення, охорони довкілля, викладено в 4.2, 4.3.1, 4.3.2 та в 5.2 цього стандарту.

Стандарт придатний для цілей сертифікування.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-1993 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від на­фти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклату­ра показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные.

Технические условия

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021 -75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.111 -82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Техничес­кие условия

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов Техничес­кие условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

Видання офіційне ★

ГОСТ 1057-88 Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола

ГОСТ 1437- 75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 1520-84 Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4255-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову

ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Продукты химические органические. Метод определения темпе­ратуры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей

ГОСТ 9090-81 Парафины нефтяные. Метод определения масла

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10120-71 Парафины нефтяные. Метод определения фракционного состава

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная, лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические ус­ловия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные, стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25337-82 Парафины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре

ГОСТ 25771-83 Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой

ISO 2207:1980 Petroleum waxes — Determination of congealing point (Парафіни нафтові. Метод виз­начання температури плавлення)

ISO 2908:1974 Pertoleum waxes — Determination of oil content (Парафіни нафтові. Метод визна­чення масової частки оливи)

ISO 2719:1988 Petroleum products and lubricants — Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method (Нафтові продукти та мастильні матеріали. Визначання температури спалаху в зак­ритому тиглі за методом Пенскі-Мартенса)

ISO 3733:1976 Petroleum products and bituminous matirials — Determination of water— Distillation method (Нафтові продукти та бітумінозні матеріали. Визначання вмісту води перегонкою)

ISO 3841:1977 Petroleum waxes — Determination of melting point (cooling curve) (Парафіни нафтові. Метод визначання температури плавлення (крива охолодження).

З КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. За показником «вміст оливи» парафіни поділяють на високоочищені (масова частка оливи не більше ніж 0,8 %), очищені (масова частка оливи не більше ніж 2,8 %) і неочищені (масова частка оли­ви не більше ніж 5,0 %).

 2. Залежно від ступеня очищеності та сфери застосування розрізняють такі марки парафінів:

 • Х-1 — високоочищений парафін, який використовують для виготовляння тари та паковаль- них матеріалів жорсткої конструкції, клеїв та розплавів, що приторкаються до харчових продуктів за підвищених температур для виготовляння косметичних препаратів та в фармацевтичній промисло­вості;

Х-2 — високоочищений парафін, який використовують для покривання та насичування гнуч­кого паковання харчових продуктів, що зберігає еластичність за знижених температур, а також як ком- понент сплавів для покривання дерев’яних, бетонних, металевих ємностей, що призначені для збе­рігання харчових продуктів; у виробництві різних воскових сумішей; у виробах медичної техніки та кос­метичних препаратах;

 • В53, В55, В57, В60 — високоочищені парафіни, призначені для використовування в різних сфе­рах промисловості, де існують особливі вимоги до чистоти виробів;

 • Т-1, Т-2, Т-3, С — очищені парафіни, призначеність яких найчастіше як сировинні матеріали у різних сферах промисловості:

 • Т-1 — використовують для виготовляння товарів побутової хімії,-зокрема свічок, та в інших сферах промисловості,

 • Т-2 — використовують в хімічній, нафтохімічній та в інших сферах промисловості,

 • Т-3 — використовують для просочування та покривання технічних сортів паперу, картону, текстилю, дерев’яних та металевих поверхонь, в нафтохімічній промисловості,

 • С — використовують в нафтохімічній промисловості для виробництва синтетичних жирних кислот;

 • Не — неочищений парафін, який використовують для виробництва сірників та в інших сфе­рах промисловості.

Коди ДКПП згідно з державним класифікатором ДК 016 та відповідні їм коди ОКП наведено у до­датку А.

Приклад познаки продукції у разі замовлення:

Парафін нафтовий твердий марки Х-1 згідно з ДСТУ ХХХХ.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Парафіни треба виготовляти відповідно до вимог цього стандарту із сировини та за техноло­гією, що затверджені у встановленому порядку.

  2. За фізико-хімічними показниками парафіни повинні відповідати вимогам і нормам, наведеним у таблиці 1.

  3. Пакування та маркування

   1. Пакування

Пакування парафінів, які мають форму плит, луски, гранул тощо виконують згідно з ГОСТ 1510 з урахуванням вимог чинного законодавства України з доповненням: пакування парафінів, яке гаран­тує зберігання споживчих властивостей, виконують у багатошарові паперові мішки згідно з ГОСТ 2226, полімерні мішки згідно з ГОСТ 17811, або в інші типи тари згідно з ГОСТ 1510, за погодженням зі спо­живачем.

Границі допустимого відхилу від номінального значення від 15 до 25 кг— 1 % згідно з Р 50-056 [1].

Пакування парафінів на експорт виконують відповідно до вимог контракту.

 1. Маркування парафінів виконують згідно з ГОСТ 1510 з урахуванням вимог чинного за­конодавства України.

 2. Текст марковання для продукції повинен мати такі відомості:

 • назву підприємства-виробника, його адреса та товарний знак;

 • назву продукту; його марка;

 • познаку цього стандарту;

 • масу нетто (кг);

 • дату виготовлення (місяць, рік);

 • умови зберігання;

 • знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (якщо продукція сертифікована);

 • штрих-код EAN.

Маркують парафіни на експорт відповідно до вимог контракту.

 1. Транспортне марковання згідно з ГОСТ 14192. Марковання, що характеризує транспортну небезпеку вантажу згідно з ГОСТ 19433 (клас 9, підклас 9.1, класифікаційний шифр 9133).

Продукція, що пройшла сертифікування, повинна мати сертифікат відповідності і (або) мар­куватися знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296 відповідно до порядку сертифікування, встанов­леного в системі УкрСЕПРО.Назва показника

Норми для марок

Метод випробовування

Х-1

Х-2

В53

В55

В57

ВбО

Т-1

Т-2

т-з

с

Не

1 Зовнішній вигляд

Кристалічна маса білого кольору

Кристалічна маса білого кольору, допустимі відтінки сірого або жовтого

Візуально

2 Температура плавлення, °С

Не нижче

54

Не нижче 52

52—54

54—56

56—58

58—62

Не нижче 52

Не нижче 52

Не нижче 50

45—52

Не нижче 48

Для Х-1, Х-2, В53, В55 BS7, В60 згідно з ГОСТ 4255 або ISO 3841 Арбітражний ГОСТ 4255

Для інших — відпо­відно до 8.2 або ISO 2207 Арбітражний — відповідно до 8.2

3 Масова частка оливи, %, не більше ніж

0,45

0,8

0,45

0,45

0,45

0,45

1,7

2,2

2,8

2,2

5,0

Згідно з ГОСТ 9090 або 8.3 або ISO 2908

Арбітражний - згідно з ГОСТ 9090

4 Колір, умовні марки, не більше ніж

3

4

3

3

3

3

9

10

12

12

Згідно з ГОСТ 25337

5 Пенетрація голкою за температури

25 °С, одиниці, не більше ніж

16

14

13

12

.—

Згідно з ГОСТ 25771 або DIN 51579 Арбітражний — згідно з ГОСТ 25771

6 Вміст бенз-а-пірену

Відсутність

Відповідно до 8.4

7 Масова частка води, %

Відсутність

Не більше ніж 0,2

Згідно з ГОСТ 2477 або

ISO 3733 Арбітражний - згідно з ГОСТ 2447

8 Запах

Відсутність

Відповідно до 8.5