НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


БІТУМИ ДОРОЖНІ, МОДИФІКОВАНІ
КОМПЛЕКСАМИ ДОБАВОК
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-313:2016

Київ
Мінрегіон України
2017ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДГ'), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди".

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн, наук; І. Гудима; С. Кіщинський (науковий керівник); І. Копинець; В. Нагайчук, канд. техн, наук, А. Юнак.

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 червня 2016 р. № 163, чинний з 2017-04-01.

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою
розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний
стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господаства України

Мінрегіон України, 2017

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни, визначення понять, познаки та скорочення 4

 4. Класифікація бітумів дорожніх, модифікованих комплексами добавок 4

 5. Технічні вимоги 5

 6. Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізація 7

 7. Маркування та пакування 8

 8. Транспортування та зберігання 8

 9. Методи контролювання 8

 10. Правила приймання 9

 11. Вказівки щодо застосування 9

 12. Гарантії виробника 9

Додаток А Бібліографія 10НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ ДОРОЖНІ, МОДИФІКОВАНІ КОМПЛЕКСАМИ ДОБАВОК

Технічні умови

БИТУМЫ ДОРОЖНЫЕ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСАМИ ДОБАВОК
Технические условия

PAVING BITUMEN MODIFIED BY ADDITIVES COMPLEX

Technical specifications

Чинний від 2017-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок (далі - БМК), що використовують як в'яжучий матеріал при будівництві автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 та іншими нор­мативними документами.

  2. Вимоги, які забезпечують безпеку для життя, здоров'я та майна населення, охорону довкілля, викладені в розділі 6.

  3. Стандарт придатний для оцінки відповідності.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги .

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та збері­гання

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебе­нево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013 Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами

ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014 Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальто­бетонних та асфальтобетонів, модифікованих природними бітумами

ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015 Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифі­кованих добавками на основі синтетичних восків

ДСТУ Б EN 12607-1:2015 Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти і повітря. Частина 1. Метод RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних про­цесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.11.01-85 Складские здания (Складські будівлі)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

Наказ № 54 від 02.02.2005 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20 травня 2005 р. за № 552/10832

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігіє­нічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифи­кация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо- безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (І4СО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво- опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки без­опасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования. (Система стандартів безпеки праці. Засоби за­хисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охорона природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених місць)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху і займання в відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникності голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшеності за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4583-83) Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогріття)З ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

 1. Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ Б В.2.7-135 - латекси, мембранний шар, пластифікатори, термоеластопласти, термопласти, терполімери, вторинний поліетилен; ДСТУ-Н Б В.2.7-301 - природні бітуми.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок

Бітуми з поліпшеними властивостями, отримані шляхом суміщення бітумів нафтових дорожніх в'язких з комплексами добавок.

 1. комплекс добавок

Сукупність добавок (різних видів полімерів, полімеру з іншими типами добавок (адгезійними, синтетичними восками, природними бітумами тощо), інші комбінації добавок), що доповнюють одна одну в напрямку підсилення та розширення спектру дії, а також/або зниження вартості модифікованих бітумів.

 1. Познаки та скорочення

БМК - бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок;

ЕБА - кополімери етилен-бутил-акрилату;

ЕБАГМА - кополімери етилен-бутил-акрилату та гліцидил-метакрилату;

ЕВА - кополімери етилен-вініл-ацетату;

ЕМА - кополімери етилен-метил-акрилату;

ПАР - поверхнево-активна речовина;

ПЕ - поліетилен високого тиску;

ПЕВ - вторинний поліетилен;

СБ - статистичні кополімери стирол-бутадієну;

СБР - статистичні кополімери стирол-бутадієну, в тому числі з конгломерованою сіркою;

СБС - блоккополімери стирол-бутадієн-стиролу;

СІС - блоккополімери стирол-ізопрен-стиролу.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ БІТУМІВ ДОРОЖНІХ, МОДИФІКОВАНИХ КОМПЛЕКСАМИ ДОБАВОК

  1. В залежності від глибини проникності голки (пенетрації) за температури 25 °С та темпе­ратури розм'якшеності за кільцем і кулею БМК поділяють на марки:

ЬМКА 40/60-59, ЬМКА 60/90-55, БМКА 90/130-52, БМКА 130/200-50 - для приготування різних типів асфальтобетонних сумішей;

БМКП 40/60-68, БМКП 60/90-65, БМКП 90/130-62, БМКП 130/200-59 - для приготування різних типів асфальтобетонних сумішей та модифікованих бітумних емульсій для влаштування шарів зносу та мембранних шарів.

 1. Умовна познака БМК складається з його марки та позначення стандарту.

Приклад умовної познаки бітуму дорожнього, модифікованого комплексом добавок, з глибиною проникності голки (пенетрації) за температури 25 °С від 61 ■ 0,1 мм до 90-0,1 мм та температурою розм'якшеності за кільцем і кулею не менше ніж 55 °С:

БМК 60/90-55 ДСТУ Б В.2.7-313:2016.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. БМК марок БМКА 40/60-59, БМКА 60/90-55, БМКА 90/130-52 та БМКА 130/200-50 повинні відповідати вимогам таблиці 1 цього стандарту та вироблятись за технологічним регламентом, що затверджений у встановленому порядку.

  2. БМК марок БМКП 40/60-68, БМКП 60/90-65, БМКП 90/130-62, БМКП 130/200-59, що відзначаються підвищеними фізико-технічними характеристиками (в тому числі завдяки збільше­ному вмісту полімерів), за показниками однорідності, глибини проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С і 0 °С, температура розм'якшеності за кільцем і кулею, розтяжність (дуктиль­ність) за температури 25 °С, еластичність за температури 25 °С, температура крихкості та темпе­ратура спалахнення у відкритому тиглі, повинні відповідати вимогам таблиці 1 ДСТУ Б В.2.7-135 відповідно до марок БМПП, а за показниками зчеплюваності з поверхнею щебеню, зчеплюваності з поверхнею скла та за зміною властивостей при прогрітті - таблиці 1 цього стандарту та вироб­лятись за технологічним регламентом, що затверджений у встановленому порядку.

Таблиця 1

Назва показника

Значення для марок

Методи контролювання

БМКА 40/60-59

БМКА 60/90-55

БМКА 90/130-52

БМКА 130/200-50

1 Однорідність

У в'яжучому не повинно спостерігатись згустків та частинок полімеру

Згідно 3

ДСТУ Б В.2.7-135

2 Глибина проникності голки (пенетрація), 0,1 мм, за темпе­ратури:

-25 °С

- 0 °С, не менше

Від 40 до 60

15

Від 61 до 90

22

Від 91 до 130

ЗО

Від 131 до 200

38

Згідно 3

ГОСТ 11501

3 Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С, не нижче

59

55

52

50

Згідно 3

ГОСТ 11506

4 Температура розм'якшеності при пенетрації 800 -0,1 мм, °С, не нижче *>

59

55

52

50

Згідно 3

ДСТУ Б В.2.7-135

5 Розтяжність (дуктильність), см, не менше, за температури:

-25 °С

-0 °С

8

3

12

4

15

6

20

10

Згідно 3

ГОСТ 11505

6 Еластичність за температури 25 °С, %, не менше ***>

50

50

50

50

Згідно 3

ДСТУ Б В.2.7-135

7 Температура крихкості, °С, не вище

-18/-12**)

-20/-14

-22/-16

-24/-18

Згідно 3

ГОСТ 11507

8 Зчеплюваність з поверхнею, не менше: .

- щебеню, бали

- скла, %

5

75

5

75

5

75

5

75

Згідно з 28 ДСТУ Б В.2.7-89

Згідно 3

ДСТУ Б В.2.7-81