2.6             Приймально-здавальні випробування - контрольні випробування продукції при прий мальному контролі.

2.6.1  Приймально-здавальні випробування здійснюють для прийняття рішення щодо при датності продукції до поставки чи використання (для одиничної).

2.6.2  Випробуванням підлягає кожна виготовлена одиниця продукції або вибірка з партії, обсяг якої зазначається у технічних умовах або стандарті на продукцію.

2.6.3                Випробування здійснює служба технічного контролю виготовлювача за участю, у встановленому порядку, представника замовника.

Частина обсягу приймальне-здавальних випробувань може бути виконана службою ВТК виготовлювача при операційному контролі протягом технологічного процесу виготовлення продукції.

2.6.4Під час приймально-здавальних випробувань контролюють значення основних пара метрів і характеристик, а також працездатність виробу за його технологічним призначенням.

2.6.5   Порядок та методика випробувань указуються в стандарті технічних умов або у технічних умовах, а для продукції одиничного виробництва вони можуть бути встановлені з технічному завданні.

2.6.6   Приймання виробу після приймально-здавальних випробувань фіксується підписом та печаткою (штампом ВТК) у "Свідоцтві про приймання" паспорта виробу (партії виробів).

2.7. Періодичні випробування - контрольні випробування продукції, яка виробляється, що здійснюються у обсягах і в строки, встановлені нормативно-технічною документацією, з метою контролю стабільності якості продукції і можливості продовження її випуску.

2.7.1        Періодичні випробування здійснюють з метою:

а)    періодичного контролю якості продукції;

б)    контролю стабільності технологічного процесу виготовлення виробу;

в)            підтвердження можливості продовження виготовлення виробів за діючою докумен тацією та їх приймання;

г)    підтвердження ефективності застосованих методів при виготовленні виробів.

2.7.2   Періодичні випробування призначені для продукції сталого серійного (масового) виробництва. При їх здійсненні контролюють показники, які залежать від стабільності тех нологічного процесу і не контролюються при приймально-здавальних випробуваннях.

2.7.3   Випробування здійснюються з обсягах і з строки, встановлені стандартами технічних умов або технічними умовами виробів.

В цих же документах встановлюють кількість виробів, які підлягають цьому виду випробувань.

2.7.4   На випробування подаються зразки продукції, які пройшли приймально-здавальні випробування.

2.7.5   Випробування здійснює підприємство-виготовлювач із залученням, в разі необхід ності, розробника та замовника (основного споживача).

2.7.6        Результати періодичних випробувань оформлюються протоколом (додаток Г). Протокол підписують учасники випробувань.

Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача.

2.8 Типові випробування - контрольні випробування продукції, яка виробляється, що здійснюються з метою оцінки ефективності та доцільності змін, що вносяться до конструкції або технологічного процесу.

2.8.1  Типові випробування здійснюють з метою оцінки ефективності запропонованих змін, які можуть вплинути на технічні характеристики виробу та його експлуатацію.

2.8.2  Необхідність здійснення типових випробувань встановлюється спільним рішенням виготовлювача та розробника виробу.

2.8.3. На випробування подаються зразки (або складові частини) продукції, яка виробляється, до конструкції або технологічного процесу виготовлення яких внесені зміни на основі тимчасових документів (ГОСТ 2.503-90).

2.8.4 Типові випробування здійснює підприємство-виготовлювач за участю розробника та замовника (в разі необхідності).

Якщо зміни торкаються вимог, які відносяться до компетенції органів Держнагляду, то участь цих органів у випробуваннях обов'язкова.

Типові випробування можуть бути здійснені як порівняльні (у ідентичних умовах) виробів, які виробляються без змін або зі змінами.

2.8.5        Основним документом, яким керуються при здійсненні випробувань, є програма та

методика випробувань. За цим видом випробувань вона повинна містити в собі:

а)    необхідний обсяг випробувань зі складу приймально-здавальних;

б)            вимоги щодо кількості одиниць продукції, достатньої для правильної оцінки ефектив ності внесених змін;

в)    необхідні відомості зі складу періодичних випробувань;

г)            вказівки щодо використання випробовуваних одиниць продукції після здійснення типо вих випробувань.

Програму та методику типових випробувань підготовлює підприємство-ініціатор змін. Узгоджує її розробник (коли він не є ініціатором змін).

2.8.6                Результати типових випробувань оформлюють протоколом, у якому наводяться зна чення показників виробів, що контролюються до та після внесення змін (додаток Д).

Протокол підписують учасники випробувань.

Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача.

2.9             Сертифікаційні випробування - контрольні випробування продукції, що здійснюються з метою встановлення відповідності її властивостей національним і (або) міжнародним нор мативно-технічним документам.

2.9.1    Сертифікаційні випробування здійснюють для визначення відповідності продукції вимогам безпеки та охорони навколишнього середовища, а в деяких випадках і важливим показникам якості продукції, вимогам нормативно-технічних документів з метою одержання достовірної інформації про взаємовідносини між виготовлювачем та споживачем продукції.

2.9.2    В нормативних документах на сертифіковану продукцію повинні бути подані або виділені особливо технічні вимоги (показники), які підтверджуються даними сертифікаційних випробувань.

2.9.3    Випробування здійснюються відповідно до порядку, встановленому системою Укр- СЕПРО.

2.9.4    Сертифікаційні випробування здійснюються випробувальною лабораторією (цент ром), акредитованою у системі УкрСЕПРО на право здійснення видів випробувань, які перед бачені нормативно-технічною документацією на продукцію.

2.10        Допускається поєднувати такі категорії випробувань:

а)    попередні з приймальними;

б)    приймальні з приймально-здавальними - для продукції одиничного виробництва;

в)           приймальні з кваліфікаційними - при випробуваннях головних або дослідних зразків з підготовленим технологічним процесом для серійного виробництва на цьому етапі;

г)    періодичні з типовими - при згоді замовника (основного споживача);

д)    сертифікаційні з приймальними або періодичними.

2.10.1 Мета суміщення випробувань - економія засобів та часу.

Суміщені випробування повинні забезпечити сукупність усіх перевірок, передбачених для окремих категорій випробувань.

За результатами суміщених випробувань, як правило, оформлюють загальний документ, віднесений до першої з вказаних категорій випробувань. У необхідних випадках оформлюють окремі документи по кожній категорії випробувань.

3    МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

3.1  Метрологічне забезпечення - встановлення та застосування наукових, технічних та організаційних основ, правил, норм, спрямованих на досягнення єдності та необхідної точності вимірювань.

3.2  Основою метрологічного забезпечення випробувань є:

а)            державні та робочі еталони, зразкові засоби вимірювань та стандартні зразки, необхідні для забезпечення однаковості спеціальних засобів, які застосовуються для вимірювання характеристик об'єктів випробувань, контролю умов випробувань та атестації випро бувального обладнання;

б)методи та засоби вивіру засобів вимірювань та контролю;

в)            державний нагляд та відомчий контроль за станом та застосуванням засобів вимірювань та контролю;

г)            державний нагляд та відомчий контроль за атестацією випробувального обладнання, атестацією випробувальних організацій та підрозділів.

3.3  Засоби випробувань та вимірювань повинні мати або атестати, або свідоцтва про перевірку чи клеймо.

3.4  Заміна закладених у програму та методику засобів випробувань та вимірювань допус кається на інші, які мають характеристики точності не нижчі.

4    ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

4.1             Незіставленість і недостовірність результатів випробувань викликається неоднаковими засобами обробки та оцінки даних випробувань.

Тому важливими факторами забезпечення однаковості звіту по випробуванням є уніфікація та стандартизація засобів подання даних випробувань, їх обробки та оформлення результатів.

4.2     Подання даних випробувань.

4.2.1 Дані випробувань повинні містити:

а)дату проведення, тривалість, місце та умови випробувань;

б)    прізвища, посади та розподіл обов'язків учасників випробувань;

в)    значення даних випробувань та показники їх точності.

4.3     Обробка даних випробувань

4.3.1 Обробку даних випробувань виконують за діючою нормативно-технічною документацією на продукцію або за програмою та методикою випробувань.

4.4     Оформлення результатів випробувань.

4.4.1  Результати випробувань оформлюються у кожному конкретному випадку актом чи протоколом, або тим і другим за формами, наведеними у додатках А, Б, В, Г, Д.

4.4.2  У акті та протоколі має бути подано висновок щодо випробовуваної продукції на предмет відповідності (невідповідності) її показників вимогам нормативно-технічної докумен тації для прийняття рішення щодо її виробництва (застосування - для одиничної).

4.4.3  Дані випробувань можуть бути подані у вигляді запису на будь-якому носії інформації, який гарантує зберігання протягом заданого часу.

5    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 При здійсненні випробувань необхідно додержуватись вимог безпеки, викладених у програмі і методиці випробувань та експлуатаційній документації на вироби, а також, в залежності від виду продукції, вимог стандартів системи безпеки праці: ГОСТ 12.2.011-75, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.3.033-84.

 ДОДАТОК А

(рекомендований)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника та назва організації)

(особистий підпис)      (розшифровка підпису)

(дата )

ПРОТОКОЛ

попередніх випробувань

Комісія з попередніх випробувань у складі

Голови___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, організація)

та членів комісії:

1.___________________________________________________________________________

(прізвише, ініціали, посада, організація)

2.

(прізеишце, ініціали, посада, організація)

призначена наказом по_________________________________________________________

(назва підприємства)

№______ від______________ здійснила попередні випробування______________________

(позначення та назва дослідного або експериментального зразка)

відповідно до програми та методики випробувань__________________________________

(позначення та назва документа)

_______________________________ у період з_________________ по_________________

Б результаті попередніх випробувань комісія встановила такі дані

Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності зразка виробу технічній

документації. Розділ 2. Дані та результати попередніх випробувань зразків згідно з програмою та методикою

випробувань. Розділ 3. Загальна оцінка показників якості зразка за результатами попередніх випробувань тавідповідність вимогам ТЗ. Розділ 4. Додаткові дані. Розділ 5. Висновки та пропозиції.

Голова комісії

(особистії підпис)      (розшифровкв підпису)

Члени комісії

(особистий підпис)       (розшифровкв підпису)

 

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова комісії_________________________

{посада та назва організації)

(особистий підпис)    (розшифровка підпису}

(дата)

АКТ № _____________

приймальної комісії

Приймальна комісія, призначена наказом_____________________________________

(назва організації)

________________________________________ ВІД_________________ №____________ ,

розглянула_____________________________________________________ зразок (партію)

(експериментальний, дослідний, головний)

продукції___________________________________________________________________ ,

(назва та позначення)

технічну документацію, подані_________________________________________________

(назва організації-розробника)

та результати приймальних випробувань, здійснених_______________________________

(назва організації, яка здійснила випробування)

Вважає:

1.Розроблена продукція відповідає (не відповідає) умовам___________________________

(технічного завдання, стандартів та ін.)

 

2.Основні показники продукції відповідають______________________________________

(рівню закордонних, вітчизняних зразків, вимогам ринку, вимогам конкретних умов використання)

Рекомендує:

1.                                                                                                                                                     Продукцію         

(до виробництва, пробної реалізації, передачі замовнику, доробки та повторного подання, не виробляти та in.J

2.                                                                                                                                                    Документи        

(технічні умови або документ, який їх замінює,

_____________________________________________________________ до затвердження

експлуатаційна та ремонтна документація та ін.)

3.                                                                                                                                                    Зразок-еталон   

(затвердити, подати на затвердження з установочної серії, не виготовляти)

4.                                                                                                                                                     Установочну серію