НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

В

БЗ № 11-2013/544

ипробовування та огляд
Частина 58. Випробовування дверей шахти
на вогнетривкість
(EN 81-58:2003, MOD)

ДСТУ 7451:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
201

5ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

РОЗРОБНИКИ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2015-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування на вогнетривкість дверей шахти), окрім: розділу 2; 14.4, 17.1, 17.2, 17.5

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ prEN 81-8-2002

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю або частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 201

5НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installa­tion of lifts. Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування на вогне­тривкість дверей шахти) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та паса­жирські конвеєри».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт замінює ДСТУ prEN 81-8-2002 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнетривкість, який технічно не від­повідає міжнародним та місцевим вимогам.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потреба­ми промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, їх позначено рамкою і заголовком «Національний відхил». Повний перелік змін разом з обґрунтованням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліогра­фічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-58;

 • долучено додаток НА, в якому наведено перелік технічних відхилів та їх пояснення;

 • долучено додаток НБ, в якому наведено перелік національних стандартів України, іден­тичних та приведених у відповідність з європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті.

Копії міжнародних нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна за­мовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 81-58:2003

Цей документ є стандартом типу С, як зазначено у EN 1070.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених положень стандартів типів А або В, то положення стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандар­тів для дверей шахти ліфта, які були спроектовані й установлені в будинку згідно з положеннями цього стандарту.

У EN 81 визначено потребу в певних дверях ліфта як протипожежних бар’єрів проти проник­нення вогню через шахту ліфта. Цей стандарт встановлює процедуру випробовування. Загальний принцип випробовування вогнетривкості зазначено у EN 1363-1 Випробовування на вогнетривкість. Частина 1. Загальні вимоги, а також призначено процедуру EN 1634-1 Випробовування на вогне­тривкість стулок і складених дверей. Частина 1. Вогнетривкі двері та стулки. Додатково викорис­товують пристрої для оцінювання цілісності дверей шахти ліфта.

Двері шахти ліфта не долучені до сфери застосування EN 1634-1.

Двері шахти ліфта з додатковим застосовуванням можуть бути вже перевірені для використан­ня на пасажирському ліфті згідно з іншим стандартом, а не з EN 1634-1, та вважається, що вони відповідають класифікації згідно з цим стандартом

.ДСТУ 7451:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
Випробовування та огляд
Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
Испытание и техническое освидетельствование
Часть 58. Испытание дверей шахты на огнеустойчивость

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION
AND INSTALLATION OF LIFTS
Examination and test

Part 58. Landing door fire resistance test

Чинний від 2015-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метод випробовування на вогнетривкість дверей шахти ліфта, які можуть опинитися у вогні зі сторони поверхової площадки. Цей метод передбачає визначання часу настання граничного стану вогнетривкості за ознакою втрати цілісності та, за потреби, за ознакою втрати теплоізолювальної здатності й досягнення критичних значень теплового потоку.

Процедура дає змогу вимірювати цілісність та, за потреби, вимірювати радіацію і теплову ізоляцію.

Цей стандарт не містить вимог до механічних характеристик, оскільки їх визначено у відпо­відному стандарті на виріб, за винятком перевіряння, щоб переконатися, що цей зразок дієвий.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані поси­лання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосу­ються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато- ваних посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 81-1 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1363-1:1999 Fire resistance tests — Part 1: General requirements

EN 1363-2 Fire resistance tests — Part 2: Alternative and additional procedures

EN 1634-1 Fire resistance testing for door and shutter assemblies — Part 1: Fire doors and shutters

EN ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure diffential devices — Part 1: Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full

ISO 5221 Air distribution and air diffusion — Rules to methods of Measuring air flow rates in an air handling duct

ISO 9705 Fire tests — Full scale room test for surface products.

Видання офіційнеНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Гідравлічні ліфти

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1363-1:1999 Випробовування на вогнетривкість. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1363-2 Випробовування на вогнетривкість. Частина 2. Альтернативні та додаткові процедури

EN 1634-1 Випробовування на вогнетривкість стулок і складених дверей. Частина 1. Вогне­тривкі двері та стулки

EN ISO 5167-1 Вимірювання витоку рідини за допомогою пристроїв, що працюють на принципі різниці тиску. Частина 1. Загальні принципи та вимоги (ISO 5167-1:2003)

ISO 5221 Розподілення повітря і повітряної дифузії. Правила для методів вимірювання потоку повітря у повітропроводах

ISO 9705 Протипожежні випробовування. Випробовування облицювальних матеріалів.

Національний відхил

Замінити EN 1363-1:1999 та EN 1363-2 на ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випро­бовування на вогнетривкість. Загальні вимоги.

Замінити EN 1634-1 на ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробовування на вогнетривкість.

Вилучити стандарти EN ISO 5167-1, ISO 5221, ISO 9705 до надання їм чинності в Україні.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, зазначені в EN 1070 та EN 1363-1.

Нижче подано додаткові терміни та визначення позначених ними понять, необхідні для цього стандарту:

 1. двері шахти ліфта (lift landing door)

Двері, призначені для встановлення в шахті ліфта на поверховій площадці для забезпечення доступу в ліфт

 1. нетеплоізольовані двері шахти ліфта (thermally uninsulated lift landing door)

Двері шахти ліфта, що не відповідають вимогам EN 1363-1 щодо ізоляції та 15.2 цього стан­дарту. ,

Примітка. Більшість дверей шахти ліфта належать до цієї категорії

 1. теплоізольовані двері шахти ліфта (thermally insulated lift landing door)

Двері шахти ліфта, що відповідають вимогам EN 1363-1 щодо ізоляції та 15.2 цього стандарту

 1. дверний проріз (door opening)

Проріз в огородженні шахти ліфта, що забезпечує вільний прохід людей або переміщення вантажу через відчинені двері

 1. складені двері (door assembly)

Двері у повному складі, до якого входять обрамлення, рами, напрямники, дверні стулки, призначені для входу і виходу з ліфта на поверхову площадку, а також всі панелі, металеві вироби, ізоляційні матеріали та всі компоненти керування

 1. тримальна конструкція (supporting construction)

Конструкція, встановлена у прорізі випробовувальної рами або фасаду печі для пристосування випробовувального зразка

 1. швидкість витоку (leakage rate)

 1. Загальна швидкість потоку гарячих газів, що проходять через отвори та зазори складених дверей, за рахунок перенапруги зі сторони поверхової площадки.ПРИНЦИП ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. EN 1634-1 містить процедуру для визначання вогнетривкості дверей, на які може впливати пожежа в будинку з будь-якої сторони та є потреба запобігти прониканню вогню з однієї сторо­ни на другу. Двері шахти ліфта використовують як спеціальні двері, де вплив пожежі очікуваний з визначеної сторони, тобто з поверхової площадки, і де небезпека спричинена через проникання вогню у шахту ліфта. Такі двері, зазвичай, не розраховані на такий самий опір витоку гарячих газів як двері, що відокремлюють суміжні простори на одному поверсі.

  2. Під час випробовування, умови якого визначено в EN 1363-1, двері шахти ліфта зі сторони поверхової площадки нагрівають протягом того часу, який потрібен для визначання вогнетривкості дверей. Під час випробовування тиск має бути позитивним на всій висоті дверей зі сторони нагрі­вання, що спричиняє витікання газів із печі на сторону, яка не нагрівається. На цій стороні є колек­тор, який збирає гази, що витекли, а всмоктувальний вентилятор протягує їх через трубопровід із системою вимірювання витоку (див. додаток А). Концентрацію СО2, яку використовують як трасу­вальний газ, вимірюють у печі в точці вимірювання витоку, і через швидкість витоку газу та його температуру можна розрахувати швидкість витоку гарячих газів через випробовувані двері. Метод надає можливість реєструвати швидкість витоку гарячого газу, скориговану для нормальних умов, як функцію часу. Це дає підставу для оцінювання можливості дверей служити ефективним про­типожежним бар'єром.

 2. УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Випробовувальна піч — згідно з EN 1363-1.

  2. Колектор — згідно з додатком А.

  3. Система вимірювання швидкості витоку — згідно з додатком А.

 3. УМОВИ ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Піччю управляють з дотриманням кривої температури (часу), як визначено у EN 1363-1.

  2. У печі треба підтримувати позитивний тиск по всій висоті поверхні зразка так, щоб на рівні порога він був у межах 2 ± 2 Па.

Примітка. Перепад тиску за висотою зразка — приблизно 8,5 Па на метр висоти.

 1. ВИПРОБОВУВАЛЬНИЙ ЗРАЗОК

  1. Конструкція

Випробовувальний зразок має бути ідентичний складеним дверям, виготовленим згідно з ви­могами технічної документації на виріб.

 1. Кількість зразків

Для визначання вогнетривкості двері шахти ліфта нагрівають тільки з однієї сторони поверхо­вої площадки, для цього випробовування використовують тільки один зразок. Другий зразок може бути потрібний, згідно з 10.2, для перевіряння конструкції дверей.

 1. Розміри зразка

Зразок має бути повного або максимально допустимого розміру для розміщення в печі. Звичай­ний розмір прорізу печі — 3 м х 3 м. Для розміщення тримальної конструкції шириною щонайменше 200 мм у звичайній печі розміром 3 м х 3 м проріз тримальної конструкції обмежений до 2,6 м х 2,8 м (ширина х висоту). .

 1. Установлення зразка

Зразок монтують на тримальній конструкції, яка має відповідну вогнетривкість. Трималь- ну конструкцію встановлюють у раму, залишаючи отвір потрібного розміру. Ширина тримальної конструкції на двох вертикальних поверхнях і вгорі має бути не менше ніж 200 мм.Конструкція з'єднання між дверима і тримальною конструкцією, зокрема будь-які матеріали, які використовують для з’єднання, має бути такою, яку використовують на практиці для цього типу тримальної конструкції. Положення дверей стосовно тримальної конструкції має бути таким самим, як на практиці.