НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

С истема стандартів безпеки праці

РОБОТИ З ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ І ТРУБОПРОВОДІВ

Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; О. Вільсон; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. № 557

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.038-85)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"


II

ДСТУ Б А.3.2-6:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні положення 3

 4. Вимоги до технологічних процесів 3

 5. Вимоги безпеки до організації будівельного майданчика, учасників робіт

і робочих місць 3

 1. Вимоги до вихідних матеріалів та напівфабрикатів 4

 2. Вимоги до виробничого обладнання 4

 3. Вимоги до зберігання і транспортування матеріалів і конструкцій 4

 4. Вимоги до працівників 4

 5. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту працівників 5

 6. Контроль за виконанням вимог з безпеки праці 5

Додаток А

Склад і зміст основних рішень проектів виконання робіт і технологічних карт

із забезпечення безпеки праці 6

III

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 12.3.038-85.

Текст доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання".

IV

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

С истема стандартів безпеки праці

РОБОТИ З ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ І ТРУБОПРОВОДІВ

Вимоги безпеки

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

WORKS ON THERMAL INSULATION

OF EQUIPMENT AND PIPE LINES

Safety requirements

Ч инний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки і виконання теплової ізоляції устаткування і трубопроводів при новому будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні,акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про лорядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2:2009 ССБП. Промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

1

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичного електричного струму. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Робота вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных робот. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування. Загальні технічні умови).

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строитель но-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)2

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Організація і технологія виконання теплоізоляційних робіт повинні забезпечувати безпеку
  для працівників на всіх стадіях виробничого процесу та відповідати вимогам цього стандарту,
  ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007, ДБН А.3.2-2, нормативних актів та документів, зат-
  верджених відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України
  та органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

 2. При виконанні теплоізоляційних робіт повинна бути забезпечена безпека працівників при дії
  таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:


 • запилюваність і загазованість повітря;

 • шум і вібрація на робочому місці;

 • недостатня освітленість;

 • відхилення від оптимальних норм температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в
  робочій зоні;

 • електробезпечність застосовуваних машин і обладнання.


 1. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони і параметри мікроклімату не повинні переви-
  щувати норм, установлених ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042.

 2. Припустимі значення рівнів шуму і вібрації, які створюють машини і механізми на робочих
  місцях, - відповідно до ГОСТ 12.1.003, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039.

 3. Освітленість на робочих місцях повинна бути не менше 50 лк.

 4. При виконанні теплоізоляційних робіт у небезпечних зонах порядок допуску до виконання
  робіт, а також границі небезпечних зон, у межах яких діють небезпечні фактори, повинні відповідати
  ДБН А.3.2-2.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Вимоги до технологічного процесу мають бути викладені в проектно-технологічній докумен-
  тації ( проекти виконання робіт, технологічні карти).

 2. У технологічних процесах при виготовленні теплоізоляційних виробів, конструкцій і вико-
  нанні теплоізоляційних робіт слід застосовувати, як правило, необхідні засоби механізації.

 3. Роботи на всіх стадіях технологічного процесу повинні виконуватися із застосуванням
  індивідуальних і колективних засобів захисту згідно з ГОСТ 12.4.011.

 4. Склад і зміст основних рішень у проектах виконання робіт (ПВР) або технологічних картах
  (ТК) із забезпечення безпеки праці повинні відповідати вимогам, наведеним у ДБН А.3.2-2.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, УЧАСНИКІВ
РОБОТ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Вимоги до організації будівельного майданчика і робочих місць повинні відповідати
  ДБН А.3.2-2.

 2. Пристосування для забезпечення зручності і безпеки працівників повинні відповідати
  ГОСТ 24258.


 1. Стійкові і підвісні ліси повинні бути розраховані на нормативні значення навантажень згідно
  з ГОСТ 24258, ГОСТ 27321.

 2. Робочі місця на ділянках готування робочих сумішей і заливання пінополіуретану повинні
  бути обладнані первинними засобами пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009.
3

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

6 ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОМПОНЕНТІВ

6.1 Усі партії вихідних матеріалів, які поступають, і готових виробів, у тому числі імпортних, повинні мати паспорт. При цьому має бути перевірена наявність у паспорті відомостей про вміст шкідливих речовин, параметрів, що характеризують пожежовибухонебезпеку, терміни і умови зберігання, метод застосування, способи безпечного виконання теплоізоляційних робіт, рекомендацій із засобів колективного та індивідуального захисту.

7 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

 1. Устаткування, застосовуване для теплоізоляційних робіт, повинне відповідати вимогам
  ГОСТ 12.2.003.

 2. Виконання теплоізоляційних робіт має бути забезпечене необхідними і справними засоба-
  ми механізації, інструментами, інвентарними засобами підмощування, а також пристосуваннями із
  забезпечення безпеки робіт згідно з ГОСТ 24258, ГОСТ 26887 і захисними інвентарними огорожами
  згідно з ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407,

7.3 Електробезпека застосовуваних машин і устаткування повинна відповідати вимогам
ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019; НПАОП 0.00-1.29, НПАОП40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07,
НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

8 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

 1. При транспортуванні і зберіганні теплоізоляційних матеріалів і конструкцій, крім цього
  розділу, слід дотримуватися вимог стандартів на конкретні види матеріалів.

 1. При зберіганні теплоізоляційних матеріалів і конструкцій повинні бути виконані вимоги:


 • висота штабеля виробів з волокнистих матеріалів у м'якому упакуванні не повинна переви-
  щувати 2 м;

 • вироби і конструкції в контейнерах і піддонах повинні укладатися в штабель не більше ніж
  у два яруси;

 • вироби у вигляді циліндрів і напівциліндрів, а також матеріали (руберойд, пергамін, листовий
  метал) у рулонах повинні укладатися у вертикальному положенні в один ярус, фольговані і полі-
  мерні матеріали в рулонах - не більше ніж у два яруси, листовий метал, азбестоцементні аркуші
  в пакетах - у штабель висотою не більше ніж 1 м.

Висота укладання виробів і конструкцій може бути збільшена при виконанні заходів із забезпечення їх стійкості і збереженості.

 1. Вихідна сировина і готові композиції для готування пінополіуретану повинні зберігатися
  відповідно до вимог, установлених технічними умовами і стандартами на ці матеріали.

 2. Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних робіт повинні відповідати ГОСТ 12.3.009 і
  вимогам відповідних нормативних документів, затверджених Держгірпромнаглядом.

9 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ

 1. До робіт з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів допускаються працівники, які
  відповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну
  професійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичний
  огляд.

 2. Умови допуску персоналу до участі в виробничому процесі визначаються нормативною
  документацією:


 • на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також верхолазних роботах -
  вимогами ГОСТ 12.1.005, ДБН А.3.2-2.