ДСТУ Б В.2.7-182:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Будівельні матеріали

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ


ДСТУ Б В.2.7-182:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ:

ДП "НДІБК" Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Є. Колесник; Є. Фаренюк; С. Лебедєв

ДП "НДІБМВ" (Ю.Червяков, канд. техн. наук; Н. П'ятигорська)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 01.12.2009 р. № 540

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 5

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 8

4 СУТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ 10

5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 10

6 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ 11

7 ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАНЬ 14

8 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 19

9 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ ТА ОЦІНКА ПОХИБКИ 22

10 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 24

11 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 26

ДОДАТОК А

ФОРМА ПРОТОКОЛУ КОНТРОЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАНЬ 28

ДОДАТОК Б

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ДЕКЛАРОВАНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ 29

ДОДАТОК В

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30

ДОДАТОК Г

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ УМОВАХ 31


ВСТУП

Цей стандарт встановлює методи експериментального визначення показника довговічності будівельних ізоляційних матеріалів – терміну ефективної експлуатації та теплопровідності в розрахункових та стандартних умовах.

Цей стандарт є розвитком положень ДБН В.2.6-31, які встановлюють вимоги до показників надійності теплової ізоляції теплоізоляційної оболонки будинків та її елементів.

Методи, що встановлені у цьому стандарті, дозволяють прогнозувати експлуатаційні теплофізичні характеристики будівельних теплоізоляційних матеріалів у процесі їх експлуатації.

Методи, що встановлені у цьому стандарті, поширюються на всі будівельні матеріали, які застосовуються в якості ізоляції (термічної, вологісної) огороджувальних конструкцій від кліматичних впливів зовнішнього середовища.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ


Строительные материалы

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАСЧЕТНЫХ И СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ


Building materials

METHODS OF DETERMINATION OF EFFECTIVE OPERATION TERMS AND HEAT CONDUCTIVITY OF BUILDING INSOLATION MATERIALS IN DESIGN AND STANDARD CONDITIONS

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи експериментального визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів, що застосовуються при влаштуванні конструкцій теплоізоляційної оболонки будинку, у розрахункових та стандартних умовах експлуатації для всіх температурних зон України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на наступні нормативні документи.

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи оброблення результатів спостережень. Основні положення)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76, IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ІЕС 60730-2-9:2004 Регулятори автоматичні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурно-чутливих регуляторів

ДСТУ ІЕС 60947-6-2:2004 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункціональні. Пристрої (або устаткування) перемикання клерувальні та захисні

ДСТУ ІЕС 61131-1:2005 Контролери програмовані. Частина 1. Загальні відомості

ДСТУ ІЕС 61131-2:2006 Контролери програмовані. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности (ССБП. Машини електричні, що обертаються. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия (Вентилятори осьові загального призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору виборок штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологості)

ГОСТ 25051.2-82 СГИП. Камеры тепла и холода испытательные (СДВП. Камери тепла та холоду випробувальні)

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДБН В.2.6-31: теплопровідність, коефіцієнт паропроникності, коефіцієнт повітропроникності, теплоізоляційна оболонка будинку, термін ефективної експлуатації, розрахункові умови експлуатації; термін, встановлений в ДСТУ Б В.2.6-35: мембранна плівка.

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення ними понять.

3.1 теплоізоляційний матеріал

Матеріал, який за своїми фізичними властивостями забезпечує необхідні теплоізоляційні показники огороджувальних конструкцій

3.2 вологоізоляційний матеріал

Матеріал, який за своїми фізичними властивостями забезпечує необхідний вологісний режим огороджувальних конструкцій

3.3 повітроізоляційний матеріал

Матеріал, який за своїми фізичними властивостями забезпечує необхідні теплоізоляційні показники огороджувальних конструкцій із вентильованим повітряним прошарком

3.4 вміст вологи матеріалу за масою

Кількість вологи в кг, що втримується в пароподібній, рідкій і твердій фазах у порах 1 кг матеріалу

3.5 розрахунковий вміст вологи матеріалу

Вміст вологи матеріалу при розрахункових температурах та вологості навколишнього середовища

3.6 заморожування

Процес термічного впливу низьких температур, що полягає в охолодженні зразка матеріалу, який випробовується, і його витримці при заданій мінусовій температурі до повного завершення фазового переходу води від рідкого стану до твердого

3.7 відтавання

Процес термічного впливу температур, що полягає у витримці після заморожування зразка матеріалу, який випробовується, за кімнатної температури до повното завершення фазового переходу води від твердого стану до рідкого

3.8 нагрівання

Процес термічного впливу високих температур на зразок матеріалу, що випробовується, та його витримки за заданої температури, що імітує теплові впливи на матеріал конструкції в літній період року при прямому сонячному опромінюванні конструкції

3.9 стандартні умови визначення теплопровідності

Умови, що установлені нормативними документами, які регламентують технічні вимоги до матеріалу, для визначення теплопровідності при середній температурі матеріалу під час його випробувань (25 ±5) °С та вологості матеріалу від 0 % до 0,5 % за масою

3.10 декларована теплопровідність

Теплопровідність матеріалу, що визначається в стандартних умовах і характеризує теплофізичні властивості матеріалу під час його виготовлення

3.11 розрахункова теплопровідність

Теплопровідність матеріалу в розрахункових умовах експлуатації, що характеризує теплопровідність матеріалу під час його експлуатації в огороджувальних конструкціях будинків

3.12 експлуатаційні теплофізичні показники

Показники матеріалів, що визначають тепловологісний режим конструкцій у процесі експлуатації

3.13 масивний повітроізоляційний матеріал

Матеріал, що застосовується в системах фасадного утеплення з вентильованим повітряним прошарком в якості теплоізоляції та повітроізоляції

3.14 показник ресурсу матеріалу

Показник, що характеризує зміну теплофізичних показників матеріалу в умовах експлуатації, що імітуються під час випробувань

4 СУТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ

4.1 Оцінювання терміну ефективної експлуатації

Суть методу полягає в тому, що матеріал, який випробовується, піддають циклічним кліматичним впливам, що імітують умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях, та визначають зміни теплофізичних характеристик матеріалу. За результатами вимірювань теплофізичних характеристик оцінюють термін ефективної експлуатації матеріалу в залежності від конструктивного рішення теплоізоляції огороджувальних конструкцій.

Для теплоізоляційних матеріалів термін ефективної експлуатації оцінюють за зміною теплопровідності в стандартних умовах випробувань.

Для повітроізоляційних матеріалів термін ефективної експлуатації оцінюють за зміною коефіцієнта паропроникності та повітропроникності матеріалу.

Для теплоізоляційних матеріалів конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком термін ефективної експлуатації оцінюють за зміною теплопровідності в стандартних умовах випробувань та зміною лінійних розмірів.

4.2 Випробування теплопровідності в розрахункових умовах

Суть методу полягає у тому, що для матеріалу при вологості, близькій до розрахункового вмісту вологи, визначають теплопровідність при розрахунковій температурі шляхом створення стаціонарного теплового потоку, що проходить крізь плоский зразок визначеної товщини і спрямований перпендикулярно до лицьових (найбільших) граней зразка, вимірюванням густини теплового потоку, температур протилежних лицьових граней та товщини зразка. За результатами випробувань обчислюють розрахункову теплопровідність матеріалу.

5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Об'єктами випробувань є будівельні ізоляційні матеріали та вироби, що використовуються при влаштуванні конструкцій теплоізоляційної оболонки будинку.

5.2 Випробування проводять на зразках продукції, що виготовлена відповідно до вимог нормативних документів на ці матеріали та вироби. Допускається проведення випробувань нових
матеріалів на стадії їх розроблення за відсутності комплекту технічної документації.

5.3 Відбір зразків здійснюють методом випадкової вибірки згідно з ГОСТ 18321.

5.3.1 Для визначення терміну ефективної експлуатації матеріалу відбирають не менше ніж 33 зразки волокнистих теплоізоляційних матеріалів та не менше ніж 21 зразок інших матеріалів, з них три зразки використовують для визначення теплофізичних характеристик матеріалу в початковому його стані і використовують їх в якості зразків-еталонів, з якими порівнюють зовнішній вигляд інших зразків цієї вибірки після їх випробувань. Густина дослідних зразків повинна знаходитись в межах ±1 % від середньої густини матеріалу.

5.3.2 Для випробувань теплопровідності в стандартних та розрахункових умовах відбирають не менше ніж 10 однотипних зразків.

5.4 Відбір зразків оформлюють актом відбору, в якому наводяться: дані підприємства-виробника матеріалу, назва, вид та марка матеріалу виробу, місце відбору зразків, умови зберігання зразків.