Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. № 257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за № 11/2451

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Комітету по нагляду за охороною праці України,
 Міністерства праці та соціальної політики
 (Держнаглядохоронпраці)
 від 25 лютого 2000 року № 26

На виконання вимог п. 3.1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 березня 1994 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за № 94/303 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок, що додаються.

2. Зазначені Правила безпечної експлуатації набирають чинності з 01.03.98.

3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

4. Управлінню по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго України:

4.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ, організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від дня їх одержання.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил посадовими особами і працівниками.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В. І. подати протягом двох тижнів управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. № 257

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за № 11/2451

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації електроустановок

1. Галузь застосування

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими Правилами слід керуватись також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Засоби захисту повинні відповідати вимогам державних стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом, що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.

Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

2. Нормативні посилання

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли

затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом


0.00-1.03-93

експлуатації

Держнаглядохоронпрацівантажопідіймальних кранів

України від 16.12.93
№ 128

2.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом


0.00-1.07-94

експлуатації посудин, що

Держнаглядохоронпраціпрацюють під тиском

України від 18.10.94
№ 104

3.

ДНАОП

Перелік робіт з підвищеною

Затверджено наказом


0.00-8.02-93

небезпекою

Держнаглядохоронпраці
України від 30.11.93
№ 123

4.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

Затверджено наказом

МОЗ
України від 31.03.94
№ 45
Зареєстровано в
Мін'юсті
України 21 червня
1994 р. за
№ 136/345

5.

ДНАОП

Перелік важких робіт і робіт

Затверджено наказом МОЗ


0.03-8.07-94

з шкідливими і небезпечними

України від 31.03.94 № 46умовами праці, на яких

Зареєстровано в Мін'юстізабороняється застосування

України 28 липня 1994 р.праці неповнолітніх

за № 176/385

6.

НАОП

Правила техники безопасности

Затверджено Міненерго


1.1.10-1.02-83

при эксплуатации

СРСР 05.11.83тепломеханического

ЦК галузевої профспілкиоборудования электростанций

26.10.83и тепловых сетей


7.

НАОП

Правила безопасности при

Затверджено Міненерго


1.1.10-1.04-85

работе с инструментом и

СРСР 30.04.85 ЦК галузевоїприспособлениями

профспілки 27.03.85

8.

НАОП

Правила применения и

Затверджено Міненерго


1.1.10-1.07-82

испытания средств защиты,

СРСР 26.07.82используемых в
электроустановках (издание
8-е)


9.

ГОСТ

ССБТ. Электрические поля12.1.002-84

промышленной частоты.
Допустимые уровни
напряженности и требования к
проведению контроля на
рабочих местах


10.

ГОСТ

ССБТ. Электромагнитные поля12.1.006-84

радиочастот. Допустимые
уровни на рабочих местах и
требования к проведению
контроля


11.

ГОСТ

ССБТ. Строительство.12.1.013-78

Электробезопасность. Общие
требования


12.

ГОСТ

12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность.

Общие требования и
номенклатура видов защиты


13.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при12.2.032-78

выполнении работ сидя.
Общие эргономические
требования


14.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при12.2.033-84

выполнении работ стоя.
Общие эргономические
требования


15.

ГОСТ

ССБТ. Работы12.3.032-84

электромонтажные. Общие
требования безопасности


16.

ГОСТ

ССБТ. Цвета сигнальные и12.4.026-76

знаки безопасности


17.

ГОСТ 8050-85

Двуокись углерода
газообразная и жидкая.
Технические условия


18.

ГОСТ 9293-74

Азот газообразный и жидкий.
Технические условия


19.

СНиП III-4-80

Техника безопасности в

Затверджено постановоюстроительстве

Держбуду СРСР 9.06.80 № 82

20.


Правила устройства

М.: Энергоатомиздат, 1985электроустановок. Шестое
издание, переработанное и
дополненное


21.


Правила охорони електричних

Затверджено постановоюмереж

Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. № 209

22.

ГКД

Навчання, інструктаж і

Затверджено Міненерго


34.12.102-95

перевірка знань працівників

України 08.09.95підприємств, установ і
організацій Міненерго України
з питань охорони праці та
експлуатації обладнання


23.


Типовая инструкция по

Затверджено Міненерго СРСРтехнике безопасности для

24.12.71персонала, обслуживающего


24.

ГОСТ

12.1.051-90

ССБТ. Электробезопасность.Расстояния безопасности вохранной зоне линийэлектропередачи напряжением свыше 1000 В(розділ 2 доповнено пунктом 24 згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000 р. № 26)