ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Державний нормативний акт про охорону праці

ДНАОП 0. 00-1.16-96


Правила

атестації зварників


Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій,
підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності),
юридичних та фізичних осіб.

Передмова

Розроблені Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.

З вступом в дію даних Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.1971 р., ДНАОП 0.00-1.16-71.

За основу при опрацюванні Правил були використані:

1. “Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22 червня 1971 р.

2. "Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПН АЭГ-7-003-87", затверджені постановою Держатоменергонагляду СРСР 2 квітня 1987 р. № 5

3. ДСТУ 2944-94 “Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі”.

4. "Правила аттестации сварщиков", затверджені Держгіртехнаглядом Росії 16 березня 1993 р.

5. Проект міжнародного стандарту ISO 9606-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі"

6. Європейський стандарт E№ 287-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі".


@ Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці України, 1996ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною праці

вiд "19" квітня 1996 р. № 61ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

31 травня 1996 р. за № 262/1287


ПРАВИЛА
АТЕСТАЦIЇ ЗВАРНИКIВ


1. Загальнi положення


1.1. Правила атестації зварникiв (далі - Правила) обов’язковi для пiдприємств, органiзацiй i громадян, незалежно вiд вiдомчої належностi та форм власностi, якi проводять зварювальнi роботи при виготовленні, монтажі, реконструкцiї i ремонті об`єктів та обладнання згiдно з Правилами Держнаглядохоронпрацi України, Державними будiвельними нормами України (далi - ДБН, СНиП), а також у всiх iнших випадках, коли нормативною документацiєю передбачено атестацiю як засiб забезпечення якостi зварювальних робiт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестацiйних органiв та їх компетенцiю, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварникiв (у тому числi операторiв зварювальних установок) на допуск до виконання робiт по зварюванню об'єктiв та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та iншими, затвердженими Держнаглядохоронпрацi України (далi - Правила Держнаглядохоронпрацi).


1.3. Термiни i визначення


1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металiв. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника i електрозварника на напiвавтоматичних i автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестацiйний комiтет зварникiв (далі - УАКЗ) - незалежна компетентна органiзацiя, уповноважена Держнаглядохоронпрацi України керувати пiдготовкою i проведенням атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.3. Атестацiйний центр - компетентна органiзацiя, незалежна вiд пiдприємства (органiзацiї), де працює зварник, уповноважена Українським атестацiйним комiтетом зварників організовувати та координувати роботи щодо пiдготовки та проведення атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.4. Атестацiйна комiсiя - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварникiв, в результатi яких визначається квалiфiкацiя зварника, необхiдна для виконання певного виду робiт, а також видавати посвiдчення про атестацiю.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об`єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин i параметрiв випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнiвного випробування.

1.3.9. Атестацiя - сукупнiсть дiй щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.


1.4. Атестацiя зварникiв включає перевiрку теоретичних знань i практичних навичок з конкретних способiв зварювання i визначеного виду робiт iз використанням стандартних зразкiв, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевiрцi теоретичних знань зварники складають екзамен атестацiйнiй комiсiї.

При перевiрцi практичних навичок зварники виконують контрольнi зварнi з'єднання.

1.5. Атестацiя зварникiв здiйснюється атестацiйними комiсiями, які створюються на пiдприємствах, в навчальних закладах, спецiалiзованих органiзацiях та установах, що мають квалiфi­кованих спецiалiстiв по зварюванню, а також необхiдну для пiдготовки i проведення перевiрок зварникiв учбово-випробовувальну базу.

1.6. До складу атестацiйної комiсiї входять:

- керiвник зварювальних робiт пiдприємства (органiзацiї), атестований як експерт УАКЗ,

- голова комiсiї;

- спецiалiсти служби зварювальних робiт пiдприємства, вiдповiдальнi за органiзацiю атестацiї зварникiв;

- представники служби технiчного контролю, вiдповiдальнi за контроль зварювання;

- представник служби охорони працi пiдприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвiл на роботу атестацiйної комiсiї видають територiальнi управлiння Держнаглядохоронпрацi України на пiдставi спiльного висновку УАКЗ та експертно-технiчних центрiв Держнаглядохоронпрацi (далi - ЕТЦ). Термiн дiї дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:


1.8.1. Перевiрку учбово-випробовувальної бази комiсiєю, складеною з фахiвцiв УАКЗ i ЕТЦ.

1.8.2. Атестацiю голови атестацiйної комiсiї як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевiрку знання нормативної документацiї (далi — НД) щодо атестацiї зварникiв у членiв комiсiї, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпрацi України.

1.9. Нормативнi посилання

У даних Правилах використанi дiючi в Українi такi нормативнi документи, котрими передбачено атестацiю зварникiв:


№ п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будівництва i безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будівництва і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила i будівництва безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будівництва i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ


2. Порядок допуску зварникiв до атестацiї


2.1. Атестацiя зварникiв подiляється на первинну, додаткову, перiодичну i позачергову.

2.2. До первинної атестацiї допускаються зварники, не молодшi за 18 рокiв, якi ранiше не проходили перевiрку на допуск до зварювання об'єктiв та обладнання, згiдно з п. 1.1., мають документ про присвоєння квалiфiкацiї зварника i виробничий стаж виконання зварювальних робiт за присвоєною квалiфiкацiєю не менше 6 мiсяцiв, а також пройшли спецiальну теоретичну i практичну пiдготовку за програмами, складеними окремо для кожного виду робiт i для кожного способу зварювання з урахуванням специфiки зварювальних робiт, за якими зварник пiдлягає атестацiї.

Розробка програм спецiальної теоретичної та практичної пiдготовки зварникiв здiйснюється УАКЗ або атестаційною комісією. Програми, розробленi атестаційною комісією, пiдлягають узгодженню в УАКЗ.

2.3. Додаткова атестацiя зварникiв, що пройшли первинну атестацiю, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робiт не зазначених в їхнiх посвідченнях, а також пiсля перерви у виконаннi вiдповiдних зварювальних робiт понад 6 мiсяцiв.

2.4. Перiодичну атестацiю проходять усi зварники з метою пiдтвердження рiвня їхньої професiйної квалiфiкацiї i продовження термiну дiї посвідчення на допуск до виконання вiдповiдних зварювальних робiт.

Термiн перiодичної атестацiї - не рiдше одного разу на 2 роки.

2.5. Позачергову атестацiю проходять зварники перед допуском до виконання зварювальних робiт пiсля тимчасового усунення вiд роботи за незадовiльну якiсть робiт i порушення технологiї зварювання.

2.6. При додатковiй, перiодичнiй та позачерговiй атестацiї обсяги спецiальної теоретичної та практичної пiдготовки визначаються атес­тацiйною комiсiєю.


3. Класифiкацiя зварювальних робiт та умовнi позначення при атестацiї зварникiв


3.1. Атестація зварникiв проводиться окремо за кожним видом робiт згідно з вимогами щодо якостi зварних з'єднань, передбачених Правилами Держнаглядохоронпрацi, ДБН або iншою нормативною документацiєю.

3.2. При атестацiї необхiдно враховувати такi характеристики зварних з'єднань:

- спосiб зварювання;

- тип шва, вид і умови виконання зварного з'єднання;

- групу зварюваних матерiалiв;

- вид i розмiри зварюваних деталей;

- положення при зварюваннi.

3.2.1. Атестацiя проводиться окремо для кожного iз таких способiв зварювання (умовне цифрове позначення способiв зварювання вiдповiдає ISO 4063-78):

– ручне дугове зварювання покритим електродом (РЗЕ)

– 111

– дугове зварювання порошковим дротом (ЗП)

– 114

– дугове зварювання пiд флюсом дротяним електродом (ЗФ)

– 121

– дугове зварювання металевим (плавким) електродом в iнертних газах (МIГ)

– 131

– дугове зварювання металевим (плавким) електродом в активних газах (МАГ)

– 135

– дугове зварювання порошковим дротом iз захистом активним газом (ПАГ)

– 136

– дугове зварювання порошковим дротом в інертних газах (ПІГ)

– 137

– дугове зварювання вольфрамовим електродом в iнертних газах iз присадним дротом чи без нього (ВIГ)

– 141

– плазмове зварювання (П3)

– 15

– газове зварювання (ГЗ)

– 311


3.2.2. При атестацiї слiд враховувати тип зварного шва, вид і умови виконання зварного з'єднання:


стиковий шов

– BW

кутовий шов

– FW

одностороннє зварне з'єднання

– ss

двостороннє зварне з'єднання

– bs

iз пiдкладкою

– mb

без пiдкладки

– №b

iз зачищенням кореня шва

– gg

без зачищення кореня шва

– №g

із присадним матеріалом

– wm

без присадного матеріалу

– №m


3.2.3. Для зменшення технiчно рiвнозначних перевiрок зварюванi матерiали, що мають подiбнi металургiйнi та зварювально-технологiчнi характеристики, об'єднанi в групи, викладені в таблиці 1, і атестацiя зварникiв проводиться на допуск до зварювання визначеної групи матерiалiв. При випробуваннi зварних з'єднань iз будь-якого одного матерiалу групи зварнику надається право на зварювання всiх iнших матерiалiв, що входять до цiєї групи.

Таблиця 1

Групи зварюваних сталей

Iндекс групи

Вид i характеристика зварюваних матерiалiв

W 01

Вуглецевi i низьколегованi сталi з гарантованою границею текучостi при нормальнiй температурi до 360 МПа (в основному, не потребують пiдiгрiвання при зварюваннi)

W 02

Хромомолiбденовi i/чи хромомолiбденованадiєвi сталi (потребують, в основному, попереднього пiдiгрiвання, і контролю тепло вкладення та термообробки пiсля зварювання)

W 03

Нормалiзованi полiпшенi дрiбнозернистi сталi та сталi, обробленi термомеханiчним способом iз границею текучостi при нормальнiй температурi понад 360 МПа, а також аналогiчно зварюванi сталi з вмiстом нiкелю вiд 2 до 5% (в основному, потребують попереднього пiдiгрiвання i/чи контролю тепловкладення)

W 04

Сталі феритного, мартенситного та мартенситно-феритного класів, що мiстять вiд 12 до 20% хрому

W 11

Високолегованi хромонiкелевi сталi феритно-аустенiтного та аустенiтного класiв

Примітка. Iндекси груп вiдповiдають європейському стандарту E№ 287-1.