Президент України

Указ Президента від 09.03.1998 № 182/98


Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України


Із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України
від 15 вересня 1998 року N 1019/98


1. Затвердити Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України (додається).

2. Установити, що Комітет по нагляду за охороною праці України є правонаступником Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішення у відповідність з цим Указом.


Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

 9 березня 1998 року

N 182/98ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 березня 1998 року N 182/98


ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет по нагляду за охороною праці України


1. Комітет по нагляду за охороною праці України (далі - Держнаглядохоронпраці) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Міністерству праці та соціальної політики України. Держнаглядохоронпраці безпосередньо реалізує державну політику в сфері охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, державний гірничий нагляд, профілактику травматизму виробничого і невиробничого характеру.

2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України та цим Положенням. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держнаглядохоронпраці узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України, Міністерству праці та соціальної політики України.

3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:

комплексне управління охороною праці;

державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру;

проведення експертизи проектної документації та видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень з цих питань;

встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань нагляду за охороною праці.

4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні державної політики з охорони праці та профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру, охорони надр, розробляє механізм її реалізації;

2) бере участь у формуванні державного фонду надр;

3) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, організовує її виконання, забезпечує систематичне інформування населення про хід реалізації передбачених цією програмою заходів, погоджує і контролює виконання галузевих і регіональних програм, а також комплексних заходів підприємств з цих питань;

4) здійснює управління державним фондом охорони праці та контроль за надходженням і витрачанням за призначенням коштів фондів охорони праці, дає роз'яснення з питань формування, обліку та використання коштів цих фондів;

5) координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань підприємств з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, травматизму невиробничого характеру;

6) здійснює за вказівками Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації організаційну роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, проводить сертифікацію персоналу неруйнівного контролю і діагностики обладнання;

7) погоджує програми Міністерства освіти України щодо підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва у різних галузях народного господарства;

8) організовує та здійснює державний нагляд за:

а) додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів з охорони праці;

б) відповідністю вимогам нормативних актів з охорони праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном;

в) своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативних актів;

г) проектуванням, виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;

д) відповідністю правилам і нормам з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;

е) виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;

є) повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також своєчасністю та правильністю введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

ж) додержанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, встановлення кондицій на мінеральну сировину, розробки родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використання надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

з) забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів під час їх переробки, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів;

и) проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;

і) роботою служб відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств по створенню безпечних і нешкідливих умов праці;

ї) готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації та ліквідації аварій.

Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців.

Порядок здійснення державного нагляду та перелік об'єктів, що контролюються Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Головним управлінням Національної гвардії України, Службою безпеки України та іншими військовими формуваннями, де працюють за трудовими договорами, визначаються угодами між Держнаглядохоронпраці і зазначеними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

9) проводить:

а) експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення;

б) перевірку наявності та виконання проектів ведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання та усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки і споруди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат;

в) технічний огляд, випробування та реєстрацію об'єктів, щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці;

г) державну реєстрацію та облік великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування;

10) видає дозволи на:

а) введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

б) початок роботи підприємств, установ і організацій усіх форм власності та видів діяльності;

в) розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, в тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів;

г) виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу;

д) навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці у закладах освіти;

е) гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобування корисних копалин місцевого значення);

є) придбання вибухових матеріалів підприємствами та організаціями, проведення підривних робіт і виготовлення непромислових вибухових речовин на місцях робіт;

11) опрацьовує та затверджує нові, переглядає, скасовує чинні міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці, а також акти з інших питань відповідно до своїх повноважень;

12) погоджує:

а) стандарти, технічні умови та інші нормативні документи на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять вимоги щодо охорони праці;

б) галузеві нормативні акти щодо робіт по вивченню, використанню та охороні надр, переробці мінеральної сировини та затверджує їх, якщо вони носять міжгалузевий характер;

в) норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що займаються видобуванням твердих, рідких та газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів;

г) питання забудови родовищ корисних копалин і списання їх запасів з балансу підприємств (крім корисних копалин місцевого значення);

13) організовує разом з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації проведення сертифікації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, технологічних процесів і робіт, стандарти на які містять вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей;

14) проводить організаційно-методичну роботу з профілактики травматизму невиробничого характеру;

15) здійснює облік і аналіз аварій та нещасних випадків на виробництві, розробляє на цій основі пропозиції щодо профілактики аварійності та травматизму на виробництві;

16) бере участь у розробленні пропозицій про вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

17) проводить через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо Закону України "Про охорону праці", інформує про стан аварійності, травматизму виробничого і невиробничого характеру;

18) організовує видання технічної, інформаційно-довідкової та іншої літератури з безпеки праці, охорони надр, наглядової діяльності та профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру;

19) розглядає пропозиції та запити громадян з питань, що належать до компетенції Держнаглядохоронпраці;

20) бере участь у міжнародному співробітництві у сфері охорони праці та використання надр, у підготовці міжнародних договорів України, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід, організовує виконання міжнародних договорів України і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

21) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління майном підприємств, установ та організацій, що перебувають у державній власності і належать до сфери його управління, зокрема:


приймає у встановленому порядку рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності, госпрозрахункових підрозділів для проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, сертифікації виробів, реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів;

(абзац другий підпункту 21 пункту 4 змінено згідно з
Указом Президента  від 15.09.98 р. N 1019/98)


затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, контролює додержання та приймає рішення у разі їх порушення;

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

22) залучає до роботи на громадських засадах позаштатних державних інспекторів по нагляду за охороною праці, надає організаційну та методичну допомогу уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці;

23) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, постійно контролює стан охорони державної таємниці в центральному апараті та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

24) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.