ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З 29.07.2009 N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 793/16809 Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила безпеки при заготівлі і переробцібрухту та відходів чорних і кольорових металів (далі - Правила),що додаються. 2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,"Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходовчерных металлов", затверджені Мінчорметом СРСР від 11.03.87 іДержгіртехнаглядом СРСР від 31.03.87. 3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державноїреєстрації в Міністерстві юстиції України. 4. Начальнику управління організації державного нагляду вметалургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію доМіністерства юстиції України. 5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичногозабезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєструнормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 )та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду. 6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства таспецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобахмасової інформації. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Комітету Дунаса С.В. Голова Комітету С.О.Сторчак ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.07.2009 N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 793/16809 ПРАВИЛА безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів I. Галузь застосування Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарюваннянезалежно від форм власності, що заготовляють і переробляють брухтта відходи чорних і кольорових металів, а також на всіх суб'єктівгосподарювання, які пов'язані з проектуванням, будівництвом,реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом іексплуатацією устаткування при заготівлі і переробці брухту тавідходів чорних і кольорових металів (далі - підприємства). II. Загальні положення 2.1. Проектування, будівництво, реконструкція і експлуатаціяпідприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухтута відходів чорних і кольорових металів та їх устаткування повинніздійснюватись відповідно до Санітарних норм і правилСНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"(далі - СНиП 2.09.02-85*), Державних санітарних правил плануваннята забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерстваохорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 ( z0379-96 ),зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 заN 379/1404 (далі - ДСП 173-96), та Правил пожежної безпеки вУкраїні, затверджених наказом Міністерства України з питаньнадзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 заN 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004). 2.2. Не допускається будівництво (реконструкція, технічнепереоснащення) виробничих об'єктів підприємств (цехів абодільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних ікольорових металів без попередньої експертизи проектноїдокументації на її відповідність нормативно-правовим актам зохорони праці у порядку, передбаченому Положенням про порядокпроведення державної експертизи (перевірки) проектної документаціїна будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовленнязасобів виробництва на відповідність їх нормативним актам проохорону праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 23.06.94 N 431 ( 431-94-п ) (НПАОП 0.00-4.20-94). 2.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом(реконструкцією) підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі іпереробці брухту та відходів чорних і кольорових металівздійснюється відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п )(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009N 534) ( 534-2009-п ). 2.4. Підприємство, яке розпочинає (продовжує) виконання робітпідвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати дозвілвідповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом знагляду за охороною праці та його територіальними органами,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003N 1631 ( 1631-2003-п ) (НПАОП 0.00-4.05-2003). 2.5. Основні принципи управління охороною праці напідприємствах по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних ікольорових металів повинні відповідати нормативно-правовим актам зохорони праці. 2.6. Усі підприємства повинні мати затверджені роботодавцемінструкції з охорони праці. Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогамПоложення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженогонаказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерствапраці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), Порядкуопрацювання і затвердження власником нормативних актів про охоронупраці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державногокомітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132( z0020-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України07.02.94 за N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93). У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бутизатверджений перелік інструкцій з охорони праці. 2.7. На підприємстві (в цеху або на дільниці по заготівлі іпереробці брухту та відходів чорних і кольорових металів) повиннібути затверджені плани локалізації та ліквідації аварійнихситуацій та аварій відповідно до Положення щодо розробки планівлокалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праціУкраїни Міністерства праці та соціальної політики України від17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99). 2.8. Порядок навчання і перевірка знань з питань охоронипраці посадових осіб та інших працівників на підприємствіздійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядокпроведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду заохороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511(далі - НПАОП 0.00-4.12-05). Працівники, які у встановленому порядку не пройшли навчання,інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи недопускаються. 2.9. Для усіх працівників при прийнятті на роботу і за місцемроботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежноїбезпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі,спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпекина підприємствах, в установах та організаціях України,затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайнихситуацій та у справах захисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 заN 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003). 2.10. Працівники віком до вісімнадцяти років і жінки недопускаються до робіт на підприємстві (в цеху або на дільниці позаготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольоровихметалів), передбачених Переліком важких робіт і робіт ізшкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняєтьсязастосування праці неповнолітніх, затвердженим наказомМіністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46( z0176-94 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України28.07.94 за N 176/385, і Переліком важких робіт та робіт ізшкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняєтьсязастосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерстваохорони здоров'я України від 29.12.93 N 256 ( z0051-94 ),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.94 заN 51/260, а також до підіймання та переміщення вантажів вручнувище меж, зазначених у Граничних нормах підіймання і переміщенняважких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорониздоров'я України від 10.12.93 N 241 ( z0194-93 ), зареєстрованих уМіністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194, та Граничнихнормах підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми,затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від22.03.96 N 59 ( z0183-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиціїУкраїни 16.04.96 за N 183/1208. 2.11. У кожному цеху (дільниці) повинен бути складенийперелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений роботодавцем. 2.12. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно проводити занарядом-допуском встановленої форми. Наряд-допуск, що видаєтьсявідповідальному виконавцю робіт перед початком робіт підвищеноїнебезпеки, повинен бути оформлений відповідно до вимог "Положенияо применении нарядов-допусков при производстве работ повышеннойопасности на предприятиях и в организациях Министерстваметаллургии СССР", затвердженого наказом Міністерства металургіїСРСР 20.06.90 (далі - НПАОП 27.0-4.02-90). У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеноїнебезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних татехнічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведенняробіт у конкретних умовах. Перелік посад керівників та фахівців, які мають правовидавати наряди-допуски, повинен затверджуватися уповноваженоюпосадовою особою підприємства. 2.13. Порядок видачі, зберігання і користування засобамиіндивідуального захисту повинен відповідати вимогам Положення пропорядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальнимвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженогонаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охоронипраці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 заN 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не маютьвідповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобівіндивідуального захисту. 2.14. Роботодавець зобов'язаний забезпечити всіх працівниківспецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуальногозахисту, а також запобіжними пристосуваннями відповідно до вимогНорм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття таінших засобів індивідуального захисту працівникам металургійноїпромисловості, затверджених наказом Державного комітету України зпромислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від27.08.2008 N 187 ( z0918-08, za918-08 ), зареєстрованих уМіністерстві юстиції України 01.10.2008 за N 918/15609(далі - НПАОП 27.0-3.01-08), а також мийними і знешкоджувальнимизасобами згідно з нормами чинного законодавства. 2.15. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовамипраці, безкоштовно забезпечуються молоком або іншими рівноціннимихарчовими продуктами згідно з нормами чинного законодавства. 2.16. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечитифінансування та організувати проведення попереднього (під часприйняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)медичних оглядів працівників відповідно до порядку і строків,встановлених Порядком проведення медичних оглядів працівниківпевних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорониздоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113. 2.17. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України"Про охорону праці" ( 2694-12 ) ознайомити працівників під підписз умовами праці на підприємстві, наявністю на робочому місці, девони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничихфакторів, які не усунено, та можливими наслідками їх впливу наздоров'я, а також з їх правами на пільги та компенсації за роботув таких умовах. 2.18. На підприємствах незалежно від форм власності принастанні нещасного випадку необхідно організовувати розслідуваннята вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварійзгідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004N 1112 ( 1112-2004-п ) (НПАОП 0.00-6.02-04). III. Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці 3.1. На плавильні агрегати, ковші, інші агрегати таустаткування, а також будови, споруди і димові труби повинні бутискладені технічні паспорти згідно з ГОСТ 2.601-2006 "ЕСКД.Эксплуатационные документы" (далі - ГОСТ 2.601-2006). Веденнязазначених паспортів покладається на уповноважену особу. 3.2. Безпосередньо біля агрегату чи на місці перебуванняпрацівників, що його обслуговують, повинні бути вивішені чітковиконані схеми розміщення і технологічні зв'язки агрегатів татрубопроводів горючих газів, мазуту, кисню, повітря, пари, водитощо. Запірні пристрої повинні бути пронумеровані. 3.3. На кожному підприємстві (в цеху або на дільниці) позаготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольоровихметалів розпорядженням по підприємству повинні бути призначенівідповідальні особи, які мають право видавати наряди-допуски навиконання робіт у газонебезпечних умовах та робіт з підвищеноюнебезпекою згідно з НПАОП 27.0-4.02-90. Також повинні бутипризначені відповідальні за технічний стан та безпечнуексплуатацію: електрообладнання, вантажопідіймальногоустаткування, газового господарства, кисневого устаткування,промислових будов, споруд та димових труб, транспортних засобів. 3.4. На кожному підприємстві (в цеху або на дільниці) позаготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольоровихметалів повинні бути складені та затверджені роботодавцем: перелікгазонебезпечних місць та газонебезпечних робіт, перелік робітпідвищеної небезпеки, перелік механізмів та устаткування,експлуатацію яких треба проводити із застосуваннямнарядів-допусків. 3.5. Будова, експлуатація і ремонт електротехнічних установокповинні здійснюватися відповідно до Правил безпечної експлуатаціїелектроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету понагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальноїполітики України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих уМіністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533(НПАОП 40.1-1.21-98). 3.6. Змащення рухомих частин механізмів, агрегатів та іншогоустаткування повинно бути централізованим. Ручне змащення діючихмашин і механізмів дозволяється тільки під час зупинкиустаткування. 3.7. Фарбування агрегатів і устаткування та іншілакофарбувальні роботи повинні виконуватися відповідно доГОСТ 12.3.005-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требованиябезопасности" (далі - ГОСТ 12.3.005-75). Концентрації токсичнихречовин на робочих місцях не повинні перевищувати норм, зазначениху ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требованияк воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88). 3.8. Будова і експлуатація вантажопідіймальних кранів,електроталів, лебідок, а також допоміжних вантажозахоплювальнихпристроїв і тари повинні відповідати вимогам Правил будови ібезпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердженихнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охоронипраці та гірничого нагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ),зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 заN 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07), Типової інструкції дляосіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів всправному стані, затвердженої наказом Державного комітету Українипо нагляду за охороною праці від 20.10.94 N 107 ( z0059-95 ),зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595(НПАОП 0.00-5.07-94), Типової інструкції для осіб, відповідальнихза безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами,затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 20.10.94 N 107 ( z0060-95 ), зареєстрованої вМіністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596(НПАОП 0.00-5.06-94), та Типової інструкції дляінженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд заутриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів,затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 20.10.94 N 107 ( z0058-95 ), зареєстрованої вМіністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594(НПАОП 0.00-5.20-94). 3.9. У цехах (дільницях), де застосовуютьсявантажопідіймальні крани, у технологічній інструкції повинні бутипередбачені заходи з охорони праці працівників відповідно до вимогТипової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани,затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 25.09.95 N 135 ( z0372-95 ), зареєстрованої вМіністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908(далі - НПАОП 0.00-5.04-95), Типової інструкції з безпечноговедення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу(мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказомДержавного комітету України по нагляду за охороною праці від20.03.96 N 45 ( z0143-96 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиціїУкраїни 26.03.96 за N 143/1168 (далі - НПАОП 0.00-5.18-96). У кабіні крана повинна бути вивішена схема з нанесеними наній технологічними майданчиками, проходами для працівників. Умовипраці в кабіні крана повинні відповідати вимогам Санітарних норммікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановоюГоловного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42( va042282-99 ) (далі - ДСН 3.3.6.042-99), Санітарних нормвиробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженихпостановою Головного державного санітарного лікаря України від01.12.99 N 37 ( va037282-99 ) (далі - ДСН 3.3.6.037-99), таДержавних санітарних норм виробничої загальної та локальноївібрації, затверджених постановою Головного державного санітарноголікаря України від 01.12.99 N 39 ( va039282-99 )(далі - ДСН 3.3.6.039-99). 3.10. Усі роботи, пов'язані з перебуванням працівників узакритих ємностях, тунелях, колодязях, повинні виконуватися занарядом-допуском, оформленим відповідно до вимогНПАОП 27.0-4.02-90. 3.11. У місцях утворення пилу, аерозолей, олій і іншихшкідливих виділень повинні бути передбачені місцева витяжнавентиляція чи гідрозрошення або вжиті інші відповідні заходи, щозабезпечують вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони невище граничнодопустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005-88. 3.12. Заземлення, занулення, захисні заходи електробезпекиспорудження повинні відповідати ГОСТ 12.1.019-79"ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видовзащиты" (далі - ГОСТ 12.1.019-79). 3.13. У цехах (дільницях), де застосовуються легкозаймисті ігорючі речовини, повинно забезпечуватися централізованетранспортування і роздача їх у місця споживання. При використанні невеликих кількостей зазначених речовиндопускається перенесення їх у спеціально призначеній для цьоготарі. Тара повинна бути справною і щільно закриватися. 3.14. Входи в тунелі з комунікаціями, підвали й іншінебезпечні місця повинні бути закриті на запірні пристрої. 3.15. Газонебезпечні роботи повинні виконуватися відповіднодо вимог Правил безпеки систем газопостачання України,затверджених наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ), зареєстрованих уМіністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758(далі - НПАОП 0.00-1.20-98). На діючих газопроводах, у колодязях, тунелях, підземнихколекторах не допускається робити зварювання, різання безвідключення газопроводів і їх продувки, вентиляції тунелів,колодязів. При проведенні цих робіт необхідно передбачити заходищодо забезпечення безпеки працівників. 3.16. Проектування, монтаж і експлуатація киснепроводів іпристроїв, пов'язаних з використанням кисню, повинні відповідативимогам НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ) та вимогамнормативно-правових актів. 3.17. При заготівлі та переробці брухту чорних та кольоровихметалів на працівників можуть впливати такі шкідливі фактори: тверді і газоподібні токсичні речовини. Кількість і складтоксичних речовин залежить від використовуваних матеріалів. У зонудихання працівників можуть надходити токсичні речовини, що містятьу складі твердої фази різні метали (залізо, хром, нікель, мідь,титан, алюміній тощо), їх окисні та інші сполуки, а такожгазоподібні токсичні речовини (фтористий водень, окис вуглецю,окисли азоту). Вплив на організм твердих та газоподібних токсичнихречовин може стати причиною хронічних і професійних захворювань; випромінювання в оптичному діапазоні (ультрафіолетове,видиме, інфрачервоне). При відсутності захисту можливе ураженняорганів зору; теплове (інфрачервоне) випромінювання матеріалів, щопідлягають газовій різці. Контакт із нагрітим металом можевикликати опіки; іскри, бризки і викиди розплавленого металу можуть статипричиною опіків; електромагнітні поля. Характер їх впливу на організмвизначається інтенсивністю і тривалістю такого впливу; ультразвук, джерелами якого є ультразвукові генератори,електроди. Дія ультразвуку залежить від його спектральноїхарактеристики, інтенсивності і тривалості впливу; шум, джерелами якого є копрові установки, вентилятори,пневмопроводи, джерела живлення. Вплив шуму на організм залежитьвід спектральної характеристики і рівня звукового тиску; локальна вібрація, джерелом якої є пневматичні інструменти таустановки дроблення металобрухту; напруга в електричному колі, замикання якого може пройтичерез тіло людини; іонізація повітря робочої зони з утворенням позитивно танегативно заряджених іонів; статичне навантаження. У результаті перенапруги можутьвиникати захворювання нервово-м'язового апарату плечового пояса. 3.18. Організація робочого місця повинна забезпечувати умовипраці, що відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88. 3.19. Для створення нормальних санітарно-гігієнічних умовпраці на підприємстві (в цехах або на дільницях) по заготівлі іпереробці брухту та відходів чорних і кольорових металів необхіднопередбачити такі заходи: ефективну аерацію будівель; облаштування вентиляційних і аспіраційних пристроїв,повітряне та повітряно-водяне душування робочих зон і робочихмісць; кондиціювання повітря; захист від джерел тепловипромінювання, електричних,електромагнітних і магнітних полів, ультразвуку, шуму; широке використання засобів колективного та індивідуальногозахисту; нормальну освітленість; систематичне та ретельне прибирання приміщень. 3.20. Параметри мікроклімату на робочих місцях повиннівідповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ). 3.21. Властивості засобів захисту працівників повиннівідповідати вимогам ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защитыработающих. Общие требования и классификация"(далі - ГОСТ 12.4.011-89). 3.22. Припустимі рівні звукового тиску на робочих місцях неповинні перевищувати встановлених ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум.Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83). 3.23. Штучне освітлення робочих місць повинно відповідативимогам Державних будівельних норм ДБН В.2.5-28-2006 "Інженернеобладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення",затверджених наказом Міністерства будівництва України від15.05.2006 N 168 ( v0168667-06 ) (далі - ДБН В.2.5-28-2006), таДержавних санітарних правил ДСП 3.3.1.038-99 "Державні санітарніправила. Підприємства чорної металургії.", затверджених постановоюГоловного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 38( v0038588-99 ) (далі - ДСП 3.3.1.038-99). 3.24. Освітленість у місцях завантаження брухту в агрегати іна підлозі бійних залів копрів повинна становити не менше 150 лк. 3.25. Освітленість при газовому різанні сталевого брухту напідлозі повинна бути не менше 200 лк при показнику осліпленості небільше 40. 3.26. Фасади щитів у машинних залах і пульти управлінняповинні мати освітленість у площині розташування приладів 150 лк. 3.27. Піднімальні крани необхідно обладнати підкрановимосвітленням, що забезпечує усунення затемнення, створеногоконструкцією крана. 3.28. Освітлення усередині ємностей необхідно здійснювати задопомогою світильників спрямованого світла, розташованих зовніоб'єкта, що розрізається, чи за допомогою ручних переносних лампнапругою не більше 12 В. 3.29. Вібрація на робочих місцях не повинна перевищуватиграничних значень згідно з ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 ) іГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общиетребования" (далі - ГОСТ 12.1.012-90). 3.30. Контроль за станом повітряного середовища повиненздійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88. 3.31. Вимір шуму слід проводити один раз на рік відповідно доГОСТ 12.1.028-80 "ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристикисточников шума. Орентировочный метод" (далі - ГОСТ 12.1.028-80)та згідно з ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ), а також післяремонтів устаткування. 3.32. Вимір освітленості повинен проводитися при здачіосвітлювальних установок в експлуатацію і в подальшому не рідшедвох разів на рік відповідно до ДСТУ Б В.2.2-6-97 "Будинки іспоруди. Методи вимірювання освітленості"(далі - ДСТУ Б В.2.2-6-97). 3.33. Санітарно-побутові і допоміжні приміщення повиннівідповідати вимогам Санітарних норм і правил СНиП 2.09.04-87"Административные и бытовые здания" (далі - СНиП 2.09.04-87). 3.34. Працівники повинні бути забезпечені питною водою. Для користування питною водою повинні влаштовуватисяфонтанчики, що з'єднані з водопостачальною мережею чи бачками.Питні бачки повинні бути виготовлені з матеріалів, які легкоочищуються й дезінфікуються, мають кришки, що щільно закриваються,замикаються на замок і встановлюються на висоті 1 м від підлоги.Вода в бачках повинна щодня замінюватися свіжою. Бачки повиннірегулярно промиватися кип'ятком і підлягати дезінфекції. Приохолодженні води льодом повинна виключатися можливість забрудненняводи від потрапляння в неї льоду. 3.35. Душові або лазні повинні бути забезпечені гарячою йхолодною водою з розрахунку 500 л на одну душову сітку на годинута мати змішувальні пристрої з регулювальними кранами. Обладнання та експлуатація бойлерних установок і баків длянагрівання води повинні відповідати вимогам Правил технічноїексплуатації електроустановок споживачів, затверджених наказомМіністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258( z1143-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України25.10.2006 за N 1143/13017. У побутових приміщеннях роздягальні та душові повинні матитаку пропускну спроможність, щоб працівники в найбільш численнійзміні витрачали на миття й переодягнення не більше 45 хвилин. На роботах, пов'язаних із забрудненням тіла, крім 400 г мила,що видаються кожному працівнику, біля умивальників повинно бути вдостатній кількості мило для миття під час роботи та після їїзакінчення. На роботах, де можливе потрапляння на шкіру шкідливихречовин, працівникам повинні видаватися профілактичні пасти тамазі, а також речовини для змащення шкіри. 3.36. Якість питної води, води для душу, умивальників повиннавідповідати вимогам Державних санітарних правил і норм "Водапитна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованогогосподарсько-питного водопостачання", затверджених наказомМіністерства охорони здоров'я України від 23.12.96 N 383( z0136-97 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України15.04.97 за N 136/1940 (далі - ДСанПіН N 383-96). 3.37. Обладнання систем водопостачання і каналізації повинновідповідати вимогам Санітарних норм і правил СНиП 2.04.02-84"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"(далі - СНиП 2.04.02-84), СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружныесети и сооружения" (далі - СНиП 2.04.03-85), СНиП 2.09.04-87, атакож ДСП 173-96 ( z0379-96 ). 3.38. Джерела водопостачання, які використовуються дляпостачання господарсько-питних водопроводів, повинні відповідатиГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевоговодоснабжения. Гигиенические, технические требования и правилавыбора". 3.39. Стічні води, що містять у собі шкідливі речовини, донадходження в зовнішню каналізаційну мережу повинні бути очищенівідповідно до Правил приймання стічних вод підприємств укомунальні та відомчі системи каналізації населених пунктівУкраїни, затверджених наказом Державного комітету будівництва,архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 N 37( z0403-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України26.04.2002 за N 403/6691. 3.40. Утилізація відходів шкідливих речовин проводитьсявідповідно до Державних санітарних правил і нормДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження зпромисловими відходами та визначення їх класу небезпеки дляздоров'я населення, чорної металургії, затверджених постановоюГоловного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 N 29( v0029588-99 ) (далі - ДСП 3.3.1.038-99) ( v0038588-99 )(далі - ДСанПіН 2.2.7.029-99). 3.41. Приміщення машинних залів і розподільних пристроївповинні бути обладнані примусовою вентиляцією з подачею чистогоповітря та з підігрівом його в холодну пору. Вентиляція цихприміщень повинна запобігати надлишковому тиску повітря. Машиннізали пакетувальних і брикетувальних установок, гідравлічних ножицьі установок ламки чавуну оснащуються загальною вентиляцією, щозабезпечує стан повітряного середовища відповідно до вимогГОСТ 12.1.005-88. 3.42. Системи вентиляції та опалення будівель і спорудповинні відповідати вимогам ДСП 173-96 ( z0379-96 ) та Санітарнихнорм і правил СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция икондиционирование" (далі - СНиП 2.04.05-91). 3.43. При заготівлі і переробці брухту на відкритому повітрідля працівників повинні бути передбачені кімнати для сушіння одягута спеціальні приміщення для обігрівання, обладнані вентиляцією іопаленням, згідно з ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ). 3.44. Для працівників, зайнятих на переробці металобрухту,який містить свинець, інші шкідливі речовини, повинні бутивідведені індивідуальні шафи окремо для спецодягу і чистого одягу. 3.45. Для зберігання запасів деталей і устаткування в цехахповинні бути передбачені складські приміщення, оснащенівантажопідіймальними засобами і під'їзними коліями. 3.46. Параметри електромагнітних полів на робочих місцяхповинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил прироботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказомМіністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476( z0203-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України13.03.2003 за N 203/7524 (ДСН 3.3.6.096-2002). 3.47. Використання джерел іонізуючого випромінюванняпідприємством має здійснюватись за умови наявності ліцензії напровадження діяльності з використання джерел іонізуючоговипромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійніумови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючоговипромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерногорегулювання України від 02.12.2002 N 125 ( z0978-02 ),зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 заN 978/7266 (далі - НП 306.5.05/2.065-2002), Норм радіаційноїбезпеки України, затверджених наказом Міністерства охорониздоров'я України від 14.07.97 N 208 ( v0208282-97 ) (НРБУ-97), таОсновних санітарних правил забезпечення радіаційної безпекиУкраїни, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'яУкраїни від 02.02.2005 N 54 ( z0552-05, za552-05 ), зареєстрованиху Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832(далі - ДСП 6.177-2005-09-02). 3.48. Загальні вимоги електробезпеки устаткування повиннівідповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93"ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общиетребования". Обладнання та комунікації повинні бути заземлені відстатичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.019-79. IV. Загальновиробничі вимоги з охорони праці 4.1. Вимоги до території підприємств (цехів, дільниць) 4.1.1. Площа земельної ділянки для здійснення операцій зметалобрухтом повинна відповідати вимогам статті 5 Закону України"Про металобрухт" ( 619-14 ) і бути не менш як 500 кв.м дляоперацій з брухтом кольорових металів і не менш як 1000 кв.м дляоперацій з брухтом чорних металів. 4.1.2. Для цехів, що проектуються, наближення залізничнихколій до виробничих будівель, складських споруд тощо повинновідповідати ГОСТ 9238-83 "Габариты приближения строений иподвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм"(далі - ГОСТ 9238-83). 4.1.3. У діючих цехах за неможливості доведення габаритів донормативних величин повинна бути влаштована сигналізація, щопопереджає про порушення габаритів (світлова, звукова чисвітлозвукова). 4.1.4. У місцях масового переходу працівників череззалізничні колії повинні бути влаштовані перехідні містки аботунелі. Переходи повинні мати настили, покладені врівень зголовками рейок, і бути обладнані відповідними огородженнями ісигналами. У цехах повинна бути вивішена схема пішохідного руху потериторії підприємства. Перехід працівників через залізничні колії у невстановленихмісцях не дозволяється. 4.1.5. Автомобільні дороги і пішохідні доріжки на територіїпідприємств повинні бути заасфальтовані; в літню пору року їхнеобхідно поливати водою, а в зимову - очищати від льоду і снігу.Під час ожеледиці дороги і доріжки необхідно посипати піском абодрібним шлаком. Неасфальтовані дільниці території підприємствповинні бути озеленені. Не допускається захаращувати території підприємств, пішохіднідоріжки, робочі місця і зони. Вибоїни і нерівності покриття на території підприємств недопускаються. Тимчасові канави та ями на території підприємств необхідноперекрити або обгородити. 4.1.6. Територія підприємств повинна утримуватися в чистоті.На підприємствах повинен бути встановлений графік прибираннябудівельних конструкцій, устаткування, робочих майданчиків,проходів і проїздів. Територія підприємств та всі переходи через залізничні коліїповинні освітлюватися відповідно до норм освітленості згідно зДБН В.2.5-28-2006 ( v0168667-06 ). 4.1.7. Швидкість і порядок руху залізничного, автомобільногоі іншого безрейкового транспорту по території і всередині будинківцехів (дільниць) повинні встановлюватися адміністрацієюпідприємства відповідно до вимог Правил дорожнього руху,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001N 1306 ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) (далі - Правила дорожньогоруху), і регламентуватися покажчиками і дорожніми знаками. 4.1.8. При експлуатації електро- і автонавантажувачівнеобхідно передбачити заходи, що забезпечують безпеку працівників.Для підприємств, що будуються, слід передбачати стоянкиавтомобілів, що прибувають на підприємства, в цехи (дільниці) дляздачі металобрухту, перед в'їзними воротами важелів. У місцяхрозвантаження і складування повинні бути передбачені майданчики,що знаходяться за межами пішохідних тротуарів і проїзних доріг. 4.1.9. Під час ремонтів чи будівельних робіт траншеї,тимчасові ями, канави повинні бути обладнані поручнями висотою неменше 1 м, у темний час вони повинні бути освітлені і позначенідорожніми знаками безпеки. 4.1.10. Земельні ділянки відповідно до статті 5 ЗаконуУкраїни "Про металобрухт" ( 619-14 ) повинні мати бетонне аботверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливихречовин. 4.1.11. При в'їздах транспортних засобів на територіюпідприємства, цеху (дільниці) повинні бути вивішені схеми їхпроїзду на вантажно-розвантажувальні майданчики. Місцявивантаження і навантаження повинні бути позначені. 4.1.12. Заготовлений металобрухт повинен складуватися наспеціально відведених майданчиках, підготовлених заздалегідь,таким чином, щоб металобрухт не розсипався, не захаращував проходиі проїзди. 4.1.13. У місцях постійного навантаження і розвантаженнявагонів кранами повинні бути обладнані спеціальні естакади(майданчики) з настилом, розташованим на одному рівні з бортамивагонів, і вивішені схеми стропування негабаритного вантажу.Естакада повинна мати огородження. 4.1.14. Територія копрових подвір'їв повинна бути огороджената обладнана знаками безпеки, плакатами і попереджувальноюсигналізацією. 4.1.15. На підприємствах, що будуються, і тих, що знаходятьсяна реконструкції, копри повинні бути розташовані не ближче ніж за100 м від робочих, допоміжних приміщень і доріг, на якихздійснюється рух. Віконні створи виробничих та допоміжних будівель,розташованих від копрів на відстані менше ніж 100 м (що розміщеніу бік копрів), повинні загороджуватися міцними сітками, а дверніствори розташовуватися з боку, протилежного від копра. 4.1.16. На території підприємства необхідно передбачититимчасове сховище для зберігання радіоактивно забрудненихфрагментів металобрухту, що вилучаються з обігу, а також окремийметалевий контейнер із зображенням на ньому знака "Радіаційнанебезпека" (ГОСТ 17925-72 "Знак радиационной опасности") длятранспортування вилучених радіоактивних фрагментів металобрухтувідповідно до вимог Державних санітарно-екологічних правил і нормз радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом. 4.2. Вимоги до будівель та споруд 4.2.1. Виробничі і допоміжні будівлі, споруди і складиповинні відповідати ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность.Общие требования", НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ) і бутизабезпечені первинними засобами пожежогасіння. 4.2.2. На підприємствах, у цехах (на дільницях) повинні бутиспеціальні майданчики для складування необхідного змінного ізапасного устаткування. 4.2.3. Прибирання пилу та сміття всередині будівель необхіднопроводити механізовано. 4.2.4. У цехах, що будуються, повинно передбачатисямеханізоване збирання пилу і сміття усередині будівель, а такожзбирання пилу й льоду з дахів виробничих будівель. 4.2.5. Відкривання віконних і ліхтарних плетінь і фрамугповинно бути керованим дистанційно чи вручну з робочогомайданчика. Скло віконних прорізів повинно очищатися від пилу і кіптяви вміру забруднення, але не рідше одного разу на півріччя. 4.2.6. Робочі майданчики та підлоги в цехах повинні бутирівними та відповідати вимогам СНиП 2.03.13-88 "Полы". Прибиранняробочих місць у виробничих приміщеннях повинно виконуватисящозміни. Нагромадження пилу на кришках, перекриттях, майданчиках,конструкціях і устаткуванні не допускається. 4.2.7. Приміщення чи майданчики, на яких установлюютьсягазифікатори різних типів, де зберігаються ємності з рідким киснемчи розміщується і монтується кисневе устаткування, повиннівідповідати таким вимогам: не допускається застосування асфальтових і дерев'яних підлог; запобіжники, вимикачі і рубильники слід розташовувати позаприміщенням; арматура електричних ламп повинна бути герметичною; допускається тільки центральне водяне опалення; повинна бути обладнана природна вентиляція, а при недостатнійприродній вентиляції слід передбачити штучну вентиляцію згідно звимогами СНиП 2.04.05-91; не допускається палити чи запалювати вогонь у приміщеннях абона майданчиках; при вході в приміщення повинні бути покладені заземлені міднілисти, ручки дверей повинні бути заземлені для зняття з нихстатичної електрики; на видному місці повинні бути вивішені плакати "Обережно.Кисень!", "Не палити!"; усередині приміщення повинні бути вогнегасники, привході - шухляда з піском і дошка з протипожежним інвентарем; до роботи не допускаються працівники в промасленомуспецодягу, а також із забрудненими жиром або мастилом руками. 4.2.8. Робочий майданчик преса, настил навколозавантажувального короба і прес-камери повинні бути покритірифленими сталевими листами. 4.2.9. У приміщенні, де розташовані преси, стіни приміщення збоку підходу кранів повинні бути захищені сталевим листом. 4.2.10. Вимоги безпеки до конструкції огородження копраповинні відповідати ГОСТ 12.2.055-81 "ССБТ. Оборудование дляпереработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требованиябезопасности" (далі - ГОСТ 12.2.055-81). 4.2.11. Прорізи в огородженні повинні закриватися воротами чиопускними шторами, обладнаними блокувальними пристроями, щовиключають можливість підйому копрової баби при відкритихпрорізах. На копрах баштового типу допускаються лабіринтовіогородження. 4.2.12. Шатро копра повинно бути огороджено міцними стінкамина висоту не менше 3/4 максимального підйому копрової баби.Огородження повинно бути стальним чи дерев'яним з брусків і шпалтовщиною не менше ніж 150 мм. Нижня частина огорожі (стін) копра висотою 4 м повинна матиподвійні стінки огородження з брусків товщиною 300 мм або збетону, захищеного стальною бронею. 4.2.13. Міцність огорожі шатра і дверей повинна забезпечуватинеможливість пробивання їх уламками металобрухту. 4.2.14. Нагорі піраміди копра повинна бути влаштованапокрівля і майданчик для безпечного обслуговування тросового блокатощо. Для підіймання на майданчик повинні бути встановлені сходи,і на них, починаючи з висоти 3 м, через кожні 0,6 м повинні бутивлаштовані металеві дуги, що запобігають можливому падіннюпрацівника, який піднімається або спускається. 4.2.15. Не рідше двох разів на рік повинна перевірятисястійкість і міцність конструкцій копра шляхом огляду елементів,наявності відхилень від вертикального положення і визначенняступеня зносу окремих частин. Результати перевірок повиннізаноситися в паспорт чи формуляр копра, складений заГОСТ 2.601-2006. 4.2.16. Транспортні прорізи в опалюваних будівлях слідобладнати повітряно-тепловими завісами, а внеопалюваних - повітряними завісами, включення яких повинно бутизблоковано з відкриттям воріт. V. Вимоги до безпеки технологічних процесів 5.1. Заготівля, сортування, завантаження, вивантаження,складування брухту і відходів 5.1.1. Усі роботи щодо приймання, сортування, розвантаження іобробки металевого брухту повинні виконуватися в суворійвідповідності до вимог цих Правил, відповідних стандартів танормативно-правових актів: для брухту і відходів кольорових металів - згідно зістандартом "Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальнітехнічні умови" (далі - ДСТУ 3211-95); для брухту і відходів чорних металів - згідно з державнимстандартом "Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови"(далі - ДСТУ 4121-2002); для брухту і відходів чорних і кольорових металів - згідно зЛіцензійними умовами провадження господарської діяльності ззаготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухтукольорових і чорних металів, затвердженими наказом Державногокомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,Міністерства промислової політики України від 23.10.2007 N 127/595( z1258-07 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України08.11.2007 за N 1258/14525, НПАОП 0.00-5.04-95 ( z0372-95 ),НПАОП 0.00-5.18-96 ( z0143-96 ). 5.1.2. Сортування металобрухту повинно бути механізованим. 5.1.3. Розбирання металобрухту зі складів, штабелів вартопочинати зверху. Не допускається витягати окремі шматки брухтуз-під завалів. 5.1.4. Максимальна висота складованого металобрухту повиннабути на 2 м нижче верхнього положення вантажозахватного механізмувантажопідіймального крана. 5.1.5. Складування виливниць повинно виконуватися вперев'язку. Укладання більше трьох рядів по висоті недопускається. Штабель повинен бути стійкий. 5.1.6. Порожнисті предмети брухту (труби, циліндри) повиннібути звільнені від стороннього вмісту і доступні для оглядувнутрішньої поверхні. 5.1.7. Кожна партія металобрухту, що одержується відпостачальників, повинна супроводжуватися документом, що засвідчуєусі види його небезпечності (піротехнічну, хімічну, радіаційну,екологічну). 5.1.8. Кожна партія металобрухту, що відправляєтьсязаводам-споживачам, також повинна супроводжуватися документами, щозасвідчують усі види його небезпечності відповідно доДСТУ 4121-2002 та ДСТУ 3211-95. 5.1.9. Для піротехнічного, хімічного, радіаційного,екологічного контролю, відбирання і усунення з брухту предметів,що містять небезпечні речовини, на підприємствах, у цехах і намайданчиках у кожній зміні повинна працювати уповноважена особа,яка пройшла навчання за всіма видами контролю відповідно донормативно-правових актів. 5.1.10. Роботи, пов'язані з перенесенням, навантаженням ірозвантаженням небезпечних предметів і транспортуванням їх домісця зберігання брухту, повинні здійснюватися тільки вдень підкерівництвом уповноваженої особи. 5.1.11. Роботи з добору і відділення кольорових металів відчорних, їх сортування, транспортування, складування і навантаженняповинні провадитись з дотриманням заходів безпеки для працівників. 5.1.12. Відділення кольорових металів від вибухонебезпечногобрухту (предметів) повинно здійснюватися за нарядом-допуском,оформленим згідно з НПАОП 27.0-4.02-90. 5.1.13. Не дозволяється здійснювати добір і вилученнякольорових металів з металобрухту безпосередньо у вагоні. 5.1.14. Скидання металобрухту в приямки, на майданчики слідробити з висоти не більше 500 мм. 5.1.15. Маневри з вагонами, навантаження і вивантаження якихне закінчено, допускається робити тільки за узгодженням з особою,відповідальною за вантажно-розвантажувальні роботи. 5.1.16. Операції з очищення вагонів, відкривання і закриваннялюків, бортів, дверей залізничних вагонів повинні здійснюватисявідповідно до нормативно-правових актів. 5.1.17. Під состави, подані для навантаження чирозвантаження, повинні бути покладені гальмові башмаки. Післязакінчення розвантажувальних чи навантажувальних робіт залізничніколії повинні бути очищені. 5.2. Газове різання брухту 5.2.1. Роботи з газового розрізання металобрухту повиннівиконуватися відповідно до НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ),НПАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ) та вимог нормативно-правовихактів. 5.2.2. Газопостачання цехів і дільниць для виробництвагазокисневого різання металобрухту із застосуванням природного ізрідженого газів, а також рідкого пального (гасу) повинноздійснюватися: при числі постійних робочих постів більше десяти - погазокиснепроводах чи від розподільних рамп; при числі робочих постів до десяти, якщо пристрійгазокиснепроводів нераціональний, - від балонів з киснем, пальнимчи газом, бачків з рідким паливом. 5.2.3. Газове різання, а також застосування відкритого вогнювід інших джерел допускаються на відстані по горизонталі неменше, м: від розподільних газокисневих рамп - 10; від окремих балонів з киснем і з пальним газом - 5; від газопроводів газоподібних насаджень, розміщених уметалевих шафах, - 3. 5.2.4. Робочі майданчики для газового різання металобрухтуповинні бути обладнані підйомно-транспортними засобами. 5.2.5. Не дозволяється здійснювати газове різанняметалобрухту на штабелях. Різання металобрухту варто робити тількина підлозі майданчика. 5.2.6. При різанні циліндрів, казанів необхідно, щоб люки,отвори, кришки були відкриті. 5.2.7. Перед початком різання брухту газорізальник повиненперсонально переконатися у відсутності вибухонебезпечних предметіві легкозаймистих речовин. 5.2.8. Виявлені під час газового різання металобрухтувибухонебезпечні чи сумнівні в цьому відношенні предмети повиннібути негайно і з обережністю відібрані і відправлені підкерівництвом уповноваженої особи у спеціальне сховище. Роботиповинні бути припинені, працівники виведені в безпечну зону. 5.2.9. При різанні великих деталей, конструкцій, залізничнихвагонів, екскаваторів, локомотивів, висота яких більше 1,5 м, вінструкції з охорони праці для газорізальника металобрухту івідходів, розробленій та затвердженій з дотриманням вимогНПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98 ), повинні бути передбачені заходи,що попереджають обвалення відрізаної частини чи частини, щозалишилася. На різання зазначеного брухту повинна бути складенасхема черговості різання, прикладена до цієї інструкції. 5.2.10. Газорізальні апарати повинні перевірятисягазорізальником на газо- рідинонепроникність щодня перед початкомроботи. Не рідше одного разу на квартал необхідно здійснюватитехнічний огляд і перевірку кисневих і газових редукторів.Застосовувані при газокисневому різанні гумовотканинні рукави неменше двох разів на рік повинні випробовуватися на герметичність. 5.2.11. При здаванні суден й інших плавзасобів, що підлягаютьобробленню, брухтоздавальником (судновласником) повинна бутизабезпечена перевірка на вибухобезпечність. 5.2.12. Перед початком роботи необхідно переконатися увідсутності в приміщеннях плавзасобів займистих газів, пальнихречовин і матеріалів, здатних загорятися від іскор. У випадку їхвиявлення газовогневі роботи дозволяється проводити тільки післяповного провітрювання приміщень і одержання аналізу щодовідсутності в складі повітря займистих речовин і виключення умоввиділення пальних речовин у процесі ведення газовогневих робіт. 5.2.13. Трюми, танки, цистерни і трубопроводи повинні бутиочищені від залишків пальних і мастильних матеріалів і пропарені. 5.2.14. На оброблення кожного судна й інших плавзасобівповинно бути складено проект організації робіт, що забезпечуютьнепотоплюваність суден і безпеку працівників. 5.2.15. Балони з киснем і пальними газами варто встановлюватине більше трьох у спеціальні контейнери (коляски) на березі чи наверхній палубі судна, поза районом потрапляння іскор. Контейнери збалонами повинні бути надійно закріплені. 5.2.16. Біля балонів, з яких використовується газ для різаннясудна, повинен перебувати черговий, який пройшов навчання з питаньохорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 ( z0231-05 ) та маєнавички роботи з балонами і редукторами. 5.2.17. Підключення апаратури до газорозбірних пунктівгорючого газу і кисню на судах, на набережних, на плаву і в докахварто робити тільки з дозволу уповноваженої особи, призначеної увстановленому порядку черговим по обслуговуванню газопроводу,після вручення їй газорізальниками номерних жетонів встановленогозразка. 5.2.18. Наряди-допуски на право ведення газовогневих робітповинні видаватися газорізальникам відповідно доНПАОП 27.0-4.02-90. 5.2.19. Черговий, одержавши наряд-допуск, виданий відповіднодо НПАОП 27.0-4.02-90, від газорізальника, повинен перевіритисправність дії клапана, арматури на постах горючих газів і кисню ітільки після цього робити підключення; він зобов'язаний постійностежити за станом рукавів у колисках, горловинах і приміщеннях,через які рукава проходять у внутрішні відсіки до місць робіт. 5.2.20. Після закінчення зміни або користування газомгазорізальники зобов'язані одержати наряди-допуски у чергового,призначеного у встановленому порядку, і здати їх особі,відповідальній за безпечне проведення робіт на судні. 5.2.21. Розводка газопровідної мережі повинна виключатинеобхідність використання рукавів довжиною більше 40 м. 5.2.22. Переходи по суднах та інших плавзасобах (якіпідлягають обробленню) до місць оброблення, особливо після зняттяверхніх палуб, а також з берега на судна повинні здійснюватисятільки по стійких трапах з поручнями. 5.2.23. Відкриття і закриття встановленої на киснепроводахарматури варто робити повільно, не допускаючи різких змінпараметрів і великих швидкостей руху кисню по трубопроводу, щобуникнути загоряння киснепроводу чи окремих його елементів. 5.2.24. У місцях, де проводиться попереднє різанняметалобрухту, допускається користуватися киснем з балонів,закріплених на візках чи на підставках у такому положенні, щобвентиль балона знаходився вище башмака на 250-300 мм. 5.2.25. Тимчасові місця проведення вогневих робіт повиннібути очищені від пальних матеріалів у радіусі не менше 5 м. 5.2.26. Добір газу з балона без редуктора, а також знесправним редуктором чи манометром не допускається. 5.2.27. Добір кисню з балонів, призначених для наповнення,повинен вироблятися до залишкового тиску 0,05-0,1 МПа(0,5-1 кгс/кв.см). 5.2.28. При роботі з кисневими балонами і апаратурою вартоконтролювати склад жирових забруднень на поверхні, що не повиненперевищувати норм, установлених ГОСТ 12.2.052-81 "ССБТ.Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общиетребования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.052-81). 5.2.29. Використання лакофарбових покриттів для захистукисневого устаткування від корозії повинно здійснюватисьвідповідно до інструкції з експлуатації за вказівкамизаводу - виготовлювача кисневого устаткування і ГОСТ 12.2.052-81. 5.2.30. Балони з газом (киснем), що подаються на ділянкивогневого різання, повинні бути встановлені в спеціальних стелажахчи металевих контейнерах з навісами для запобігання нагріваннюсонцем балонів і потраплянню мастила. 5.2.31. Недопустимо робити вогневе різання брухту беззапобіжних окулярів, що щільно прилягають до обличчя, тареспіраторів. 5.2.32. На ділянках вогневого різання повинні бутивстановлені відсоси, що виключають потрапляння шкідливих дляздоров'я газів і парів у зону дихання вогнерізальників. 5.2.33. У програму навчання газорізальників повинні бутивключені вимоги по забезпеченню вибухобезпеки металобрухту прийого переробці і переплавленні з урахуванням вимогнормативно-правових актів. 5.3. Різання брухту ножицями 5.3.1. На ножицях на видному місці повинна бути розташованатабличка з максимальним розміром металу, що допускається дорізання, з указівкою місця розташування металу в ножицях під часрізання. 5.3.2. Під час різання шматок металу, що розрізається,повинен бути щільно притиснутий до упору, і останній шматокметалу, що відрізається, повинен мати довжину не менше 500 мм. 5.3.3. Не допускається знаходження працівників у жолобімеханізму при завантаженні короба при включених головних насосах. 5.3.4. Збирання нарізаного металу від ножиць повинноздійснюватися при зупинених ножицях. 5.3.5. Порожнисті предмети (труби, циліндри) повинні бутизвільнені від стороннього вмісту. Не допускається різатигвинтівкові, кулеметні і гарматні стовбури, а на алігаторнихножицях - метал по болтових і заклепува