МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.12.1999 № 38

Підприємства чорної металургії Державні санітарні правила ДСП 3.3.1.038-99

(Видання офіційне)

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Нормативний документ поширюється на всіх осіб, що виконують роботу з проектування, реконструкції та експлуатації підприємств чорної металургії.

1.1. "Санітарні правила обов'язкові при проектуванні нових, а також реконструкції та експлуатації діючих підприємств чорної металургії і поширюються на виробництва коксохімічне, агломерату та залізорудних окотишів, доменне, феросплавне, сталеплавильне, прокатне, трубне, метизне, залізних порошків, вогнетривів, по переробці вторинних чорних металів, по ремонту металургійних печей та агрегатів.

1.2. Діючі галузеві правила безпеки, інструкції та інші документи в частині регламентації санітарних вимог щодо охорони здоров'я працюючих повинні бути приведені у відповідність до даних санітарних правил.

1.3. Додержання цих правил є обов'язковим на території України для всіх юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, що приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд, а також що виготовляють матеріали, вироби та контролюють будівництво і виготовлення продукції.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

- "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Постанова ВР України від 19.11.1992 р.

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення". Постанова ВР України від 24.02.1994 р.

- Закон України "Про охорону праці". Постанова ВР України від 14.10.1994 р.

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". Настанова ВР України від 25.06.1991 р.

- Закон України "Про охорону атмосферного повітря". Постанова ВР України від 16.10.1992 р.

- Наказ МОЗ України від 31.03.1994 р. № 45 "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

- СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленых предприятий. Нормы проектирования".

- СН 245-71 "Санитарные норми проектирования промылешленых объектов".

- СП № 1042-73 "Санитарные правила организации технологических требований к производственному оборудованию".

- СН-181-70 "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий".

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

- СНиП II-А-9-71 "Правила устройства електропроводок".

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

- ДСН № 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

- "Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов" № 1520-76.

- СНиП II-М-3-68 "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования".

- СН 369-74 "Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

- ДБН В.1.4-0.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві".

- ДБН В. 1.4-2.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва."

- СН-202-81 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".

- СН-203-62 "Указания по проектированию электрического освещения производственных помещений".

- СНиП Н-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".

- ДСН № 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми загальної та локальної вібрації".

- ДСН № 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".

- ОСП 72/87 "Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

- НРБУ-97 від 01.12.97 № 62 "Норми радіаційної безпеки України".

- "Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов" № 1946-78.

- "Санитарные норми и правила при работе с источниками электромагнитных полей високих, ультравысоких и сверхвысоких частот" № 848-70.

- "Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металла" № 1009-73.

- СН 4557-88 "Санитарные норми ультрафиолетового излучения в производственных помещениях".

- СП 4053-85 "Санитарные правила по устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов".

- СП 991-72 "Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручних распылителей".

- ДСП 3.31.002-98 "Державні санітарні правила для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів".

- Санитарные норми и правила охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88.

- СП 1746-77 "Санитарные правила проекирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов, которые не утилизируются".

- СП 3183-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и зяхоронения токсичных промышленных отходов".

- ГОСТ 12.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности".

- ГОСТ 12.003-84 "ССБТ. Работы электросварочных. Общие требования безопасности".

- ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

- ГОСТ 12.3.004-75 "Термическая обработка металла. Общие требования безопасности".

- ГОСТ 12.1.005-88 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".

- ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".

- ГОСТ 17.2.3.01-86 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества атмосферного воздуха".

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Атомиздат.-1975.

- "Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования промышленных предприятий" № 658-66.

- "Положение о санитарной лаборатории на промышленном предприятии" № 822-69.

- "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Методические рекомендации № 3936-85.

- Методичні вказівки "Санітарно-хімічні дослідження при здійсненні санітарного контролю за станом повітря робочої зони".

- Методические указания по исследованию выбросов канцерогенных углеводородов в атмосферу от коксохимического производства.-КНИИОКГ.-К.- 1978.

- Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовке их для последующего определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов № 1424-76.

- Методические указания по качественному и количественному определению канцерогенных ароматических углеводородов в продуктах сложного состава № 1423-76.

- Правила санитарной охраны прибрежных вод морей № 1210-74.

- РД 52.04-186-89 "Руководство по контролю-загрязнения атмосферы".

3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3І3 - засоби індивідуального захисту;

МБЛЗ - машина безперервного лиття заготівок;

УДСК - установка доводки сталі у ківш;

УПВС - установка порційного вакуумування сталі;

ГДК - гранично допустима концентрація;

ГДВ - гранично допустима величина;

ОБРВ - орієнтовно безпечний рівень впливу;

УСГК - установка сухого гасіння коксу;

ПРН - природні радіонукліди.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Дані "Санітарні правила" підготовлені для забезпечення санітарних вимог щодо охорони здоров'я працюючих на підприємствах чорної металургії відповідно до законів України: "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці", "Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону навколишнього середовища".

4.2. Промислова площадка та генеральний план підприємств чорної металургії повинні відповідати главі СНІП щодо проектування генеральних планів промислових підприємств і "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий".

4.3. Виробничі процеси та обладнання, а також транспортування і складування сировини та матеріалів повинні відповідати вимогам "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию".

4.4. Виробничі приміщення повинні відповідати вимогам глави СНІП щодо проектування приміщень виробничих підприємств.

4.5. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони та об'єктах навколишнього середовища (атмосферному повітрі, воді та грунті) не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації, затверджені МОЗ України.

4.6. Внутрішні поверхні приміщень, конструкцій та поверхонь металургійного обладнання слід фарбувати відповідно до чинних "Указаний по проектированию цветной отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий".

4.7. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам глави СНІП щодо проектування опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також розділів 5, 6 і 21 даних Правил.

4.8. Проектування, реконструкція та експлуатація освітлювальних установок повинні проводитися відповідно до вимог глави СНІП щодо проектування природного та штучного освітлення, Правил обладнання електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Інструкцій щодо проектування силового та освітлювального електрообладнання промислових підприємств і розділу 7 даних Правил.

4.9. Захист від шуму повинен відповідати вимогам глави СНІП щодо проектування захисту від шуму, а також розділу 8 даних Правил.

4.10. Водопостачання та каналізація повинні відповідати вимогам "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", главам СНІП щодо проектування водопостачання та каналізації.

4.11. Пульти керування повинні бути максимально віддалені від джерел тепловиділення з урахуванням забезпеченості хорошої видимості об'єкта, що контролюється. Пульти керування, які є постійним робочим місцем, повинні розташовуватись в окремих приміщеннях або кабінах, забезпечених кондиціонованим повітрям, а в окремих випадках звукоізольованих та захищених спеціальним загартованим силікатним або органічним склом.

4.12. Кабіни кранів повинні відповідати вимогам "Санитарных правил по устройству и оборудованию кабины машиннистов кранов".

4.13. Конвеєрні галереї слід проектувати опалювальними: за вимогами: технологічного процесу та експлуатації обладнання; при наявності постійних робочих місць, при необхідності вологого пилоприбирання.

Конвеєри повинні обладнуватись аспіраційними пристроями у вузлах перевантажень, а при транспортуванні матеріалів, які мають підвищені пилоутворюючі властивості (тонкоподрібнені, нагріті і т. ін.; наприклад, поворот агломерату, вапно і т. ін.) на всьому протязі конвеєра.

Пилоприбирання в конвеєрних галереях слід передбачати в залежності від транспортованих матеріалів:

- сухе, механічне за допомогою пилоприбиральних вакуумних машин і пневмотранспортом - при транспортуванні неподрібленних матеріалів, які не є джерелами пилоутворення;

- вологе - що змінне при транспортуванні нагрітих подрібнених, а також холодних тонкоподрібнених матеріалів, які мають підвищені пилоутворюючі властивості.

4.14. Санітарне утримання та прибирання виробничих приміщень повинно проводитись відповідно до "Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования промышленных предприятий".

4.15. Споруди та приміщення санітарно-побутового призначення, громадського харчування, охорони здоров'я, культурного обслуговування, управлінь, конструкторських бюро, учбових занять та громадських організацій повинні відповідати вимогам глави СНІП щодо проектування ж допоміжних приміщень промислових підприємств.

4.16. Працюючі повинні забезпечуватись комплектами спецодягу (не менше 2-х), спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів, а також індивідуальним взуттям для купання у душовій.

Прання, ремонт та знешкодження спецодягу повинні проводитись централізовано. Виносити спецодяг за територію підприємства та прати його у домашніх умовах забороняється.

На виробництвах, де можливе забруднення спецодягу пилом, повинні передбачатися пристрої для його знепилення, які виключають надходження пилу до навколишнього середовища, а також до внутрішньої поверхні спецодягу та шкіри працюючих.

4.17. Працюючі на підприємствах чорної металургії повинні проходити періодичні медичні огляди, а ті, що влаштовуються на роботу або переходять на іншу роботу на тому ж підприємстві, - попередні медичні огляди відповідно до діючого Наказу МОЗ України.

4.18. Виробничі дільниці повинні забезпечуватися аптечками з набором необхідних медикаментів. Всі робітники та інженернотехнічні працівники повинні бути навчені прийомам надання першої медичної допомоги.

4.19. Санітарна охорона навколишнього середовища в районах розміщення підприємств чорної металургії здійснюється відповідно до закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" (1994 р.), "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-71", "Указаний по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий СН 369-74", а також з урахуванням вимог розділів 22, 23, 24 даних Правил.

4.20. Розміри санітарно-захистної зони повинні встановлюватися відповідно до класифікації виробництв за "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий СН 245-71" при підтвердженні її достовірності математичним прогнозом згідно з "Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий СН 369-74" з урахуванням реальних санітарних умов (фонове забруднення, особливості метеоумов і рельєфу, розміщення селітебної території).

4.21. Вибір земельної ділянки для нових підприємств проводиться відповідно до "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений СН 202-81".