ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Державний нормативний акт про охорону праці


ДНАОП 0.00-5.06-94


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

для осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення
вантажів кранами.ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 20 жовтня 1994 р. № 107


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

в Міністерстві юстиції України
13 березня 1995 р. № 59/595


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
для осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення
вантажів кранами


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 №128, поширюються на всі міністерства, відомства, підприємства, організації та громадян, які є власниками кранів або їх експлуатують.

1.2. У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій дільниці роботи вантажопідіймальних кранів, в кожній зміні наказом (розпорядженням), повинна бути призначена особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами з числа інженерно-технічних працівників (начальників змін, змінних майстрів, виконробів, начальників дільниць або цехів та інші) після перевірки у неї знань відповідних розділів Правил та інструкцій працівника і стропальника. Особам, які пройшли перевірку знань, видасться посвідчення та посадова інструкція, що визначає їх обов'язки, права та відповідальність. Періодична перевірка знань цієї особи проводиться кожні 3 роки.

Порядок виконання обов'язків цими працівниками та їх взаємовідносини з власниками кранів або організацією, що їх експлуатує, повинні бути обумовлені договором. Обов'язки осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, можуть виконувати особи, у власності яких знаходяться крани, за наявності у них посвідчень про проходження перевірки знань Правил, інструкцій кранівника та стропальника.

При неможливості призначення указаних осіб власниками кранів або організаціями, які їх експлуатують, функції останніх можуть виконувати працівники інших підприємств або організацій, котрі мають в своєму штаті кваліфікованих інженерно-технічних працівників, які пройшли в установленому порядку перевірку знань та здатні забезпечити виконання обов'язків осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

У окремих випадках допускається призначення особами, відповідальними за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, бригадирів, ланкових, завідуючих складами та інших. Вимоги в частині проведення перевірок їх знань Правил, інструкцій кранівника та стропальника пред'являються ті ж, що й до інженерно-технічних працівників.

1.3. Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, повинна мати загальні поняття про будову та стійкість кранів, а також знати; правила установлення кранів поблизу ліній електропередачі та укосів, котлованів та траншей, габарити приближення кранів до будівель, штабелів вантажів, вантажні характеристики кранів, які знаходяться в його віданні, призначення додаткових опор у стрілових кранів, призначення приладів безпеки, вимоги, які пред'являються до знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари, знакову сигналізацію, безпечні методи обв'язки, стропування та зачіплювання вантажів, норми бракування канатів та ланцюгів, порядок проведення робіт кранами, дану інструкцію, інструкції кранівника та стропальника.

1.4. Відповідальність за забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів кранами на кожній дільниці робіт протягом зміни може бути покладена тільки на одного працівника. Наказ про його призначення повинен бути на дільниці проведення робіт.

1.5. Під час відпустки, відрядження та у інших випадках відсутності особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, виконання його обов'язків покладається наказом на працівника, який заміщує його за посадою з дотриманням пп. 1.1. та 1.2, даної Інструкції.


2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСіБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ КРАНАМИ.


2.1. Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов'язана:

2.1.1. Організувати проведення робіт кранами в повній відповідності з Правилами, проектами виконання робіт (на будівництві), технологічними катами, нарядами-допусками.

2.1.2. Видавати завдання та наряди машиністам та стропальникам на проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

2.1.3. Забезпечити виконання приписів працівників органів держнаглядохоронпраці з питань забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

2.1.4. Постійно контролювати виконання машиністами та стропальниками виробничих інструкцій.

2.1.5. Давати машиністу відомості про масу вантажу.

2.1.6. Особисто керувати роботами, які виконуються із застосуванням кранів при:

переміщенні вантажів над перекриттями, під якими розміщені виробничі, житлові або службові приміщення де знаходяться люди;

переміщенні вантажів декількома кранами;

підійманні вантажів, на які не розроблені схеми їх стропування;

проведенні робіт стріловими кранами на відстані менше 30м від крайнього проводу лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42 В.

2.1.7. Ставити питання про притягнення до відповідальності машиністів, стропальників, сигнальників та інших робітників, які винні в порушенні інструкцій по безпечному веденню робіт.

2.1.8. Вирішувати суперечності, які виникають між машиністами та стропальниками з правил ведення робіт.

2.1.9. Проводити з персоналом, який обслуговує крани, розбирання випадків порушень Правил та інструкцій безпеки з метою їх подальшого недопущення.

2.2. Для забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів відповідальна особа повинна:

2.2.1. Виділити для стропування, зачеплювання вантажів необхідну кількість стропальників, а за необхідністю і сигнальників, прізвище виділених стропальників внести у вахтовий (змінний) журнал крана.

2.2.2. Забезпечити складування вантажів відповідно до проекту проведення робіт або технологічних карт.

2.2.3. Інструктувати машиністів кранів та стропальників з безпечного виконання очікуваних робіт на місці їх проведення, звертаючи особливу увагу на недопущення перевантаження крана, правильність установлення стрілових самохідних кранів, правильність стропування та зачеплювання вантажів, безпеку виконання робіт при навантаженні та розвантаженні напіввагонів та платформ тощо, дотримання стропальниками умов особистої безпеки.

2.2.4. Не допускати роботу крана за відсутністю в дорожньому листі або вахтовому (змінному) журналі крана запису про його справність.

2.2.5.Забезпечити стропальників, яким доручена подача сигналів працівнику (машиністу), нарукавними пов'язками або іншими відмінними знаками.

2.2.6. Забезпечити стропальників маркованими, справними та відповідними масі і характеру вантажів, які переміщуються, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою.

2.2.7. Вказувати кранівникам та стропальникам місця, порядок та габарити складування вантажів відповідно до проектів проведення робіт або технологічних карт.

2.2.8. Не допускати до обслуговування кранів ненавчений та неатестований персонал.

2.2.9. Стежити, щоб на місцях проведення робіт були вивішені або видані кранівникам схеми (графічні зображення) правильного стропування та зачіплювання вантажів, а також таблиці з вказівкою маси вантажів, які переміщуються.

2.2.10. Установити порядок приймання та здачі змін стропальниками та виділити час, необхідний для огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, а кранівникам час для оглядів кранів до початку та після закінчення змін.

2.2.11. Забезпечити достатнім освітленням місця проведення робіт з переміщення вантажів кранами. При недостатньому освітленні, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли машиніст погано розпізнає сигнали стропальника або вантаж, який переміщується, припинити роботу крана.

2.2.12. Вилучати з місць проведення робіт браковані знімні вантажозахоплювальні пристрої та тару.

2.2.13. Не допускати підтаскування вантажів кранами, підтягувати вантажі при їх підійманні та опусканні, вирівнювання вантажів власною вагою людей, підіймання заваленого, защемленого, примерзлого, закріпленого болтами або залитого бетоном вантажу, неправильно застропованого або неурівноваженого на гаці вантажу, а також тари, яка заповнена вище бортів, розкачування вантажу та кидання його на землю.

2.2.14. Не дозволяти перебувати людям в кабіні чи в кузові автомобіля при його навантажуванні та розвантажуванні.

2.2.15. Не допускати установку та роботу стрілових самохідних кранів поблизу ліній електропередачі з порушенням вимог п. 7.90 Правил.

2.2.16. Стежити за наявністю на місці проведення робіт баштових кранів контрольного вантажу та контролювати проведення кранівником перевірок справності обмежувача вантажопідіймальності (вантажного моменту) шляхом підіймання контрольного або Іншого точно зваженого вантажу в строки, передбачені інструкцією заводу-виготівника крана, з відміткою про це в вахтовому (змінному) журналі. За відсутністю вказівок в інструкції заводу-виготівника по періодичності перевірки обмежувача, строки перевірки установлюються власником.

2.2.17. Стежити, щоб додержувалась відстань по горизонталі) між виступаючими частинами крана, який переміщується по наземним рейковим коліям, та будівлями, штабелями вантажів або іншими предметами, розташованими на висоті до 2 м від рівня землі або робочих площадок не менше 700 мм, на висоті більше 2 м не менше 400 мм, а відстань між поворотною частиною стрілового самохідного крана при будь-якому його положенні та будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами була не менше 1 м.

2.2.18. Зупиняти роботу крана при силі вітру, що перевищує допустиму при роботі даного крана, та вимагати виконання кранівником заходів по попередженню угону крана вітром.

2.2.19. Не допускати:

а) підіймання залізобетонних та бетонних виробів масою більше 500 кг, які не мають маркування та вказівки про фактичну вагу;

б) подачі матеріалів у віконні та дверні прорізи без приймальних площадок;

в) підіймання цегли на піддонах без огорожі, за виключенням навантажування та розвантажування (на підлогу) автомобілів, а також за умови віддалення людей з зони переміщення вантажів;

г) установки стрілових самохідних кранів на площадках з ухилом, більше ніж установлений для даного типу крана, на свіжонасипаному незатрамбованому грунті, а також поблизу укосів котлованів або траншей на відстані ближче указаної у таблиці 4.6 п. 4.152 Правил.

2.2.20. Вимагати від кранівників установлювання стрілових самохідних кранів на всі опори, що маються, коли застосування їх вимагається за вантажною характеристикою. Не допускати роботу крана, який установлений не на всі опори.

2.3. При експлуатації магнітних та грейферних кранів особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов'язана:

2.3.1. Визначати (встановлювати) зону роботи цих кранів та позначати її знаками безпеки, не допускати перебування людей та проведення в ній будь-яких робіт. Підсобні робітники, які обслуговують такі крани, можуть допускатися тільки після того, як магніт або грейфер буде опущений на землю.

2.3.2. Не допускати перебування людей на платформах, автомобілях, а напіввагонах та Іншому рухомому складі при розвантажуванні або завантажуванні їх магнітними або грейферними кранами.

2.3.3. Стежити, щоб грейфер не використовувався для підіймання людей та виконання робіт, на які він не розрахований.

2.4. Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов'язана зупинити роботу крана на вимогу особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані, або особи чи нагляду.

2.5 При аваріях та нещасних випадках особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, по винна негайно вжити заходів по наданню потерпілим медичної допомоги та довести до відома адміністрацію підприємства, організації будівництва, а також забезпечити до прибуття комісії по розслідуванню збереження обставин, якщо це не становить загрози для життя та здоров'я людей та не порушує порядку роботи.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ КРАНАМИ.


3.1. Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт переміщення вантажів кранами несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій.


зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 2

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ КРАНАМИ. 4

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ КРАНАМИ. 7