ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Державний нормативний акт про охорону праці


ДНАОП 0.00-5.070-94


ТИПОВА інструкція

для осіб, відповідальних

за утримання вантажопідіймальних кранів

в справному станіЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 20 жовтня 1994 р. № 107ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України
1З березня 1995 р. за № 59/595


ТИПОВА інструкція

для осіб, відповідальних
за утримання вантажопідіймальних кранів
в справному стані


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Дана Типова інструкція розроблена па основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128, поширюється на всі міністерства, відомства, підприємства, організації та громадян, які є власниками кранів.

1.2. Відповідальність за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів покладається наказом власника на інженерно-технічного працівника відповідного фаху, якому підпорядкований персонал ( крім стропальників ), що обслуговує крани, після перевірки у нього знань Правил в установленому порядку, видачі відповідного посвідчення та посадової інструкції. Періодична перевірка знань особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів, в справному стані, проводяться кожні З роки.

1.3. Відповідальність за утримання крана в справному стані може бути покладена власником тільки на одну особу. Якщо власник в своєму штаті має самостійні служби по обслуговуванню механічного та електричного обладнання кранів, то особи, відповідальні за утримання кранів в справному стані можуть бути призначені окремо по механічній та електричній частині.

1.4. Дата і номер наказу про призначення особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані, а також прізвище, ім'я, по батькові та підпис його повинні міститись в паспорті крана.

Ці відомості заносяться в паспорт крана до його реєстрації в інспекціях і територіальних управліннях Держнаглядохоронпраці (далі – орган Держнаглядохоронпраці), а також кожного разу після призначення нової особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.5. При передачі крана в оренду, організація, яка відповідає за утримання його в справному стані, вказується в договорі на передачу крана.

Якщо відповідальність покладена на орендаря, то він організує обслуговування крана відповідно до Правил та видає наказ про призначення особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.6. Якщо власник кранів не в змозі забезпечити утримання їх в справному стані і призначити особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані, він укладає договір на технічне обслуговування їх з підприємством (організацією), яке має необхідні умови утримання кранів в справному стані та дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на їх експлуатацію. Згідно з договором це підприємство (організація) призначає особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані. Взаємовідносини між ним і обслуговуючим персоналом та відповідальними інженерно-технічними працівниками власника визначаються договором. Власник повинен створити умови для виконання цією особою покладених на нього обов'язків.

1.7. У випадку, коли особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, призначається власником, а обслуговуючий персонал ( кранівники, слюсарі і монтери ) іншим підприємством (організацією), указаним в п. 1.6, то взаємовідносини між ними обумовлюються договором між власником та цим підприємством ( організацією ).

1.8. На час відпустки, відрядження, хвороби та в інших ви­падках відсутності особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані, виконання її обов'язків покладається наказом на працівника, який заміщує її за посадою ( без занесення його прізвища в паспорт крана ).

1.9. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, повинна знати: будову вантажопідіймального обладнання; Правила; інструкцію для осіб, відповідальних за утримання кранів у справному стані; інструкції заводів-виготівників по монтажу та експлуатації кранів; виробничі інструкції обслуговуючого персоналу та керуватися при роботі вказівками, що містяться в них.

Особа, на яку покладені обов'язки відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів з електричним або паровим приводом, повинна також знати відповідно Правил експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в частині що стосується електрообладнання кранів, або Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів та забезпечувати виконання їх при експлуатації кранів.


2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА

УТРИМАННЯ КРАНЇВ В СПРАВНОМУ СТАНІ.


2.1. Особа, відповідальна за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані зобов'язана забезпечити:

2.1.1. Утримання вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей, кранових колій, якщо останні також знаходяться під його наглядом, в справному стані шляхом проведення регулярних оглядів та ремонтів в установлені графіком строки, систематичних перевірок за правильним веденням журналу періодичних оглядів та своєчасного усунення виявлених несправностей, а також регулярного особистого огляду вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей.

2.1.2. Обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів, колисок для підіймання людей навченим та атестованим персоналом який має необхідні знання та достатні навики по виконанню на них робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу.

2.1.3. Виконання кранівниками виробничих інструкцій по обслуговуванню вантажопідіймальних кранів.

2.1.4. Своєчасну підготовку до технічного огляду вантажопідіймальних машин.

2.1.5. Вихід кранів в ремонт відповідно до графіка. 2.1.6. Виконання приписів органів Держнаглядохоронпраці.

2.1.7. Зберігання паспортів та технічної документації на вантажопідіймальні крани, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, колиски для підіймання людей, а також ведення журналів періодичної перевірки знань обслуговуючого крани персоналу.

2.2. Особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, повинна забезпечити обслуговування кранів постійно закріпленим персоналом та не допускати перехід кранівників для роботи з одного крана на інший без його відома. При необхідності переведення кранівників з одного крана на інший того ж и типу, але іншої моделі або з іншим приводом особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, зобов'язана ознайомити кранівника з особливостями будови та обслуговування такого крана, а також перевірити його практичні навики. Переведення кранівника або його помічника на кран з паровим приводом, якщо він не має посвідчення на обслуговування крана з таким приводом може бути проведене тільки в порядку, передбаченому Правилами.

Переведення кранівників з крана одного типу на кран іншого типу (наприклад, з баштового на мостовий) допускається тільки після навчання та атестації їх в порядку, установленому Правилами.

2.3. Особа, відповідальна за утримання в справному стані мостових кранів, повинна встановити порядок, при якому кранівник може приступати до роботи на крані тільки після одержання ключа або марки на право управління краном, та стежити за тим, щоб при огляді кранів слюсарями, електромонтерами та інтими особами, вони відбирали у кранівника ключ або марку на період перебування на період перебування на крані.

2.4. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, повинна бути присутньою при контрольних перевірках (обстеженнях) кранів, що проводяться інспекторами органів Держнаглядохоронпраці (далі – інспектор), та технічних оглядах, що проводяться особами, які здійснюють нагляд за вантажопідіймальними кранами.

2.5. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, підготовляє крани до технічного огляду, при цьому перевіряється:

2.5.1. Стан металоконструкцій та їх зварних, клепаних, болтових з’єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок внаслідок корозії або ослаблення заклепочних та болтових з’єднань та інших дефектів), а також кабін, драбин, площадок та огорож.

2.5.2. Стан гака, деталей його підвіски (знос та відсутність тріщин в зіві, в нарізній частині та інших місцях),

2.5.3. Стан канатів та елементів їх кріплення. Браковки сталевих канатів проводиться згідно з додатком № 10 Правил.

2.5.4. Стан ходових коліс, елементів гальм, барабанів, блоків, вісей, деталей їх кріплення, а також елементів підвіски стріли у стрілових кранів.

2.5.5. Стан ізоляції проводів та заземлення електричного крана з визначенням опору розтіканню струму.

2.5.6. Відповідність маси противаги та баласту у стрілового крана значенням, вказаним в його паспорті.

2.5.7. Стан кранової колії та відповідність її вимогам Правил.

2.5.8. Фактична відстань між гаковою підвіскою та упором при спрацюванні кінцевого вимикача механізму підіймання.

Роботи, передбачені пп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 можуть проводитись до технічного огляду, В цьому випадку результати оглядів та перевірок оформляються актом, підписаним особою, яка проводила огляд та перевірку.

2.6. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, може допускати в експлуатацію заново зареєстрований кран або кран, який змонтований на новому місці роботи, тільки після проведення технічного огляду його та наявності дозволу записаного в паспорт крана, а також при наявності навчених кранівників, стропальників (зачіплювачів), які пройшли в установленому порядку перевірку знань, осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. В указаних випадках дозвіл на роботу кранів, що підлягають реєстрації в органах Держналглядохоронпраці, повинен отримуватись від інспектора, а для кранів, що не підлягають реєстрації, — від особи, яка здійснює нагляд за вантажопідіймальними кранами на підприємстві.

2.7. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, повинна:

2.7.1. Установити порядок приймання та здавання змін кранівниками, виділити необхідний час кранівникам для огляду крана та змащення механізмів.

2.7.2. Закріпити за кранами слюсарів та електромонтерів для проведення оглядів і поточних ремонтів.

2.7.3. Розробити графік періодичних оглядів кранів та кранових колій.

2.7.4. Забезпечити проведення періодичних оглядів кранів слюсарями та електромонтерами відповідно до графіка.

2.7.5. Забезпечити слюсарів та електромонтерів журналом для записів результатів оглядів кранів (журнал періодичних оглядів), а кранівників – вахтовими журналами.

2.7.6. Стежити за наявністю на робочих місцях схем правильної обв'язки та зачіплювання вантажів. Такі схеми можуть видаватися кранівникам та стропальникам.

2.7.7. Забезпечити на крані позначення (або табличку з позначенням) реєстраційного номера, вантажопідіймальності та дати наступного випробування.

2.7.8. Контролювати забезпечення стропальників (зачіплювачів) випробуваними, справними, маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями та справною маркованою тарою.

2.7.9. Контролювати проведення оглядів та нівеліровок кранових колій відповідно до графіка та інструкції по будові та утриманню колій.

2.7.10. Не допускати без її дозволу перестановку тупикових упорів, кінцевих вимикачів та їх лінійок.

2.7.1 1 . Проводити перевірку справності дії обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту баштових та стрілових самохідних кранів з записом в журнал періодичних оглядів.

2.7.12. Забезпечувати крани пристроями для замикання дверей кабіни та контролювати замикання їх персоналом,

2.7.13. Забезпечувати замикання та опломбування дверцят захисних панелей.

2.7.14. Не допускати без свого дозволу установку в кабіні баштового та інших кранів, які працюють на відкритому повітрі, електричних та інших опалювальних приладів,

2.7.15. Направляти стрілові самохідні крани на дільниці проведення робіт тільки за заявкою, в якій вказуються: прізвище особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, прізвища стропальників та номери їх посвідчень і вказанням дати перевірки знань, напруги лінії електропередачі та відстані місця проведення робіт від лінії, за необхідністю виконання робіт поблизу лінії електропередачі. Вказані дані вписуються в дорожній лист, а за необхідністю роботи поблизу лінії електропередачі – ці дані записуються в наряді-допуску. В дорожньому листі вказується, що крап знаходиться в справному стані.

2.7.16. Забезпечити наявність на стрілових кранах попереджувальних написів (“Не стій під стрілою в зоні її можливого опускання”, “Бережись повороту крана”).

2.7.17. Проводити огляд кранів перед випуском їх із гаража та забезпечувати усунення виявлених несправностей.

2.8. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані. контролює виконання встановленого Правилами порядку допуску обслуговуючого крани персоналу та інших робітників на кранові колії для виконання ремонтних та інших робіт тільки за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного ведення робіт.

2.9. При експлуатації баштових, козлових тд інших кранів, що працюють па будівництві, особа відповідальна за утримання крана в справному стані, повинна вимагати наявність на кранах або дільницях робіт таблиць мас будівельних деталей (вантажів), схем способів безпечного стропування, обв'язки і зачіплювання вантажів та попереджувальних написів та плакатів.

2.10. Особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, не повинна допускати до роботи та обслуговування кранів не навчених кранівників, їх помічників, слюсарів, електромонтерів та не допускати до роботи крани за відсутністю навчених та атестованих стропальників (зачіплювачів) або особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.