ДСТУ Б В.2.7-14-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СИРОВИНА ГЛИНИСТА ДЛЯ

ВИРОБНИЦТВА КЕРАМЗИТОВОГО

ГРАВІЮ ТА ПІСКУ

Технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ, 1995

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Науково-дослідним та проектно-

конструкторським інститутом будівельних

матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації

та промисловості будівельних матеріалів

Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України від

з 3.11.94 р. N 65

4 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 5001-87

ЗМІСТ

1. Галузь використання ................................. 4

2. Нормативні посилання................................. 5

3. Технічні вимоги ..................................... 7

4. Вимоги безпеки та охорони навколишнього

середовища .......................................... 9

5. Правила приймання ................................... 9

6. Методи випробувань .................................. 10

7. Транспортування і зберігання ..................... 21

Додаток А.

Визначення температурного інтервалу спучування

і коефіцієнта спучування пластичної сировини

з добавками ........................................... 22

Додаток Б.

Технологічна схема випробувань глинистої сировини

в дослідно промислових умовах ......................... 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СИРОВИНА ГЛИНИСТА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ ТА ПІСКУ

Технічні умови

Строительные материалы

СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ И ПЕСКА

Технические условия

Building materials

CIay raw material for manufacturing of

cIaydite gravel and sand

Specifications

----------------------------------------------------------------

Чинний від 1995.01.01

-----------

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт розповсюджується на легкоплавку пластичну

(глини і суглинки) і непластичну (аргіліти, алевроліти, алевро-

пеліти і сланці) глинисту сировину, що призначається для вироб-

ництва керамзитового гравію та піску з якісними показниками

згідно з ГОСТ 9757.

1.2 Стандарт застосовується також для визначення якості

глинистої сировини при геологічному розвідуванні родовищ.

1.3 Вимоги даного стандарту є обов'язковими для підприємств

незалежно від форм власності.

1.4 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

----------------------------------------------------------------

Видання офіційне

2. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

| требования к воздуху рабочей зоны

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 83-79 | Натрий углекислый. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 450-77 | Кальций хлористый. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 1770-74Е | Посуда мерная, лабораторная стеклянная,

| Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.3-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения двуокиси кремния

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.4-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения окиси алюминия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.5-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения окиси железа

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.6-86 | Материаллы и изделия огнеупорные.

| Методы определения двуокиси титана

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.7-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения окиси кальция

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.8-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения окиси магния

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2642.11-86 | Материалы и изделия огнеупорные.

| Методы определения окиси калия и

| натрия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 3226-77 | Глины формовочные

| Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 3594.4-77 | Глины формовочные.

| Методы определения содержания серы

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4204-77 | Кислота серная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4208-72 | Соль закиси железа и аммония двойная

| сернокислая (соль Мора).

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4220-75 | Калий двуххромовокислый.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 5382-91 | Цементы. Методы химического анализа

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6139-91 | Песок нормальный для испытания цемен-

| тов.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратны-

| ми ячейками. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 7502-90 | Рулетки измерительные металлические.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8269-87 | Щебень из природного камня, гравий и

| щебень из гравия для строительных ра-

| бот.

| Методы испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 99757-90 | Заполнители пористые неорганические

| для легких бетонов. Общие технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические

| для строительных работ.

| Методы испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12026-76 | Бумага фильтровальная лабораторная.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 14050-78 | Мука известняковая.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 18481-81Е | Ареометры и цилиндры стеклянные.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 20490-75 | Калий марганцевокислый.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21046-86 | Нефтепродукты отработанные.

| Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21216.1-81 | Сырье глинистое.

| Метод определения пластичности.

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21216.2-81 | Сырье глинистое. Метод определения

| тонкодисперсных фракций

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21216.3-81 | Сырье глинистое. Метод определения

| свободной двуокиси кремния

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21216.4-81 | Сырье глинистое. Метод определения

| крупнозернистых включений

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21286-82 | Каолин обогащенный для керамических

| изделий. Технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 23932-90Е | Посуда и оборудование лабораторные

| стеклянные. Общие технические

| требования

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 24104-88Е | Весы лабораторные общего назначения и

| образцовые. Общие технические условия

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82Е | Посуда и оборудование лабораторные

| стеклянные. Типы, основные параметры и

| размеры

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная стеклянная.

| Часть 1. Общие требования.

-----------------------------------------------------------------

РСН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на

| об'єктах будівництва та підприємствах

| будіндустрії і будматеріалів України

-----------------------------------------------------------------

| Инструкция по применению классификации

| запасов к месторождениям глинистых

| пород.

3. Технічні вимоги

Глиниста сировина, яка використовується для виробництва

керамзитових гравію і піску згідно з ГОСТ 9757, оцінюється міне-

рало-петрографічною характеристикою, вмістом основних хімічних

складових, показниками фізичних і технологічних властивостей,

радіаційною характеристикою.

3.1 Мінерало-петрографічна характеристика повинна включати

такі дані:

- походження (генетичну групу);

- мінеральний склад;

- текстурні і структурні особливості;

- вміст крупнозернистих включень, в тому числі карбо-

натних;

- вміст вільного кремнезему;

- вміст тонкодисперсних фракцій

3.1.1 Для загальної характеристики сировини визначають

мінеральний склад, генетичну групу, текстурні і структурні

особливості.

3.2 Вміст вільного кремнезему у глинистій сировині не

повинен перевищувати 30%.

3.3 Вміст тонкодисперсних фракцій з частинками розміром

менше 1 мкм у глинистій сировині не повинен бути меншим 15%.

3.4 Вміст крупнозернистих включень у глинистій сировині

повинен відповідати вимогам, поданим у таблиці 1.

Таблиця 1

у відсотках

-----------------------------------------------------------------

| | Масова частка, не більше |

| Розміри крупнозернистих |------------------------------------|

| включень, мм | загальна | в тому числі |

| | кількість | карбонатних |

|---------------------------------------------------------------|

|Від 0,5 до 1,0 включно | 5,0 | 3,0 |

|---------------------------------------------------------------|

|Більше 1,0 до 5,0 включно | 3,0 | 2,0 |

|---------------------------------------------------------------|

|Більше 5,0 | 2,0 | 1,0 |

-----------------------------------------------------------------

3.5 Масова частка основних хімічних складових повинна від-

повідати вимогам, що наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

у відсотках

-----------------------------------------------------------------

|Найменування хімічних складових | Масова частка |

|---------------------------------------------------------------|

|Діоксид кремнію (SiO2) | не більше 70 |

|---------------------------------------------------------------|

|Оксид алюмінію (Al2O3) | від 10 до 25 включно |

|---------------------------------------------------------------|

|Діоксид титану (TiO2) | від 0,1 до 2,0 включно |

|---------------------------------------------------------------|

|Сума оксидів заліза (FeO+Fe2O3) | від 2,5 до 12,0 включно |

|---------------------------------------------------------------|

|Оксид кальцію (CaO) | не більше 6,0 |

|---------------------------------------------------------------|

|Оксид магнію (MgO) | не більше 4,0 |

|---------------------------------------------------------------|

|Сума оксидів калію і натрію | |

|(K2O+Na2O) | від 1,5 до 6,0 включно |

|---------------------------------------------------------------|

|Сума сполук сірки в перерахуванні | |

|на SiO3 | не більше 1,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Сума сполук фтору в перерахуванні | |

|на F2 | не більше 0,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Сума сполук хлору в перерахуванні | |

|на Cl2 | не більше 1,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Органічна речовина | не більше 3,0 |

-----------------------------------------------------------------

3.5.1 При наявності в сировині шкідливих включень вапняку,

доломіту, піриту і гіпсу в перерахуванні на оксиди в кількостях,

що перевищують норми, вказані в п.3.5 цього стандарту, допуска-

ється селективна розробка родовища або спеціальна технологія

переробки сировини.

3.6. Показники фізичних і технологічних властивостей.

3.6.1 Природна вологість глинистої сировини не повинна пере-

вищувати 28%.

3.6.2 Пластична глиниста сировина повинна мати число плас-

тичності не менше 10.

3.6.3 Температурний інтервал спучування глинистої сировини

без добавок або з добавками повинен бути не меншим 50 град.С.

3.6.4 Коефіцієнт спучування глинистої сировини з добавками

або без добавок повинен бути не меншим 2,5.

3.6.5 Максимальний розмір кусків непластичної глинистої

сировини не повинен перевищувати .

3.6.6 Сумарна питома активність природних радіонуклідів не

повинна перевищувати 370 Бк/кг (1 клас).

3.6.7 Втрати при прожарюванні визначають за результатами

випробування глинистої сировини.

3.7 При оцінці родовища враховують, що в глинисту сировину

допускається вводити органічні і мінеральні добавки, в тому чис-

лі відходи промисловості, що корегують їх склад і властивості.

3.8 Остаточну оцінку всіх видів глинистої сировини при гео-

логічній розвідці родовища роблять за результатами її випробу-

ваннь в дослідно-промислових умовах.

3.9 Результати оцінки вважаються позитивними, коли показни-

ки якості керамзитового гравію і піску, які одержані при випро-

буванні проби глинистої сировини в лабораторних і дослідно-про-